Ustanowienie Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej.

M.P.20.964
ZARZĄDZENIE Nr 171
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 16 października 2020 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej
Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Ustanawia się Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej, zwanego dalej "Pełnomocnikiem", jako organ pomocniczy Prezesa Rady Ministrów.
2.  Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.
§  2.  Do zadań Pełnomocnika należą działania z zakresu funduszy europejskich i polityki regionalnej, w tym:
1) monitorowanie procesu wdrażania funduszy europejskich oraz analizowanie czynników sprzyjających rozwojowi regionalnemu pod kątem optymalnej realizacji działań podejmowanych przez właściwe organy administracji rządowej;
2) przygotowanie propozycji zapewniających skuteczną i prawidłową wymianę informacji między właściwymi organami administracji rządowej;
3) przedstawianie Prezesowi Rady Ministrów analiz, ocen oraz wniosków w zakresie realizacji działań związanych z wdrażaniem funduszy europejskich i sprzyjających rozwojowi regionalnemu;
4) przewodniczenie pracom Komitetu Koordynacyjnego do spraw Polityki Rozwoju, jako przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów, o którym mowa w art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1378);
5) monitorowanie przygotowywania planów rozwojowych określających reformy i inwestycje z udziałem środków Unii Europejskiej mające na celu łagodzenie społecznych i gospodarczych skutków kryzysu oraz wzmocnienie zrównoważonego rozwoju kraju;
6) informowanie Prezesa Rady Ministrów o zagrożeniach realizacji zadań, o których mowa w pkt 1-5.
§  3.  Pełnomocnik wykonuje swoje zadania we współpracy z właściwymi organami administracji rządowej, które są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów.
§  4.  Pełnomocnik przedstawia Prezesowi Rady Ministrów roczne sprawozdania ze swojej działalności w terminie do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego za rok poprzedni.
§  5.  Obsługę prawną, organizacyjno-techniczną oraz kancelaryjno-biurową Pełnomocnika w zakresie zadań, o których mowa w § 2, zapewnia Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
§  6.  Wydatki związane z obsługą Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części 34, której dysponentem jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.
§  7.  Traci moc zarządzenie nr 147 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Funduszy Europejskich i Rozwoju Regionalnego (M.P. poz. 1252 oraz z 2018 r. poz. 280).
§  8.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Wysokość składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy - maksymalnie 30 zł

Organizatorzy turystyki uiszczać będą na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego składki z tytułu zawartej umowy o udział w imprezie turystycznej w maksymalnej wysokości 30 zł. Składki mają być określone w zależności od miejsca realizacji imprezy, sposobu transportu i rodzaju zapewnianego środka transportu. Mają umożliwić w przyszłości realną pomoc dla organizatorów turystyki

Katarzyna Kubicka-Żach 01.12.2020
Pilotaż centrów zdrowia psychicznego będzie wydłużony – przewiduje projekt rozporządzenia

Pilotaż działalności centrów zdrowia psychicznego ma zakończyć się do 31 grudnia 2022 roku – przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia. Pierwotnie miał trwać nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 roku. Zmiana uzasadniona jest sytuacją związaną z pandemią COVID, która zaburzyła proces testowania rozwiązań przygotowanych w ramach programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.12.2020
Specustawa funduszowa zostanie wydłużona do 31 grudnia 2023 roku

Specustawa funduszowa, która miała obowiązywać do końca tego roku, wprowadziła szczególne przepisy, dzięki którym możliwa jest płynna realizacja i rozliczenie projektów dofinansowanych z UE w warunkach kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

Patrycja Rojek-Socha 01.12.2020
Rząd przyjął projekt o wjeździe, pobycie i wyjeździe z RP obywateli państw UE i ich rodzin

Rząd przyjął projekt dostosowujący polskie prawo do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej w zakresie praw obywateli UE i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich. Wprowadza też instytucję cofnięcia i unieważnienia wizy wydanej członkowi rodziny obywatela UE.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.12.2020
Brak maseczki w pracy, może pozbawić każdej pomocy - i covidowej, i unijnej

Od niedzieli, 29 listopada, obowiązuje bardzo niebezpieczny dla przedsiębiorców przepis. Za jego sprawą przez złamanie jakiegokolwiek nakazu, np. obowiązku zasłania nosa i ust w zakładach pracy, firmy mogą zostać pozbawione wszelkiej pomocy publicznej - np. zwolnienia ze składek ZUS czy subwencji z tarczy finansowej 2.0, ale też dotacji unijnych.

Jolanta Ojczyk 01.12.2020
Zmiany w podatkach na przyszły rok już w Dzienniku Ustaw

W poniedziałek późnym popołudniem w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane dwie duże nowelizacje przepisów o podatkach dochodowych. Nowe przepisy wprowadzają zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych od stycznia 2021 roku. Dotyczą również m.in. tzw. estońskiego CIT w Polsce, ograniczenia stosowania ulgi abolicyjnej i stawek ryczałtu od przychodów.

Krzysztof Koślicki 30.11.2020