Rady gminy uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Wojewoda zaskarżył uchwałę.

W jego opinii doszło do naruszenia zasad sporządzania planu.

W części tekstowej i graficznej planu nie ujawniono bowiem udokumentowanego złoża wód termalnych, którego część zlokalizowana była na obszarze objętym planem.

W odpowiedzi rada wyjaśniła, iż wody uznane za kopaliny nie podlegają, tak jak zwykłe wody podziemne, wymogom ustawy Prawo wodne, zgodnie z którą dla ujęć wód podziemnych możliwe jest ustanawianie stref ochronnych, prowadzenie monitoringu ilości i jakości wód itp.

Dla wód termalnych obowiązujące są przepisy Prawa geologicznego i górniczego.

Ochrona złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin polega jedynie na ograniczeniu praw ich pozyskiwania przez podmiot, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny z określonej przestrzeni będącej obszarem górniczym.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Skoro zatem dla terenu złoża wód termalnych nie obowiązują żadne ograniczenia oraz wymagania ochrony złoża, plan miejscowy takich zasad nie ustala.

WSA nie zgodził się z taką argumentacją.

W ocenie sądu w razie wystąpienia udokumentowanych złóż kopalin obowiązkiem rady jest uwzględnienie jej w uchwalanym planie.

Zobacz także: Czy wydając decyzję ustalającą rekultywację należy uwzględnić MPZP?

Oznaczenie granic terenu złóż kopalin, jeżeli w terenie objętym planem występują, to obligatoryjne ustalenie planu – podkreślił sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Poznaniu z 18 lutego 2016 r., IV SA/Po 785/15, nieprawomocny 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów