Nadanie statutu Ministerstwu Zdrowia.

M.P.20.924
ZARZĄDZENIE Nr 160
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 8 października 2020 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia
Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ministerstwu Zdrowia nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 76 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia (M.P. poz. 465).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

STATUT MINISTERSTWA ZDROWIA

§  1.  Ministerstwo Zdrowia zapewnia obsługę Ministra Zdrowia, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1470 i 1541), do spraw objętych działem administracji rządowej zdrowie.
§  2.  W skład Ministerstwa Zdrowia wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1) Departament Analiz i Strategii;
2) Departament Bezpieczeństwa;
3) Departament Budżetu i Finansów;
4) Departament Dialogu Społecznego;
5) Departament Innowacji;
6) Departament Lecznictwa;
7) Departament Nadzoru i Kontroli;
8) Departament Oceny Inwestycji;
9) Departament Polityki Lekowej i Farmacji;
10) Departament Prawny;
11) Departament Rozwoju Kadr Medycznych;
12) Departament Zdrowia Publicznego;
13) Wieloosobowe Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego;
14) Biuro Administracyjne;
15) Biuro Komunikacji;
16) Biuro Ministra;
17) Biuro Współpracy Międzynarodowej.
§  3.  Obsługę zadań Ministra, w zakresie działu administracji rządowej zdrowie, zapewniają w szczególności:
1) Departament Analiz i Strategii;
2) Departament Bezpieczeństwa;
3) Departament Dialogu Społecznego;
4) Departament Lecznictwa;
5) Departament Oceny Inwestycji;
6) Departament Polityki Lekowej i Farmacji;
7) Departament Rozwoju Kadr Medycznych;
8) Departament Zdrowia Publicznego.
§  4.  Minister sprawuje bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra.

Zmiany w prawie

Ustawa o zawodzie farmaceuty już opublikowana

Opublikowana została ustawa o zawodzie farmaceuty, która reguluje zasady uzyskiwania prawa wykonywania zawodu farmaceuty, zasady jego wykonywania oraz obowiązek rozwoju zawodowego. Wprowadza ona m.in. prawo do prowadzenia konsultacji farmaceutycznych i wykonywania prostych badań diagnostycznych.

Krzysztof Sobczak 17.01.2021
Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie dotyczy dochodów z 2020 roku

Przepisy dotyczące ograniczenia możliwości korzystania z tzw. ulgi abolicyjnej weszły w życie w 1 stycznia 2021 roku. Oznacza to, że limit odliczenia ulgi ma zastosowanie do dochodów osiąganych od początku 2021 roku. Limit będzie więc stosowany dopiero na etapie rozliczenia rocznego za 2021 rok, czyli w 2022 roku.

Krzysztof Koślicki 13.01.2021
Ciężarówki będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń

Pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń. Ograniczenia w ruchu ciężarówek wprowadzą zarządcy drogi, także samorządy, po spełnieniu jednocześnie dwóch ustawowo określonych warunków.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.01.2021
Formularze do rozliczania ryczałtowego CIT już opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe wzory formularzy dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT). Druki należy stosować począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2020 roku.

Krzysztof Koślicki 08.01.2021
Branża targowa skorzysta z tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju

Firmy z branży targowej będą mogły skorzystać z pomocy przewidzianej w Tarczy PFR 2.0. Zmiana to efekt rozszerzenia listy PKD przedsiębiorstw zakwalifikowanych do wsparcia sektorowego. Wcześniej rząd wykluczył branżę z przewidzianego w tzw. „Tarczach” programu wsparcia sektorowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.01.2021
Wkrótce duże zmiany w podatku u źródła

Ministerstwo Finansów kolejny raz odroczyło obowiązywanie tzw. procedury WHT refund w poborze podatku u źródła – tym razem do 30 czerwca 2021 roku. Stosowne rozporządzenia są już w Dzienniku Ustaw. Resort zapowiada dodatkowo, że wkrótce zakończy też prace nad kompleksową reformą opodatkowania rozliczeń zagranicznych.

Krzysztof Koślicki 07.01.2021