Zmiana zarządzenia w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Projektu e-Dowód.

M.P.20.265
ZARZĄDZENIE Nr 31
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 5 marca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Projektu e-Dowód
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 20 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Projektu e-Dowód (M.P. poz. 253) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Tworzy się Komitet Sterujący do spraw Projektu e-Dowód, zwany dalej "Komitetem", którego celem jest:

1) koordynacja działań mających na celu wdrożenie dowodów osobistych z warstwą elektroniczną na podstawie dokumentu "Koncepcja e-Dowód - kontynuacja projektu pl.ID i realizacja projektów powiązanych";

2) wypracowanie wskazówek ukierunkowanych na rozwój i doskonalenie wdrażanych rozwiązań;

3) koordynacja wdrożenia przyjętych rozwiązań z zakresu, o którym mowa w pkt 1, wynikających z prawa Unii Europejskiej.";

2) w § 2:
a) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) opracowanie koncepcji wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się (Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019, str. 67) w zakresie dowodu osobistego;",

b) pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3) opracowywanie propozycji działań w zakresie wdrażania produktów Projektu e-Dowód oraz utrzymania, rozwoju i doskonalenia wdrażanych rozwiązań;

4) wydawanie wytycznych i przedstawianie założeń niezbędnych dla realizacji Projektu e-Dowód oraz rozwoju i doskonalenia wdrażanych rozwiązań;",

c) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) monitorowanie prac nad przygotowaniem projektów rozwiązań prawnych i organizacyjnych w celu uruchomienia wydawania dowodu osobistego:

a) z warstwą elektroniczną (e-Dowodu),

b) z warstwą elektroniczną (e-Dowodu) zawierającą dwie dane biometryczne (wizerunek twarzy i dwa odciski palców);",

d) dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu:

"8) koordynowanie prac rozwojowych w zakresie dowodów osobistych z warstwą elektroniczną, obejmujących w szczególności wdrożenie dowodu osobistego z warstwą elektroniczną zawierającą dwie dane biometryczne (wizerunek twarzy i dwa odciski palców);

9) uzgadnianie z członkami Komitetu działań w zakresie komunikacji i promocji dowodów osobistych, o których mowa w pkt 6.";

3) w § 3 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) przewodniczący Komitetu - Minister Cyfryzacji lub jego przedstawiciel w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu;";

4) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu przedstawia się Radzie Ministrów raz na 6 miesięcy.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020