Wytyczne dla okręgowych komisji wyborczych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

M.P.2020.571
UCHWAŁA Nr 193/2020 PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 12 czerwca 2020 r.
w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Na podstawie art. 161 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.  Ustala się wytyczne dla okręgowych komisji wyborczych dotyczące przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., stanowiące załącznik do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
ZAŁĄCZNIK

WYTYCZNE DLA OKRĘGOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R.

Ilekroć w niniejszych wytycznych jest mowa o:

1) Kodeksie wyborczym - należy przez to rozumieć ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568);

2) wójcie - należy przez to rozumieć odpowiednio wójta, burmistrza lub prezydenta miasta;

3) komisjach obwodowych - należy przez to rozumieć obwodowe komisje wyborcze;

4) protokole głosowania - należy przez to rozumieć protokół wyników głosowania w obwodzie;

5) pełnomocniku - należy przez to rozumieć pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej powołanego na podstawie art. 173 Kodeksu wyborczego.

I. 

Zadania przed dniem głosowania i w czasie głosowania

Okręgowa komisja wyborcza ustala szczegółowy plan działań wykonywanych w dniu poprzedzającym dzień głosowania i w dniu głosowania oraz zasady współdziałania z komisjami obwodowymi, właściwymi urzędnikami wyborczymi, wójtami na obszarze swojej właściwości, a także z właściwym wojewodą i służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i ład publiczny.

Współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego powinno dotyczyć w szczególności:

1) ustanowienia w urzędach gmin dyżurów pracowników w dniu głosowania w celu udzielania komisjom obwodowym:

a) informacji, w tym m.in., o których mowa w art. 51 § 2 pkt 2 Kodeksu wyborczego,

b) pomocy w razie nieprzewidzianych sytuacji i wskazówek co do sposobu ich usunięcia,

c) pomocy technicznej;

2) zapewnienia:

a) stałej łączności (odbiór telefonów, faksów i e-maili),

b) stałej gotowości środków transportu w dniu poprzedzającym wybory, w dniu głosowania i w dniach następnych aż do zakończenia ustalania wyników głosowania,

c) obsługi urzędników wyborczych,

d) zastępczego źródła oświetlenia siedzib komisji wyborczych,

e) możliwości przekazywania komisjom obwodowym dodatkowych wyjaśnień i informacji w dniu głosowania,

f) potrzeby pilnego wydrukowania i dostarczenia do obwodów głosowania obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej, w przypadku skreślenia kandydata z listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Członkowie okręgowej komisji wyborczej powinni pełnić dyżury w przeddzień i w dniu głosowania przede wszystkim w celu rozpatrywania skarg, udzielania wyjaśnień i pomocy komisjom obwodowym oraz urzędnikom wyborczym, a także podejmowania niezbędnych działań w razie zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji. Komisje rozpatrują te sprawy niezwłocznie, podejmując stosowne uchwały. Stąd też niezbędne jest pełnienie przez członków okręgowej komisji wyborczej dyżurów w składzie umożliwiającym podjęcie uchwały.

Okręgowa komisja wyborcza czuwa nad:

1) prawidłowością sporządzenia przez wójtów obwieszczenia o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika. Zgodnie z kalendarzem wyborczym rozplakatowanie obwieszczeń musi nastąpić do dnia 12 czerwca 2020 r. Odpowiednia liczba obwieszczeń powinna być zapewniona do wywieszenia w lokalach wyborczych w dniu wyborów i ewentualnego ponownego głosowania;

2) terminowym rozplakatowaniem obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z danymi o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Obwieszczenie musi być podane do wiadomości wyborców najpóźniej w dniu 15 czerwca 2020 r. Odpowiednia liczba obwieszczeń powinna być zapewniona do wywieszenia w lokalach wyborczych w dniu wyborów;

3) przekazaniem komisjom obwodowym tekstu Kodeksu wyborczego, ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979), wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu pracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, oraz regulaminu komisji. Okręgowa komisja wyborcza sprawdza, czy komisje obwodowe dokonały wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego komisji, a także czy została podana do publicznej wiadomości informacja o składach komisji;

4) prawidłowym i terminowym sporządzeniem spisów wyborców i ich aktualizacją, wydawaniem zaświadczeń o prawie do głosowania oraz sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania, a także przygotowywaniem i wysyłaniem pakietów wyborczych wyborcom głosującym korespondencyjnie oraz w miarę potrzeby udziela wójtom wyjaśnień w tym zakresie;

5) zapewnieniem warunków pracy komisji obwodowych, a w szczególności urządzeniem i wyposażeniem lokali wyborczych.

II. 

Zasady powoływania pełnomocników okręgowych komisji wyborczych

Okręgowa komisja wyborcza powołuje w gminach swoich pełnomocników. Do zadań pełnomocnika należy w szczególności:

1) przyjmowanie protokołów głosowania od komisji obwodowych;

2) sprawdzenie zgodności arytmetycznej wyników głosowania w obwodzie. Sprawdzenia dokonuje się w sposób określony uchwałą nr 163/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (M.P. poz. 521 i 563);

3) przekazanie do okręgowej komisji wyborczej protokołów głosowania.

W uzasadnionych przypadkach okręgowa komisja wyborcza może powołać więcej niż jednego pełnomocnika w danej gminie.

Powołanie pełnomocników następuje w drodze uchwały.

Miejsce wykonywania zadań przez pełnomocników ustala się w porozumieniu z wójtem. Należy je lokalizować w urzędach miast i gmin, urzędach dzielnic, a w szczególnych przypadkach w innych budynkach administracji samorządowej. Warunki techniczno-materialne wykonania zadań pełnomocnika zapewnia wójt jako zadanie zlecone gminie (art. 156 § 1 Kodeksu wyborczego). Wydatki z tym związane pokrywane są ze środków przeznaczonych na przeprowadzenie wyborów.

Pełnomocnik powinien być wyposażony w komputer z dostępem do Internetu, zapewniony przez urząd gminy, umożliwiający sprawdzenie zgodności arytmetycznej ustalonych wyników głosowania w obwodzie. Służy do tego wyłącznie system informatyczny Wsparcie Organów Wyborczych (WOW), udostępniony przez Państwową Komisję Wyborczą, zwany dalej "systemem informatycznym".

Pełnomocnik musi mieć dostęp do telefonu umożliwiający kontakt z komisjami obwodowymi, urzędnikiem wyborczym i okręgową komisją wyborczą oraz wykaz wszystkich, objętych właściwością pełnomocnika, komisji obwodowych z ich numerami, adresami i numerami telefonów. W wykazie odnotowuje się godziny dostarczenia pełnomocnikowi protokołów głosowania.

III. 

Zadania okręgowych komisji wyborczych związane z przyjmowaniem protokołów głosowania od komisji obwodowych, ustalaniem zbiorczych wyników głosowania, sporządzeniem protokołu zbiorczych wyników głosowania i przekazaniem go Państwowej Komisji Wyborczej

1. Przekazywanie protokołów głosowania przez komisje obwodowe

Okręgowa komisja wyborcza ustala sposób przyjmowania protokołów głosowania z obwodów i informuje o tych ustaleniach przewodniczących komisji obwodowych i pełnomocników.

Protokoły głosowania są dostarczane pełnomocnikom przez przewodniczących komisji obwodowych lub ich zastępców.

Odebrane przez pełnomocników protokoły głosowania są niezwłocznie, bez otwierania kopert, dostarczane okręgowej komisji wyborczej. Przy czynnościach przekazywania kopert z protokołami głosowania pełnomocnikom okręgowych komisji wyborczych, a następnie okręgowym komisjom wyborczym oraz w czasie ich transportu mogą być obecni mężowie zaufania wyznaczeni do komisji obwodowych oraz obserwatorzy międzynarodowi.

Konieczne jest zapewnienie dyżuru i łączności (możliwość kontaktu telefonicznego), z członkami komisji obwodowych do czasu stwierdzenia przez okręgową komisję wyborczą, że protokół głosowania został sporządzony prawidłowo, i powiadomienia o tym wyznaczonego do kontaktu członka komisji obwodowej.

Pełnomocnik okręgowej komisji wyborczej lub osoba przez niego upoważniona odbiera za pokwitowaniem doręczoną mu przez komisję obwodową zaklejoną kopertę zawierającą protokół głosowania. W kopercie tej, komisje posiadające obsługę informatyczną powinny umieścić również stronę protokołu zawierającą kod QR.

Jeżeli koperta nie jest zaklejona, pełnomocnik zwraca protokół głosowania komisji obwodowej.

W przypadku komisji obwodowych posiadających obsługę informatyczną, pełnomocnikowi doręcza się także kopertę zawierającą raport ostrzeżeń z systemu informatycznego (jeżeli został sporządzony).

Komisje obwodowe doręczają pełnomocnikowi również kopertę zawierającą kopię protokołu głosowania podpisaną przez wszystkich członków komisji uczestniczących przy ustalaniu wyników głosowania, wraz ze wszystkimi załącznikami (ale bez strony z kodem QR), która następnie przekazywana jest wójtowi przez pełnomocnika.

Na podstawie kopii protokołu głosowania pełnomocnik okręgowej komisji wyborczej sprawdza:

1) poprawność sporządzenia protokołu głosowania, tj. czy prawidłowo wpisano numer obwodu, a także kod terytorialny gminy, czy protokół jest podpisany przez wymaganą liczbę członków komisji (co najmniej przez połowę pełnego składu komisji, w tym jej przewodniczącego lub zastępcę) i czy jest opatrzony właściwą pieczęcią, a także czy właściwy kod kreskowy i symbol kontrolny jest na każdej stronie protokołu. Pełnomocnik sprawdza również czy ewentualnie skreśleni kandydaci nie uzyskali żadnych głosów. Następnie, po wczytaniu elektronicznej wersji protokołu porównuje dane w nim zawarte z danymi znajdującymi się w przekazanej mu kopii protokołu;

2) zgodność arytmetyczną ustalonych wyników głosowania w obwodzie, w zakresie określonym w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej, o której mowa w pkt II.

Pełnomocnik po stwierdzeniu, że dane liczbowe podane w kopii protokołu głosowania pod względem ich arytmetycznej zgodności zostały ustalone prawidłowo, a system informatyczny nie wskazał błędów, niezwłocznie ustnie potwierdza to komisji obwodowej.

W przypadku komisji, które nie miały zapewnionej obsługi informatycznej, jeżeli system sygnalizuje błędy lub błędy i ostrzeżenia drukowane jest zestawienie błędów, które pełnomocnik przekazuje (wraz z nienaruszoną kopertą zawierającą protokół głosowania), w sposób wcześniej uzgodniony, komisji obwodowej w celu usunięcia błędów. W przypadku wystąpienia jedynie ostrzeżeń drukowany jest raport ostrzeżeń, który pełnomocnik przekazuje komisji obwodowej (wraz z nienaruszoną kopertą zawierającą protokół głosowania) w celu przeanalizowania ich i - w razie stwierdzenia ich zasadności - dokonania korekty danych liczbowych w protokole głosowania. Jeżeli komisja, po analizie ostrzeżeń, dojdzie do wniosku, że dane liczbowe są prawidłowe, powinna wpisać swoje stanowisko na wydruku raportu ostrzeżeń. Stanowisko komisji wprowadza wtedy do systemu informatycznego koordynator gminny ds. informatyki. W takiej sytuacji przewodniczący komisji obwodowej lub jego zastępca przekazuje pełnomocnikowi raport ostrzeżeń ze stanowiskiem komisji obwodowej w tej sprawie (wraz z nienaruszoną kopertą zawierającą protokół głosowania).

O sposobie sprostowania błędów arytmetycznych komisja obwodowa zawiadamia telefonicznie pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej i po uzyskaniu potwierdzenia, że błędy usunięto, poprawia protokół głosowania. Przewodniczący komisji obwodowej lub jego zastępca przekazuje pełnomocnikowi poprawiony protokół głosowania, w takim samym trybie, w jakim uprzednio przekazany został protokół głosowania.

Po otrzymaniu poprawionej kopii protokołu głosowania pełnomocnik sprawdza, czy błędy usunięto, i potwierdza poprawność ustalonych wyników.

Jeżeli system nie sygnalizował niezgodności arytmetycznych lub zostały one usunięte, pełnomocnik przekazuje tę informację koordynatorowi gminnemu ds. informatyki, który następnie przesyła dane z protokołu głosowania do okręgowej komisji wyborczej.

Koperta zawierająca protokół głosowania oraz koperta zawierająca raport ostrzeżeń, jeżeli został sporządzony przekazywane są do okręgowej komisji wyborczej.

Po zakończeniu prac wszystkie kopie prawidłowo sporządzonych protokołów głosowania otrzymane od komisji obwodowych pełnomocnik przekazuje za potwierdzeniem właściwemu wójtowi.

W przypadku komisji obwodowych, które korzystały ze wspomagania informatycznego, lecz nie miały możliwości transmisji danych liczbowych z protokołu głosowania do okręgowej komisji wyborczej, transmisji tej - o ile posiada taką możliwość - dokonuje koordynator gminny ds. informatyki, przesyłając dane zawarte na nośniku dostarczonym przez komisję obwodową. Nośniki sporządzone w komisjach obwodowych pozostają u koordynatora gminnego ds. informatyki, nie są przekazywane do okręgowej komisji wyborczej.

2. Odbiór protokołów głosowania przez okręgową komisję wyborczą.

Okręgowa komisja wyborcza z chwilą zakończenia głosowania powinna być gotowa do przyjmowania protokołów głosowania od komisji obwodowych, przekazywanych jej przez pełnomocników.

Przy przekazywaniu okręgowej komisji wyborczej protokołów głosowania z obwodów mogą być obecni:

1) mężowie zaufania wyznaczeni do komisji obwodowej, jeżeli przybyli do siedziby okręgowej komisji wyborczej;

2) mężowie zaufania wyznaczeni do okręgowej komisji wyborczej;

3) obserwatorzy społeczni wyznaczeni do okręgowej komisji wyborczej;

4) obserwatorzy międzynarodowi.

Przy dalszych czynnościach w okręgowej komisji wyborczej mogą uczestniczyć mężowie zaufania i obserwatorzy społeczni wyznaczeni do okręgowej komisji wyborczej, a także obserwatorzy międzynarodowi.

3. Sprawdzenie protokołów głosowania w obwodach. Postępowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sporządzeniu protokołu głosowania

Przyjmując protokół głosowania okręgowa komisja wyborcza sprawdza, czy znajduje się on w zapieczętowanej kopercie. Jeżeli protokoły nie zostały dostarczone w zapieczętowanych kopertach, okręgowa komisja wyborcza zawiadamia o tym niezwłocznie Policję. Odbiór każdego protokołu głosowania odnotowuje się w przygotowanym wcześniej wykazie obwodów głosowania. Następnie protokół głosowania sprawdza się pod względem poprawności jego sporządzenia, zwracając uwagę, czy prawidłowo wpisano numer obwodu, a także kod terytorialny gminy, czy protokół głosowania jest podpisany przez wymaganą liczbę członków komisji (co najmniej przez połowę składu komisji, w tym jej przewodniczącego lub zastępcę) i czy jest opatrzony właściwą pieczęcią. Ponadto komisja sprawdza, czy protokół głosowania jest kompletny, tj. czy zawiera dane wszystkich kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a także, w przypadku protokołu głosowania sporządzonego przy pomocy systemu informatycznego, czy wszystkie karty protokołu głosowania są oznaczone tym samym symbolem kontrolnym systemu informatycznego. W razie wniesienia do protokołu głosowania zarzutów przez mężów zaufania wyznaczonych do komisji obwodowej lub członków komisji należy sprawdzić, czy komisja obwodowa ustosunkowała się do zarzutów. Komisja przyjmuje też stronę protokołu zawierającą kod QR, jeżeli została dołączona.

