Wzory kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2020.240
UCHWAŁA Nr 30/2020 PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 24 lutego 2020 r.
w sprawie wzorów kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie art. 40 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. 
1.  Karta do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej drukowana jest jednostronnie na papierze koloru białego formatu A-4 lub zbliżonego do formatu A-4, jednakowym rodzajem i wielkością czcionki dla nazwisk i imion wszystkich kandydatów.
2.  Karta do głosowania ma pośrodku, w górnej części karty, napis: "Karta do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu ................ Kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej".
3.  Nazwiska i imiona kandydatów umieszczone są na karcie do głosowania w kolejności alfabetycznej i poprzedzone są kolejnym numerem i kratką przeznaczoną na postawienie znaku "X", oznaczającego głos oddany na danego kandydata.
4.  Na karcie do głosowania, w jej dolnej części, umieszczona jest informacja o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu, a poniżej, po prawej stronie drukuje się oznaczenie miejsca na umieszczenie odcisku pieczęci obwodowej komisji wyborczej oraz odcisk pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej.
5.  Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
§  2. 
1.  W przypadku ponownego głosowania karta do głosowania drukowana jest na papierze formatu A-5 lub formatu zbliżonego do formatu A-5.
2.  W przypadku braku możliwości sporządzenia karty do głosowania w formacie A-5 lub formacie zbliżonym do formatu A-5, dopuszczalne jest sporządzenie karty w formacie A-4 lub w formacie zbliżonym do formatu A-4.
3.  Karta do głosowania ma pośrodku, w górnej części karty, napis: "Karta do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ponowne głosowanie w dniu .................... Kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej".
4.  Przepisy § 1 ust. 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
5.  Wzór karty do głosowania w ponownym głosowaniu stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

Zmiany w prawie

Wirtualne kasy fiskalne już od 1 czerwca

1 czerwca weszły w życie przepisy dotyczące wirtualnych kas fiskalnych. Chodzi o rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania oraz rozporządzenie w sprawie grupy podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Krzysztof Koślicki 01.06.2020
Odmrażanie także w muzeum, ale decyzję podejmie dyrektor

Ministerstwo kultury informuje, że decyzje dotyczące zmiany form udostępniania instytucji kultury, takich jak muzea należą do dyrektora instytucji. Ma on działać w porozumieniu z organizatorem oraz właściwym oddziałem sanepidu. Odmrażanie nie oznacza też, że nie będzie obowiązku noszenia maseczki w budynku, parku czy na parkingu.

Katarzyna Kubicka-Żach 31.05.2020
Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020