Pytanie:
Gmina w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie ustaliła średnie wskaźniki wytwarzania odpadów na terenie nieruchomości niezamieszkałych. Na podstawie wskaźników właściciel nieruchomości powinien określić ile odpadów będzie wytwarzał i wyposażyć nieruchomość w stosowną ilość pojemników. W związku z tym nieruchomość powinna wytwarzać ok. 300 m3 odpadów na tydzień. Rzeczywista ilość odpadów wytwarzanych na terenie nieruchomości to 10-20 m3 na tydzień.

Czy właściciel nieruchomości może zostać ukarany za brak wystarczającej ilości pojemników na odpady?

Czy właściciel nieruchomości może ponieść karę z tytułu zaniżenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - dalej u.u.c.p.g.?

Odpowiedź:
Za brak wystarczającej liczby pojemników można zostać ukaranym grzywną na podstawie art. 10 ust. 2 u.u.c.p.g. Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 2 u.u.c.p.g., kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 u.u.c.p.g. podlega karze grzywny. Z art. 5 ust. 1 pkt 1 u.u.c.p.g. wynika, że właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych. Aby jednak postępowanie skończyło się ukaraniem organ je prowadzący powinien udowodnić, że obwiniony wytwarza większą ilość odpadów niż zadeklarował.

W analizowanym przypadku jest jednak możliwość, że zostanie wszczęte postępowanie z art. 6o u.u.c.p.g.

Uzasadnienie:
To właściciel nieruchomości określa ile odpadów będzie wytwarzał. To, że ze wskaźników wynika, że zakład powinien wytwarzać 300 mł odpadów w ciągu tygodnia nie oznacza, że faktycznie tyle odpadów zostanie wytworzonych. O ilości wytwarzanych odpadów decyduje niewątpliwie liczba pracowników zakładu przebywająca w godzinach pracy na danej nieruchomości oraz rodzaje wytwarzanych odpadów, które są traktowane jak odpady komunalne - art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Jeśli na terenie nieruchomości niezamieszkałej wytwarzana jest mniejsza ilość odpadów nie oznacza to automatycznie, że właściciel nieruchomości pozbywa się ich w niedozwolony sposób. Poza tym, właściciel nieruchomości niezamieszkałej może odpady przekazać (sprzedać) innemu podmiotowi posiadającemu zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów i z tego tytułu wójt nie może czynić mu jakiegokolwiek zarzutu.

Właściciel nieruchomości w deklaracji wskaże, ile potrzebuje pojemników. Jeśli wójt uzna, że deklaracja w zakresie określenia ilości odpadów budzi wątpliwości będzie mógł wszcząć w tej sprawie postępowanie z art. 6o u.u.c.p.g. co nie jest jednak równoznaczne z tym, że wskaże, iż ilość wytwarzanych odpadów została zaniżona. Właściciel nieruchomości będzie musiał jednak wykazać, że podana liczba pojemników jest prawidłowa.

Aby postawić zarzut, że właściciel nieruchomości pozbywa się nielegalnie wytworzonych odpadów organ musi dysponować dowodem potwierdzającym ten zarzut. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami