Aktualizacja programu wieloletniego pod nazwą "Program polskiej energetyki jądrowej".

M.P.2020.946
UCHWAŁA Nr 141
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 października 2020 r.
w sprawie aktualizacji programu wieloletniego pod nazwą "Program polskiej energetyki jądrowej"
Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1378) oraz art. 108d ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1792 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.  Przyjmuje się aktualizację Programu polskiej energetyki jądrowej, zwanego dalej "Programem", stanowiącego załącznik do uchwały.
§  2.  Okres realizacji Programu ustala się na lata 2020-2033 (z perspektywą do 2040 r.).
§  3.  Koordynowanie i nadzorowanie realizacji Programu powierza się ministrowi właściwemu do spraw energii.
§  4.  Traci moc uchwała nr 15/2014 Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie programu wieloletniego pod nazwą "Program polskiej energetyki jądrowej" (M.P. poz. 502).
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

Program polskiej energetyki jądrowej

grafika
Załącznik Nr  1

Harmonogram realizacji inwestycji

Załącznik Nr  2

Zadania do wykonania w ramach Programu PEJ

Załącznik Nr  3

Wydatki związane z realizacją programu PEJ

Załącznik Nr  4

System monitorowania i mierniki realizacji Programu PEJ

Załącznik Nr  5

Analiza porównawcza kosztów wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych, węglowych i gazowych oraz z odnawialnych źródeł energii

Załącznik Nr  6

Wnioski ze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Załącznik Nr  7

Powiązania z innymi dokumentami strategicznymi

Załącznik Nr  8

Wyniki badania opinii publicznej z 2020 r.

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2020.946

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Aktualizacja programu wieloletniego pod nazwą "Program polskiej energetyki jądrowej".
Data aktu: 02/10/2020
Data ogłoszenia: 16/10/2020
Data wejścia w życie: 17/10/2020