Pytanie:
Jaki powinien być stopień zgodności zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa, w kontekście art. 9 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: "Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza studium zawierające część tekstową i graficzną, uwzględniając zasady określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz strategii rozwoju gminy, o ile gmina dysponuje takim opracowaniem"?

Co oznacza sformułowanie "uwzględnić zasady"?

Czy zapisy planu województwa mogą ingerować we władztwo planistyczne gmin, w kontekście ograniczenia rozwoju energetyki odnawialnej na jej terenie?

Co należy zrobić w przypadku przekazania radzie gminy studium do uchwalenia, które w chwili wejścia w życie planu województwa jest niezgodne z jego ustaleniami (procedura studium trwa od 2 lat, plan województwa wszedł w życie prawdopodobnie 27 czerwca 2015 r.)?

Odpowiedź:
Jeśli studium nie będzie zgodne z ustaleniami wojewódzkiego planu rada gminy nie powinna go uchwalić.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - dalej u.p.z.p.: "wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza studium zawierające część tekstową i graficzną, uwzględniając zasady określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz strategii rozwoju gminy, o ile gmina dysponuje takim opracowaniem". Przy czym użyte w tym przepisie stwierdzenie "uwzględnić ustalenia" nie zostało odrębnie zdefiniowane, a więc należy rozumieć je zgodnie z jego potocznym znaczeniem, a więc jako zastosowanie się do zasad. Oznacza to, że studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy powinno być zgodne m.in. z planem zagospodarowania przestrzennego województwa. Jeśli studium nie będzie zgodne z ustaleniami wojewódzkiego planu rada gminy nie powinna go uchwalić. Tym bardziej, że zgodnie z art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym wojewoda, badający studium w ramach nadzoru, powinien unieważnić akt prawa miejscowego w przypadku stwierdzenia jego niezgodności z prawem.

Nadmienić również należy, że zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 6 u.p.z.p. "po podjęciu przez sejmik województwa uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego województwa marszałek województwa kolejno (...) występuje o opinię o projekcie planu do właściwych instytucji i organów, a także do wojewody, zarządów powiatów, wójtów, burmistrzów gmin i prezydentów miast położonych na terenie województwa oraz rządowych i samorządowych organów administracji publicznej na terenach przyległych do granic województwa oraz uzgadnia projekt z organami określonymi w przepisach odrębnych". Organy gminy powinny być więc świadome treści planu zagospodarowania przestrzennego województwa, wcześniej niż w momencie wejścia tego planu w życie. 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami