Nie, inny wykonawca nie ma prawa wnieść odwołania na czynność ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty lub czynność odrzucenia jego oferty. 

Wynika to z treści art. 185 ust. 6 Prawa zamówień publicznych z 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) dalej p.z.p., zgodnie z którym odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 1 p.z.p. nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3.

Procedura bowiem przewiduje, że zamawiający przesyła niezwłocznie kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia wzywając wszystkich pozostałych wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Zgodnie z art. 185 ust. 2 p.z.p. wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Wykonawca, który nie przystępuje do postępowania po stronie zamawiającego traci możliwość późniejszego kwestionowania decyzji zamawiającego o pełnym uwzględnieniu odwołania.

Wniesienie przystąpienia przez innego wykonawcę po stronie zamawiającego daje bowiem temu wykonawcy prawo zablokowania uwzględnienia odwołania i umorzenia postępowania.

Zgodnie z art. 186 ust. 2 i 3 p.z.p. w przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca.

Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

Wykonawca, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, ma prawo wnieść sprzeciw wobec czynności uwzględnienia zarzutów przez zamawiającego. W takim wypadku Krajowa Izba Odwoławcza nie może umorzyć postępowania i musi procedować dalej i zweryfikować argumenty obu stron ostatecznie wydając wyrok, w którym uwzględni lub oddali odwołanie. 

Podsumowując, wykonawca który nie przystąpił do postępowania nie może wnieść odwołania od czynności zamawiającego wynikających z uwzględnienia w całości zarzutów odwołania. Wykonawca, który obawia się uwzględnienia zarzutów odwołania powinien przystąpić do postępowania po stronie zamawiającego i następnie w przypadku, gdy zamawiający złoży pismo o uwzględnieniu zarzutów, wnieść sprzeciw wobec tej czynności do Krajowej Izby Odwoławczej.

Taki sprzeciw blokuje możliwość umorzenia postępowania i powoduje konieczność kontynuowania postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą, która ostatecznie zweryfikuje zasadność odwołania. 

LEX Zamówienia Publiczne
Artykuł pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami