Włączenie kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu treningowego w koszykówce" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 4 stycznia 2023 r.
w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu treningowego w koszykówce" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu treningowego w koszykówce" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "PROWADZENIE PROCESU TRENINGOWEGO W KOSZYKÓWCE" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1. Nazwa kwalifikacji rynkowej
Prowadzenie procesu treningowego w koszykówce
2. Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej
Certyfikat
3. Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej
Certyfikat jest ważny bezterminowo
4. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji rynkowej oraz odniesienie do poziomu Sektorowej Ramy Kwalifikacji
4 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), 4 poziom Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze sport
5. Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji rynkowej
Osoba posiadająca kwalifikację jest przygotowana do samodzielnego planowania i prowadzenia procesu treningowego. Dobiera i selekcjonuje zawodników do szkolenia podstawowego w zakresie predyspozycji somatycznych, fizjologicznych, motorycznych, psychologicznych oraz technicznych. Naucza podstawowych elementów techniczno-taktycznych zgodnie z zasadami metodyki w koszykówce. Ocenia postępy w realizacji treningu. Osoba posiadająca kwalifikację jest także przygotowana do opracowania planu realizacji zgrupowania szkoleniowego grupy młodzieżowej.
Zestaw 1. Charakteryzowanie teoretycznych podstaw koszykówki
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Charakteryzuje dyscyplinę - omawia historię dyscypliny,

- charakteryzuje pojęcia z zakresu zespołowych gier sportowych,

- omawia przepisy gry i sygnalizację sędziowską,

- charakteryzuje systemy gry w obronie i ataku z zakresu taktyki zespołowej i indywidualnej, - omawia przygotowanie trenera do meczu lub zawodów sportowych.
Opisuje środowisko organizacyjne planowania i realizacji szkolenia początkowego w koszykówce - omawia uwarunkowania prawno-organizacyjne funkcjonowania sportu dzieci i młodzieży, w tym ważność badań lekarskich,

- omawia organizację systemu współzawodnictwa sportowego dziecięcego i młodzieżowego w Polsce,

- omawia zasady organizacji meczu lub turnieju koszykówki.

Zestaw 2. Planowanie i ocena postępów szkolenia początkowego w koszykówce
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Omawia zagadnienia związane z kwalifikowaniem zawodników do uczestniczenia w szkoleniu i zawodach sportowych - omawia przeciwwskazania do uprawiania koszykówki,

- omawia kryteria doboru i selekcji do szkolenia początkowego w zakresie predyspozycji somatycznych, fizjologicznych, motorycznych, psychologicznych oraz technicznych,

- wskazuje zalecane przez Polski Związek Koszykówki próby sprawności fizycznej ogólnej (motoryczne) i specjalnej (techniczne) na poszczególnych etapach szkolenia sportowego.

Omawia teorię prowadzenia szkolenia sportowego - omawia formy, metody i środki treningowe stosowane w nauczaniu umiejętności ruchowych w szkoleniu początkowym zawodników,

- omawia zasady nauczania techniki i taktyki stosowane w szkoleniu początkowym zawodników,

- omawia strukturę jednostki treningowej,

- wymienia dostępne środki procesu wypoczynku.

Planuje proces szkoleniowy - formułuje długoterminowe (w odniesieniu do cyklu szkolenia) i krótkoterminowe (w odniesieniu do jednostki treningowej) cele szkolenia początkowego,

- uzasadnia plan procesu treningowego na podstawie struktury rzeczowej i czasowej,

- przygotowuje konspekt jednostki treningowej uwzględniający: cel zajęć i czas ich trwania, metody nauczania, środki dydaktyczne, formy organizacyjne, wiek i liczebność grupy.

Monitoruje i ocenia postępy szkolenia początkowego - przeprowadza testy sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej,

- przygotowuje narzędzie do obserwacji zawodników w grze,

- ocenia efektywność zawodnika i zespołu na podstawie statystyk meczowych lub własnego arkusza oceny,

- prowadzi monitoring bieżących wyników sportowych,

- wprowadza zmiany w jednostce treningowej na podstawie przeprowadzonej oceny postępów indywidualnych zawodników i zespołu,

- ocenia postęp i rozwój indywidualny zawodnika oraz zespołu w kontekście celów długoterminowych.

Zestaw 3. Realizacja szkolenia początkowego w koszykówce
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Realizuje i monitoruje szkolenie sportowe w ujęciu indywidualnym, grupowym oraz zespołowym zgodnie z otrzymanym programem szkolenia - przygotowuje miejsce, sprzęt i pomoce dydaktyczne do przeprowadzenia zajęć,

- przestrzega zasad bezpieczeństwa na zajęciach treningowych,

- wyjaśnia zawodnikom cele jednostki treningowej,

- naucza, w tym demonstruje, objaśnia i omawia warunki stosowania elementów techniczno-taktycznych w ataku i obronie zgodnie z zasadami metodyki w koszykówce,

- demonstruje wzorce ruchowe, objaśnia i stosuje ćwiczenia rozwijające zdolności motoryczne,

- sędziuje fragment gry,

- przygotowuje indywidualne zadania treningowe,

- prowadzi dziennik zajęć treningowych,

- organizuje różne formy współzawodnictwa dla grupy,

- monitoruje technikę wykonywania oraz intensywność ćwiczeń, a w razie potrzeby reaguje, stosując komentarz zmiany stopnia trudności lub zmieniając ćwiczenie,

- podsumowuje zajęcia treningowe i poziom osiągniętych celów krótkoterminowych.

Kieruje grupą i procesami wychowawczymi - uzasadnia potrzebę stosowania zasad etycznych w pracy z uczestnikami zajęć sportowych,

- omawia przykładowy zestaw zasad i norm wprowadzanych w grupie oraz konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania ich,

- wymienia czynniki mające wpływ na efektywną komunikację,

- rozwiązuje problemy wychowawcze, stosując metodę analizy przypadku (identyfikuje źródło problemu, proponuje możliwe rozwiązania).

Współdziała z otoczeniem grupy szkoleniowej - omawia rolę interesariuszy grupy szkoleniowej w procesie treningowym (w tym nauczycieli i dyrekcji, rodziców i opiekunów, klubów sportowych, władz lokalnych/regionalnych i samorządowych, innych podmiotów sportowych),

- przygotowuje plan realizacji zgrupowania szkoleniowego grupy młodzieżowej (określa harmonogram przygotowań, zakres niezbędnych czynności, program zgrupowania, zadania organizatora).

6. Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację
1. Etap weryfikacji

1.1. Metody

Dopuszcza się 2 ścieżki procesu walidacji.

Ścieżka A. Przeznaczona dla osób, które posiadają dowody mogące stanowić podstawę do potwierdzenia posiadania efektów uczenia się.

Ścieżka B. Przeznaczona dla osób, które nie posiadają dowodów mogących stanowić podstawę do potwierdzenia posiadania efektów uczenia się. Ścieżka A

Na etapie weryfikacji efektów uczenia się dopuszcza się wykorzystanie następujących metod:

- analiza dowodów i deklaracji,

- rozmowa z komisją walidacyjną, zwaną dalej "komisją" (wywiad swobodny),

- obserwacja w warunkach symulowanych.

Wymagane jest przedstawienie następujących dowodów odnoszących się do koszykówki:

- planów, raportów i sprawozdań z: działalności szkoleniowej, działalności selekcyjnej, imprezy sportowo-rekreacyjnej, zrealizowanych studiów przypadków (np. w formie

nagrań wideo),
- planu procesu treningowego obejmującego minimum roczny plan szkolenia,
- planu zgrupowania szkoleniowego grupy młodzieżowej,
- dokumentujących prowadzenie procesu treningowego w koszykówce na bazie 20 jednostek treningowych.
Komisja może dopuścić inne dowody przedstawione przez osobę przystępującą do walidacji.
Ścieżka B
Na etapie weryfikacji efektów uczenia się wykorzystuje się następujące metody:
- test teoretyczny,
- obserwacja w warunkach symulowanych,
- rozmowa z komisją (wywiad swobodny).
Dowodem potwierdzającym wszystkie wskazane dla kwalifikacji efekty uczenia się jest dyplom instruktora sportu w koszykówce wydany przed wejściem w życie ustawy z dnia
13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829).
1.2. Zasoby kadrowe
Walidacja prowadzona jest przed komisją. Komisja składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego komisji.
Każdy z członków komisji spełnia następujące warunki:
- legitymuje się dyplomem poświadczającym ukończenie studiów wyższych z tytułem zawodowym magistra,
- legitymuje się co najmniej dyplomem trenera klasy drugiej w koszykówce wydanym przed wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących
wykonywanie niektórych zawodów lub posiada równoważną kwalifikację wydaną przez związek sportowy właściwy dla koszykówki lub kwalifikację z obszaru koszykówki
z poziomem 5 PRK,
- posiada co najmniej udokumentowane 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku trenera lub asystenta.
Co najmniej 1 z członków komisji posiada doświadczenie w zakresie działań związanych z wdrażaniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Instytucja certyfikująca wyznacza przewodniczącego komisji spośród jej członków.
1.3. Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne
Ścieżka A
W celu rozpoczęcia weryfikacji kandydat dostarcza instytucji certyfikującej dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów weryfikacji zawartych w opisie kwalifikacji.

Komisja po zapoznaniu się z dowodami i deklaracjami odbywa rozmowę z kandydatem.

Komisja może rozszerzyć weryfikację o obserwację w warunkach symulowanych.

Ścieżka B

Za pomocą metody testu teoretycznego sprawdzane są wszystkie zestawy efektów uczenia się.

Kryteria weryfikacji związane z demonstrowaniem i nauczaniem elementów techniczno-taktycznych w koszykówce oraz prób diagnostycznych zawodników sprawdzane są za

pomocą obserwacji w warunkach symulowanych. Obserwacja każdorazowo połączona jest z rozmową z komisją.

Do przeprowadzenia testu teoretycznego oraz wywiadu swobodnego instytucja certyfikująca musi zapewnić salę wyposażoną w komputer, projektor oraz ekran. Do zastosowania metody obserwacji w warunkach symulowanych należy zapewnić dostęp do hali sportowej z boiskiem do gry w koszykówkę zgodnym z oficjalnymi przepisami Międzynarodowej Federacji Koszykówki (F1BA) oraz niezbędne wyposażenie. Na potrzeby obserwacji w warunkach symulowanych instytucja certyfikująca musi zapewnić minimum 10 zawodników.

2. Etap identyfikowania i dokumentowania

Instytucja certyfikująca musi zapewnić wsparcie osobie przystępującej do walidacji w zakresie identyfikowania oraz dokumentowania posiadanych efektów uczenia się.

Na tym etapie instytucja certyfikująca wskazuje kandydatowi ścieżkę weryfikacji. Możliwe jest wykorzystanie elementów z obu ścieżek weryfikacji.

2.1. Metody

Dopuszczalne metody na tych etapach: metoda analizy dowodów i deklaracji oraz rozmowa z doradcą.

2.2. Zasoby kadrowe

Doradca walidacyjny:

- stosuje metody i narzędzia pomocne przy identyfikowaniu i dokumentowaniu kompetencji,

- zna zasady weryfikacji dowodów na osiągnięcie efektów uczenia się,

- przestrzega wysokich standardów etyki zawodowej,

- zna wymagane efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ustalone dla kwalifikacji będących w zakresie jego działania jako doradcy walidacyjnego,

- zna metody i narzędzia stosowane w celu zweryfikowania wymaganych efektów uczenia się dla kwalifikacji będących w zakresie jego działania jako doradcy walidacyjnego.

2.3. Sposób organizacji oraz warunki organizacyjne i materialne

Instytucja certyfikująca zapewnia odpowiednie miejsce do pracy doradcy z uczestnikiem walidacji.

7. Warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji
Warunkiem przystąpienia do walidacji jest:

- posiadanie kwalifikacji pełnej z poziomem 4 PRK,

- przedstawienie dokumentu poświadczającego ukończone 18 lat,

- przedstawienie oświadczenia o niekaralności związanej z wykonywaniem działalności zawodowej w obszarze objętym kwalifikacją,

- przedstawienie oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na uczestnictwo w procesie walidacji.

8. Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji
Nie rzadziej niż raz na 10 lat
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1946).

Zmiany w prawie

Transakcje dotyczące gazu, energii i uprawnień do emisji CO2 od kwietnia z odwrotnym obciążeniem VAT

Polska wprowadza czasowe odwrotne obciążenie podatkiem gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Nowe regulacje obowiązują od 1 kwietnia 2023 roku do 28 lutego 2025 roku. W założeniu ma to zwiększyć konkurencyjność polskiego systemu giełdowego.

Krzysztof Koślicki 01.04.2023
Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023