Włączenie kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie procesu dydaktyczno-szkoleniowego instruktorów nordic walkingu" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 4 stycznia 2023 r.
w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie procesu dydaktyczno-szkoleniowego instruktorów nordic walkingu" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie procesu dydaktyczno-szkoleniowego instruktorów nordic walkingu" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "PLANOWANIE I PROWADZENIE PROCESU DYDAKTYCZNO-SZKOLENIOWEGO INSTRUKTORÓW NORDIC WALKINGU" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1.
Nazwa kwalifikacji rynkowej
Planowanie i prowadzenie procesu dydaktyczno-szkoleniowego instruktorów nordic walkingu
2.
Nazwa dokumentu i potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej
Certyfikat
3.
Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej i warunki przedłużenia jego ważności
Certyfikat jest ważny przez 5 lat. Warunkiem przedłużenia jest udział w konferencji aktualizującej wiedzę w obszarze szkolenia nordic wałking w wymiarze minimum 2 dni (16 godzin), prowadzonej przez instytucje certyfikujące (IC) kwalifikację "Planowanie i prowadzenie procesu dydaktyczno-szkoleniowego instruktorów nordic walkingu" lub podmioty rekomendowane przez IC.
4.
Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji rynkowej oraz odniesienie do poziomu Sektorowej Ramy Kwalifikacji
4 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), 4 poziom Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze sport
5.
Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji rynkowej
Osoba posiadająca kwalifikację planuje, organizuje i realizuje proces dydaktyczno-szkoleniowy dla kandydatów na stopień instruktora-wykładowcy w nordic walkingu, w zróżnicowanym terenie i przy wykorzystaniu różnego rodzaju sprzętu. Wykazuje się zaawansowaną wiedzą z zakresu teorii dyscypliny, teorii sportu oraz zagadnień metodyczno - dydaktycznych związanych z nauczaniem czynności ruchowych. Posiada wiedzę z zakresu fizjologicznych podstaw wysiłku fizycznego na różnym poziomie zdrowia i sprawności ruchowej. Przygotowuje plany szkoleń w oparciu o cele, treści, metodykę i formy prowadzenia zajęć. Osoba posiadająca kwalifikację jest również przygotowana do działań wspierających dyscyplinę oraz jest gotowa do organizowania i prowadzenia wydarzeń o charakterze zdrowotno-rekreacyjno-sportowym.
Zestaw 1. Teoretyczne podstawy prowadzenia szkolenia dla instruktorów nordic walkingu
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Omawia podstawy dydaktyki i metodykę zajęć z nordic walkingu - charakteryzuje dydaktyczne formy organizacji zajęć, behawioralne lub poznawcze; formy organizacyjne procesu dydaktycznego/szkoleniowego,

- omawia procesy komunikacji dydaktycznej,

- rozpoznaje i rozwiązuje sytuacje trudne podczas zajęć ruchowych,

- wyjaśnia i tłumaczy procesy metodyczne w nauczaniu ruchu,

- rozumie różnice w nauczaniu ruchu na różnym etapie ontogenetycznym,

- wyjaśnia i tłumaczy prawa rządzące procesami motywacji w nauczaniu ruchu.

Omawia zajęcia szkoleniowe dla instruktorów z podstaw treningu zdrowotnego w nordic walkingu - omawia cele treningu zdrowotnego,

- omawia cele i efekty nauczania ruchu w różnych schorzeniach (np. kardiologicznych, angiologicznych, neurologicznych),

- omawia korzyści wynikające z uczestnictwa w treningu nordic walking,

- omawia zasady właściwego odżywiania się opartego o wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO),

- wskazuje główne grupy mięśniowe zaangażowane w trakcie marszu nordic walking,

- opisuje i objaśnia biomechanikę ruchów w technice marszu nordic walking,

- charakteryzuje rodzaje wysiłku podczas marszu nordic walking,

- opisuje strukturę motoryczności człowieka,

- omawia zasady kształtowania zdolności motorycznych,

- omawia zasady bezpiecznej organizacji zajęć,

- omawia wpływ szkodliwych czynników zewnętrznych na organizm w trakcie marszu nordic walking.

Charakteryzuje sprzęt i nowe technologie stosowane w treningu nordic walking - omawia trendy w nordic walkingu w zakresie technologii, sprzętu i wyposażenia,

- omawia urządzenia i aplikacje wspomagające rejestrację i analizę treningu nordic walking.

Zestaw 2. Planowanie i prowadzenie procesu dydaktyczno-szkoleniowego dla instruktorów nordic walkingu
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Omawia zasady naboru do grup szkoleniowych - omawia kryteria kwalifikacji do grup szkoleniowych, - kwalifikuje uczestników do grup szkoleniowych.
Planuje proces dydaktyczno - szkoleniowy - charakteryzuje grupę szkoleniową,

- określa cele szkolenia,

- omawia założenia programu procesu dydaktyczno-szkoleniowego,

- omawia bieżące regulacje prawne obowiązujące w sporcie powszechnym,

- omawia zagadnienia związane z organizacją i realizacją ćwiczeń praktycznych z kijkami do nordic walkingu,

- omawia zagadnienia związane z zasadami bezpieczeństwa uczestników procesów dydaktyczno-szkoleniowych,

- omawia zagadnienia związane ze standardami jakości stosowanymi w procesie dydaktyczno-szkoleniowym,

- ocenia poziom umiejętności i przygotowanie uczestników w zakresie programu szkoleniowo-dydaktycznego,

- przygotowuje plan dydaktyczno-szkoleniowy dla określonej grupy, w tym określa termin, miejsce, czas i treści programowe,

- określa metody, środki i formy prowadzenia zajęć szkoleniowych, dostosowane do warunków atmosferycznych oraz specyfikacji terenu.

Prowadzi wykład - przygotowuje i referuje wykład w zakresie przygotowania uczestników do prowadzenia zajęć z nordic walkingu zgodny z tematem wskazanym przez komisję walidacyjną, zwaną dalej "komisją",

- nawiązuje i utrzymuje kontakt ze słuchaczami, w tym powitanie i pożegnanie uczestników,

- stosuje środki wzbogacające przekaz (np. prezentacja multimedialna, plansze, filmy instruktażowe, sprzęt sportowy, odzież sportowa, itp.),

- posługuje się językiem komunikacji dydaktycznej.

Zestaw 3. Wspieranie rozwoju dyscypliny
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Planuje, organizuje i promuje wydarzenia - przygotowuje plan wydarzeń zdrowotno-rekreacyjno-sportowych: scenariusz, promocję, program, regulamin, zadania organizatora z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,

- wymienia zasoby wiedzy naukowej z obszaru dyscypliny (publikacje, wydawnictwa),

- wskazuje zagadnienia, które wymagają uzupełnienia w zakresie wiedzy,

- omawia zasady współpracy z otoczeniem, np. uczestnikami, rodzicami/opiekunami lub innymi interesariuszami,

- przygotowuje i upowszechnia materiały audiowizualne, np. filmy, fotografie po wydarzeniach.

Rozwija dyscyplinę nordic walking - przygotowuje materiały szkoleniowe, np. drukowane, audiowizualne, sensoryczne, - występuje jako ekspert w kontaktach z otoczeniem,

- współpracuje z interesariuszami nordic walkingu.

Zestaw 4. Planowanie i walidacja umiejętności dydaktyczno-szkoleniowych z zakresu nauczania czynności ruchowych w nordic walkingu
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Tworzy narzędzia walidacyjne - przygotowuje pytania i zadania, uwzględniające efekty uczenia się i nauczania ruchu w nordic walkigu,

- wykazuje się umiejętnością interpretowania kryteriów oceny w odniesieniu do indywidualnych przypadków, - wyjaśnia zagadnienia związane z obiektywnością, trafnością i rzetelnością procesu.

Waliduje umiejętności dydaktyczno-szkoleniowe - stosuje narzędzia walidacji,

- rozróżnia rodzaje i formy informacji zwrotnej, - dokumentuje proces walidacji.

Zestaw 5. Prowadzenie szkoleń z zakresu nordic walking
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Omawia zagadnienia z zakresu szkoleń nordic walkingu - omawia zagadnienia związane z organizacją zajęć nordic walking w stosunku do rodzaju pory roku oraz specyfikacji terenu,

- omawia zagadnienia związane ze szkoleniem uczestników procesów dydaktyczno-szkoleniowych z użyciem kijków do nordic walkingu,

- omawia przykłady ćwiczeń kształtujących zdolności motoryczne i doskonalących technikę nordic walking stosowanych w instruktażu nordic walking,

- omawia schemat szkolenia w zakresie nordic walkingu,

- omawia schematy zachowań uczestników procesów dydaktyczno-szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa (m.in. odstępy pomiędzy ćwiczącymi, liczebność w grupie).

Omawia zagadnienia związane z metodyką nauczania techniki nordic walking - omawia zagadnienia związane ze stosowaniem metod procesu dydaktyczno-szkoleniowego dostosowanych do specyfiki terenu i warunków atmosferycznych,

- omawia etapy procesu szkoleniowego w nauczaniu techniki nordic walking,

- omawia sposoby tłumaczenia zadań stawianych uczestnikom jednostek szkoleniowych i procesów dydaktyczno-szkoleniowych,

- omawia potrzebę dostosowania poziomu trudności ćwiczeń kształtujących i doskonalących technikę nordic walking,

- omawia potrzebę pozyskiwania informacji zwrotnej (tzw. feedback) od uczestników procesów dydaktyczno-szkoleniowych.

Prowadzi szkolenia dotyczące nauczania i doskonalenia umiejętności uczestników jednostek szkoleniowych i procesów dydaktyczno - szkoleniowych - przedstawia cele uczestnikom szkolenia,

- przeprowadza jednostkę szkoleniową dla instruktorów nordic walkingu,

- nawiązuje i utrzymuje kontakt z uczestnikami,

- stosuje techniki komunikacji międzyludzkiej, werbalnej i niewerbalnej, - aktywizuje uczestników szkolenia.

6.
Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację
1. Etap weryfikacji

1.1 Metody

Na etapie weryfikacji dopuszczalne są następujące metody walidacji:

- test teoretyczny,

- obserwacja w warunkach symulowanych,

- analiza dowodów i deklaracji,

- rozmowa z komisją (wywiad swobodny),

- prezentacja.

1.2 Zasoby kadrowe

Komisja składa się z minimum 3 osób, w tym przewodniczącego(-cej) komisji. Przewodniczący(-ca) komisji musi spełniać następujące warunki:

- posiadać kwalifikację pełną z poziomem 8 PRK z obszaru nauk o kulturze fizycznej,

- posiadać tytuł trenera nordic walking lub kwalifikację cząstkową "Planowanie i prowadzenie procesu dydaktyczno-szkoleniowego instruktorów nordic walkingu" z poziomem 4 PRK.

Każdy z pozostałych członków komisji musi posiadać:

- kwalifikację pełną z poziomem 7 PRK z obszaru nauk o kulturze fizycznej,

- tytuł trenera nordic walkingu lub kwalifikację cząstkową "Planowanie i prowadzenie procesu dydaktyczno-szkoleniowego instruktorów nordic walkingu" z poziomem 4 PRK.

Co najmniej 1 z członków komisji posiada doświadczenie w zakresie działań związanych z wdrażaniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

1.3. Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne

W części pierwszej za pomocą testu teoretycznego weryfikowane są efekty uczenia się zawarte w zestawie 1 "Teoretyczne podstawy prowadzenia szkolenia dla instruktorów nodic walkingu".

W części drugiej:

a) za pomocą obserwacji w warunkach symulowanych połączonej z rozmową z komisją weryfikowany jest efekt uczenia "Prowadzi wykład" z zestawu 2 "Planowanie i prowadzenie procesu dydaktyczno-szkoleniowego dla instruktorów nordic walkingu",

b) za pomocą analizy dowodów i deklaracji połączonej z rozmową weryfikowane są efekty uczenia się "Omawia zasady naboru do grup szkoleniowych" oraz "Planuje proces dydaktyczno-szkoleniowy" z zestawu 2 "Planowanie i prowadzenie procesu dydaktyczno-szkoleniowego dla instruktorów nordic walkingu" oraz wszystkie efekty uczenia się z zestawów:

3. "Wspieranie rozwoju dyscypliny",

4. "Planowanie i walidacja umiejętności dydaktyczno-szkoleniowych z zakresu nauczania czynności ruchowych w nordic walkingu",

5. "Prowadzenie szkoleń z zakresu nordic walking".

Instytucja certyfikująca zapewnia:

- salę z wyposażeniem multimedialnym (środki umożliwiające wygłoszenie wykładu),

- listę zagadnień do wykładu z następujących obszarów: motoryczność w nordic walkingu, biomechanika marszu w nordic walkingu, fizjologia wysiłku w nordic walkingu, metody nauczania techniki marszu nordic walking, komunikacja dydaktyczna podczas zajęć z nordic walkingu, zdrowotne aspekty nordic walking, marsz nordic walking w sytuacjach ograniczenia zdrowia człowieka, nordic walking dla różnych grup wiekowych i społecznych.

2. Etapy identyfikowania i dokumentowania

Nie określa się warunków dla etapów identyfikowania i dokumentowania.

7.
Warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji
Warunkiem przystąpienia do walidacji jest posiadanie:

- kwalifikacji "Prowadzenie zajęć z nordic walkingu" z poziomem 3 PRK lub tytułu instruktora nordic walkingu,

- udokumentowanych co najmniej 200 godzin prowadzenia zajęć z zakresu dydaktyki zajęć nordic walkingu w bezpośrednim kontakcie z uczestnikami,

- kwalifikacji pełnej z poziomem 6 PRK z dziedziny nauk o kulturze fizycznej lub nauk o zdrowiu lub dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych z dziedziny nauk o kulturze fizycznej lub nauk o zdrowiu.

8.
Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji
Nie rzadziej niż raz na 10 lat
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1946).

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2023.123

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Włączenie kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie procesu dydaktyczno-szkoleniowego instruktorów nordic walkingu" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Data aktu: 04/01/2023
Data ogłoszenia: 27/01/2023
Data wejścia w życie: 27/01/2023