Włączenie kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

M.P.2020.318
OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPORTU 1
z dnia 6 marca 2020 r.
w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
ZAŁĄCZNIK

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "PROWADZENIE PROCESU SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W TENISIE STOŁOWYM" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1. Nazwa kwalifikacji rynkowej
Prowadzenie procesu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym
2. Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej
Certyfikat
3. Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej i warunki przedłużenia jego ważności
Okres ważności certyfikatu: 6 lat. Z chwilą uzyskania przez osobę posiadającą kwalifikację kwalifikacji z obszaru tenisa stołowego z wyższym poziomem PRK, niniejsza kwalifikacja staje się bezterminowa. Warunkiem przedłużenia ważności certyfikatu jest przedstawienie raportu aktywności. Raport podsumowuje pracę szkoleniowo-organizacyjną, dokumentuje prowadzenie działań, do których jest przygotowana osoba posiadająca kwalifikację. Raport uwzględnia: liczbę udzielonych lekcji, liczbę przeszkolonych osób, efekty pracy szkoleniowej, organizacyjnej, badawczej, opis przeprowadzonych działań, postępów uczestników w zakresie rozwoju motorycznego i technicznego, nagrania przeprowadzonych lekcji, nagrania gier zawodników. Raport może być uzupełniony wykazem artykułów naukowych i profesjonalnych z zakresu tenisa stołowego, innych publikacji dotyczących tenisa stołowego, których autorem lub współautorem jest osoba przystępująca do rewalidacji. Opis przeprowadzonych działań może uwzględniać: stosowanie narzędzi diagnozujących rozwój motoryczny i techniczny uczestników, testów jakości Liu Tianyanga, testów struktury ruchu - listy kontrolne dla około 100 technik. Raport podlega ocenie przez komisję powołaną przez instytucję certyfikującą.
4. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji rynkowej oraz odniesienie do poziomu Sektorowej Ramy Kwalifikacji
5 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, 5 poziom Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Sporcie.
5. Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji rynkowej
Osoba posiadająca kwalifikację "Prowadzenie procesu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym" samodzielnie organizuje, prowadzi, kontroluje i ocenia proces szkolenia podstawowego w tenisie stołowym (w tym jednostki treningowej). Opracowuje roczny plan szkolenia podstawowego, ukierunkowuje go na rozwój techniczno-taktyczny, motoryczny, mentalny uczestników, zgodnie z ich predyspozycjami do wybranego typu i stylu gry. Kształtuje kompletnego zawodnika od strony technicznej i taktycznej. Ocenia dyspozycję zawodników do uczestniczenia w procesie szkoleniowym i zawodach sportowych, a także przyporządkowuje zawodników do grup szkoleniowych. Naucza złożonych zadań ruchowych. Przygotowuje zawodników do udziału w zawodach, opracowując taktykę gry oraz analizując jej skuteczność. Wykorzystuje różnorodne narzędzia komunikacji i motywacji. Osoba posiadająca kwalifikację jest przygotowana do konstruowania mikrosystemu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym. Aktualizuje i poszerza wiedzę z zakresu prowadzenia procesu szkolenia w tenisie stołowym. Wykorzystując umiejętności interpersonalne, przekazuje wiedzę i umiejętności w środowisku sportowym, m.in. przez szkolenie osób z niższymi kwalifikacjami.
Zestaw 1. Uwarunkowania planowania procesu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Charakteryzuje organizacyjne uwarunkowania planowania procesu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym - omawia historię rozwoju szkolenia sportowego w tenisie stołowym;

- omawia współczesne tendencje w szkoleniu w tenisie stołowym;

- omawia organizację systemu współzawodnictwa sportowego w Polsce i na świecie;

- omawia organizację systemu szkolenia sportowego w Polsce i na świecie;

- uzasadnia znaczenie kontroli lekarskiej w procesie szkolenia sportowego;

- omawia zasady bezpieczeństwa podczas zajęć.

Charakteryzuje zasady planowania i prowadzenia treningu fizycznego w tenisie stołowym - omawia zasady prowadzenia treningu koordynacji, szybkości, siły i mocy, wytrzymałości;

- omawia zasady prowadzenia treningu gibkości;

- omawia założenia zdrowego trybu życia, m.in. znaczenie snu, zasady odżywiania, kontroli składu ciała;

- omawia zasady organizacji współpracy z zespołem medycznym (lekarz, fizjoterapeuta, dietetyk itp.);

- omawia zagadnienia związane z profilaktyką kontuzji i chorób związanych z uprawianiem tenisa stołowego;

- omawia zasady planowania odnowy biologicznej.

Charakteryzuje zasady planowania i prowadzenia przygotowania mentalnego w tenisie stołowym - omawia zasady prowadzenia przygotowania mentalnego w tenisie stołowym, m.in. wspierania świadomości, motywacji, kontroli stanu optymalnej gotowości, pozytywnej postawy, myślenia obrazami, kontroli emocji, pewności siebie, koncentracji uwagi, widzenia;

- omawia zasady planowania udziału w zawodach, postępowania przed zawodami, postępowania podczas gry oraz postępowania po zawodach.

Zestaw 2. Opracowywanie rocznego planu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Formułuje cele szkoleniowe - omawia zasady planowania szkolenia w tenisie stołowym, z uwzględnieniem uwarunkowań treningu fizycznego i mentalnego;

- omawia periodyzację roczną w perspektywie wieloletniego szkolenia w tenisie stołowym;

- określa zadania szkoleniowe i wynikowe;

- uzasadnia cele etapowe programu szkoleniowego w kontekście osiąganych wyników, stosowanej punktacji oraz rezultatów;

- uwzględnia wyniki badań diagnostyczno-kontrolnych i testów sprawności w formułowaniu celów szkoleniowych.

Przygotowuje plan realizacji celów szkoleniowych - opracowuje roczny plan organizacyjno-szkoleniowy;

- uzasadnia dobór metod, form i środków treningowych do realizacji celów szkoleniowych;

- uwzględnia w planie właściwe proporcje wielkości obciążeń;

- planuje zajęcia z uwzględnieniem indywidualnych typów i stylów gry uczestników;

- formułuje plan realizacji celów, który jest zrozumiały dla wszystkich uczestników procesu szkoleniowego;

- uwzględnia w planie proces odnowy biologicznej i psychologicznej zawodników.

Prowadzi ewaluację planu realizacji celów szkoleniowych - identyfikuje konieczność dokonania modyfikacji koncepcji treningowej (np. ze względu na kontuzje, wyniki sportowe, warunki finansowe);

- stale aktualizuje oraz modyfikuje cele i plany szkolenia (w tym: metody, formy i środki treningowe), uwzględniając obiektywne i subiektywne metody pomiaru;

- uzasadnia zmiany wprowadzone do planu szkolenia.

Zestaw 3. Organizowanie i realizowanie rocznego procesu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Ocenia dyspozycję zawodników do uczestniczenia w procesie treningowym i zawodach sportowych - prowadzi kontrolę bieżącą i okresową;

- weryfikuje poziom wytrenowania zawodników;

- planuje udział zawodników o różnorodnych typach i stylach gry w zawodach sportowych.

Przyporządkowuje zawodników do grup szkoleniowych - omawia skład grupy szkoleniowej w kontekście poszczególnych typów i stylów gry;

- ustala kryteria, którymi kieruje się w podziale zawodników na grupy szkoleniowe;

- kwalifikuje zawodników do grup szkoleniowych, z uwzględnieniem różnych typów i stylów.

Przygotowuje zawodników w aspekcie technicznym - naucza i doskonali atak szybki, m.in.: - atak szybki forhend (fh), atak szybki bekhend (bh), bliżej-dalej; lżej-mocniej; atak fh - doskonalenie ataku blisko stołu, w półdystansie, piłki podciętej; atak krótkiej piłki (flip), smecz, zbicie loba, zbicie piłki podciętej ataku piłki topspinowej; - atak fh z rogu bekhendowego (forhend "obrócony" [fhb] - analogiczne techniki jak w ataku szybkim fh); - atak bekhendowy - doskonalenie ataku blisko stołu, w półdystansie; atak krótkiej piłki smecz, zbicie piłki podciętej atak piłki topspinowej; - technikę złożoną - atak bh i fh; atak bh i fhb; atak fhb i fh; bh, fhb i fh; itp.;

- naucza i doskonali atak topspinowy, m.in: - atak topspinowy fh, atak topspinowy bh, z różną siłą, z różną rotacją, z różną szybkością; topspin fh - topspin rotacyjny, topspin silny kontratopspin w półdystansie, topspin z boczną rotacją, topspin szybki i w połdystansie; kontratopspin blisko stołu oraz w półdystansie; - topspin fh z rogu bh (analogiczne techniki jak przy topspinie fh); - topspin bh - topspin rotacyjny, topspin silny, topspin z boczną rotacją, topspin szybki i topspin w półdystansie; kontratopspin; - technikę złożoną - atak szybki i topspinowy; topspin bh i fh; topspin bh i fhb; topspin fhb i fh; topspin bh-fhb i fh;

- naucza i doskonali blok oraz blok-kontrataku, m.in: - blok bh - doskonalenie bloku prostego blok silny, blokamortyzowany, blok z boczną rotacją, blok z dolną rotacją; 'kuaidai'-bh ("grzyb"); 'tanji'-bh ("aktywny blok"); - kontratopspin bh; - blok fh - blok prosty; blok silny i pasywny, kuaidai bhatak szybki forhendem topspina przeciwnika); kontratopspin fh; - technikę złożoną - blok różnorodny w kombi-ataku; blok bh i fh; blok i kontratak;

- naucza i doskonali przebicie oraz przebicie-kontrataku m.in.: - przebicie bh - doskonalenie przebicia bezpiecznego, wolnego i szybkiego, skróty (w grze przeciwko podcięciu), dropszot, przebicia z boczną rotacją, "pchnięcia" z boczną rotacją; - przebicie fh - doskonalenie przebicia bezpiecznego wolnego i szybkiego, skróty, dropszot, przebicia z boczną rotacją, "pchnięcia" z boczną rotacją; - technikę złożoną - przebicie bh i fh; przebicie i atak; przebicie i kontratak w kombi-ataku; przebicie różnymi okładzinami w kombi-ataku;

- naucza i doskonali podcięcie oraz podcięcie-kontratak m.in: - podcięcie fh - podcięcie lekkiego ataku, dojścia do skrótu; podcięcie ataku rotacyjnego, obrony lobowanej, podcięcie silnego ataku, obrony ataku "w ciało", podcięcie z boczną rotacją, sidespina; - podcięcie bh - podcięcie lekkiego ataku, dojście do skrótu; podcięcie ataku rotacyjnego, obrony lobowej, podcięcie silnego ataku, obrony ataku "w ciało", podcięcie z boczną rotacją, sidespina; - technikę złożoną podcięcia bh i fh - podcięcie różnymi okładzinami; podcięcie z silną rotacją i "puste"; podcięcie bh i fh, podcięcie i dojście do skrótu, przebicie i podcięcie; przebicie i podcięcie; przebicie i blok; przebicie i obrona w półdystansie; podcięcie i kontratak;

- naucza i doskonali serwis serwis-kontratak m.in: - serwy forhendowe - dolne boczne odwrotne; "haki"; - serw w przysiadzie - serwy w przysiadzie fh-od-siebie serwy w przysiadzie-do-siebie serwy w przysiadzie-bh; - serwy bekhendowe: dolne boczne odwrotne; - technikę złożoną: serwis forhendowy i kontratak; serwis bekhendowy i kontratak; serwis w przysiadzie i kontratak. - naucza i doskonali odbiór oraz odbiór serwisu i kontratak m.in: - odbiór krótkiego serwu - przebicie; ropszotem; flipem; różne kombinacje; - odbiór długiego serwu - atak szybki; topspinem; podcięciem; różne kombinacje; - odbiór szybkich serwów - atak szybki; topspinem; podcięciem; różne kombinacje; - technikę złożoną - odbiór krótkiego serwu i kontratak; odbiór długiego serwu i kontratak; odbiór szybkich serwów i kontratak;

- wdraża indywidualne programy szkoleniowe.

Przygotowuje zawodników w aspekcie taktycznym - omawia metody i formy treningu taktycznego;

- dostosowuje zasady taktyczne do różnych typów i stylów gry;

- kształtuje i rozwija indywidualny typ i styl gry zawodników: (1) atak szybki, (2) atak topspinowy (dłoniowy, piórkowy, jednostronny, obustronny itp.), (3) obrona podcięciem (pasywna, aktywna w różnych kombinacjach), (4) kombi-atak (dłoniowy, piórkowy, w różnych kombinacjach);

- naucza zawodników kombinacji taktycznych: (1) ataku i kontrataku, (2) bloku i kontrataku, (3) ataku przeciwko podcięciu, (4) obrony podcięciem i kontrataku, (5) przebicia i kontrataku, (6) serwu i kontrataku, (7) odbioru serwu i kontrataku;

- kształtuje rozwój świadomości taktycznej zawodników.

Przygotowuje zawodników do gier podwójnych - omawia uwarunkowania techniczne gier podwójnych;

- dobiera partnerów deblowych do gier podwójnych;

- uwzględnia elementy przygotowania technicznego i taktycznego gier podwójnych.

Ocenia realizację przebiegu podstawowego procesu szkolenia - prowadzi rejestr obciążeń treningowych;

- analizuje wyniki badań diagnostycznych (np. badania lekarskie);

- analizuje wyniki testów i sprawdzianów (technicznych, motorycznych, psychologicznych);

- monitoruje występy zawodników w zawodach;

- formułuje wnioski do dalszej pracy treningowej;

- uzasadnia konieczność wprowadzania bieżącej korekty planów szkoleniowych.

Zestaw 4. Przygotowywanie zawodników do udziału w zawodach
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Zdobywa informacje o przeciwnikach - wymienia i omawia informacje niezbędne do opracowania strategii;

- wymienia i omawia źródła informacji o przeciwnikach;

- analizuje dane statystyczne dotyczące taktyki przeciwników, w tym stosowanych technik gry.

Opracowuje taktykę gry, biorąc pod uwagę cechy zawodników - dobiera kombinacje taktyczne do indywidualnych cech zawodnika po uprzednim rozpoznaniu przeciwnika;

- określa zadania taktyczne dla zawodnika;

- prowadzi analizę przebiegu gry.

Analizuje skuteczność przyjętej taktyki gry - ocenia sposób realizacji przyjętych kombinacji taktycznych przez zawodnika;

- analizuje skuteczność realizacji zadań taktycznych postawionych przed zawodnikiem;

- wprowadza korekty do taktyki.

Naucza zawodników dostrzegania i kontrolowania zmiennych sytuacji taktycznych w grze oraz właściwego reagowania - wyjaśnia aspekty, na które zawodnicy powinni zwrócić uwagę, analizując przebieg gry;

- wykorzystuje techniki audiowizualne do analizy taktyki gry;

- omawia typowe błędy postrzegania, decyzji i wykonania;

- stosuje techniki uzyskiwania informacji zwrotnej m.in. wzbudzenie autorefleksji, nawiązanie do obserwacji zawodnika, nazwanie błędu, określenie sposobu wykorzystania refleksji przez zawodnika dla poprawy wyników;

- dobiera zawodnikom ćwiczenia mające na celu wyeliminowanie popełnianych błędów taktycznych.

Zestaw 5. Konstruowanie mikrosystemu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Omawia zasady współdziałania z regionalnymi organizacjami szkolenia wstępnego i podstawowego w tenisie stołowym - omawia strukturę sieci organizacji regionalnych;

- omawia rolę i zadania organizacji regionalnych na poszczególnych szczeblach;

- omawia działania wpływające na integrację organizacji regionalnych;

- omawia zasady identyfikacji talentów i przenoszenia zawodników w ramach sieci organizacji regionalnych;

- omawia możliwości rozwoju zawodników w ramach sieci organizacji regionalnych.

Wspiera działalność regionalnych organizacji szkolenia wstępnego i podstawowego w tenisie stołowym w aspekcie systemowym i społecznym - organizuje wspólne treningi, konsultacje i obozy z regionalnymi organizacjami szkolącymi z tenisa stołowego;

- omawia zasady komunikacji między przedstawicielami regionalnych organizacji szkolących, ważne dla budowania profesjonalnych struktur i relacji;

- wskazuje sposoby zachęcania współpracowników organizacji regionalnych do wspierania rozwoju zawodników w ramach działalności organizacji regionalnych;

- omawia rolę otoczenia organizacji regionalnych w procesie treningowym (nauczyciele i dyrekcja, rodzice i opiekunowie, klub sportowy, władze lokalne/regionalne i samorządowe, inne podmioty sportowe);

-prowadzi spotkania informacyjne z przedstawicielami różnych środowisk (nauczyciele i dyrekcja, rodzice i opiekunowie, klub sportowy, władze lokalne/regionalne i samorządowe, inne podmioty sportowe);

- omawia modele prowadzenia analiz działalności organizacji szkolących, np. GRIP.

Zestaw 6. Rozwijanie umiejętności prowadzenia procesu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Systematycznie analizuje działania podejmowane w procesie szkolenia podstawowego - omawia rolę analizy swoich działań w pracy treningowej;

- prowadzi dokumentację swojej pracy treningowej, w tym dokumentuje rodzaj stosowanych sprawdzianów, częstotliwość ich stosowania;

- analizuje skuteczność bieżących działań podejmowanych w ramach szkolenia podstawowego.

Dokonuje syntezy wniosków z analizy własnej pracy szkoleniowo-organizacyjnej - podsumowuje wyniki rocznej pracy treningowej;

- określa swoje mocne i słabe strony;

- wskazuje obszary swojej działalności wymagające udoskonalenia;

- wykorzystuje wnioski z analiz do usprawniania swojej działalności w planie organizacyjno-szkoleniowym.

Aktualizuje i poszerza wiedzę z zakresu prowadzenia procesu szkolenia w tenisie stołowym - wymienia dostępne zasoby wiedzy naukowej z obszaru tenisa stołowego, m.in. publikacje, źródła elektroniczne;

- wskazuje najnowsze osiągnięcia metodyczne i naukowe w obszarze dyscypliny;

- prezentuje własne wnioski z konferencji, szkolenia lub warsztatu, w których brał udział w ostatnim roku.

6. Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację
1. Etap weryfikacji

1.1. Metody

Weryfikacja efektów uczenia się składa się z części teoretycznej i praktycznej.

W części teoretycznej weryfikacji podlegają: - wszystkie efekty uczenia się z zestawu 1. "Uwarunkowania planowania procesu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym"; z zestawu 2. "Opracowywanie rocznego planu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym" efekt uczenia się: "Formułuje cele szkoleniowe" (kryteria weryfikacji: "omawia zasady planowania szkolenia w tenisie stołowym, z uwzględnieniem uwarunkowań treningu fizycznego i mentalnego"; "omawia periodyzację roczną w perspektywie wieloletniego szkolenia w tenisie stołowym"); z zestawu 3. "Organizowanie i realizowanie rocznego procesu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym" efekt uczenia się: "Przygotowuje zawodników w aspekcie taktycznym" (kryterium weryfikacji: "omawia metody i formy treningu taktycznego") oraz efekt uczenia się: "Przygotowuje zawodników do gier podwójnych" (kryterium weryfikacji: "omawia uwarunkowania techniczne gier podwójnych").

W części teoretycznej stosuje się metody: test teoretyczny, rozmowa z komisją, analiza dowodów i deklaracji. Każdorazowo stosowane będą co najmniej dwie z tych metod. W części praktycznej weryfikacji podlegają pozostałe efekty uczenia się i kryteria weryfikacji z zestawów 2-6. Zaliczenie części teoretycznej jest warunkiem przystąpienia do części praktycznej. Dyplom trenera w tenisie stołowym (wydany przed wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, tzw. ustawy deregulacyjnej) lub dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie tenisa stołowego są dowodem na posiadanie wszystkich efektów uczenia się przypisanych do części teoretycznej. Inne dowody, w zależności od ich zakresu przedmiotowego, mogą pozwolić na potwierdzenie posiadania wybranych efektów uczenia się weryfikowanych w tej części.

