Włączenie kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie procesami księgowymi" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

M.P.2020.296
OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie procesami księgowymi" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie procesami księgowymi" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
ZAŁĄCZNIK

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "ZARZĄDZANIE PROCESAMI KSIĘGOWYMI" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1. Nazwa kwalifikacji rynkowej
Zarządzanie procesami księgowymi
2. Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej
Certyfikat
3. Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej
Certyfikat jest ważny 3 lata od daty jego wystawienia.

Warunkiem przedłużenia certyfikatu jest złożenie:

- oświadczenia o uczestniczeniu w zajęciach edukacyjnych dotyczących zagadnień opisanych w kwalifikacji (łącznie co najmniej 36 godzin zegarowych w okresie 3 lat od daty wystawienia certyfikatu albo jego przedłużenia) lub oświadczenia o wykonywaniu pracy zarobkowej, w której jest wykorzystywana kwalifikacja (przez okres 18 miesięcy w okresie 3 lat od daty wystawienia certyfikatu albo jego przedłużenia), lub dokumentów świadczących o pracy dydaktycznej w zakresie będącym przedmiotem kwalifikacji (w wymiarze nie krótszym niż 16 godzin lekcyjnych w okresie 3 lat od daty wystawienia certyfikatu albo jego przedłużenia); powyższe okresy mogą podlegać, w ujęciu procentowym proporcjonalnym do wskazanego okresu, sumowaniu; oświadczenia mogą być wyrywkowo weryfikowane poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów;

- wniosku o przedłużenie ważności certyfikatu nie później niż w okresie 3 miesięcy przed dniem zakończenia jego ważności.

4. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji rynkowej
6 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji
5. Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji rynkowej
Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Osoba posiadająca kwalifikację rynkową "Zarządzanie procesami księgowymi" jest przygotowana do wykonywania złożonych zadań oraz rozwiązywania nietypowych problemów wynikających z zarządzania procesami księgowymi w przedsiębiorstwach oraz w organizacjach pozarządowych i innych jednostkach. Dokumentuje i ewidencjonuje operacje gospodarcze w zakresie: aktywów pieniężnych w walucie polskiej i w walutach obcych, rozrachunków, rzeczowych aktywów obrotowych, rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych do działalności operacyjnej i inwestycyjnej, aktywów i zobowiązań finansowych, kapitałów własnych, rozliczeń międzyokresowych, przychodów i kosztów podstawowej działalności operacyjnej (w różnych wariantach ewidencyjnych), w tym przychodów i kosztów działalności statutowej w organizacjach non profit, pozostałych operacyjnych przychodów i kosztów, przychodów i kosztów finansowych, ustalania i podziału wyniku finansowego. Ewidencjonuje lub nadzoruje ujęcie operacji gospodarczych o dużej złożoności, np. inwestycje rzeczowe i finansowe, leasing, kontrakty długoterminowe, odroczony podatek dochodowy, aporty, oraz wykonuje czynności prowadzące do zamknięcia ksiąg rachunkowych. Wycenia aktywa i pasywa, przyporządkowuje salda kont do kategorii bilansowych oraz obroty kont wynikowych do pozycji w rachunku zysków i strat. Jest także przygotowana do sporządzania sprawozdania finansowego dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń oraz zakłady reasekuracji, a także organizacji pozarządowych działających w oparciu o przepisy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych. Przeprowadza analizę wstępną i wskaźnikową sprawozdań finansowych, dokonując oceny kondycji finansowej jednostki. Rozpoznaje skutki zdarzeń gospodarczych w zakresie podatku od towarów i usług oraz bieżącego i odroczonego podatku dochodowego związanego z działalnością gospodarczą z uwzględnieniem orzecznictwa sądów i interpretacji urzędowych. Kwalifikacja potwierdza przygotowanie do organizowania rachunkowości w jednostce, rozliczania i ewidencjonowania kosztów, kalkulowania kosztu wytworzenia produktu dla celów podejmowania decyzji o charakterze krótkoterminowym. Kwalifikacja potwierdza zaawansowany poziom umiejętności zawodowych z zakresu rachunkowości i podatków pozwalający na kierowanie działem finansowo-księgowym oraz organizowanie rachunkowości w przedsiębiorstwach oraz w organizacjach pozarządowych i innych jednostkach. Kwalifikacja umożliwia pracę w przedsiębiorstwach należących do różnych branż oraz w sektorze organizacji pozarządowych i innych jednostkach, a także na kierowanie jednostką prowadzącą usługowo księgi rachunkowe. Osoba z kwalifikacją podejmuje złożone działania w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach. Jest przygotowana do podejmowania decyzji w złożonych sytuacjach.

