Prawnicy już rejestrują skrzynki do e-doręczeń, bo obawiają się zatorów

Prawnicy e-Doręczenia

Część radców prawnych i adwokatów już przetestowało, a nawet zarejestrowało, skrzynkę lub skrzynki do e-doręczeń. Tę "zawodową" będą musieli mieć od 10 grudnia br., który przypada w... niedzielę. By dopełnić obowiązku, trzeba przejść dwa etapy - najpierw wypełnić i przesłać wniosek, uzyskać akceptację - co już trwa co najmniej kilka dni, a następnie "kliknąć" aktywację. Ci, którzy jeszcze czekają, obawiają się m.in. tego, jak będą liczone terminy doręczenia.

10.11.2023

SN: Ocena okresowa referendarza zależy od jego staranności

Prawnicy

Pracownik jest zatrudniany w sądzie nie po to, aby mieć efekty, ale by starannie dążył do wykonywania tych efektów – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Trzeba wprowadzić wzorzec ocenny, tak, aby statystyka spraw uchylonych nie rzutowała na negatywną ocenę referendarza, chyba że udałoby się wykazać, że w konkretnych, powtarzalnych sprawach referendarz rażąco naruszył prawo – dodał sąd.

09.11.2023

Sztuczna inteligencja, nowe technologie, talent - trzy kluczowe trendy dla prawników

Prawnicy

Przyszły rok w kancelariach i działach prawnych ma upłynąć m.in. pod hasłem wprowadzania ułatwień związanych ze sztuczną inteligencją. Jak wynika z najnowszego raportu Future Ready Lawyer 2023, spodziewa się tego aż 73 proc. badanych prawników. 87 proc. potencjał widzi natomiast w nowych technologiach, które mają służyć m.in. zwiększaniu wydajności. W tym zestawieniu wysoko plasuje się też sam pracownik - z kompetencjami i talentami.

08.11.2023

Prezydent chce dać przewagę neo-sędziom w Sądzie Najwyższym

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Kolegium Sądu Najwyższego nie zaopiniowało prezydenckiego projektu nowelizującego regulamin SN. Zakłada on m.in. obniżenie liczby sędziów potrzebnych do przyjęcia uchwały całego sądu z 2/3 do połowy. Powodem było to, że stawiło się jedynie ośmioro spośród szesnaściorga członków Kolegium Sądu Najwyższego. Nie stawili się "starzy" sędziowie, według których nowy regulamin ma służyć odwróceniu kierunku uchwały trzech izb SN ze stycznia 2020 r.

07.11.2023

Niespodziewany awans przewodniczącej KRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Dagmara Pawełczyk-Woicka, przewodnicząca neo-KRS, od 1 listopada ma orzekać w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie w wydziale VII gospodarczym i własności intelektualnej. Delegacja została wyznaczona na czas nieokreślony. Była wiceprezesem oddziału krakowskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w latach 2009 -2016.

06.11.2023

Jawność pracy w konkursie referendarskim jest ograniczona

Prawnicy

Prawo do zapoznania się z pracą konkursową na stanowisko referendarza sądowego ma tylko jej autor. Stanowi ona bowiem dokument wewnętrzny sądu związany z organizacją konkursu i nie jest udostępniana jako informacja publiczna - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

06.11.2023

NSA: Bez powołania na funkcję proboszcza ksiądz nie może wnosić skargi

Prawnicy

Przedłożone przez księdza pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy nie wskazywało w jakikolwiek sposób, że wymieniony ksiądz był osobą powołaną przez odpowiednie władze kościele do pełnienia funkcji organu wnoszącej skargę parafii. W konsekwencji nie potwierdzało, że był on uprawniony do udzielenia pełnomocnictwa wskazanemu adwokatowi – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. I dodał, że zabrakło aktu powołania na funkcję proboszcza.

04.11.2023

Sędzia Katarzyna Gonera przeszła w stan spoczynku

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Z dniem 1 listopada 2023 r. w stan spoczynku przeszła Katarzyna Gonera, sędzia Sądu Najwyższego, orzekająca w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Sędzia była bardzo aktywna społecznie, jest autorką m.in. "Komentarza do ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych", a także "Postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy". Była dwa razy wybierana przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego do Krajowej Rady Sądownictwa.

02.11.2023

Apel KOD: Unieważnić wszystkie konkursy neo-sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Komitet Obrony Demokracji wezwał wszystkie demokratyczne siły, które w wyborach 15 października br. uzyskały mandat do sprawowania władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz naprawy Rzeczpospolitej Polskiej, do niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do przywrócenia rządów prawa w polskim sądownictwie. Te rządy prawa wynikają z orzeczeń sądów polskich i Trybunałów europejskich.

02.11.2023

Wspominamy prawników, którzy odeszli w 2023 roku

Prawnicy

Jan Wasilewski, prezes Izby Administracyjnej Sądu Najwyższego, dziekan Dariusz Śniegocki, prof. Małgorzata Materniak-Pawłowska, prof. Bogusław Gawlik, prof. Andrzej Całus i wielu innych wybitnych prawników – odeszło od nas w 2023 roku. Zostawili po sobie dobre wspomnienia i efekty ich pracy. Każdej z tych osób stawiamy symboliczny znicz, lampkę pamięci.

01.11.2023

Sędzia Żurek: Neosędziowie to paserzy Konstytucji - muszą odejść

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Wielu prawników nie przystępowało do konkursów sędziowskich wiedząc, że neoKRS jest nielegalna. Tymczasem neosędziowie brali stanowiska i wysokie pensje, bo byli paserami Konstytucji w czasie, gdy inni zakładali koszulki z napisem „Konstytucja” i palili światełka - mówi sędzia Waldemar Żurek z Sądu Okręgowego w Krakowie. Wskazuje, że konkursy należy powtórzyć, a neosędziowie mogą wziąć w nich udział.

31.10.2023

KRS wybrała prof. Pastuszko na sędziego SN do Izby Kontroli Nadzwyczajnej

Prawnicy

W tajnym głosowaniu najwięcej głosów otrzymał dr. hab. Grzegorz Pastuszko, którego kandydatura wraz z wnioskiem o powołanie zostanie przedstawiona Prezydentowi RP. To wynik przesłuchań w Krajowej Radzie Sądownictwa na dwa wolne stanowiska. Kandydatów do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego było sześciu. Wśród nich są dwaj zastępcy rzeczników dyscyplinarnych sędziów sądów powszechnych, jeden profesor prawa a także jeden specjalista od prawa kanonicznego.

27.10.2023

Mamy 18 sędziów TK, a powinno być 15 - Trybunał do poprawki

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Skoro Trybunał w Strasburgu i sam TK orzekł, że tzw. sędziowie dublerzy w Trybunale Konstytucyjnym zostali powołani bezprawnie, to wystarczające jest, by nowy Sejm podjął uchwałę stwierdzającą nieważność ich wyboru, gdyż zostali powołani na miejsca już zajęte przez profesorów czekających 8 lat na ślubowanie – uważają prawnicy. Być może orzeczenia TK zapadłe w składzie dublerskim, mogłyby zostać na mocy nowej ustawy o Trybunale „ratyfikowane" przez nowy TK w pełnym składzie.

26.10.2023

Pisma procesowe miały być bardziej przejrzyste, ale są problemy z przepisami

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Od lipca obowiązuje przepis, zgodnie z którym m.in. wnioski dowodowe muszę być wyraźnie wyodrębnione, a zgłoszenie ich tylko w uzasadnieniu może spowodować, że nie wywołają żadnych skutków. Zakłada on również, ale bez rygoru, że wyodrębnione muszą być inne wnioski, twierdzenia i oświadczenia. Celem było uporządkowanie pism, tyle że problem z regulacją mają teraz nie tylko pełnomocnicy, ale i sami sędziowie. Potrzebne są zmiany.

26.10.2023

Strasburg: Polska naruszyła prawa sędziów-kobiet do przejścia w stan spoczynku

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Przepisy uzależniające przejście w stan spoczynku kobiety-sędziego od zgody ministra sprawiedliwości naruszają prawo do sądu oraz prawo do życia prywatnego, a ponadto są dyskryminujące ze względu na wiek i płeć - orzekł 24 października br. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Te przepisy to arbitralna i bezprawna ingerencja w sferę niezawisłości sędziowskiej i ochrony przed usunięciem ze stanowiska sędziego ze strony przedstawiciela władzy wykonawczej.

24.10.2023

Uchwałą Sejmu można usunąć nielegalnych członków neoKRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Źródłem dewastacji wymiaru sprawiedliwości jest upolityczniona Krajowa Rada Sądownictwa. Przywracanie ładu konstytucyjnego przez większość parlamentarną trzeba zacząć od pozbawienia członkostwa obecnych członków. Ich kadencja w neoKRS nie jest objęta konstytucyjną ochroną, gdyż organ ten funkcjonuje z naruszeniem Konstytucji. A zatem uchwałą Sejmu można stwierdzić niekonstytucyjność wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa – uważają sędziowie i konstytucjonaliści.

23.10.2023

NRA: "Urzędówki" powinny być nie tylko zrównane ze stawkami z wyboru, ale i urealnione

Prawnicy

To, że Ministerstwo Sprawiedliwości chce podniesienia stawek za pomoc prawną z urzędu do poziomu tych "z wyboru" jest pozytywnym kierunkiem, ale konieczne jest urealnienie wysokości tych wynagrodzeń do aktualnych warunków ekonomicznych i aktualnej wartości siły nabywczej pieniądza, a nadto niezbędnych kosztów świadczenia pomocy prawnej - wskazuje w swojej opinii do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Naczelna Rada Adwokacka.

23.10.2023

Od e-doręczeń prawnicy już nie uciekną, brak skrzynek może skończyć się nawet deliktem

Prawnicy e-Doręczenia

Już wkrótce prawników czeka prawdziwa rewolucja, za kilka miesięcy będą musieli korzystać z trzech systemów do e-doręczeń i co najmniej dwóch skrzynek odbiorczych oraz konta na portalu informacyjnym sądów. Nie ma też co się łudzić, że niedopełnienie tych obowiązków, zapisanych zresztą w ustawach, rozejdzie się po kościach. Samorządy prawnicze już doradzają odpowiedzialność, przypominając o zasadach etyki, a sędziowie mówią wprost... kończy się czas wymówek.

20.10.2023

Prezydent nominuje kolejnych sędziów, wbrew uchwale SN

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Dzień po ogłoszeniu wyników wyborów parlamentarnych prezydent Andrzej Duda wręczył 72 akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego oraz asesora sądowego w sądach powszechnych i administracyjnych. Nowo powołani sędziowie oraz asesorzy sądowi złożyli wobec Prezydenta ślubowanie. Wśród nominowanych jest m.in. zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych Michał Lasota.

18.10.2023

O ważności wyborów zdecydują sędziowie o wątpliwym statusie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

O ważności wyborów do Sejmu i Senatu z 15 października rozstrzygać będzie Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, co do której legalności istnieją poważne zastrzeżenia. Gdyby ustawodawca dostosował się do orzeczeń Europejskiego Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, to należałoby ją rozwiązać na długo przed wyborami. A sprawy z zakresu prawa publicznego przekazać Izbie Pracy, która przed reformą Sądu Najwyższego zajmowała się ważnością wyborów.

18.10.2023