W części praktycznej dopuszcza się metody: analiza dowodów i deklaracji oraz obserwacja (w warunkach rzeczywistych lub symulowanych) połączone z rozmową z komisją (rozmowa ma każdorazowo charakter uzupełniający). Z zestawu 2. "Opracowywanie rocznego planu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym" efekt uczenia się: "Formułuje cele szkoleniowe" (kryteria weryfikacji: "omawia periodyzację roczną w perspektywie wieloletniego szkolenia w tenisie stołowym"; "określa zadania szkoleniowe i wynikowe"; "uzasadnia cele etapowe programu szkoleniowego w kontekście osiąganych wyników, stosowanej punktacji oraz rezultatów"; "uwzględnia wyniki badań diagnostyczno-kontrolnych i testów sprawności w formułowaniu celów szkoleniowych"); efekty uczenia się: "Przygotowuje plan realizacji celów szkoleniowych" oraz "Prowadzi ewaluację planu realizacji celów szkoleniowych" (wszystkie kryteria weryfikacji); z zestawu 3. "Organizowanie i realizowanie rocznego procesu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym" efekty uczenia się: "Ocenia dyspozycję zawodników do uczestniczenia w procesie treningowym i zawodach sportowych"; "Przyporządkowuje zawodników do grup szkoleniowych" (wszystkie kryteria weryfikacji); "Ocenia realizację przebiegu podstawowego procesu szkolenia" (wszystkie kryteria weryfikacji); z zestawu 4. "Przygotowywanie zawodników do udziału w zawodach (wszystkie efekty uczenia się i kryteria weryfikacji) weryfikuje się wyłącznie za pomocą analizy dowodów i deklaracji (z możliwością uzupełnienia o rozmowę). Przykładowe dowody na posiadanie wyżej wymienionych efektów uczenia się to: dziennik treningowy, charakterystyki zawodników, raport podsumowujący, dokumentacja fotograficzna. Z zestawu 3. "Organizowanie i realizowanie rocznego procesu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym" efekt uczenia się: "Przygotowuje zawodników w aspekcie technicznym" (wszystkie kryteria weryfikacji) oraz efekt uczenia się: "Przygotowuje zawodników w aspekcie taktycznym" (kryteria weryfikacji: "dostosowuje zasady taktyczne do różnych typów i stylów gry"; "kształtuje i rozwija indywidualny typ i styl gry zawodników [...]"; efekt uczenia się: "Przygotowuje zawodników do gier podwójnych (kryteria weryfikacji: "dobiera partnerów deblowych do gier podwójnych"; "uwzględnia elementy przygotowania technicznego i taktycznego gier podwójnych") mogą być weryfikowane za pomocą analizy dowodów i deklaracji lub obserwacji (z możliwością uzupełnienia o rozmowę). Przykładami dopuszczonych tu dowodów mogą być: raporty podsumowujące pracę szkoleniową, organizacyjną i badawczą, nagrania przeprowadzonych lekcji, nagrania gier zawodników, artykuły naukowe i profesjonalne z zakresu tenisa stołowego, inne publikacje dotyczące tenisa stołowego.

1.2. Zasoby kadrowe

Weryfikację przeprowadza komisja walidacyjna. Komisja składa się z minimum 3 osób, z których przynajmniej dwie spełniają warunki: - posiadają dyplom trenera przynajmniej klasy I tenisa stołowego (wydany przed wejściem w życie ustawy deregulacyjnej z dnia 13.06.2013); - posiadają 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu procesu szkolenia w tenisie stołowym w okresie ostatnich 15 lat przed uczestnictwem w komisji walidacyjnej. W skład komisji wchodzi przewodniczący komisji.

1.3. Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne

W celu przeprowadzenia weryfikacji części teoretycznej instytucja certyfikująca zapewnia warunki umożliwiające każdej osobie przystępującej do walidacji samodzielną pracę. W celu weryfikacji efektów uczenia się w części praktycznej instytucja certyfikująca zapewnia:

- halę sportową z odpowiednim oświetleniem (minimum 600 lux);

- sprzęt sportowy: stoły do tenisa stołowego, siatki do stołów, płotki, rakietki, piłki;

- ekran, rzutnik, komputer;

- jeśli osoba przystępująca do walidacji nie zapewni własnej grupy szkoleniowej w trakcie walidacji, wówczas obowiązek zapewnienia grupy szkoleniowej spoczywa na instytucji certyfikującej.

Weryfikacja umiejętności może być przeprowadzona w miejscu wskazanym przez osobę przystępującą do walidacji.

2. Etapy identyfikowania i dokumentowania

Nie określa się wymogów dla etapów identyfikowania i dokumentowania efektów uczenia się. Instytucja certyfikująca musi zapewnić możliwość odwołania się od każdego etapu walidacji.

7. Warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji
Do walidacji może przystąpić osoba, która posiada:

1) kwalifikację pełną z 4 poziomem PRK (świadectwo dojrzałości);

2) certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji "Prowadzenie procesu szkolenia wstępnego w tenisie stołowym" lub dyplom trenera II klasy lub wyższej w tenisie stołowym wydany przed wejściem w życie ustawy deregulacyjnej z dnia 13.06.2013, lub dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie tenisa stołowego.

8. Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji
Nie rzadziej niż raz na 10 lat
1 Minister Sportu kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu (Dz. U. poz. 2380).

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2020.318

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Włączenie kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Data aktu: 06/03/2020
Data ogłoszenia: 23/03/2020
Data wejścia w życie: 23/03/2020