UZP o zamówieniach in house

Samorząd terytorialny

Nie trzeba ogłaszać przetargu, aby zlecić zarządzanie nieruchomościami komunalnymi spółce prawa handlowego utworzonej przez gminę, jeżeli gmina sprawuje nad tą spółką kontrolę analogiczną do kontroli...

02.11.2011

Wykonywanie prac niebezpiecznych przez personel medyczny

BHP

Obowiązkiem pracowniczym personelu lekarsko-pielęgniarskiego jest ratowanie życia ludzkiego, w związku z tym personel ten, nie może korzystać z przysługującego ogółowi zatrudnionych uprawnienia...

02.11.2011

Zasiłek celowy: czego nie bada sąd? (I OSK 107/11)

Samorząd terytorialny

Nie można uznać, aby konieczne było precyzyjne wskazanie, w każdym przypadku, w uzasadnieniu decyzji w przedmiocie zasiłku celowego, możliwości finansowych organu pomocy społecznej.

18.10.2011