Zmiana zarządzenia w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Elektronicznego Systemu Poboru Opłat.

M.P.20.235
ZARZĄDZENIE Nr 29
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 lutego 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Elektronicznego Systemu Poboru Opłat
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 127 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Elektronicznego Systemu Poboru Opłat (M.P. poz. 722 oraz z 2019 r. poz. 764) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. W skład Komitetu wchodzą:

1) przewodniczący Komitetu - minister właściwy do spraw finansów publicznych;

2) zastępca przewodniczącego Komitetu - minister właściwy do spraw transportu;

3) zastępca przewodniczącego Komitetu - minister właściwy do spraw informatyzacji;

4) zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego odpowiedzialny za przygotowanie, budowę, wdrożenie, eksploatację i rozwój Elektronicznego Systemu Poboru Opłat;

5) pozostali członkowie Komitetu zapewniający wsparcie niezbędne dla realizacji celu utworzenia Komitetu:

a) Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad albo jego zastępca,

b) Dyrektor Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego albo jego zastępca,

c) Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego albo jego zastępca,

d) Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów - Szef Centrum Analiz Strategicznych,

e) Szef Krajowej Administracji Skarbowej albo jego zastępca,

f) Pełnomocnik Ministra Finansów do spraw Informatyzacji albo jego zastępca.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego Komitetu jego zadania wykonuje wyznaczony przez przewodniczącego zastępca.",

b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4. Przewodniczący Komitetu oraz zastępcy przewodniczącego Komitetu mogą być zastępowani w pracach Komitetu przez upoważnione osoby w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu.

5. Członkowie Komitetu, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, biorą udział w pracach Komitetu osobiście, a w uzasadnionych przypadkach, za zgodą przewodniczącego Komitetu, mogą być zastępowani przez upoważnione osoby.";

2) w § 4 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Obsługę organizacyjno-techniczną prac Komitetu zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

2. Posiedzenia Komitetu przygotowuje i obsługuje sekretarz Komitetu będący pracownikiem urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.";

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Wydatki związane z obsługą organizacyjno-techniczną Komitetu pokrywane są z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw finansów publicznych.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Odmrażanie także w muzeum, ale decyzję podejmie dyrektor

Ministerstwo kultury informuje, że decyzje dotyczące zmiany form udostępniania instytucji kultury, takich jak muzea należą do dyrektora instytucji. Ma on działać w porozumieniu z organizatorem oraz właściwym oddziałem sanepidu. Odmrażanie nie oznacza też, że nie będzie obowiązku noszenia maseczki w budynku, parku czy na parkingu.

Katarzyna Kubicka-Żach 31.05.2020
Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020