Wytyczne dotyczące druku i dostarczenia kart do głosowania oraz dostarczenia nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom wyborczym utworzonym w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

M.P.2020.255
UCHWAŁA Nr 31/2020
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 24 lutego 2020 r.
w sprawie wytycznych dotyczących druku i dostarczenia kart do głosowania oraz dostarczenia nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom wyborczym utworzonym w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Na podstawie art. 161 § 1 w związku z art. 307 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.  Ustala się wytyczne dotyczące druku i dostarczenia kart do głosowania oraz dostarczenia nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom wyborczym utworzonym w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r" stanowiące załącznik do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
ZAŁĄCZNIK

WYTYCZNE DOTYCZĄCE DRUKU I DOSTARCZENIA KART DO GŁOSOWANIA ORAZ DOSTARCZENIA NAKŁADEK NA KARTY DO GŁOSOWANIA SPORZĄDZONYCH W ALFABECIE BRAILLE'A OBWODOWYM KOMISJOM WYBORCZYM UTWORZONYM W KRAJU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2020 R.

1. Druk kart do głosowania powinien odbywać się z zachowaniem warunków najwyższej staranności i kontroli jego wykonania. Konieczne jest szczegółowe sprawdzenie parametrów technicznych oraz innych szczegółowych warunków dla karty do głosowania określonych w uchwale nr 29/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. poz. 251).
2. Ustala się, do bezwzględnego przestrzegania, następujące zasady kontroli druku kart:
1) korektę składu karty do głosowania prowadzą w drukarni dwa niezależnie od siebie działające zespoły pracowników wyznaczonych przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego. Pracownicy zespołów odpowiedzialni są za jakość korekty. Stwierdzone ewentualne błędy oba zespoły wzajemnie konfrontują i przekazują kierownikowi drukarni. Oba zespoły zatrzymują po 1 egzemplarzu odbitki składu karty do głosowania. Odbitki te są przechowywane w aktach Krajowego Biura Wyborczego. Po usunięciu błędów zespoły prowadzą ponowną korektę na podstawie materiału wyjściowego, tj. treści karty ustalonej przez Państwową Komisję Wyborczą;
2) ostatecznej kontroli jakości i poprawności składu kart do głosowania dokonują dwaj wyznaczeni członkowie Państwowej Komisji Wyborczej, którzy podpisują kartę do druku, podając datę, imię i nazwisko oraz przekazują ją Szefowi Krajowego Biura Wyborczego, by uruchomić druk ustalonego nakładu kart. Odbitka karty skierowanej do druku jest przechowywana w aktach Krajowego Biura Wyborczego;
3) po wydrukowaniu przez wykonawcę kart do głosowania wyznaczeni członkowie Państwowej Komisji Wyborczej sprawdzają treść karty z odbitką tej karty uruchamiającej druk i sporządzają notatkę z tej czynności, która pozostaje w aktach Krajowego Biura Wyborczego.
3. Wydrukowane karty do głosowania wykonawca pakuje w następujący sposób:
1) nakład kart do głosowania dzieli się odrębnie na części według gmin i obwodów głosowania w tych gminach.

Na paczkach kart do głosowania należy odpowiednio wpisać:

"Wybory Prezydenta RP

Obwód głosowania nr ..........

w ............................................

Gmina ........................... powiat ............................. województwo ...............................

Liczba kart do głosowania ...................................".

Przed zapakowaniem każdej paczki należy sprawdzić, czy:

a) karty do głosowania (ich liczba) dotyczą właściwej gminy i obwodu,
b) nie ma kart pustych lub z niekompletnym nadrukiem;
2) rezerwę nakładu kart do głosowania dzieli się odrębnie na części według gmin.

Na paczkach kart do głosowania stanowiących rezerwę należy odpowiednio wpisać:

"Rezerwa kart do głosowania Wybory Prezydenta RP

Gmina ........................... powiat ............................. województwo ...............................

Liczba kart do głosowania ...............................".

Przed zapakowaniem każdej paczki należy sprawdzić, czy:

a) karty do głosowania stanowiące rezerwę (ich liczba) dotyczą właściwej gminy,
b) nie ma kart pustych lub z niekompletnym nadrukiem.
4. Karty do głosowania zostaną dostarczone do urzędów gmin przez wykonawcę.
5. Karty do głosowania zostaną wydrukowane w nakładzie odpowiadającym 100% liczby uprawnionych do głosowania, z czego 90% nakładu należy dostarczyć poszczególnym obwodowym komisjom wyborczym, a 10% nakładu stanowi rezerwę kart do głosowania.
6. Rezerwowe karty do głosowania należy zmagazynować w urzędach gmin w celu ich sprawnego dostarczenia do obwodów w miarę występujących potrzeb. W gminach należy zapewnić środek transportu dla dowiezienia kart z rezerwy do obwodu głosowania stosownie do dyspozycji okręgowej komisji wyborczej.

Wydanie rezerwy kart do głosowania obwodowym komisjom wyborczym może nastąpić wyłącznie protokolarnie, na polecenie okręgowej komisji wyborczej.

7. Pełny nakład kart do głosowania, odpowiadający liczbie wyborców, należy dostarczyć dla obwodów utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów, domach studenckich oraz zespołach domów studenckich.
8. W szczególnych przypadkach, np. związanych z wysoką frekwencją wyborczą we wcześniej przeprowadzonych wyborach, Państwowa Komisja Wyborcza może dopuścić dostarczenie do wybranych stałych obwodów głosowania pełnego nakładu kart do głosowania, w celu zapewnienia sprawnego przeprowadzenia głosowania.
9. Nakład kart do głosowania przeznaczonych do przygotowania pakietów wyborczych stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym ustala się według informacji komisarzy wyborczych o liczbie wyborców niepełnosprawnych, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego. Nakład tych kart jest częścią nakładu, o którym mowa w pkt 5.
10. Odbiór paczek z kartami do głosowania dostarczonych przez wykonawcę do urzędu gminy odbywa się za pokwitowaniem i po uprzednim sprawdzeniu, czy paczki przekazano dla wszystkich obwodowych komisji wyborczych wraz z rezerwą.
11. Nakładki na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille'a, zwane dalej "nakładkami", zostaną dostarczone do delegatur Krajowego Biura Wyborczego przez ich wykonawcę.
12. Dopuszcza się wykorzystanie nakładek sporządzonych w związku z poprzednimi wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
13. Dla każdego lokalu wyborczego przeznacza się 1 egzemplarz nakładki.
14. Wydrukowane i przygotowane do przekazania obwodowym komisjom wyborczym karty do głosowania oraz rezerwę kart do głosowania należy przechować w warunkach pełnego zabezpieczenia przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą. Odpowiedzialność za zapewnienie należytego zabezpieczenia kart do głosowania ponosi wójt (burmistrz, prezydent miasta).
15. Zaleca się, aby karty do głosowania były przechowywane w odrębnym, specjalnie do tego celu wydzielonym pomieszczeniu.
16. Zapakowane karty do głosowania i nakładki na karty do głosowania należy dostarczyć do obwodów głosowania w przeddzień głosowania i doręczyć za pokwitowaniem obwodowym komisjom wyborczym.
17. Karty i nakładki do pakietów wyborczych stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym należy doręczyć za pokwitowaniem do urzędów gmin najpóźniej na 12 dni przed dniem wyborów, tj. do 28 kwietnia 2020 r.
18. Wytyczne stosuje się również w przypadku konieczności przeprowadzenia ponownego głosowania, z tym że termin, o którym mowa w pkt 17, ustala się na 9 dni przed dniem głosowania ponownego, tj. 15 maja 2020 r.

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2020.255

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Wytyczne dotyczące druku i dostarczenia kart do głosowania oraz dostarczenia nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom wyborczym utworzonym w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Data aktu: 24/02/2020
Data ogłoszenia: 09/03/2020
Data wejścia w życie: 24/02/2020