Włączenie kwalifikacji rynkowej "Programowanie procesu treningowego w snowboardzie" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 4 stycznia 2023 r.
w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Programowanie procesu treningowego w snowboardzie" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej "Programowanie procesu treningowego w snowboardzie" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "PROGRAMOWANIE PROCESU TRENINGOWEGO W SNOWBOARDZIE" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1. Nazwa kwalifikacji rynkowej
Programowanie procesu treningowego w snowboardzie

2. Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej

Certyfikat

3. Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej i warunki przedłużenia jego ważności

Certyfikat jest ważny 3 lata. Warunkiem przedłużenia certyfikatu jest ponowne zaliczenie efektów uczenia się zawartych w zestawie 4 "Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym"

4. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji rynkowej oraz odniesienie do poziomu Sektorowej Ramy Kwalifikacji

6 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), 6 poziom Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze sport

5. Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji rynkowej

Osoba posiadająca kwalifikację jest przygotowana do samodzielnego planowania, realizowania i nadzorowania procesu treningowego. Diagnozuje poziom umiejętności sportowych zawodników oraz korzysta z informacji o zawodnikach dostarczanych przez specjalistów innych dziedzin. Przygotowuje plan realizacji procesu treningowego z wykorzystaniem wyselekcjonowanych metod, form i środków, w tym formułuje cele szkoleniowe i określa sposoby ich osiągnięcia. Organizuje i realizuje proces treningowy, analizuje podejmowane przez siebie działania zawodowe pod kątem optymalizacji planu i realizacji procesu treningowego. Jest przygotowana do nadzorowania realizacji procesu treningowego, w tym analizy i oceny pracy własnej oraz zespołu trenerów. Kieruje pracą sztabu szkoleniowego, w tym określa standardy pracy oraz ocenia jakość prowadzonych działań. Zarządza własnym rozwojem zawodowym, w tym aktualizuje i poszerza swoje umiejętności trenerskie. Wspiera rozwój dyscypliny, realizując działania edukacyjne i upowszechniające. Podejmowane działania wykonuje na podstawie wiedzy dotyczącej teoretycznych uwarunkowań planowania, realizacji i nadzorowania procesu treningowego w snowboardzie. Osoba posiadająca kwalifikację ponosi odpowiedzialność za jakość i bezpieczeństwo podejmowanych działań, w tym za działania współpracowników.
Zestaw 1. Charakteryzowanie teoretycznych uwarunkowań planowania, realizacji i nadzorowania procesu treningowego w snowboardzie
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Charakteryzuje snowboard jako sport - omawia przepisy rozgrywania rywalizacji sportowej w snowboardzie według Międzynarodowej Organizacji Narciarskiej (FIS), - identyfikuje wymogi techniczne (sprzęt) w snowboardzie,

- charakteryzuje wymogi fizjologiczne, anatomiczne wysiłku fizycznego,

- charakteryzuje wymogi motoryczne oraz psychologiczne dla osób uprawiających snowboard.

Charakteryzuje zasady organizacji rywalizacji sportowej w snowboardzie - charakteryzuje protokół startowy zawodników biorących udział w rywalizacji,

- omawia taktykę zastosowaną w danej konkurencji,

- omawia taktyki stosowane na poszczególnych etapach rywalizacji w podziale na konkurencje,

- opisuje aktualną strukturę organizacyjną rywalizacji sportowej w snowboardzie na świecie,

- omawia przepisy prawa dotyczące organizacji rywalizacji sportowych w snowboardzie na świecie.

Charakteryzuje aspekty pracy trenera w snowboardzie - omawia podstawy prawne pracy koordynatora kadr wojewódzkich, trenera kadr wojewódzkich, jak również trenera kadry narodowej i szefa wyszkolenia,

- omawia obowiązki wynikające z pracy koordynatora kadr wojewódzkich, trenera kadr wojewódzkich, jak również trenera kadry narodowej i szefa wyszkolenia,

- omawia prawa i obowiązki trenera wynikające z ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie.

