ETS: Grecja ukarana za nielegalne składowiska odpadów

Środowisko

Na Grecję została nałożona kara pieniężna z powodu niewykonania wyroku Trybunału z 2005 r., w którym stwierdzono, że państwo to uchybiło zobowiązaniom wynikającym z dyrektywy w sprawie odpadów.

03.12.2014

WSA: spalarnia odpadów jest inwestycją celu publicznego

Budownictwo

Inwestycja celu publicznego to działania o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym, a także krajowym, bez względu na status podmiotu podejmującego te działania oraz źródła ich finansowania, stanowiące...

25.11.2014

WSA: wycinka drzew to rozwiązanie wyjątkowe i ostateczne

Budownictwo

Nie istnieją szczegółowe przesłanki i kryteria określające przypadki, które obligują organ administracji do udzielenia zezwolenia na wycinkę drzew lub odmowy jego wydania. Rozstrzygnięcie konkretnego...

19.11.2014

Za zniszczenie drzewa odpowiada sprawca czynu

Środowisko

Kara pieniężna jest nakładana na faktycznego sprawcę zniszczenia terenów zieleni, niezależnie od tego czy jest on posiadaczem nieruchomości, na której dokonano zniszczenia uznał Wojewódzki Sąd...

29.10.2014