Włączenie kwalifikacji rynkowej "Nauczanie wakeboardu" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 4 stycznia 2023 r.
w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Nauczanie wakeboardu" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej "Nauczanie wakeboardu" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "NAUCZANIE WAKEBOARDU" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1. Nazwa kwalifikacji rynkowej
Nauczanie wakeboardu

2. Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej

Certyfikat

3. Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej i warunki przedłużenia jego ważności

Certyfikat jest ważny 3 lata. Warunkiem przedłużenia certyfikatu jest przedstawienie zaświadczenia o przeprowadzeniu zajęć wakeboardowych w wymiarze minimum 50 godzin
dydaktycznych oraz uczestnictwo w czasie posiadania certyfikatu w kursie standaryzującym trwającym minimum 8 godzin

4. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji rynkowej oraz odniesienie do poziomu Sektorowej Ramy Kwalifikacji

4 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), 4 poziom Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze sport

5. Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji rynkowej

Osoba posiadająca kwalifikację "Nauczanie wakeboardu" realizuje proces dydaktyczno-szkoleniowy w zakresie prowadzenia podstawowego nauczania wakeboardu na wycią-
gach dwui wielosłupowych oraz za motorówką. Jest przygotowana do samodzielnego planowania i realizowania szkolenia w zakresie sportu dla wszystkich. Jest również gotowa
do przygotowania uczących się do udziału w rywalizacji sportowej na poziomie podstawowym. W czasie pracy posługuje się wiedzą z zakresu teorii sportu, metodyki prowadzę-
nia zajęć oraz wykorzystania różnorodnych środków dydaktycznych. W czasie wykonywania czynności związanych z kwalifikacją dba o bezpieczeństwo uczestników procesu
nauczania/uczenia się oraz innych użytkowników wakeparku lub akwenu.
Zestaw 1. Charakteryzowanie podstaw nauczania wakeboardu
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Charakteryzuje dyscyplinę - omawia historię wakeboardu w Polsce i na świecie,

- omawia przepisy rozgrywania konkurencji wakeboardowych,

- omawia zasady etyki zawodowej instruktora wakeboardu,

- opisuje pozycje wakeboardzisty i siły działające na wakeboardzistę jadącego na wprost, w skręcie oraz w czasie wykonywania tricków,

- wymienia elementy systemu współzawodnictwa sportowego w Polsce i na świecie,

- omawia akty prawne i regulacje określające zasady funkcjonowania wakeboardu w Polsce i na świecie,

- omawia kwestie formalne związane z uczestniczeniem zawodników w zawodach amatorskich.

Charakteryzuje sprzęt wakeboardowy - charakteryzuje ewolucję sprzętu wakeboardowego i jego wpływ na wyniki i technikę wykonywania tricków,

- charakteryzuje sprzęt wakeboardowy, np.: buty, pianki, kamizelki, ochraniacze, kaski, deski wakeboardowe i wakeskatowe, hol,

- omawia elementy obsługi specyficzne dla motorówki wakeboardowej, np. dobór długości holu, ustawienie balastów w motorówce i systemu ustawień fali, prędkość motorówki.

Charakteryzuje infrastrukturę wakeboardową - omawia typy wyciągów wakeboardowych i wyciągarek,

- omawia typy przeszkód wykorzystywanych w wakeparkach,

- omawia parametry i wyposażenie motorówek wykorzystywanych w wakeboardzie, - omawia zasady rozmieszczania przeszkód wakeboardowych w wakeparkach.

Omawia metodykę nauczania wakeboardu - omawia zasady nauczania,

- omawia środki dydaktyczne wykorzystywane w czasie nauczania wakeboardu,

- omawia zasady doboru sprzętu wakeboardowego w zależności od parametrów fizycznych, warunków pływania i charakterystyki motorycznej uczestników szkolenia,

- omawia strukturę zajęć dla różnych grup wiekowych.

Planuje proces dydaktyczny - ustala poziom umiejętności jazdy na wakeboardzie kursantów,

- ustala cele dydaktyczne,

- omawia rolę różnych rodzajów treningu, aby osiągnąć postęp w dążeniu do określonego celu: treningu wizualnego, wytrzymałościowego, siłowego, technicznego, zorientowanego na efekt oraz rozciągania,

- ustala formy kontroli postępów osiągania celów dydaktycznych,

- przygotowuje konspekt zajęć uwzględniający: cel zajęć, metody nauczania, środki dydaktyczne, formy organizacyjne, czas trwania zajęć, wiek i liczebność grupy z zachowaniem obowiązującej w wakeboardzie terminologii,

- uwzględnia czynniki wpływające na przygotowanie konspektu, np. stopień przygotowania uczestników szkolenia.

Wyjaśnia zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas uprawiania wakeboardu - wymienia przeciwwskazania zdrowotne do uprawiania wakeboardu,

- opisuje zagrożenia dla zdrowia i życia uczestnika zajęć wynikające z niewłaściwego wykorzystania przestrzeni i sprzętu i niewłaściwego prowadzenia zajęć,

- opisuje zasady bezpiecznego prowadzenia zajęć wakeboardowych,

- opisuje zasady bezpiecznego korzystania z wakeparku lub akwenu,

- wymienia urazy mogące wystąpić w czasie jazdy na wakeboardzie,

- opisuje zasady postępowania w razie wypadku na wodzie,

- opisuje zakres odpowiedzialności prawnej instruktora wakeboardu.

Zestaw 2. Wykonywanie technik wakeboardowych
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Prezentuje techniki wakeboardowe na wyciągu - startuje z pomostu,

- wykonuje ollie i ollie frontside 180,

- przejeżdża minimum jedno okrążenie na switchu,

- wykonuje fiat 360 frontside,

- wykonuje na boksie elementy: 50-50 i backboard slide,

- wykonuje na kickerze elementy: ollie, ollie z indy grabem, ollie backside 180, ollie frontside 360.

Prezentuje techniki wakeboardowe za motorówką - startuje z pomostu i z wody,

- jeździ na nodze prowadzącej i na switchu,

- wykonuje skoki wake-in, wake out i wake to wake.

Zestaw 3. Realizowanie procesu nauczania
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Organizuje proces - sprawdza przygotowanie uczestnika do zajęć, w tym pyta o samopoczucie, kontroluje stan sprzętu i ubiór uczestników, - przygotowuje miejsce, sprzęt i pomoce dydaktyczne do przeprowadzenia zajęć.
Prowadzi proces - omawia cele i przebieg zajęć,

- prowadzi rozgrzewkę,

- utrzymuje kontakt wzrokowy z kursantem i reaguje na sygnały kursanta, np. oznaki zmęczenia, brak zrozumienia poleceń,

- dobiera zestaw i skalę trudności ćwiczeń na elementach wakeparku do poziomu umiejętności uczącego się,

- demonstruje i opisuje kursantom sposób wykonywania ćwiczeń,

- prowadzi wideozapis zajęć,

- analizuje technikę jazdy na wakeboardzie w oparciu o wideozapis,

- posługuje się sprzętem umożliwiającym komunikację radiową instruktor - kursant,

- kontroluje prawidłowość wykonania ćwiczeń,

- wskazuje sposoby skorygowania błędów w wykonaniu ćwiczeń,

- objaśnia technikę pokonania trasy,

- podsumowuje zajęcia i poziom osiągnięcia celów.

Zestaw 4. Planowanie wydarzenia wakeboardowego
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Charakteryzuje zasady organizacji wydarzenia wakeboardowego - wymienia elementy niezbędne do przygotowania wydarzenia wakeboardowego, np. zawody, szkolenie, akcja promocyjna, - omawia grupy interesariuszy wydarzenia wakeboardowego.
Planuje wydarzenie wakeboardowe - przygotowuje plan wydarzenia,

- tworzy harmonogram przygotowania wydarzenia, - planuje zakres pracy oraz rozdziela role.

6. Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację

1. Etap weryfikacji
1.1. Metody
W czasie walidacji dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie następujących metod:
- test teoretyczny, którym sprawdzane są zestawy 1 i 4,
- sprawdzian sportowy (obserwacja w warunkach symulowanych), którym sprawdzany jest zestaw 2,
- obserwacja w warunkach symulowanych połączona z rozmową z komisją walidacyjną, zwaną dalej "komisją", którymi sprawdzany jest zestaw 3,
- analiza dowodów i deklaracji.
W zależności od dowodów możliwe jest potwierdzenie części lub wszystkich efektów uczenia się. Efekty uczenia się sprawdzane za pomocą sprawdzianu sportowego.
Mogą być również weryfikowane za pomocą metody analizy dowodów i deklaracji. Dopuszczalnymi dowodami są np.:
- nagranie audiowizualne z możliwością identyfikacji osoby przystępującej do walidacji (wyraźnie widoczna twarz) dokumentujące umiejętności sportowe opisane w zestawie 2,
- licencja zawodnicza - wakeboardowa wydana przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego (PZMiNW),
- potwierdzenie udziału w zawodach wakeboardowych co najmniej w randze mistrzostw Polski lub pucharu Polski w ciągu 5 lat poprzedzających przystąpienie do walidacji.
Komisja może uznać inne dowody potwierdzające część efektów uczenia się. Jedynym dowodem potwierdzającym wszystkie efekty uczenia się jest posiadanie legitymacji in-
struktora wakeboardu właściwego związku sportowego.
1.2. Zasoby kadrowe
Weryfikację przeprowadza komisja. W skład komisji wchodzą minimum 3 osoby, w tym przewodniczący komisji. Co najmniej 1 z członków komisji posiada doświadczenie
w zakresie działań związanych z wdrażaniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Przewodniczący komisji:
- ma minimum 5-letnie doświadczenie w zakresie szkolenia wakeboardowego w sporcie dla wszystkich i szkolenia zawodniczego, potwierdzone przez właściwy związek spor-
towy,
- jest międzynarodowym sędzią wakeboardowym uznawanym przez Międzynarodową Federację Narciarstwa Wodnego i Wakeboardu (IWWF).
Każdy z pozostałych członków komisji ma minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń grupowych i indywidualnych w wakeboardzie, potwierdzone przez
właściwy związek sportowy.
1.3. Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne
Weryfikacja efektów uczenia się składa się z trzech części.
W części pierwszej przeprowadza się test teoretyczny obejmujący zestawy 1 i 4 efektów uczenia się.
W części drugiej ma miejsce sprawdzian sportowy, w czasie którego sprawdzany jest 2 zestaw efektów uczenia się.
Pozytywny wynik z obydwu części jest warunkiem przystąpienia do części trzeciej, w której, za pomocą metody obserwacji w warunkach symulowanych połączonej z rozmową
z komisją, sprawdzany jest 3 zestaw efektów uczenia się.
Instytucja certyfikująca zapewnia:
- salę do przeprowadzenia części pierwszej weryfikacji efektów uczenia się,
- grupę szkoleniową liczącą od 1 do 5 osób,
- wyciąg wielosłupowy,
- wyciąg dwusłupowy,
- sprzęt wakeboardowy: deski z wiązaniami, pianki, kamizelki i kaski, zestaw do bezprzewodowej komunikacji instruktor - uczeń.
W przypadku organizacji walidacji za łodzią motorową jednostka ta powinna być fabrycznie wyposażona w wieżę oraz posiadać jednostkę napędową minimum 220 kW.
2. Etapy identyfikowania i dokumentowania
Nie określa się wymagań dla tych etapów.

7. Warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji

Warunkiem przystąpienia do walidacji jest przedstawienie dokumentów:
- poświadczających posiadanie kwalifikacji pełnej na poziomie 4 PRK,
- poświadczających ukończone 18 lat,
- zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy (kurs musi posiadać elementy obejmujące pierwszą pomoc na wodzie), zdobytego w przeciągu ostatnich 3 lat,
- patentu co najmniej sternika motorowodnego,
- licencji do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających,
- ubezpieczenia NNW i OC na czas trwania walidacji.

8. Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji

Nie rzadziej niż raz na 10 lat
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1946).

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2023.133

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Włączenie kwalifikacji rynkowej "Nauczanie wakeboardu" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Data aktu: 04/01/2023
Data ogłoszenia: 30/01/2023
Data wejścia w życie: 30/01/2023