Okręgowa komisja wyborcza dla sprawdzenia poprawności ustalenia wyników głosowania w obwodach korzysta z systemu informatycznego, na zasadach określonych w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej, o której mowa w pkt II.

Zespół informatyczny delegatury Krajowego Biura Wyborczego obsługującej okręgową komisję wyborczą:

1) weryfikuje zgodność danych elektronicznych otrzymanych z komisji obwodowych z dostarczonymi protokołami głosowania - przez sprawdzenie symbolu kontrolnego z protokołu głosowania - w przypadku danych przesłanych za pośrednictwem publicznej sieci elektronicznego przekazywania danych;

2) skanuje kod QR w celu wprowadzenia do systemu informatycznego danych elektronicznych z wydrukowanego protokołu głosowania, który nie został przesłany za pośrednictwem publicznej sieci elektronicznego przekazywania danych oraz sprawdza poprawność symbolu kontrolnego z protokołu głosowania - w przypadku komisji obwodowych objętych obsługą informatyczną, które nie posiadały dostępu do sieci elektronicznego przesyłania danych bądź gdy niemożliwe było przesłanie danych przez komisję obwodową i koordynatora gminnego ds. informatyki;

3) wprowadza do systemu informatycznego dane z protokołu głosowania i sprawdza zgodność arytmetyczną wyników głosowania w obwodzie - w przypadku komisji obwodowych nieobjętych obsługą informatyczną i gdy niemożliwe było wprowadzenie i przesłanie danych przez koordynatora gminnego ds. informatyki;

4) dokonuje kontroli poprawności wprowadzenia do systemu informatycznego wyników głosowania z wybranych protokołów głosowania poprzez porównanie danych z systemu informatycznego z danymi zawartymi w oryginałach wybranych protokołów obwodowych, a w miarę możliwości wszystkich, w przypadku protokołów sporządzonych ręcznie, a wprowadzonych do systemu informatycznego przez okręgową komisję wyborczą.

W sytuacji, o której mowa w ppkt 3, w przypadku wystąpienia błędów nie jest możliwe zapisanie danych w systemie - protokół głosowania przekazuje się pełnomocnikowi w celu usunięcia błędów przez komisję obwodową. W przypadku wystąpienia ostrzeżeń okręgowa komisja wyborcza podejmuje decyzję o zatwierdzeniu protokołu głosowania lub wycofaniu go w celu ustalenia poprawnych wyników głosowania przez komisję obwodową, a w przypadku niestwierdzenia błędów i ostrzeżeń bądź po ich skorygowaniu przez komisję obwodową dane są zapisywane w systemie. Następnie drukuje się wtórnik protokołu głosowania zawierający kod kreskowy i symbol kontrolny, który będzie podstawą weryfikacji. Dodatkowo potwierdza się podpisem zgodność wydrukowanego wtórnika protokołu głosowania z protokołem głosowania komisji obwodowej. Wtórnik podpisuje osoba upoważniona przez okręgową komisję wyborczą. Po zatwierdzeniu danych elektronicznych do protokołu głosowania dołącza się raport ostrzeżeń (jeśli wystąpiły) i podpisany wydruk wtórnika protokołu głosowania.

Jeżeli protokół głosowania nie ma wad, okręgowa komisja wyborcza zawiadamia, za pośrednictwem pełnomocnika, komisję obwodową o przyjęciu protokołu głosowania.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w protokole głosowania okręgowa komisja wskazuje je na piśmie i ustala sposób ich usunięcia, informując o tym niezwłocznie właściwą komisję obwodową, za pośrednictwem pełnomocnika. Usunięcie nieprawidłowości może polegać w szczególności na: sporządzeniu nowego protokołu głosowania, opatrzeniu protokołu głosowania pieczęcią komisji obwodowej, uzupełnieniu danych w protokole głosowania (np. podpisów członków komisji obwodowych).

Na żądanie męża zaufania, obserwatora społecznego oraz obserwatora międzynarodowego okręgowa komisja wyborcza może zlecić wykonanie wydruków protokołu głosowania z systemu informatycznego z kilku wskazanych przez nich obwodów głosowania w celu porównania danych z dostarczonymi przez pełnomocników protokołami papierowymi. Mogą oni otrzymać kopie wydruków sprawdzonych w ten sposób protokołów głosowania. Ograniczenie liczby protokołów głosowania porównywanych z wydrukami winno być podyktowane wyłącznie względami organizacyjnymi. O wprowadzeniu określonych ograniczeń decyduje okręgowa komisja wyborcza.

4. Ustalenie zbiorczych wyników głosowania i sporządzanie protokołu zbiorczych wyników głosowania, podanie ich do publicznej wiadomości oraz przekazanie protokołów Państwowej Komisji Wyborczej

Po zatwierdzeniu danych ze wszystkich protokołów głosowania okręgowa komisja wyborcza przystępuje do sporządzenia protokołu zbiorczych wyników głosowania. W tym celu sporządza się wydruk protokołu zbiorczych wyników głosowania.

W wydruku zawarte są wszystkie dane liczbowe potrzebne do sporządzenia protokołu zbiorczych wyników głosowania.

Wskazane jest, aby okręgowa komisja wyborcza sprawdziła dane z wydruku z wyliczeniami dokonanymi inną metodą; jeżeli dane z wyliczeń dokonanych w różny sposób nie są identyczne, należy wyjaśnić i usunąć przyczynę rozbieżności.

W razie nieuzyskania danych z obwodu głosowania utworzonego za granicą w ciągu 48 godzin od zakończenia głosowania w tym obwodzie lub z obwodu głosowania utworzonego na polskim statku morskim głosowania w ciągu 24 godzin od zakończenia głosowania w tym obwodzie, właściwa okręgowa komisja wyborcza zamieszcza informację o tym w protokole zbiorczych wyników głosowania.

Mężowie zaufania mogą wnieść zarzuty do protokołu. Okręgowa komisja ustosunkowuje się do nich w odpowiedniej rubryce protokołu albo w dołączonym do protokołu odrębnym dokumencie.

Protokół zbiorczych wyników głosowania okręgowa komisja wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach.

Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu zbiorczych wyników głosowania okręgowa komisja wyborcza przekazuje do Państwowej Komisji Wyborczej za pośrednictwem sieci elektronicznego przesyłania danych:

1) dokument elektroniczny zawierający obraz protokołu zbiorczych wyników głosowania podpisanego przez wszystkich członków okręgowej komisji wyborczej uczestniczących przy jego sporządzaniu,

2) arkusz kalkulacyjny (csv) zawierający dane z wynikami głosowania z obwodów znajdujących się na obszarze właściwości komisji okręgowej (wraz z wierszem stanowiącym podsumowanie danych liczbowych)

- podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez przewodniczącego okręgowej komisji wyborczej w obecności wszystkich członków uczestniczących przy ich sporządzaniu.

W przypadku awarii uniemożliwiającej przekazanie protokołu we wskazany wyżej sposób, okręgowa komisja wyborcza przekazuje protokół faksem, a niezwłocznie po usunięciu awarii wykonuje czynności, o których mowa w ppkt 1 i 2.

W razie stwierdzenia przez Państwową Komisję Wyborczą nieprawidłowości w ustaleniu wyników głosowania w okręgu, okręgowa komisja wyborcza usuwa je i ponownie przekazuje obraz protokołu w sposób wyżej określony.

Przy czynnościach przekazywania protokołu mogą być obecni mężowie zaufania oraz obserwatorzy międzynarodowi.

Okręgowa komisja wyborcza niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości zbiorcze wyniki głosowania, np. poprzez wywieszenie kopii protokołu w siedzibie komisji w miejscu dostępnym dla wyborców oraz zamieszczenie ich na stronie internetowej delegatury Krajowego Biura Wyborczego obsługującej okręgową komisję wyborczą. Kopią może być wydruk protokołu parafowany przez wszystkich członków obecnych przy jego sporządzeniu. Opatruje się ją pieczęcią komisji. Kopia protokołu powinna być wywieszona w taki sposób, żeby możliwe było jej odczytanie także z wózka inwalidzkiego.

