Filipiny-Polska. Umowa o cywilnej komunikacji lotniczej. Manila.1993.07.01.

M.P.2020.951
UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Filipin o cywilnej komunikacji lotniczej,
podpisana w Manili dnia 1 lipca 1993 r.
Przekład

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Filipin, określane dalej "Umawiającymi się Stronami",

Będąc Stronami Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym i Układu o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, otwartych do podpisu w Chicago dnia 7 grudnia 1944 roku, oraz

Pragnąc zawrzeć Umowę w celu ustanowienia i eksploatowania komunikacji lotniczej między i poza terytoriami Polski i Filipin,

Uzgodniły, co następuje:

Artykuł  I

Dla celów niniejszej Umowy, jeśli z kontekstu nie wynika inaczej:

a) wyrażenie "władze lotnicze" oznacza w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej - Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej/Departament Lotnictwa Cywilnego, i/lub osobę lub organ, upoważniony do wykonywania funkcji, aktualnie należących do wymienionych władz lub funkcji podobnych; a w przypadku Republiki Filipin - Zarząd Lotnictwa Cywilnego i/lub osobę lub organ, upoważniony do wykonywania funkcji, aktualnie należących do wymienionych władz lub funkcji podobnych;

b) wyrażenie "wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze" oznacza przedsiębiorstwo lotnicze, które jedna Umawiająca się Strona wyznaczy drogą pisemnej notyfikacji drugiej Umawiającej się Stronie, zgodnie z Artykułem III niniejszej Umowy, do eksploatacji linii lotniczych na trasach określonych w Załączniku do niniejszej Umowy;

c) wyrażenie "terytorium" w odniesieniu do Państwa oznacza obszary lądowe i przylegające do nich wody terytorialne, znajdujące się pod suwerennością, suzerennością, opieką, powiernictwem lub administracją tego Państwa;

d) wyrażenie "Konwencja" oznacza Konwencję o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, otwartą do podpisu w Chicago dnia siódmego grudnia 1944 roku i obejmuje każdy załącznik przyjęty zgodnie z Artykułem 90 tej Konwencji i każdą zmianę załączników lub Konwencji dokonaną zgodnie z jej Artykułami 90 i 94;

e) wyrażenia "linia lotnicza", "międzynarodowa linia lotnicza", "przedsiębiorstwo lotnicze" i "lądowanie w celach niehandlowych" posiadają znaczenie odpowiednio określone dla nich w Artykule 96 Konwencji;

f) wyrażenie "uzgodnione linie" oznacza regularne linie lotnicze na trasach wyszczególnionych w Załączniku do niniejszej Umowy w celu transportu pasażerów, ładunków i poczty;

g) wyrażenie "określona trasa" oznacza trasę wyszczególnioną w Załączniku do niniejszej Umowy;

h) wyrażenie "Załącznik " oznacza Załącznik do niniejszej Umowy lub zmieniony zgodnie z postanowieniami Artykułu XII niniejszej Umowy, a wszystkie powoływania się na Umowę będą obejmowały Załącznik, chyba że uzgodniono inaczej.

Artykuł  II
1.  Każda Umawiająca się Strona przyznaje drugiej Umawiającej się Stronie prawa wyszczególnione w niniejszej Umowie w celu ustanowienia linii lotniczych określonych w Załączniku do niniejszej Umowy.
2.  Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy, przedsiębiorstwo lotnicze wyznaczone przez każdą Umawiającą się Stronę będzie korzystać przy eksploatacji uzgodnionej linii na określonej trasie, przewidzianej w Załączniku, z następujących praw:

a) przelotu nad terytorium drugiej Umawiającej się Strony bez lądowania,

b) lądowania na wspomnianym terytorium w celach niehandlowych, oraz

c) wykonywania lądowań na tym terytorium, w punktach określonych dla tej trasy w Załączniku, w celu przywiezienia i zabrania pasażerów, ładunków i poczty w ruchu międzynarodowym, przybywających lub udających się do innych punktów, tak określonych.

3.  Z prawa, o którym mowa w ustępie (2) podpunkty a) i b) będą także korzystać wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze eksploatujące linie i wykonujące loty objęte Załącznikiem do Umowy.
4.  Żadne z postanowień ustępu (2) niniejszego Artykułu nie oznacza przyznania przedsiębiorstwu lotniczemu jednej Umawiającej się Strony prawa zabierania, na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, pasażerów, ładunków lub poczty przewożonych za opłatą lub na zasadzie najmu i udających się do innego punktu na terytorium tej drugiej Umawiającej się Strony.
Artykuł  III
1.  Każda Umawiająca się Strona będzie miała prawo wyznaczyć, w drodze pisemnej, drugiej Umawiającej się Stronie, jedno przedsiębiorstwo lotnicze w celu eksploatacji uzgodnionych linii na określonych trasach.
2.  Po otrzymaniu takiego wyznaczenia, druga Umawiająca się Strona, z zastrzeżeniem postanowień ustępów 3 i 4 niniejszego Artykułu, powinna udzielić niezwłocznie wyznaczonemu przedsiębiorstwu lotniczemu odpowiedniego zezwolenia eksploatacyjnego.
3.  Władze lotnicze jednej Umawiającej się Strony mogą zażądać od przedsiębiorstwa lotniczego wyznaczonego przez drugą Umawiającą się Stronę udowodnienia im, że jest ono w stanie spełnić wymagania, przewidziane w ustawach i przepisach normalnie i rozsądnie stosowanych przy eksploatacji międzynarodowych handlowych linii lotniczych, w sposób zgodny z postanowieniami Konwencji.
4.  Każda Umawiająca się Strona będzie miała prawo odmówić akceptacji wyznaczenia przedsiębiorstwa lotniczego lub zawiesić przyznanie przedsiębiorstwu lotniczemu zezwolenia eksploatacyjnego, o którym mowa w ustępie (2) niniejszego Artykułu lub nałożyć takie warunki jakie może ona uznać za konieczne przy korzystaniu przez przedsiębiorstwo lotnicze z zezwolenia eksploatacyjnego, w każdym przypadku, gdy nie uzyska ona dowodu, że przeważająca część własności i rzeczywista kontrola tego przedsiębiorstwa lotniczego należy do Umawiającej się Strony, wyznaczającej przedsiębiorstwo lotnicze, albo do obywateli Umawiającej się Strony, wyznaczającej przedsiębiorstwo lotnicze.
5.  Z zastrzeżeniem postanowień Artykułu VII niniejszej Umowy i statutowych uprawnień władz lotniczych Umawiających się Stron, przedsiębiorstwo lotnicze w ten sposób wyznaczone i upoważnione może rozpocząć w każdym czasie eksploatację uzgodnionych linii, po spełnieniu postanowień ustępów (1), (2) i (3) niniejszego Artykułu.
6.  Każda Umawiająca się Strona będzie miała prawo zawiesić korzystanie przez przedsiębiorstwo lotnicze z zezwolenia eksploatacyjnego, o którym mowa w ustępie (2) niniejszego Artykułu lub nałożyć takie warunki, jakie uzna ona za niezbędne przy korzystaniu przez przedsiębiorstwo lotnicze z zezwolenia eksploatacyjnego, w każdym przypadku, kiedy przedsiębiorstwo lotnicze nie przestrzega ustaw i przepisów Umawiającej się Strony udzielającej zezwolenia eksploatacyjnego lub w inny sposób nie działa zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Umowie pod warunkiem, że jeśli nie jest istotne natychmiastowe zawieszenie lub nałożenie takich warunków dla zapobieżenia dalszym naruszeniom ustaw lub przepisów, prawo to będzie zastosowane jedynie po przeprowadzeniu konsultacji z drugą Umawiającą się Stroną.
Artykuł  IV
1.  Statki powietrzne, używane w służbie międzynarodowej przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze którejkolwiek Umawiającej się Strony, a także ich normalne wyposażenie, zapasy materiałów pędnych i smarów oraz zapasy pokładowe (w tym artykuły żywnościowe, napoje i tytoń) znajdujące się na pokładzie takich statków powietrznych, będą przy wwozie na terytorium drugiej Umawiającej się Strony zwolnione od opłat celnych, opłat inspekcyjnych oraz innych opłat i podatków, pod warunkiem, że takie wyposażenie i zapasy będą pozostawać na pokładzie statków powietrznych do czasu ich odlotu,
2.  Będą również zwolnione od tych samych opłat i podatków, z wyjątkiem opłat związanych ze świadczonymi usługami:

a) zapasy pokładowe wzięte na pokład na terytorium którejkolwiek Umawiającej się Strony zgodnie z ograniczeniami ustalonymi przez władze tej Umawiającej się Strony i przeznaczone do zużycia na pokładzie statków powietrznych, używanych w międzynarodowej służbie powietrznej drugiej Umawiającej się Strony;

b) części zapasowe i sprzęt techniczny, wwiezione na terytorium którejkolwiek Umawiającej się Strony, niezbędne do obsługi lub naprawy statków powietrznych, używanych w międzynarodowej służbie powietrznej przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze drugiej Umawiającej się Strony;

c) materiały pędne i smary, przeznaczone do zaopatrzenia statków powietrznych, używanych w międzynarodowej służbie powietrznej przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze drugiej Umawiającej się Strony, nawet jeżeli materiały te będą zużyte na odcinku lotu wykonywanego nad terytorium Umawiającej się Strony, na którym zostały one załadowane na pokład.

Przedmioty wymienione w podpunktach (a), (b) i (c) mogą być poddane nadzorowi celnemu lub kontroli celnej.

3.  Zwolnienia przewidziane w ustępie (2) niniejszego Artykułu będą również stosowane, gdy przedsiębiorstwo lotnicze jednej Umawiającej się Strony zawrze porozumienie z innym przedsiębiorstwem lotniczym, które w podobny sposób korzysta ze zwolnień przyznanych przez drugą Umawiającą się Stronę w przypadku wypożyczenia lub transferu na terytorium drugiej Umawiającej się Strony przedmiotów wymienionych w ustępie (2) niniejszego Artykułu.
Artykuł  V

Z zastrzeżeniem postanowień przepisów wewnętrznych odnośnych Umawiających się Stron każde wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze jest upoważnione do utrzymywania na terytorium drugiej Umawiającej się Strony swojego własnego personelu zarządzającego, technicznego i administracyjnego.

Artykuł  VI

Każda Umawiająca się Strona zobowiązuje się do udzielenia wyznaczonemu przedsiębiorstwu lotniczemu drugiej Umawiającej się Strony prawa swobodnego transferu, w każdej wymienialnej walucie według oficjalnego kursu wymiany, nadwyżki wpływów nad wydatkami, osiągniętej na jej terytorium, w związku z przewozem pasażerów, bagażu, przesyłek pocztowych i ładunków przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze drugiej Umawiającej się Strony. W przypadku, gdy system płatności między Umawiającymi się Stronami jest regulowany przez specjalną umowę, stosowana będzie taka umowa.

Artykuł  VII
1.  Ustawy i przepisy jednej Umawiającej się Strony, regulujące wlot lub wylot z jej terytorium statków powietrznych, używanych w międzynarodowej służbie powietrznej, albo do eksploatacji i żeglugi takich statków powietrznych w czasie gdy znajdują się w granicach jej terytorium, będą miały zastosowanie do statków powietrznych przedsiębiorstwa lotniczego, wyznaczonego przez drugą Umawiającą się Stronę i będą przestrzegane przez takie statki powietrzne przy wlocie lub wylocie oraz w czasie przebywania na terytorium pierwszej Umawiającej się Strony.
2.  Ustawy i przepisy jednej Umawiającej się Strony, regulujące przylot lub odlot z jej terytorium pasażerów, załóg lub ładunków przewożonych statkami powietrznymi, takich jak przepisy dotyczące przybycia, odprawy, imigracji, paszportów, cła i kwaranntany, będą miały zastosowanie do pasażerów, załóg lub ładunków przewożonych przez przedsiębiorstwo lotnicze wyznaczone przez drugą Umawiającą się Stronę przy wlocie lub wylocie oraz w czasie przebywania w granicach terytorium pierwszej Umawiającej się Strony.
Artykuł  VIII
1.  W celu rozwoju usług transportu lotniczego na określonych trasach lub ich częściach oraz w celu osiągnięcia i utrzymania równowagi między zdolnością przewozową na określonych liniach lotniczych a publicznym zapotrzebowaniem na przewozy lotnicze stosowane będą następujące zasady:

a) Wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze każdej Umawiającej się Strony będzie korzystać ze sprawiedliwych i równych możliwości przy eksploatacji linii lotniczych w przewozach ruchu między terytoriami obu Stron;

b) Przy eksploatacji uzgodnionych linii przez wyznaczono przedsiębiorstwo lotnicze którejkolwiek Umawiającej się Strony bądą brane pod uwagę interesy przedsiębiorstwa lotniczego drugiej Umawiającej się Strony, tak, aby nie oddziaływać niekorzystnie na linie, które obsługuje na całości lub części tych samych tras to drugie przedsiębiorstwo lotnicze;

c) Przewozy lotnicze oferowano przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze każdej Umawiającej się Strony na różnych odcinkach określonych tras lub ich częściach powinny być ściśle dostosowane do zapotrzebowań na publiczny transport lotniczy i interesów przewozowych przedsiębiorstw lotniczych, przewidzianych w niniejszej Umowie;

d) Uzgodnione linie eksploatowane przez wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze Umawiających się Stron będą ściśle dostosowane do zapotrzebowania na transport publiczny na określonych trasach i będą miały za podstawowy cel zapewnienie oferowania, przy racjonalnym współczynniku załadowania, oferowania odpowiedniego do zaspokojenia aktualnych i rozsądnie przewidywanych potrzeb w zakresie przewozu pasażerów i ładunków, włączając pocztę, pomiędzy terytoriami Umawiających się Stron. Zapewnienie przewozu pasażerów, bagażu i ładunków, włączając pocztę, zarówno zabranych na pokład, jak i wyładowanych w punktach na określonych trasach na terytoriach państw innych niż wyznaczających przedsiębiorstwo lotnicze, powinny być dokonane zgodnie z ogólnymi zasadami, tak aby zdolność przewozowa była dostosowana do:

1) zapotrzebowania na przewóz na i z terytorium Umawiającej się Strony, która wyznaczyła przedsiębiorstwo lotnicze;

2) zapotrzebowania na przewóz na obszarze, przez który przebiega uzgodniona linia, po uwzględnieniu innych usług transportowych, ustanowionych przez przedsiębiorstwa lotnicze obejmujących ten obszar;

3) zapotrzebowaniem tranzytowych linii lotniczych.

Artykuł  IX
1.  Taryfy, które mają być stosowane przez przedsiębiorstwo lotnicze jednej Umawiającej się Strony do przewozu na terytorium lub z terytorium drugiej Umawiającej się Strony, będą ustalone w rozsądnej wysokości, z należytym uwzględnieniem wszystkich wiążących się z tym czynników, łącznie z kosztem eksploatacji, rozsądnym zyskiem oraz taryfami innych przedsiębiorstw lotniczych.
2.  Taryfy, o których mowa w ustępie (1) niniejszego Artykułu będą w miarę możliwości uzgadniane przez wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze obu Umawiających się Stron, przy konsultacji z innymi przedsiębiorstwami lotniczymi, eksploatującymi całość lub część trasy, a porozumienie takie, w miarę możliwości, będzie osiągane przy zastosowaniu procedury ustanowienia taryf ustalonej przez Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego.
3.  Ustalone w ten sposób taryfy będą przedkładane władzom lotniczym Umawiających się Stron do Zatwierdzenia co najmniej na trzydzieści (30) dni przed datą proponowaną do wejścia ich w życie; w przypadkach szczególnych termin ten będzie mógł być skrócony, pod warunkiem uzyskania zgody wymienionych władz.
4.  Jeżeli wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze nie mogą osiągnąć porozumienia co do tych taryf lub z jakiegokolwiek powodu, taryfa nie może być ustalona zgodnie z postanowieniami ustępu (2) niniejszego Artykułu, albo jeżeli w ciągu pierwszych piętnastu (15) dni wymienionego w ustępie (3) niniejszego Artykułu okresu trzydziestu (30) dni jedna Umawiająca się Strona zawiadomi drugą Umawiającą się Stronę o braku zgody co do którejkolwiek taryfy, przedłożonej zgodnie z postanowieniami ustępu (3) niniejszego Artykułu, władze lotnicze Umawiających się Stron będą starać się ustalić taryfę w drodze wzajemnego porozumienia.
5.  Jeśli władze lotnicze nie mogą osiągnąć porozumienia co do zatwierdzenia jakiejkolwiek taryfy przedłożonej im zgodnie z ustępem (3) niniejszego Artykułu i określenia taryfy zgodnie z ustępem (4), spór będzie rozstrzygnięty zgodnie z postanowieniami Artykułu XIII niniejszej Umowy.
6.  Żadna taryfa nie wejdzie w życie, o ile nie zostanie zatwierdzona przez władze lotnicze którejkolwiek Umawiającej się Strony.
7.  Taryfy ustalone zgodnie z postanowieniami niniejszego Artykuł u zachowują ważność do czasu ustalenia nowych taryf, zgodnie z postanowieniami niniejszego Artykułu,
Artykuł  X
1.  Na żądanie, Umawiające się Strony będą udzielały sobie nawzajem wszelkiej niezbędnej pomocy w zapobieganiu czynom bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi i innym bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu takich statków powietrznych, ich pasażerów i załóg, portów lotniczych i urządzeń nawigacji lotniczej, oraz każdemu innemu zagrożeniu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego.
2.  We wzajemnych stosunkach Umawiające się Strony będą postępować zgodnie z przepisami bezpieczeństwa lotniczego ustanowionymi przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i oznaczonymi jako Załączniki do Konwencji w zakresie, w jakim takie przepisy bezpieczeństwa mają zastosowanie do Umawiających się Stron; będą one wymagały, aby użytkownicy statków powietrznych ich rejestracji lub użytkownicy statków powietrznych, którzy mają swoje główne miejsce działalności lub miejsce stałego zamieszkania na ich terytorium, a także użytkownicy portów lotniczych na ich terytorium działali zgodnie z takimi przepisami o bezpieczeństwie lotniczym.
3.  Każda Umawiająca się Strona zgadza się, aby od takich użytkowników statków powietrznych można było żądać przestrzegania przepisów bezpieczeństwa lotniczego, o których mowa powyżej w ustępie (2) wymaganych przez drugą Umawiającą się Stronę przy wlocie, wylocie i przebywaniu w granicach terytorium tej drugiej Umawiającej się Strony.
4.  Każda Umawiająca się Strona zapewni skuteczne stosowanie odpowiednich środków na jej terytorium dla ochrony statków powietrznych oraz kontroli pasażerów, załóg, bagażu ręcznego, bagażu rejestrowanego, ładunków i zapasów pokładowych przed i w czasie załadowywania.
5.  Każda Umawiająca się Strona będzie również pozytywnie rozpatrywała każdą prośbę drugiej Umawiającej się Strony o zastosowaniu uzasadnionych, specjalnych środków bezpieczeństwa w razie szczególnego zagrożenia.
6.  W przypadku zaistnienia aktu lub groźby zaistnienia aktu bezprawnego zawładnięcia cywilnych statków powietrznych albo innych bezprawnych aktów przeciwko bezpieczeństwu takich statków, ich pasażerów i załóg, portów lotniczych lub urządzeń nawigacji lotniczej. Umawiające się Strony będą udzielały sobie nawzajem pomocy przez ułatwienie łączności oraz inne odpowiednie środki, mające na celu szybkie i bezpieczne zakończenie takiego zdarzenia lub groźby jego zaistnienia.
7.  Jeśli Umawiająca się Strona ma uzasadnioną podstawę, aby sądzie, że druga Umawiająca się Strona nie stosuje postanowień niniejszego Artykułu o bezpieczeństwie lotniczym, władze lotnicze tej Umawiającej się Strony mogą zażądać natychmiastowych konsultacji z władzami lotniczymi drugiej Umawiającej się Strony.
Artykuł  XI

Władze lotnicze Umawiających się Stron w duchu ścisłej współpracy, od czasu do czasu, będą konsultować się wzajemnie w celu zapewnienia wprowadzenia i należytego przestrzegania postanowień niniejszej Umowy i Załącznika do niej.

Artykuł  XII

Świadectwa zdatności do lotu, świadectwa kwalifikacji i licencje wydane lub potwierdzone przez jedną Umawiającą się Stronę, będą uznane za ważne przez drugą Umawiającą się Stronę, w celu eksploatacji tras i linii przewidzianych w Załączniku do niniejszej Umowy Każda Umawiająca się Strona zastrzega sobie prawo odmowy uznania za ważne, w odniesieniu do przelotu nad jej własnym terytorium, świadectw kwalifikacji i licencji wydanych jej własnym obywatelom przez inne państwo.

Artykuł  XIII
1.  Jeżeli powstanie jakikolwiek spór między Umawiającymi się Stronami, co do interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy, Umawiające się Strony będą dożyły przede wszystkim do rozstrzygnięcia go w drodze negocjacji między sobą.
2.  Jeżeli Umawiające się Strony nie osiągną rozstrzygnięcia w drodze negocjacji, spór będzie przedstawiony do rozstrzygnięcia trybunałowi złożonemu z trzech arbitrów, z których po jednym wyznaczy każda Umawiająca się Strona, trzeciego zaś wyznaczą dwaj w ten sposób wyznaczeni, pod warunkiem, że trzeci arbiter nie będzie obywatelem którejkolwiek Umawiającej się Strony. Każda Umawiająca się Strona powinna wyznaczyć arbitra w okresie dwóch miesięcy od dnia przekazania przez którąkolwiek Stronę od drugiej Strony noty dyplomatycznej o żądaniu rozstrzygnięcia sporu w drodze arbitrażu, trzeci zaś arbiter powinien być wyznaczony w terminie jednego miesiąca po tym okresie dwóch miesięcy. Jeżeli którakolwiek z Umawiających się Stron nie wyznaczy swojego arbitra w oznaczonym okresie, albo, jeżeli trzeci arbiter nie zostanie wyznaczony, każda Umawiająca się Strona może się zwrócić do Przewodniczącego Rady Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego o wyznaczenie arbitra lub arbitrów, zależnie od potrzeby. W takim przypadku trzecim arbitrem będzie obywatel Państwa trzeciego, który będzie działać jako przewodniczący trybunału arbitrażowego.
3.  Umawiające się Strony zastosują się do każdej decyzji wydanej zgodnie z ustępem (2) niniejszego Artykułu.
Artykuł  XIV
1.  Jeżeli którakolwiek z Umawiających się Stron uważa za pożądaną zmianę warunków niniejszej Umowy, może zażądać konsultacji z drugą Umawiającą się Stroną; takie konsultacje, które mogą być przeprowadzone między władzami lotniczymi w drodze dyskusji lub korespondencyjnie, rozpoczną się w okresie sześćdziesięciu (60) dni od daty przekazania prośby. Jakiekolwiek zmiany tak uzgodnione wejdą w życie kiedy zostaną potwierdzone w drodze wymiany not dyplomatycznych.
2.  Zmiany określonych tras mogą być dokonane w drodze bezpośredniego porozumienia między kompetentnymi władzami lotniczymi Umawiających się Stron.
Artykuł  XV

Umowa niniejsza i jakiekolwiek jej zmiany dokonane zgodnie z Artykułem XIV powyżej, będą zarejestrowane w Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

Artykuł  XVI

Którakolwiek Umawiająca się Strona może w każdym terminie dokonać notyfikacji drugiej Umawiającej się Stronie o swojej decyzji wypowiedzenia niniejszej Umowy; taka notyfikacja będzie jednocześnie przekazana do Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. W takim przypadku Umowa utraci swą moc po upływie dwunastu (12) miesięcy od daty otrzymania notyfikacji przez drugą Umawiającą się Stronę, chyba że notyfikacja o wypowiedzeniu zostanie wycofana w drodze porozumienia przed upływem tego okresu. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania przez drugą Umawiającą się Stronę, notyfikacja będzie uważana za otrzymaną po upływie czternastu (14) dni od otrzymania notyfikacji przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

Artykuł  XVII

Umowa niniejsza wejdzie w życie w dniu wymiany not dyplomatycznych stwierdzających, że spełnione zostały odnośne formalne wymagania konstytucyjne przez każdą Umawiającą się Stronę.

Na DOWÓD CZEGO, niżej podpisani, należycie w tym celu upoważnieni przez ich odnośne Rządy, podpisali niniejszą Umowę i opatrzyli ją pieczęciami.

Sporządzono w Manili dnia 1 lipca 1993 roku, w dwóch egzemplarzch, w języku angielskim.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ TRAS

1. Trasy do eksploatacji przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze Rzeczypospolitej Polskiej
Punkty początkowe Punkty pośrednie Punkty w Republice Filipin Punkty położone dalej
Punkty w Polsce Trzy punkty (do późniejszego

określenia)

Jeden punkt na Filipinach Jeden punkt (do późniejszego

określenia)

2. Trasy do eksploatacji przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze Republiki Filipin

Punkty początkowe Punkty pośrednie Punkty w Rzeczypospolitej Polskiej Punkty położone dalej
Punkty

na Filipinach

Trzy punkty (do późniejszego

określenia)

Jeden punkt w Polsce Jeden punkt (do późniejszego określenia)

3. Postanowienia dotyczące częstotliwości/zdolności przewozowej, określenie punktów pośrednich i/lub punktów położonych dalej oraz korzystanie z praw piątej wolności będą przedmiotem wzajemnego porozumienia między wyznaczonymi przedsiębiorstwami lotniczymi oraz zatwierdzenia przez władze lotnicze Umawiające się Stron.

4. Wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze mogą omijać, jeżeli tak zdecydują, jakiekolwiek określone punkty przy wykonywaniu swoich lotów, z wyjątkiem punktów początkowych.

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2020.951

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: Filipiny-Polska. Umowa o cywilnej komunikacji lotniczej. Manila.1993.07.01.
Data aktu: 01/07/1993
Data ogłoszenia: 16/10/2020
Data wejścia w życie: 03/06/2002