Zestaw 1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych (w tym: o dużej złożoności, np. inwestycje rzeczowe i finansowe, leasing, kontrakty długoterminowe, odroczony podatek dochodowy, aporty), z uwzględnieniem przepisów o rachunkowości, prawa podatkowego, gospodarczego, cywilnego, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz orzecznictwa sądów i interpretacji urzędowych
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Kwalifikuje operacje gospodarcze do ujęcia w księgach rachunkowych i dokonuje ich ewidencji, stosując zasady (politykę) rachunkowości jednostki, oraz weryfikuje poprawność ich ujęcia - ewidencjonuje operacje gospodarcze w księgach rachunkowych, przyporządkowując je do właściwych okresów sprawozdawczych z punktu widzenia przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego oraz weryfikuje poprawność ich ujęcia;

- wskazuje sposoby korygowania błędnych zapisów w księgach rachunkowych;

- ustala i ujmuje w księgach rachunkowych podatek dochodowy;

- omawia zasady przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania różnic inwentaryzacyjnych;

- rozpoznaje skutki zdarzeń gospodarczych w zakresie podatku od towarów i usług;

- rozpoznaje skutki zdarzeń gospodarczych w zakresie podatku dochodowego bieżącego i odroczonego związanego z działalnością gospodarczą.

Kalkuluje koszt wytworzenia produktu i weryfikuje poprawność kalkulacji - omawia metody kalkulacji kosztów, np.: podziałową prostą, podziałową ze współczynnikami, doliczeniową, fazową i w procesach sprzężonych;

- oblicza i weryfikuje jednostkowy koszt wytworzenia wyrobu gotowego i produktu niezakończonego.

Wykonuje i weryfikuje czynności związane z zaniknięciem ksiąg rachunkowych - wycenia i weryfikuje poprawność wyceny składników aktywów i pasywów na dzień bilansowy;

- ustala i weryfikuje poprawność sald końcowych kont bilansowych;

- ustala i weryfikuje poprawność obrotów kont wynikowych i wyniku finansowego.

Zestaw 2. Sporządzanie sprawozdania finansowego dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, a także organizacji pozarządowych działających w oparciu o przepisy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz analizowanie informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Przyporządkowuje obroty kont wynikowych do odpowiednich pozycji rachunku zysków i strat oraz weryfikuje poprawność przyporządkowania - omawia prezentację przychodów, kosztów, podatku dochodowego bieżącego i odroczonego w rachunku zysków i strat;

- przypisuje obroty kont wynikowych do odpowiednich pozycji rachunku zysków i strat oraz weryfikuje poprawność przyporządkowania.

Przyporządkowuje salda kont do odpowiednich pozycji w bilansie oraz weryfikuje poprawność przyporządkowania - omawia poszczególne pozycje bilansu;

- przypisuje salda końcowe kont bilansowych do odpowiednich pozycji bilansu oraz weryfikuje poprawność przyporządkowania.

Identyfikuje i omawia zakres ujawnień w informacji dodatkowej - opisuje konstrukcję informacji dodatkowej;

- omawia ujawnienia prezentowane w informacji dodatkowej.

Omawia zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych - omawia strukturę rachunku przepływów pieniężnych;

- przyporządkowuje dane liczbowe do odpowiednich pozycji w rachunku przepływów pieniężnych.

Omawia zasady sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym - omawia strukturę zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym;

- przyporządkowuje dane liczbowe do odpowiednich pozycji zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Analizuje sprawozdania finansowe - ustala i interpretuje wskaźniki wykorzystywane w analizie sprawozdania finansowego.
Zestaw 3. Zarządzanie kosztami i finansami
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Omawia rachunek kosztów dla celów zarządczych - identyfikuje koszty działalności dla celów zarządczych;

- ustala próg rentowności dla działalności jedno- i wieloasortymentowej.

Zarządza finansami - omawia zasady tworzenia budżetu;
- szacuje wartość pieniądza w czasie w zależności od źródła finansowania.
6. Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację
Metody stosowane w walidacji

Do weryfikacji efektów uczenia się wskazanych dla kwalifikacji stosuje się następujące metody: test wiedzy lub studium przypadku. Przez test wiedzy rozumie się test jednokrotnego wyboru. Przez studium przypadku rozumie się zadanie pisemne polegające na wykonaniu obliczeń, interpretacji wyników, wskazaniu ujęcia w ewidencji itp.

Zasoby kadrowe

Instytucja certyfikująca powołuje komisję walidującą, która projektuje i odpowiada za proces walidacji w instytucji, w tym podejmuje decyzję kończącą walidację. Komisja walidująca wyznacza zespół egzaminacyjny, który odpowiada za weryfikację posiadania efektów uczenia się przez osoby przystępujące do walidacji. Członkowie zespołu egzaminacyjnego nie muszą być członkami komisji walidacyjnej.

Każdy członek komisji walidacyjnej musi posiadać udokumentowane:

- wykształcenie wyższe magisterskie;

- co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych lub egzaminowaniu z zakresu procesów księgowych, lub co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe z zakresu rachunkowości na stanowisku kierowniczym, lub tytuł zawodowy (doradca podatkowy lub biegły rewident).

Każdy członek zespołu egzaminacyjnego musi posiadać udokumentowane:

- wykształcenie wyższe;

- co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych lub egzaminowaniu z zakresu procesów księgowych, lub co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe z zakresu rachunkowości na stanowisku kierowniczym, lub tytuł zawodowy (doradca podatkowy lub biegły rewident).

Sposób prowadzenia walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne niezbędne do prawidłowego prowadzenia walidacji Instytucja prowadząca walidację zapewnia pomieszczenie umożliwiające osobom, które przystąpiły do walidacji, samodzielną pracę.

W trakcie weryfikacji osoby przystępujące do walidacji:

- mogą wykonywać obliczenia na kalkulatorze biurowym;

- mogą korzystać z aktów prawnych bez komentarza;

- nie mogą korzystać z pomocy naukowych i materiałów dydaktycznych;

- nie mogą korzystać z urządzeń mobilnych.

Weryfikacja jest przeprowadzana w formie pisemnej w sposób zapewniający anonimowość arkuszy weryfikacyjnych kandydatów przystępujących do weryfikacji. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest inna forma weryfikacji uwzględniająca potrzeby osób niepełnosprawnych.

Instytucja certyfikująca zapewnia wsparcie osobie przystępującej do walidacji w zakresie identyfikowania posiadanych efektów uczenia się. Wsparcie w zakresie identyfikowania można prowadzić dowolnymi metodami.

Wsparcie w zakresie identyfikowania posiadanych efektów uczenia się może być zapewnione przez doradcę walidacyjnego.

Doradca walidacyjny, aby identyfikować efekty uczenia się, musi:

- rozumieć cele walidacji;

- stosować metody i narzędzia pomocne przy identyfikowaniu efektów uczenia się;

- znać efekty uczenia się oraz ścieżkę walidacji określone dla danej kwalifikacji.

Metody stosowane przez doradcę mogą obejmować m.in. wywiad swobodny lub bilans kompetencji.

Instytucja certyfikująca zapewnia bezstronną i niezależną procedurę odwoławczą, w ramach której osoby uczestniczące w procesie walidacji i certyfikacji mają możliwość odwołania się od decyzji dotyczących przebiegu walidacji, w szczególności decyzji kończącej walidację. Odwołanie jest rozpatrywane przez osoby niebiorące udziału w podejmowaniu zaskarżanych decyzji. Instytucja certyfikująca zapewnia osobom walidowanym wgląd do pracy egzaminacyjnej.

7. Warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji
Warunkiem przystąpienia do walidacji jest posiadanie minimum średniego wykształcenia.
8. Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji
Nie rzadziej niż raz na 10 lat.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).

Zmiany w prawie

Wirtualne kasy fiskalne już od 1 czerwca

1 czerwca weszły w życie przepisy dotyczące wirtualnych kas fiskalnych. Chodzi o rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania oraz rozporządzenie w sprawie grupy podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Krzysztof Koślicki 01.06.2020
Odmrażanie także w muzeum, ale decyzję podejmie dyrektor

Ministerstwo kultury informuje, że decyzje dotyczące zmiany form udostępniania instytucji kultury, takich jak muzea należą do dyrektora instytucji. Ma on działać w porozumieniu z organizatorem oraz właściwym oddziałem sanepidu. Odmrażanie nie oznacza też, że nie będzie obowiązku noszenia maseczki w budynku, parku czy na parkingu.

Katarzyna Kubicka-Żach 31.05.2020
Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2020.296

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Włączenie kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie procesami księgowymi" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Data aktu: 27/02/2020
Data ogłoszenia: 16/03/2020
Data wejścia w życie: 16/03/2020