Włączenie kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu szkolenia zaawansowanego w tenisie stołowym" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

M.P.2020.311
OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPORTU 1
z dnia 6 marca 2020 r.
w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu szkolenia zaawansowanego w tenisie stołowym" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu szkolenia zaawansowanego w tenisie stołowym" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
ZAŁĄCZNIK

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "PROWADZENIE PROCESU SZKOLENIA ZAAWANSOWANEGO W TENISIE STOŁOWYM" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1. Nazwa kwalifikacji rynkowej
Prowadzenie procesu szkolenia zaawansowanego w tenisie stołowym
2. Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej
Certyfikat
3. Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej i warunki przedłużenia jego ważności
Certyfikat ważny jest przez 10 lat. Z chwilą uzyskania przez osobę posiadającą kwalifikację kwalifikacji z obszaru tenisa stołowego z wyższym poziomem PRK niniejsza kwalifikacja staje się bezterminowa. Warunkiem przedłużenia ważności certyfikatu jest przedstawienie raportu aktywności. Raport podsumowuje pracę szkoleniowo-organizacyjną, dokumentuje prowadzenie działań, do których jest przygotowana osoba posiadająca kwalifikację. Raport uwzględnia: sprawozdania z działalności szkoleniowej, z działalności selekcyjnej, organizacji systemu szkolenia w skali klubowej, regionalnej lub krajowej, doskonalenia własnych kompetencji, zrealizowanych studiów przypadków, pracy badawczej (np. w formie nagrań wideo) w zakresie tenisa stołowego; rozwoju kompetencji psychologicznych w tenisie stołowym (w zakresie motywacji, stawiania celów itp.) i holistycznych (systemowych). Raport może być uzupełniony wykazem artykułów naukowych i profesjonalnych z zakresu tenisa stołowego, innych publikacji, w tym przekładów, dotyczących tenisa stołowego, których autorem lub współautorem jest osoba przystępująca do rewalidacji. Raport podlega ocenie przez komisję powołaną przez instytucję certyfikującą.
4. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji rynkowej oraz odniesienie do poziomu Sektorowej Ramy Kwalifikacji
6 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, 6 poziom Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Sporcie
5. Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji rynkowej
Osoba posiadająca kwalifikację "Prowadzenie procesu szkolenia zaawansowanego w tenisie stołowym" jest przygotowana do tworzenia holistycznego systemu szkolenia, a także planowania, organizowania i prowadzenia szkolenia "sztuki treningu" dla młodzieży 13-16-letniej, "sztuki rywalizacji" dla młodzieży 17-20-letniej oraz prowadzenia szkolenia dla profesjonalnej elity nowych kadr w ramach "sztuki wygrywania" dla zawodników dorosłych (20-30 lat). Wykonywane zadania ogniskują się wokół jakości oraz zmienności techniczno-taktycznej w każdym typie-stylu gry, z uwzględnieniem dbałości o pełny rozwój odporności psychicznej oraz dalszy rozwój motoryczny zawodników, zgodnie z założeniami pracy na tym etapie szkolenia. Jest przygotowana do opracowania autorskiej koncepcji treningowej w tenisie stołowym. W odniesieniu do wiedzy dotyczącej procesu treningowego w sporcie ocenia predyspozycje i potencjał zawodników, wyznacza cele dla zespołu sportowego oraz zawodników. Stosuje metody, formy i środki treningowe, w tym innowacyjne rozwiązania umożliwiające indywidualizację pracy z zawodnikiem i pracę zespołową. W realizacji procesu treningowego wykorzystuje teorie z innych dziedzin, m, in. do kształtowania odporności psychicznej zawodników, z wykorzystaniem dostępnych materiałów pomocniczych do treningu mentalnego (audio, podręczniki, inne materiały szkoleniowo-treningowe). Współpracuje z ekspertami z innych dziedzin w optymalizacji procesu szkoleniowego i rozwiązywaniu problemów pojawiających się w trakcie wykonywania powierzonych jej zadań. Stosuje wiedzę dotyczącą organizacji w systemie szkolenia na poziomie kadr wojewódzkich i narodowych oraz ośrodków klubowych. Uczestniczy w procesie zarządzania organizacją, wdrażając rozwiązania związane z organizacją systemu szkolenia w tenisie stołowym. Aktualizuje i poszerza swoją wiedzę dotyczącą organizacji i realizacji procesu szkoleniowego w tenisie stołowym.
Zestaw 1. Projektowanie i realizowanie koncepcji treningowej w tenisie stołowym
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Rozwija podsystem monitorowania i selekcjonowania talentów - monitoruje rozwój zawodników w zasięgu krajowym lub regionalnym pod kątem selekcji do kadry krajowej lub regionalnej;

- organizuje akcje selekcyjne w celu zweryfikowania talentów w zakresie tenisa stołowego;

- wraz z innymi trenerami planuje i inicjuje działania dotyczące monitorowania i selekcjonowania talentów.

Zarządza procesem szkoleniowym na szczeblu klubu, regionu lub na szczeblu centralnym ("szlifowanie talentów") - kwalifikuje zawodników do grup szkoleniowych i uzasadnia swój wybór;

- omawia zasady określania umiejętności sportowych dla poszczególnych grup wiekowych;

- wyznacza cele dla zawodników i zespołu sportowego;

- opracowuje koncepcję budowy zespołu sportowego;

- dobiera metody, formy i środki treningowe do zastosowania w procesie szkolenia (w tym narzędzia treningu mentalnego, przygotowuje indywidualne zadania treningowe, utrzymuje właściwe proporcje wielkości obciążeń do założonych celów szkolenia);

- wdraża innowacyjne rozwiązania do procesu treningowego, w tym umożliwiające wysoki poziom indywidualizacji pracy z zawodnikiem;

- analizuje skuteczność programów szkoleniowych;

- omawia znaczenie zarządzania relacjami w grupie;

- omawia niebezpieczeństwa i konsekwencje związane ze stosowaniem niedozwolonych środków chemicznych w sporcie;

- dobiera sposoby optymalizacji poziomu gry, taktyki, strategii i wyników;

- współpracuje z ekspertami z innych dziedzin w celu optymalizacji procesu szkoleniowego (w tym z lekarzem, trenerem przygotowania motorycznego, fizjoterapeutą, psychologiem);

- opracowuje autorską/zespołową koncepcję treningową w sporcie wyczynowym w odniesieniu do struktury rzeczowej i czasowej treningu.

Ewaluuje realizowane koncepcje szkoleniowe w odniesieniu do wzorców światowych - analizuje bieżące postępy i wyniki sportowe oraz wyniki badań diagnostycznych zawodników na poszczególnych etapach szkolenia;

- wykorzystuje nowe technologie służące analizie działań w realizacji procesu szkoleniowego;

- formułuje wnioski do dalszej pracy szkoleniowej;

- identyfikuje konieczność dokonania modyfikacji koncepcji szkoleniowej (np. ze względu na kontuzje, wyniki sportowe, warunki finansowe);

- modyfikuje plany szkolenia, uwzględniając uwagi i opinie uczestników procesu szkoleniowego;

- uzasadnia modyfikację dobranych metod, form i środków treningowych.

Zestaw 2. Kształtowanie odporności psychicznej zawodników
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Omawia wprowadzenie do treningu odporności psychicznej w tenisie stołowym - omawia znaczenie odporności psychicznej dla osiągania efektów szkolenia i wyników sportowych w tenisie stołowym;

- omawia elementy odporności psychicznej;

- omawia zasady treningu odporności psychicznej w tenisie stołowym.

Kształtuje świadomość zawodników tenisa stołowego - wyjaśnia, czym jest "nieosądzająca świadomość";

- wymienia sposoby kształtowania u zawodników tenisa stołowego stanu "nieosądzającej świadomości";

- prowadzi ćwiczenia świadomości wrażeń zewnętrznych, wewnętrznych, uczuć, myśli i wyobrażeń dla zawodników tenisa stołowego;

- korzysta z narzędzi do badania odporności psychicznej zawodników.

Wspiera osiąganie przez zawodników tenisa stołowego stanu optymalnej gotowości w trakcie rywalizacji sportowej - omawia sposoby osiągania stanu optymalnej gotowości;

- przeprowadza ćwiczenia wspierające osiągnięcie przez zawodnika stanu optymalnej gotowości;

- analizuje i wykorzystuje w planach szkoleniowych wiedzę na temat czynników wspierających i wpływających negatywnie na osiąganie, a także utrzymywanie przez każdego zawodnika stanu optymalnej gotowości.

Kształtuje u zawodników tenisa stołowego umiejętność wyznaczania celów i zadań - omawia cele, które należy uwzględniać przy uprawianiu wyczynowo tenisa stołowego;

- omawia aspekty decydujące o mistrzostwie w tenisie stołowym;

- omawia techniki i narzędzia potrzebne do kształtowania u zawodników umiejętności wyznaczania celów i zadań;

- stosuje techniki i narzędzia rozwijające u zawodników umiejętności wyznaczania celów i zadań, m.in. indywidualną mapę celów, wizualizację, zadania domowe.

Kształtuje u zawodników tenisa stołowego pozytywny styl myślenia o grze - wymienia i omawia techniki i narzędzia potrzebne do kształtowania u zawodników pozytywnego stylu myślenia o grze;

- stosuje techniki i narzędzia kształtujące u zawodników pozytywny styl myślenia o grze.

Kształtuje u zawodników tenisa stołowego umiejętność wizualizacji - omawia związek wizualizacji (treningu ideomotorycznego i "wewnętrznego programowania") z treningiem techniczno-taktycznym;

- omawia przykładowe ćwiczenia wizualizacji;

-prowadzi ćwiczenia wizualizacji z zawodnikami, np. wizualizację ćwiczeń techniczno-taktycznych, wizualizację "życiowej gry", wizualizację celów.

Stosuje techniki relaksacyjne w pracy z zawodnikami tenisa stołowego - omawia przykładowe techniki radzenia sobie ze stresem, np. treningi relaksacyjne;

- prowadzi ćwiczenia relaksacyjne z zawodnikami tenisa stołowego.

Kształtuje u zawodników tenisa stołowego pewność siebie - wymienia i omawia techniki i narzędzia potrzebne do kształtowania u zawodników pewności siebie w tenisie stołowym;

- stosuje techniki i narzędzia kształtujące u zawodników i zespołu szkoleniowego pewność siebie.

Kształtuje u zawodników tenisa stołowego koncentrację uwagi - omawia techniki i narzędzia potrzebne do kształtowania u zawodników koncentracji uwagi;

- stosuje techniki i narzędzia kształtujące u zawodników koncentrację uwagi podczas treningu oraz zawodów tenisa stołowego.

Tworzy wraz z zawodnikami tenisa stołowego plan uczestnictwa w zawodach - opracowuje z zawodnikiem plan przygotowania do gry;

- opracowuje z zawodnikiem plan koncentracji podczas gry;

- opracowuje z zawodnikiem plan postępowania w sytuacjach trudnych;

- opracowuje z zawodnikiem plan aktywizacji i uspokojenia;

- opracowuje z zawodnikiem plan postępowania po zawodach.

Omawia zagadnienia związane

z przeprowadzeniem optymalizacji trybu życia zawodników tenisa stołowego

- omawia zasady dozwolonego wspomagania zawodnika tenisa stołowego;

- omawia zagrożenia i konsekwencje niedozwolonego wspomagania;

- omawia zagadnienia związane z suplementacją zawodnika;

- omawia zagadnienia związane z samokontrolą.

Zestaw 3. Organizacja systemu szkolenia w tenisie stołowym na poziomie kadr narodowych regionalnych oraz ośrodków klubowych (np. superligi, ekstraklasy)
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Omawia zagadnienia związane z tworzeniem profesjonalnych ośrodków szkolenia w zakresie tenisa stołowego - omawia organizację systemu szkolenia w tenisie stołowym na wszystkich szczeblach - szkolenia wstępnego, podstawowego, zaawansowanego;

- omawia zasady tworzenia szkół mistrzostwa sportowego w Polsce oraz innych form organizacji szkolących w obszarze tenisa stołowego, np. klubowych lub szkolnych ośrodków szkolenia etapu "sztuka treningu", "sztuka rywalizacji" oraz "sztuki wygrywania";

- omawia aktualny system wspierania narodowych i regionalnych federacji tenisa stołowego.

Wdraża rozwiązania związane z formułowaniem i osiąganiem celów organizacji - omawia zasady i narzędzia formułowania oraz planowania celów organizacji;

- planuje i wdraża sposoby osiągania celów organizacji.

Wdraża rozwiązania związane z organizacją systemu szkolenia w tenisie stołowym - omawia rolę myślenia systemowego w tworzeniu organizacji systemu szkolenia w tenisie stołowym;

- omawia rolę osób zaangażowanych w budowę i rozwój systemu (organizatorów systemu, coach-developerów, szkoleniowców-trenerów, zawodników, pracowników nauki i innych);

- organizuje pracę środowiska na rzecz rozwoju systemu szkolenia.

Omawia zagadnienia związane z kulturą organizacji w systemie szkolenia w tenisie stołowym - omawia elementy kultury organizacji w kontekście integralnej koncepcji systemu szkolenia;

-przekazuje wiedzę dotyczącą zasad tworzenia kultury organizacji szkolącej w obszarze tenisa stołowego, w tym zasady kreowania refleksyjnej postawy uczestników organizacji;

- omawia sposoby tworzenia wspólnej wizji dążenia do mistrzostwa osobistego w organizacji w celu osiągnięcia efektu synergii;

- omawia sposoby kształtowania kultury organizacji uczącej się w ramach systemu szkolenia w tenisie stołowym, m.in. metody opracowane przez Otto Scharmera: krąg trenerski (Coaching Circle), klinika przypadku (Case Clinic), prowadzenie kroniki (Guided Journaling) i inne.

Wdraża rozwiązania związane z monitorowaniem systemu szkolenia w tenisie stołowym - omawia system monitorowania szkolenia w tenisie stołowym;

- omawia sposoby monitorowania w różnych systemach szkoleniowych oraz możliwościach ich wykorzystania w szkoleniu w tenisie stołowym;

- stosuje metody i narzędzia monitorowania szkolenia w tenisie stołowym, m.in. opracowane przez Otto Scharmera: ucząca podróż (Sensing Journey), wywiady z osobami zainteresowanymi (Stakeholder Interview).

Zestaw 4. Wspieranie rozwoju tenisa stołowego
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Aktualizuje i poszerza swoją wiedzę dotyczącą tenisa stołowego - omawia najnowsze opracowania dotyczące tenisa stołowego;

- czynnie uczestniczy w konferencjach, szkoleniach albo warsztatach szkoleniowych krajowych i międzynarodowych z zakresu umiejętności trenerskich.

Wspiera rozwój zawodowy kadry szkoleniowej w ośrodkach szkolenia w zakresie tenisa stołowego - planuje szkolenia zawodowe oraz kreuje zakres tematyczny szkoleń;

- aranżuje i organizuje proces doskonalenia kadry trenerskiej;

- prowadzi wykłady, prezentacje i zajęcia praktyczne ze szkoleniowcami i trenerami;

- prowadzi warsztaty i treningi pokazowe.

6. Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację
1. Etap weryfikacji

1.1. Metody

Na etapie weryfikacji efektów uczenia się wykorzystuje się (łącznie) następujące metody: analiza dowodów i deklaracji połączona z rozmową z komisją (wywiad swobodny) oraz prezentacją; obserwacja w warunkach symulowanych (mikrotreningi). Wymagane jest przedstawienie następujących dowodów: raportów i sprawozdań z: działalności szkoleniowej, z działalności selekcyjnej, organizacji systemu szkolenia w skali regionalnej lub krajowej, doskonalenia własnych kompetencji, zrealizowanych studiów przypadków, pracy badawczej (np. w formie nagrań wideo) w zakresie tenisa stołowego; autorskiej koncepcji treningowej obejmującej wieloletni plan szkolenia z większą grupą zaangażowanych osób w zakresie tenisa stołowego; autorskiej publikacji z zakresu tenisa stołowego lub recenzji bądź streszczenia wybranej publikacji z zakresu tenisa stołowego, lub tłumaczenia z języków obcych artykułów dotyczących konstruowania i organizacji systemu szkolenia (opublikowanych w ostatnich 5 latach przed przystąpieniem do procesu walidacji). Komisja może dopuścić inne dowody przedstawione przez osobę przystępującą do walidacji, odnoszące się do weryfikacji jej kompetencji psychologicznych w tenisie stołowym (w zakresie motywacji, stawiania celów itp.) i holistycznych (systemowych) w zakresie tenisa stołowego.

1.2. Zasoby kadrowe

Weryfikację przeprowadza komisja walidacyjna. Komisja składa się z minimum 3 osób, z których przynajmniej dwie spełniają warunki:

- posiadanie dyplomu przynajmniej trenera I klasy w tenisie stołowym (wydanego przed wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, tzw. "ustawy deregulacyjnej" z 13.06.2013);

- posiadanie 10-letniego doświadczenia w prowadzeniu procesu szkolenia zawodników lub trenerów w tenisie stołowym, zdobywanego w okresie ostatnich 15 lat przed uczestnictwem w komisji walidacyjnej.

1.3. Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne

Instytucja certyfikująca zapewnia:

- przestrzeń i odpowiedni sprzęt sportowy do przeprowadzenia obserwacji w warunkach symulowanych (mikrotreningu);

- jeśli osoba przystępująca do walidacji lub komisja walidacyjna w ramach prezentacji wskaże prezentację ze wspomaganiem multimedialnym, wówczas instytucja certyfikująca zapewnia ekran, rzutnik i komputer.

2. Etapy identyfikowania i dokumentowania

Nie określa się wymogów dla etapu identyfikowania i dokumentowania efektów uczenia się. Instytucja certyfikująca musi zapewnić możliwość odwołania się od każdego etapu walidacji.

7. Warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji
Do walidacji może przystąpić osoba, która posiada:

- kwalifikację pełną z 6 poziomem PRK (dyplom ukończenia studiów I stopnia);

- kwalifikację "Prowadzenie procesu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym" lub dyplom trenera I klasy lub wyższej w tenisie stołowym wydany przed wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (tzw. "ustawy deregulacyjnej").

8. Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji
Nie rzadziej niż raz na 10 lat
1 Minister Sportu kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu (Dz. U. poz. 2380).

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2020.311

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Włączenie kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu szkolenia zaawansowanego w tenisie stołowym" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Data aktu: 06/03/2020
Data ogłoszenia: 19/03/2020
Data wejścia w życie: 19/03/2020