Okręgowa komisja wyborcza niezwłocznie przekazuje Państwowej Komisji Wyborczej jeden egzemplarz papierowy protokołu zbiorczych wyników głosowania w okręgu.

Wraz z protokołem okręgowa komisja wyborcza przekazuje wykaz zarzutów wniesionych do protokołu oraz stanowisko zajęte przez komisję wobec tych zarzutów.

Przekazywane dokumenty są dostarczane w kopertach zaklejonych i opieczętowanych na wszystkich złączach, z tym, że protokół zbiorczych wyników głosowania stanowi odrębny pakiet; doręcza je Państwowej Komisji Wyborczej przewodniczący okręgowej komisji wyborczej bądź osoba pisemnie przez niego upoważniona.

Pozostałe dokumenty z wyborów okręgowa komisja wyborcza przekazuje dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego właściwej dla siedziby komisji.

IV. 

Ponowne głosowanie

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania okręgowa komisja wyborcza zapewnia nadzór i pomoc w zakresie aktualizacji spisu wyborców, dostarczenia kart do głosowania oraz przeprowadzenia głosowania przez komisje obwodowe.

Komisjom obwodowym należy wydać zaktualizowany egzemplarz spisu wyborców, wydrukowany nie później niż na dwa dni przed dniem ponownego głosowania z datą tego głosowania w rubryce przeznaczonej na potwierdzenie otrzymania karty do głosowania. Aktualizacja spisu wyborców polega m.in. na umieszczeniu w spisie osób, które między dniem wyborów a dniem ponownego głosowania uzyskały prawo wybierania, zostały wpisane do rejestru wyborców lub dopisane do spisu wyborców. W wydawanym egzemplarzu spisu wyborców należy uwzględnić osoby dopisane do spisu wyborców przez komisję obwodową w trybie art. 51 § 2 pkt 2 Kodeksu wyborczego, czyli pominięte w spisie wyborców w wyniku błędu, oraz w trybie art. 51 § 2 pkt 3 Kodeksu wyborczego, czyli osoby dopisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca zamieszkania, w związku z opuszczeniem przed dniem głosowania jednostki, w której utworzono obwód odrębny. Nie należy natomiast uwzględniać osób dopisanych do spisu wyborców w dniu 28 czerwca 2020 r. na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą dopisanych na podstawie ważnego polskiego paszportu.

Przed głosowaniem ponownym urzędy gmin wydają wyborcom zaświadczenia o prawie do głosowania w ponownym głosowaniu. Wyborcy, którzy otrzymali przed pierwszym głosowaniem zaświadczenia uprawniające do udziału w pierwszym głosowaniu i w ponownym głosowaniu, mogą głosować wyłącznie na podstawie zaświadczenia wydanego na ponowne głosowanie.

Głosowanie ponowne przeprowadzają te same komisje obwodowe. Przy czynnościach komisji mogą być obecni mężowie zaufania tylko tych komitetów, których kandydaci uczestniczą w głosowaniu ponownym oraz obserwatorzy społeczni, a także obserwatorzy międzynarodowi; legitymują się oni upoważnieniami wydanymi na pierwsze głosowanie bądź nowym upoważnieniem wydanym na głosowanie ponowne.

Zadania i czynności związane z przygotowaniem ponownego głosowania są identyczne jak w pierwszym głosowaniu; stosuje się te same ustalenia dotyczące dostarczania do obwodów głosowania kart do głosowania, formularzy protokołu, a także trybu przekazywania protokołów przez komisje obwodowe i okręgową komisję wyborczą oraz podawania wyników głosowania i zbiorczych wyników głosowania do publicznej wiadomości. Stosując te same formularze protokołów, opatruje się je wyraźnym napisem w prawym górnym rogu "PONOWNE".

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2020.571

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Wytyczne dla okręgowych komisji wyborczych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Data aktu: 12/06/2020
Data ogłoszenia: 26/06/2020
Data wejścia w życie: 12/06/2020