Spór w sprawie dotyczył ustalenia, czy spółka, składając deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogła zadeklarować ułamkową część pojemnika na odpady.

W ocenie organów do wyliczenia miesięcznej opłaty nie można przyjmować części pojemnika.

Zdaniem spółki, wbrew twierdzeniom organów podatkowych, przepis ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) nie zabrania zadeklarowania ułamkowej części pojemnika.

WSA uznał stanowisko organów za słuszne.

Sąd zwrócił uwagę, iż nie ma możliwości zadeklarowania ułamkowej części pojemnika na odpady.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej przez gminę.

W ocenie sądu, skoro w ustawie mowa jest o "iloczynie zadeklarowanej liczby pojemników", musi to być cały pojemnik, a nie jego ułamkowa część.

Wybór metody ustalenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie dotyczy nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, zatem metoda ustalenia opłaty jest jedna – ilość zadeklarowanych pojemników o określonej pojemności pomnożona przez stawkę – podkreślił sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Rzeszowie z 22 marca 2016 r., sygn. akt I SA/Rz 102/16, nieprawomocny  

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów