Zmiana uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)".

UCHWAŁA NR 47
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 kwietnia 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)"

Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. 
W uchwale nr 73 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)" (M.P. z 2019 r. poz. 287) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Łączna wartość Programu w latach 2016-2021 wyniesie nie więcej niż 3 052,04 mln zł.";

2)
załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

PROGRAM WIELOLETNI "ZABEZPIECZENIE TRANSPORTU POWIETRZNEGO NAJWAŻNIEJSZYCH OSÓB W PAŃSTWIE (VIP)"

Program wieloletni "Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)" będzie realizowany stosownie do postanowień ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305). Ponadto w dokumencie wskazano, w szczególności, określenie jednostki organizacyjnej realizującej Program lub koordynującej jego wykonanie, cel Programu, okres jego realizacji, łączne nakłady (z budżetu państwa), wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach, a także miernik określający stopień realizacji celu.

I. 

Ogólne przyczyny wprowadzenia programu wieloletniego

Celem Programu jest realizacja zabezpieczenia transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie, w szczególności lotów oznaczonych statusem HEAD, w ramach zadań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Program zapewnia elastyczne finansowanie, w tym umożliwia zaciąganie zobowiązań w poszczególnych latach jego realizacji do wysokości łącznej kwoty wydatków określonych dla całego Programu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w szczególności z art. 136, oraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.

Wydatki na realizację tego Programu zaplanowano w horyzoncie 6 lat.

Wprowadzenie na wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej samolotów "małych" oraz samolotów "średnich" pozwoli osiągnąć zdolność do zabezpieczenia transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie. Zdolność ta umożliwi realizację zadań lotniczych na rzecz dysponentów w obszarze europejskim i międzykontynentalnym (w tym loty transatlantyckie).

II. 

Diagnoza sytuacji w zakresie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej nie posiadają zdolności do realizacji zadania zabezpieczenia transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (w tym o statusie HEAD) z wykorzystaniem samolotów pasażerskich. Obecnie transport powietrzny jest realizowany przez:
-
czarter dwóch samolotów Embraer ERJ 170-200 LR - umowa zawarta z PLL LOT,
-
śmigłowce W-3WA VIP, będące na wyposażeniu 1. Bazy Lotnictwa Transportowego,
-
samoloty CASA C-295M, będące na wyposażeniu 8. Bazy Lotnictwa Transportowego, w przypadku konieczności transportu HEAD "na teatrze" 1 .

Transport samolotowy VIP (w tym o statusie HEAD) jest realizowany głównie przy użyciu samolotów Embraer ERJ 170-200 LR wyczarterowanych od PLL LOT S.A. Samoloty te zostały dostosowane do przewozu VIP, między innymi przez przebudowę ich wnętrza, malowanie reprezentujące barwy Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyposażenie w łączność satelitarną.

Wykorzystywane obecnie środki transportu powietrznego nie zabezpieczają wymaganego bezpośredniego przelotu transatlantyckiego z kraju (bez międzylądowania).

III. 

Cel programu wieloletniego

Zaplanowane zamierzenia odpowiadają potrzebie operacyjnej i uwzględniają nowe struktury organizacyjne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wynikające z przyjętych programów rozwoju, w konsekwencji czego zakłada się wzrost zdolności do realizacji zadań transportu lotniczego w obszarze europejskim i międzykontynentalnym (w tym lotów transatlantyckich).

IV. 

Założenia programu wieloletniego

W ramach nakładów na modernizację techniczną w latach 2016-2021 na realizację Programu wydzielono kwotę 3 052,04 mln zł, w tym:
-
w roku 2016 - kwotę 673,87 mln zł, w ramach części budżetowej 29 - Obrona narodowa,
-
w roku 2017 - kwotę 727,11 mln zł, w tym: kwotę 527,11 mln zł w ramach części budżetowej 29 - Obrona narodowa oraz 200 mln zł w ramach środków z rezerwy celowej budżetu państwa,
-
w roku 2018 - kwotę 682,93 mln zł, w ramach części budżetowej 29 - Obrona narodowa,
-
w roku 2019 - kwotę 285,18 mln zł, w tym: kwotę 252,17 mln zł w ramach części budżetowej 29 - Obrona narodowa oraz 33,01 mln zł w ramach budżetu dysponenta części 2 ,
-
w roku 2020 - do kwoty 126,65 mln zł, w ramach części budżetowej 29 - Obrona narodowa,
-
w roku 2021 - do kwoty 556,30 mln zł, w ramach części budżetowej 29 - Obrona narodowa.

Mając na uwadze konieczność utrzymania przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej ciągłej zdolności operacyjnej przez zapewnienie dostępności samolotów do przewozu najważniejszych osób w państwie na korzyść wszystkich dysponentów (Kancelarie: Prezydenta RP, Sejmu RP, Senatu RP i Prezesa Rady Ministrów) oraz biorąc pod uwagę konieczność prowadzenia równoległego i ciągłego szkolenia lotniczego załóg lotniczych przy realizacji zadań na rzecz dysponentów, a także uwzględniając czynniki eksploatacyjne, ograniczające dostępność samolotów (wynikające z konieczności realizacji obsług technicznych wyższego rzędu, usuwania niesprawności, pozyskiwania części zamiennych), zakłada się pozyskanie w ramach programu 2 samolotów "małych" i 3 samolotów "średnich".

V. 

Ujęcie programu wieloletniego w katalogu budżetu zadaniowego

Program wieloletni będzie realizowany w ramach:
-
funkcji "11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic",
-
zadania "11.1. Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej".

Celem Programu jest realizacja zabezpieczenia transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie, w szczególności lotów oznaczonych statusem HEAD, w ramach zadań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Cel ma zostać osiągnięty przez realizację zadań rzeczowych (w obszarze modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej). W celu monitorowania stopnia realizacji Programu będzie używany następujący miernik: liczba pozyskanych w ramach Programu statków powietrznych do transportu najważniejszych osób w państwie.

Osobą funkcyjną w Ministerstwie Obrony Narodowej, odpowiedzialną (współodpowiedzialną) za: planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz za ocenę wykonania, będzie Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

VI. 

System realizacji programu wieloletniego

1.
Zakres realizacji programu wieloletniego "Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)" zostanie uwzględniony w procesie planowania i programowania rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Wykonawcą Programu będzie Minister Obrony Narodowej.
3.
Minister Obrony Narodowej przedstawi Radzie Ministrów, w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku, informację o realizacji Programu za rok poprzedni.
1 "Teatr działań" - rejon działań Polskich Kontyngentów Wojskowych (PKW) oraz Polskich Jednostek Wojskowych (PJW).
2 Kwota wydatkowana w związku z potrzebą przyspieszenia przeszkolenia części personelu latającego i technicznego oraz sfinansowania pakietu szkoleniowego i części dostaw pakietu logistycznego (dla pierwszego samolotu "średniego").

Zmiany w prawie

Od sierpnia odciski palców w dowodzie, dla 70-latków dokumenty bezterminowe

Najnowsze dowody osobiste będą zawierały odciski palców, czyli drugą obok zdjęcia cechę biometryczną. Będzie w nich też podpis posiadacza. Ustawę w tej sprawie przyjął w czwartek Senat, ale wprowadził do niej poprawkę, dzięki której dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 70. rok życia będzie ważny bezterminowo.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.05.2021
Senat proponuje więcej pieniędzy na dodatkowe zajęcia w szkołach

Senat przyjął w czwartek z poprawkami nowelizację ustawy, która przewiduje zwiększenie subwencji oświatowej. Przewidziana w niej kwota 187 mln zł ma wzrosnąć do 280 mln zł. Środki te mają być przeznaczone na dodatkowe zajęcia dla uczniów po ich powrocie do szkół. To realizacja jednego z programów, które rząd zamierza wprowadzić, aby ograniczyć negatywne skutki nauczania na odległość.

Monika Sewastianowicz 13.05.2021
Senat też za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Senacka przyjął w czwartek bez poprawek zmiany związane z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększone mają też być kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.05.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - Senat poparł ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację przyjął w czwartek bez poprawek Senat. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.05.2021
Czarnek: Szkoły gotowe na to, by zakończyć rok w trybie stacjonarnym

Szkoły są przygotowane, reżim sanitarny jest przestrzegany, a statystyki pokazują, że każdego dnia liczba zachorowań na covid-19 maleje. Uwzględniliśmy to, przygotowując wprowadzanie nauki stacjonarnej, która przez pierwsze dwa tygodnie będzie odbywać się w trybie hybrydowym - powiedział w czwartek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Monika Sewastianowicz 13.05.2021
Specustawy mają zapewnić właściwe przygotowanie strategicznej infrastruktury energetycznej

Prezydent podpisał nowelizację specustaw przesyłowych regulujących i usprawniających inwestycje w przedsięwzięcia konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Nowela ma zapewnić stabilność i pewność poboru mocy przez odbiorców energii elektrycznej oraz dostaw paliw gazowych i płynnych.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.05.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2021.409

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Zmiana uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)".
Data aktu: 06/04/2021
Data ogłoszenia: 28/04/2021
Data wejścia w życie: 29/04/2021