Zamawiający nie ma obowiązku żądania wniesienia przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy – bez względu na wartość szacunkową zamówienia.

Zgodnie z art. 147 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), dalej p.z.p., zamawiający może żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie poprawia omyłki znajdującej się w gwarancji wadialnej >>>

Użycie przez ustawodawcę określenia „może” wskazuje wyraźnie, iż żądanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest jedynie uprawnieniem, a nie obowiązkiem zamawiającego. Zamawiający każdorazowo samodzielnie decyduje, czy w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest konieczność zabezpieczenia wykonania zamówienia.

Przy tym prawo żądania wniesienia przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego nie jest powiązane z wartością zamówienia.

LEX Zamówienia Publiczne
Artykuł pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami