Włączenie kwalifikacji rynkowej "Planowanie i realizacja procesu treningowego w piłce siatkowej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 4 stycznia 2023 r.
w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Planowanie i realizacja procesu treningowego w piłce siatkowej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej "Planowanie i realizacja procesu treningowego w piłce siatkowej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

ZAŁĄCZNIK 2  

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "PLANOWANIE I REALIZACJA PROCESU TRENINGOWEGO W PIŁCE SIATKOWEJ" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1. Nazwa kwalifikacji rynkowej
Planowanie i realizacja procesu treningowego w piłce siatkowej

2. Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej

Certyfikat

3. Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej

Certyfikat jest ważny bezterminowo

4. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji rynkowej oraz odniesienie do poziomu Sektorowej Ramy Kwalifikacji

5 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), 5 poziom Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze sport

5. Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji rynkowej

Osoba posiadająca kwalifikację jest przygotowana do samodzielnego przygotowania, organizacji, prowadzenia i ewaluacji procesu treningowego w piłce siatkowej i jej odmianach z wykorzystaniem metodyki nauczania techniki i taktyki. Posiadana wiedza o piłce siatkowej i jej odmianach pomaga w opracowaniu koncepcji treningowej, taktyki gry, przygotowania motorycznego, mentalnego oraz pracy z zespołami ludzkimi. Uwzględniając dyspozycje, umiejętności i indywidualne cele zawodników, formułuje cele szkoleniowe i wynikowe, dobiera odpowiednie środki i metody do ich osiągnięcia, opracowuje roczny plan organizacji szkolenia oraz prowadzi jego ewaluację. Osoba posiadająca kwalifikację jest gotowa do realizacji i monitoringu pracy zespołu oraz współdziałania z otoczeniem grupy szkoleniowej (w tym rodzinami graczy, wolontariuszami, sponsorami). W oparciu o pozyskane informacje o przeciwnikach i umiejętnościach graczy opracowuje taktykę gry oraz analizuje jej skuteczność.

Osoba posiadająca kwalifikację ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo graczy podczas prowadzonych przez siebie treningów.

Zestaw 1. Charakterystyka teoretycznych podstaw piłki siatkowej i metodyki jej nauczania
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Charakteryzuje piłkę - omawia historię piłki siatkowej i jej odmian,
siatkową jako sport - omawia przepisy gry w piłkę siatkową i jej odmiany,
- omawia strukturę współzawodnictwa w piłce siatkowej i jej odmianach,

- identyfikuje wymogi techniczne piłki siatkowej i jej odmian,

- charakteryzuje wymogi fizjologiczne, anatomiczne i biochemiczne do podejmowania wysiłku fizycznego, wymogi motoryczne oraz psychologiczne dla osób uprawiających piłkę siatkową i jej odmiany.

Charakteryzuje metodykę nauczania i elementy techniczne w piłce siatkowej - omawia technikę postaw siatkarskich i sposobów przemieszczania się,

- omawia technikę odbić oburącz górnych i dolnych,

- omawia technikę zagrywki,

- omawia technikę ataku,

- omawia technikę bloku,

- omawia metody, formy i zasady nauczania elementów techniki gry,

- omawia system zdobywania punktów przy zagrywce własnej i przeciwnika, - omawia metodykę nauczania elementów techniki w piłce siatkowej.

Zestaw 2. Opracowanie koncepcji treningowej
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Formułuje cele szkoleniowe i wynikowe - wyznacza cele krótko- i długoterminowe programu szkoleniowego dla graczy,

- określa zadania wynikowe i szkoleniowe,

- przedstawia koncepcję indywidualizacji treningów.

Przygotowuje roczny plan organizacji szkolenia - tworzy projekt rocznego harmonogramu organizacji szkolenia,

- uzasadnia dobór metod, form i środków treningowych, uwzględniając poziom sportowy graczy i zespołu,

- wprowadza i dostosowuje metody i środki treningowe z innych dyscyplin sportu,

- omawia rolę procesu odnowy biologicznej w opracowanym planie szkoleniowym,

- przedstawia uczestnikom plan procesu szkoleniowego,

- omawia potrzebę dostosowywania metod, form i środków stosowanych w procesie treningowym do uwag i opinii jego uczestników.

Zestaw 3. Organizacja i realizacja procesu treningowego
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Ocenia predyspozycje i potencjał graczy - charakteryzuje przeciwwskazania do uprawiania piłki siatkowej i jej odmian,

- charakteryzuje cechy psychofizyczne predysponujące do uprawiania piłki siatkowej i jej odmian, - wskazuje kryteria określenia potencjału sportowego w piłce siatkowej i jej odmianach.

Ocenia dyspozycje graczy do gry w piłkę siatkową - wymienia sposoby kontroli stanu przygotowania gracza,

- charakteryzuje czynniki warunkujące sukces sportowy,

- uzasadnia dobór testów i sprawdzianów do określenia poziomu umiejętności technicznych graczy,

- omawia zalecenia żywieniowe i wspomaganie suplementacyjne zawodników trenujących gry zespołowe.

Realizuje i monitoruje pracę zespołu - wymienia zasady bezpieczeństwa i higieny na zajęciach treningowych,

- omawia rolę weryfikacji aktualności badań lekarskich graczy,

- omawia filozofię i style pracy trenera,

- prowadzi zajęcia zgodnie z metodyką nauczania podstawowych elementów techniczno-taktycznych w piłce siatkowej i jej odmianach, w tym demonstruje i objaśnia,

- przedstawia indywidualne i zespołowe zadania treningowe oraz zasady działania dla różnych pozycji graczy,

- omawia zasady przygotowania motorycznego do dyscypliny, uwzględniając charakterystykę gry oraz właściwe proporcje wielkości obciążeń treningowych,

- identyfikuj e rodzaj e obciążeń treningowych,

- omawia różne formy współzawodnictwa dla określonej grupy (np. w sporcie dzieci i młodzieży, osób z niepełnosprawnościami),

- monitoruje realizację celów szkoleniowych,

- analizuje i zapisuje przebieg gry w piłce siatkowej,

- uzasadnia dobór środków procesu odnowy biologicznej.

Ocenia realizację przebiegu procesu treningowego - analizuje podstawowe wyniki badań laboratoryjnych,

- analizuje wyniki testów i sprawdzianów trenerskich,

- uzasadnia rolę monitorowania i konieczność wprowadzania korekty planów treningowych.

Współdziała z otoczeniem grupy szkoleniowej - identyfikuje elementy otoczenia, które mają wpływ na grupę szkoleniową,

- omawia rolę wolontariatu w sporcie,

- wyjaśnia rolę sponsorów dla rozwoju grupy szkoleniowej.

Zestaw 4. Opracowanie strategii i taktyki gry
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Opracowuje taktykę gry - identyfikuje koncepcje taktyczne w piłce siatkowej i jej odmianach,

- wymienia i omawia źródła informacji o przeciwnikach i ich taktyce,

- omawia rolę dyspozycji i umiejętności graczy i zespołu w opracowaniu taktyki gry,

- określa zadania taktyczne przed grą oraz sposób weryfikacji ich realizacji przez zespół i graczy.

Analizuje skuteczność przyjętej taktyki gry - analizuje efektywność działań podczas gry z zastosowaniem wybranego programu i arkusza obserwacji, - omawia zasady taktyki indywidualnej w realizacji poszczególnych elementów gry.
Naucza graczy - analizując przebieg meczów, wyjaśnia czynniki organizacji gry warunkujące efektywne działania graczy,
postrzegania i oceny - omawia typowe błędy percepcji, decyzji i wykonania,
sytuacji taktycznych - omawia rolę wykorzystania informacji zwrotnej / refleksji taktycznej od graczy (wzbudzenie autorefleksji, nawiązanie do obserwacji zawodnika,
w grze oraz właściwego reagowania nazwanie błędu, określenie sposobu wykorzystania refleksji przez zawodnika dla poprawy wyników),

- proponuje sposób korygowania błędów technicznych i taktycznych popełnianych przez graczy.

6. Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację

1. Etap weryfikacji
1.1. Metody
W weryfikacji efektów uczenia się dopuszcza się następujące metody:
- test teoretyczny,
- analiza dowodów i deklaracji,
- wywiad swobodny z komisją walidacyjną.
Weryfikacja efektów uczenia się składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej wykorzystuje się metodę testu teoretycznego. W części praktycznej
wykorzystuje się metody analizy dowodów i deklaracji oraz wywiad swobodny z komisją walidacyjną.
Zaliczenie części teoretycznej nie jest warunkiem przystąpienia do części praktycznej.
W części teoretycznej weryfikacji podlegają:
- wszystkie efekty uczenia się zawarte w zestawie 1 "Charakterystyka teoretycznych podstaw piłki siatkowej i metodyki jej nauczania",
- wszystkie efekty uczenia się w zestawie 2 "Opracowanie koncepcji treningowej",
- następujące efekty uczenia się w zestawie 3 "Organizacja i realizacja procesu treningowego":
- "Ocenia predyspozycje i potencjał graczy",
- "Ocenia dyspozycje graczy do gry w piłkę siatkową",
- "Realizuje i monitoruje pracę zespołu" - poza kryteriami:
- "Prowadzi zajęcia zgodnie z metodyką nauczania podstawowych elementów techniczno-taktycznych w piłce siatkowej i jej odmianach, w tym demonstruje i objaśnia",
- "Omawia różne formy współzawodnictwa dla określonej grupy (np. w sporcie dzieci i młodzieży, osób z niepełnosprawnościami)",
- następujące efekty uczenia się w zestawie 4 "Opracowanie strategii i taktyki gry":
- "Opracowuje taktykę gry" - poza kryterium: "Wymienia i omawia źródła informacji o przeciwnikach i ich taktyce",
- "Analizuje skuteczność przyjętej taktyki gry",
- "Naucza graczy postrzegania i oceny sytuacji taktycznych w grze oraz właściwego reagowania" - poza kryteriami:
-, Analizując przebieg meczów, wyjaśnia czynniki organizacji gry warunkujące efektywne działania graczy",
- "Omawia rolę wykorzystania informacji zwrotnej / refleksji taktycznej od graczy (wzbudzenie autorefleksji, nawiązanie do obserwacji zawodnika, nazwanie błędu,
określenie sposobu wykorzystania refleksji przez zawodnika dla poprawy wyników)".
Uznanie wszystkich efektów uczenia się wskazanych na etapie teoretycznym może nastąpić na podstawie przedłożonego dyplomu "Trenera piłki siatkowej PZPS" wydanego po 1 stycznia 2016 r.
W części praktycznej weryfikacji podlegają:
- następujące kryteria weryfikacji w zestawie 2 "Opracowanie koncepcji treningowej":
- "Przedstawia koncepcję indywidualizacji treningów",
- "Tworzy projekt rocznego harmonogramu organizacji szkolenia",
- następujące efekty uczenia się w zestawie 3 "Organizacja i realizacja procesu treningowego":
- "Realizuje i monitoruje pracę zespołu" - kryteria:
- "Prowadzi zajęcia zgodnie z metodyką nauczania podstawowych elementów techniczno-taktycznych w piłce siatkowej i jej odmianach, w tym demonstruje i objaśnia",
- "Omawia różne formy współzawodnictwa dla określonej grupy (np. w sporcie dzieci i młodzieży, osób z niepełnosprawnościami)",
- "Ocenia realizację przebiegu procesu treningowego",
- "Współdziała z otoczeniem grupy szkoleniowej",
- następujące efekty uczenia się w zestawie 4 "Opracowanie strategii i taktyki gry":
- "Opracowuje taktykę gry" - kryterium: "Wymienia i omawia źródła informacji o przeciwnikach i ich taktyce",
- "Naucza graczy postrzegania i oceny sytuacji taktycznych w grze oraz właściwego reagowania" - kryterium:
- "Omawia rolę wykorzystania informacji zwrotnej / refleksji taktycznej od graczy (wzbudzenie autorefleksji, nawiązanie do obserwacji zawodnika, nazwanie błędu,
określenie sposobu wykorzystania refleksji przez zawodnika dla poprawy wyników)".
Dowodami na uzyskanie efektów uczenia się w części praktycznej mogą być np.:
- nagrania osobistego wykonania elementów technicznych gry w piłkę siatkową,
- posiadanie minimum drugiej klasy sportowej,
- nagrania przeprowadzonych zajęć,
- arkusze obserwacji gry, periodyzacji treningu i zapisy obciążeń treningowych.
Uznanie wszystkich efektów uczenia się wskazanych dla kwalifikacji może nastąpić na podstawie:
- przedłożonego dyplomu trenera piłki siatkowej drugiej klasy wydanego przed wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie
niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829) lub
- dyplomu uzyskanego po zakończeniu kursów trenera drugiej klasy, które rozpoczęły się za zgodą Ministra Sportu i Turystyki przed ww. datą, lub
- dyplomu "Trenera piłki siatkowej PZPS".
1.2. Zasoby kadrowe
Weryfikację przeprowadza komisja walidacyjna, zwana dalej "komisją". Komisja składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego komisji.
Każdy z członków komisji:
- posiada co najmniej dyplom trenera piłki siatkowej pierwszej klasy wydany przed wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów lub kwalifikację "Optymalizacja procesu szkolenia w piłce siatkowej" (Trener pierwszej klasy piłki siatkowej / Senior Volleyball Coach, 6 PRK),
- posiada kwalifikację pełną z co najmniej 6 poziomem PRK.
Co najmniej 1 z członków komisji posiada doświadczenie w zakresie działań związanych z wdrażaniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
1.3. Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne
W celu przeprowadzenia weryfikacji wiedzy teoretycznej instytucja certyfikująca zapewnia warunki umożliwiające każdej osobie przystępującej do walidacji samodzielną pracę.
Instytucja certyfikująca musi zapewnić możliwość odwołania się od każdego etapu walidacji.
2. Etapy identyfikowania i dokumentowania

Instytucja certyfikująca musi zapewnić doradcę walidacyjnego, który spełnia poniższe warunki:

- posiada co najmniej dyplom trenera piłki siatkowej pierwszej klasy wydany przed wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów lub kwalifikację "Optymalizacja procesu szkoleniowego w piłce siatkowej" (Trener pierwszej klasy piłki siatkowej / Senior Volleyball Coach, 6 PRK),

- posiada kwalifikację pełną z co najmniej 6 poziomem PRK.

Doradca walidacyjny wspierający kandydata w tworzeniu portfolio na potrzeby analizy dowodów nie może zasiadać w komisji prowadzącej weryfikację dla tego konkretnego kandydata.

7. Warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji

Do walidacji może przystąpić osoba, która posiada kwalifikację pełną z poziomem 4 PRK.
Ponadto do walidacji może przystąpić osoba, która:
1) ukończyła 18 lat;
2) przedstawi oświadczenie o niekaralności związanej z wykonywaniem działalności zawodowej w obszarze objętym kwalifikacją.

8. Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji

Nie rzadziej niż raz na 10 lat
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1946).
2 Załącznik zmieniony przez obwieszczenie z dnia 14 lutego 2023 r. (M.P.2023.201) zmieniające nin. obwieszczenie z dniem 16 lutego 2023 r.

Zmiany w prawie

Transakcje dotyczące gazu, energii i uprawnień do emisji CO2 od kwietnia z odwrotnym obciążeniem VAT

Polska wprowadza czasowe odwrotne obciążenie podatkiem gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Nowe regulacje obowiązują od 1 kwietnia 2023 roku do 28 lutego 2025 roku. W założeniu ma to zwiększyć konkurencyjność polskiego systemu giełdowego.

Krzysztof Koślicki 01.04.2023
Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2023.158

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Włączenie kwalifikacji rynkowej "Planowanie i realizacja procesu treningowego w piłce siatkowej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Data aktu: 04/01/2023
Data ogłoszenia: 07/02/2023
Data wejścia w życie: 07/02/2023