Stawki opłat na rok 2022 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 17 maja 2021 r.
w sprawie stawek opłat na rok 2022 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego

Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064, 1339 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 234, 784 i 914) ogłasza się, obowiązujące na rok 2022, stawki opłat:
1)
za działalność w zakresie poszukiwania złóż kopalin za kilometr kwadratowy,
2)
za działalność w zakresie poszukiwania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla,
3)
za działalność w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów za kilometr kwadratowy,
4)
eksploatacyjnych,
5)
z tytułu podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji,
6)
z tytułu podziemnego składowania odpadów,
7)
z tytułu podziemnego składowania dwutlenku węgla
-
określone w załączniku do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

STAWKI OPŁAT NA ROK 2022

1.
Stawka opłaty za działalność w zakresie poszukiwania złóż kopalin za kilometr kwadratowy wynosi dla:
1)
węgla kamiennego i rud uranu - 635,96 zł;
2)
węgla brunatnego - 254,41 zł;
3)
pozostałych kopalin, których złoża są objęte własnością górniczą, z wyłączeniem węglowodorów - 127,23 zł.
2.
Stawka opłaty za działalność w zakresie poszukiwania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla wynosi 123,39 zł.
3.
Stawka opłaty za działalność w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów za kilometr kwadratowy wynosi 239,11 zł.
4.
Stawki opłat eksploatacyjnych wynoszą:
Lp. Rodzaj kopaliny Jednostka miary (j.m.) Stawka opłaty eksploatacyjnej (zł/j.m.)
1 2 3 4
1 Alabastry t 3,71
2 Amfibolity t 1,26
3 Anhydryty t 4,40
4 Baryty t 6,63
5 Bazalty t 1,32
6 Bentonity t 2,30
7 Chalcedonity t 0,82
8 Diabazy t 0,98
9 Dolomity t 1,10
10 Gabra t 1,26
11 Gaz ziemny wysokometanowy, którego wydobycie w okresie rozliczeniowym przekracza 2500 tys. m3 tys. m3 27,02
11a Gaz ziemny wysokometanowy, którego wydobycie

w okresie rozliczeniowym nie przekracza 2500 tys. m3

tys. m3 7,04
12 Gaz ziemny pozostały, którego wydobycie w okresie rozliczeniowym przekracza 2500 tys. m3 tys. m3 22,52
12a Gaz ziemny pozostały, którego wydobycie w okresie rozliczeniowym nie przekracza 2500 tys. m3 tys. m3 5,85
13 Gipsy t 2,11
14 Gliny ogniotrwałe i ceramiczne t 4,14
15 Gnejsy t 1,33
16 Granity t 1,33
17 Granodioryty t 1,33
18 Hornfelsy t 1,12
19 Kamienie szlachetne, półszlachetne i ozdobne kg 11,72
20 Kaoliny t 3,71
21 Kopaliny ilaste pozostałe m3 2,75
22 Kreda jeziorna t 0,31
23 Kreda pisząca t 0,89
24 Kwarc t 2,30
25 Kwarcyty t 1,19
26 Łupki t 1,58
27 Magnezyty t 5,89
28 Margle t 0,88
29 Marmury t 4,44
30 Melafiry t 1,34
31 Metan z węgla kamiennego tys. m3 0,00
32 Opoki t 0,82
33 Piaski i żwiry t 0,68
34 Piaskowce t 0,98
35 Porfiry t 0,98
36 Ropa naftowa, której wydobycie w okresie rozliczeniowym przekracza 1000 t t 56,28
36a Ropa naftowa, której wydobycie w okresie rozliczeniowym nie przekracza 1000 t t 41,48
37 Rudy cynkowo-ołowiowe t 1,44
38 Rudy miedzi t 3,87
39 Rudy złota g Au (w rudzie) 0,55
40 Rudy uranu kg U (w rudzie) 10,34
41 Serpentynity t 0,98
42 Siarka rodzima t 1,81
43 Sjenity t 1,12
44 Skalenie t 3,04
45 Skały diatomitowe t 7,37
46 Solanki m3 2,48
47 Sole t 1,88
48 Szarogłazy t 1,12
49 Torfy m3 1,46
50 Torfy lecznicze (borowiny) m3 1,46
51 Trawertyny t 0,88
52 Tufy t 0,98
53 Wapienie t 0,88
54 Węgiel brunatny t 2,11
55 Węgiel kamienny t 2,66
56 Wody lecznicze m3 1,66
57 Wody termalne m3 0,00
58 Zieleńce t 1,12
59 Ziemia krzemionkowa t 7,37
60 Zlepieńce t 4,44
61 Inne kopaliny t 4,44
5.
Stawki opłat z tytułu podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji wynoszą dla:
1)
substancji gazowych - 2,05 zł/tys. m3;
2)
substancji ciekłych - 3,98 zł/t;
3)
pozostałych substancji - 2,04 zł/t.
6.
Stawki opłat z tytułu podziemnego składowania odpadów wynoszą dla odpadów:
1)
niebezpiecznych - 81,04 zł/t z wyłączeniem odpadów stanowiących materiały izolacyjne i konstrukcyjne zawierające azbest, dla których stawka wynosi 0,0 zł/t;
2)
obojętnych - 4,72 zł/t;
3)
innych niż niebezpieczne i obojętne - 6,30 zł/t.
7.
Stawka opłaty z tytułu podziemnego składowania dwutlenku węgla wynosi 5,94 zł/t.
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1720 i 2004).

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021