Zestaw 2. Planowanie i organizowanie procesu treningowego w snowboardzie
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Omawia zagadnienia związane

z przeprowadzeniem diagnozy

- omawia sposoby przeprowadzania diagnozy (testów sprawnościowych, sprawdzianów kontrolnych) zawodnika,

- interpretuje wyniki diagnozy,

- omawia zasady efektywnej współpracy i komunikacji ze specjalistami z innych dziedzin (np. z lekarzem, fizjoterapeutą, psychologiem, dietetykiem),

- omawia zagadnienia związane z profilaktyką kontuzji i chorób związanych z uprawianiem snowboardu.

Formułuje cele szkoleniowe i wynikowe - charakteryzuje strukturę procesu treningowego w snowboardzie oraz rozróżnia cele i zadania dla jego poszczególnych etapów, z uwzględnieniem specyfiki uczestników (płci, wieku, możliwości psychomotorycznych, poziomu sportowego),

- wyznacza cele krótkoi długoterminowe programu szkoleniowego, uwzględniając wyniki diagnozy,

- określa zadania wynikowe i szkoleniowe,

- przedstawia koncepcje indywidualizacji treningów.

Przygotowuje plan procesu treningowego - omawia zasady doboru treści procesu treningowego w snowboardzie,

- analizuje aktualne wyniki sportowe oraz wyniki badań diagnostycznych zawodników,

- wskazuje dominanty szkoleniowe w zakresie przygotowania motorycznego, techniki oraz taktyki,

- wyznacza strukturę i wielkość optymalnych obciążeń ze względu na realizację wyznaczonych celów,

- planuje metody kontroli i oceny postępów,

- omawia przykłady narzędzi technologicznych wspomagających proces treningowy,

- wprowadza i dostosowuje środki treningowe z innych dyscyplin sportu,

- tworzy roczny plan procesu treningowego, uwzględniając kalendarz startów,

- omawia zasady finansowania i rozliczania akcji szkoleniowych (w odniesieniu do poszczególnych źródeł finansowania).

Organizuje proces treningowy w snowboardzie - określa strukturę sztabu i wymagane kompetencje współpracowników, - dobiera współpracowników do realizacji wyznaczonych zadań, - przydziela zadania trenerom realizującym jednostki treningowe.
Zestaw 3. Prowadzenie i nadzorowanie procesu treningowego w snowboardzie
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Realizuje proces treningowy w snowboardzie - dobiera miejsca prowadzenia akcji szkoleniowych w rocznym planie szkolenia,

- dobiera sprzęt do przeprowadzenia akcji szkoleniowych,

- ocenia dyspozycje zawodników do uczestnictwa w poszczególnych etapach procesu treningowego,

- przedstawia zawodnikom plan akcji szkoleniowych.

Nadzoruje realizację procesu treningowego w snowboardzie - gromadzi dokumentację dotyczącą realizacji procesu treningowego i akcji szkoleniowych,

- ocenia stopień realizacji procesu treningowego,

- analizuje skuteczność przyjętej taktyki szkoleniowej,

- proponuje możliwości korekty przyjętych planów szkoleniowych i osiągania celów,

- modyfikuje plan procesu treningowego, uwzględniając aktualne wyniki badań i wyniki zawodników,

- nadzoruje rejestracje stosowanych obciążeń treningowych,

- weryfikuje dobór metod, form i środków wykorzystywanych w procesie treningowym,

- weryfikuje dobór sprzętu pod względem osiągania założonych celów treningowych i wyników sportowych zawodników, - ocenia pracę zespołu trenerów i formułuje wnioski.

Kieruje pracą sztabu szkoleniowego - wyznacza standardy realizacji procesu treningowego,

- określa strukturę sztabu szkoleniowego i przydziela role członkom sztabu,

- określa cele krótko i długoterminowe dla poszczególnych członków sztabu szkoleniowego,

- informuje o zasadach współpracy i obiegu informacji w sztabie szkoleniowym,

- dobiera metody motywowania członków sztabu szkoleniowego,

- monitoruje pracę sztabu i ocenia jakość wykonywanych zadań.

Zestaw 4. Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Aktualizuje i poszerza wiedzę - wymienia działania wspierające własny rozwój zawodowy,

- selekcjonuje informacje z różnych źródeł dotyczące procesu treningowego pod kątem możliwości ich wykorzystania we własnej pracy treningowej,

- uczestniczy w szkoleniach, konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Realizuje działania edukacyjne wspierające rozwój sportu snowboardowego - tworzy materiały szkoleniowe przeznaczone dla instruktorów i trenerów,

- formułuje wnioski i zalecenia dotyczące ocenianych przez siebie konspektów jednostek treningowych, - występuje jako ekspert sportowy.

6. Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację

1. Etap weryfikacji

1.1. Metody

Na etapie weryfikacji dopuszczalne są wyłącznie następujące metody weryfikacji: test teoretyczny, obserwacja w warunkach symulowanych (w rzeczywistych, naturalnych

warunkach zimowych) połączona z rozmową z komisją walidacyjną, zwaną dalej "komisją", analiza dowodów i deklaracji.

1.2. Zasoby kadrowe

Walidacja prowadzona jest przed komisją. Komisja składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego komisji. Instytucja certyfikująca wyznacza przewodniczącego komisji spośród

jej członków. Przewodniczący komisji łącznie spełnia następujące warunki:

- jest doktorem nauk o kulturze fizycznej,

- posiada dyplom trenera klasy drugiej w snowboardzie wydany przed wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych

zawodów (Dz. U. poz. 829) lub tytuł instruktora wykładowcy snowboardu,

- posiada uprawnienia instruktora międzynarodowego IVSI (Internationaler Verband der Schneesportinstruktoren) w snowboardzie,

- posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy szkoleniowej (w tym egzaminowaniu) w zakresie szkolenia instruktorów i trenerów snowboardu w Polsce,

- jest autorem lub współautorem minimum jednego opublikowanego programu szkolenia w snowboardzie.

Każdy z pozostałych członków komisji musi łącznie spełnić następujące warunki:

- posiada kwalifikację pełną z poziomem 7 PRK,

- posiada co najmniej stopień trenera w snowboardzie lub dyplom trenera klasy pierwszej w snowboardzie wydany przed wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r.

o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów lub tytuł instruktora wykładowcy snowboardu,

- posiada uprawnienia instruktora międzynarodowego IVSI w snowboardzie,

- posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy szkoleniowej instruktorów i trenerów snowboardu w Polsce.

Ponadto co najmniej 1 z członków komisji posiada doświadczenie w zakresie działań związanych z wdrażaniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

1.3. Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne

Weryfikacja składa się z 3 części:

Część 1. Teoretyczna - test teoretyczny. Obejmuje zestaw efektów uczenia się 1 oraz efekty uczenia się z zestawu 2 ("Omawia zagadnienia związane z przeprowadzeniem diagnozy"; "Formułuje cele szkoleniowe i wynikowe"). Dopuszczalne jest zastosowanie metody analizy dowodów i deklaracji.

Część 2. Praktyczna - obserwacja w warunkach symulowanych (w rzeczywistych, naturalnych warunkach zimowych) połączona z rozmową z komisją. Obejmuje (częściowo)

efekt uczenia się nr 2 z zestawu 2 ("Formułuje cele szkoleniowe i wynikowe"), pozostałe efekty uczenia się z zestawu 2 oraz wszystkie efekty uczenia się z zestawu 3. Dopuszczalne jest zastosowanie metody analizy dowodów i deklaracji. Zestaw efektów uczenia się 4 musi być weryfikowany z wykorzystaniem analizy dowodów i deklaracji połączonej z rozmową z komisją. Warunkiem dopuszczenia osoby przystępującej do walidacji do 2. części weryfikacji jest zaliczenie części 1.

Do przeprowadzenia 1. części weryfikacji niezbędna jest sala wyposażona w komputer podłączony do Internetu oraz projektor lub telewizor. Organizacja sali musi umożliwiać

każdej osobie przystępującej do walidacji samodzielną pracę. Do przeprowadzenia 2. części weryfikacji niezbędne są:

- zorganizowany teren narciarski (przygotowany i zabezpieczony zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i zorganizowanych terenach narciarskich),

tj. stok narciarski o wymiarach: długość minimum 800 m, szerokość minimum 40 m; fragment minimum 300 m o nachyleniu 15-20 st. oraz fragment minimum 300 m o nachyleniu ok. 35-40 st. zapewniający możliwość przeprowadzenia zawodów w slalomie gigancie,

- wyciąg narciarski; box o wymiarach: szerokość minimum 20 cm, długość minimum 400 cm,

- skocznia o wymiarach: wysokość progu minimum 1 m, długość części płaskiej minimum 4 m,

- 25 bramek snowboardowych,

- wiertarka,

- klucz do tyczek,

- 2 radiotelefony,

- elektroniczny pomiar czasu,

- komputer,

- kamera,

- fladra do grodzenia trasy,

- apteczka pierwszej pomocy.

2. Etapy identyfikowania i dokumentowania

2.1. Metody

Dopuszczalne metody na tych etapach: metoda dowodów i deklaracji oraz rozmowa z doradcą walidacyjnym.

Do weryfikacji efektów uczenia się walidowanych w trakcie etapu 1 dopuszcza się następujące dowody:

- zaświadczenie o zaliczeniu egzaminu teoretycznego na kursie trenera SITS organizowanego przez Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu,

- legitymację trenera snowboardu wydaną przez Akademię Wychowania Fizycznego po ukończeniu specjalizacji trenerskiej ze snowboardu,

- inne certyfikaty potwierdzające uzyskanie efektów uczenia się zawarte w przedmiotowej kwalifikacji wydane poza granicami Polski (po akceptacji przez instytucję certyfikującą).

Do weryfikacji efektów uczenia się walidowanych na 2 etapie dopuszcza się następujące dowody:

- zaświadczenie o zaliczeniu egzaminu praktycznego na kursie trenera SITS organizowanego przez Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu,

- legitymację trenera snowboardu wydaną przez Akademię Wychowania Fizycznego po ukończeniu specjalizacji trenerskiej ze snowboardu,

- inne certyfikaty potwierdzające uzyskanie efektów uczenia się zawarte w przedmiotowej kwalifikacji wydane poza granicami Polski (po akceptacji przez instytucję certyfikującą).

2.2. Zasoby kadrowe

Doradca walidacyjny:

- stosuje metody i narzędzia pomocne przy identyfikowaniu i dokumentowaniu kompetencji,

- zna zasady weryfikacji dowodów na osiągnięcie efektów uczenia się,

- przestrzega wysokich standardów etyki zawodowej,

- zna wymagane efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ustalone dla kwalifikacji będących w zakresie jego działania jako doradcy walidacyjnego,

- zna metody i narzędzia stosowane w celu zweryfikowania wymaganych efektów uczenia się dla kwalifikacji będących w zakresie jego działania jako doradcy walidacyjnego.

2.3. Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne

Instytucja certyfikująca musi zapewnić wsparcie osobie przystępującej do walidacji w zakresie identyfikowania oraz dokumentowania posiadanych efektów uczenia się. Zbiór dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia analizy dowodów osoby przystępujące do walidacji muszą przekazać do instytucji certyfikującej w terminie określonym przez tę instytucję.

7. Warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji

Do walidacji może przystąpić osoba, która przedstawi:

- kwalifikację pełną z poziomem 6 PRK (studia pierwszego stopnia),

- kwalifikację cząstkową z poziomem 5 PRK "Prowadzenie treningu w snowboardzie" lub inną kwalifikację z obszaru treningu sportowego w snowboardzie z poziomem 5 EQF, w obszarze objętym kwalifikacją,

- oświadczenie o niekaralności związanej z wykonywaniem działalności zawodowej - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania snowboardu, - ubezpieczenie OC i NNW na czas trwania procesu walidacji.

8. Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji

Nie rzadziej niż raz na 10 lat
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1946).

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2023.108

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Włączenie kwalifikacji rynkowej "Programowanie procesu treningowego w snowboardzie" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Data aktu: 04/01/2023
Data ogłoszenia: 25/01/2023
Data wejścia w życie: 25/01/2023