Pytanie:
Czy szacując zamówienie na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 p.z.p. na odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy, należy uwzględnić 3 letni okres obowiązywania umowy i uzyskaną wartość udzielonych w terminie ostatnich 12 miesięcy usług pomnożyć przez 3, czy przyjąć wartość tylko 12 miesięcy? Czy w związku z tym kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia będzie obejmowała okres 3 lat czy 1 roku?

Odpowiedź:
Wartość usług powtarzających się okresowo należy szacować na podstawie łącznej wartości zamówień tego samego rodzaju udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Oszacowaną wartość zamówienia należy przemnożyć przez taki okres, na jaki zamawiający zamierza zawrzeć umowę. Kwota jaką zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia powinna odpowiadać okresowi na jaki ma być zawarta umowa.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych z 29.01.2004 r. dalej p.z.p., w przypadku zamówień powtarzających się okresowo szacunkową wartością zamówienia jest łączna wartość zamówień tego samego rodzaju udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. W przypadku usług odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy szacunkową wartością zamówienia jest wartość usług w poprzednich 12 miesiącach trwania umowy. Ustaloną wartość zamówienia zamawiający musi przemnożyć przez taki okres na jaki zamierza zawrzeć umowę. W przypadku, gdy zamawiający zamierza udzielić zamówienia na okres 3 lat szacunkową wartością zamówienia będzie szacunek z ostatnich 12 miesięcy wykonywania usługi pomnożony przez 3. Kwotą jaką zamawiający powinien dysponować na sfinansowanie zamówienia jest kwota na 3 lata, jeśli zamawiający na taki okres zamierza zawrzeć umowę. Tu pojawia się problem związany z tzw. zasadą roczności budżetu samorządu gminnego. Podkreślić należy, że zgodnie z art. 44 ust. 4 ustawy o finansach publicznych z 27.08.2009 r. dalej u.f.p. jednostki sektora finansów publicznych zawierają umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Ustawa p.z.p. przewiduje standardowo nie dłuższy niż 4 letni okres na jaki można zawrzeć umowę. Wywodzić można z tego, że zawieranie umowy na okres dłuższy niż rok nie jest niezgodne z u.f.p. ani nie narusza zasad wydatkowania środków publicznych. Zgodnie z art. 254 pkt 3 u.f.p. w toku wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązuje m.in. zasada dokonywania wydatków w granicach kwot określonych w planie finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. 

Vademecum Głównego Księgowego
Artykuł pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami