Międzyresortowy Zespół do spraw Promocji Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.20.209
ZARZĄDZENIE Nr 16
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 19 lutego 2020 r.
w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Promocji Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw Promocji Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej "Zespołem".
2.  Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.
§  2.  Do zadań Zespołu realizowanych w obszarze promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą należy:
1) wymiana doświadczeń i informacji;
2) analiza działań, projektów i kierunków promocji;
3) określanie celów komunikacyjnych oraz kierunków geograficznych w perspektywie średnioi długoterminowej;
4) opracowywanie rekomendacji dla Rady Ministrów;
5) proponowanie mechanizmów współpracy organów administracji rządowej, w tym mechanizmów współpracy z organami administracji samorządowej oraz z innymi instytucjami i organizacjami;
6) opiniowanie na wniosek Prezesa Rady Ministrów lub właściwego ministra projektów aktów prawnych lub innych dokumentów rządowych.
§  3. 
1.  W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący Zespołu - dyrektor komórki organizacyjnej właściwej do spraw dyplomacji publicznej i kulturalnej w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych;
2) pierwszy zastępca przewodniczącego Zespołu - przedstawiciel urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w randze dyrektora albo zastępcy dyrektora, wyznaczony przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
3) drugi zastępca przewodniczącego Zespołu - przedstawiciel urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki, w randze dyrektora albo zastępcy dyrektora, wyznaczony przez ministra właściwego do spraw gospodarki;
4) po jednym przedstawicielu, w randze dyrektora albo zastępcy dyrektora, wyznaczonym przez ministra właściwego do spraw:
a) administracji publicznej,
b) energii,
c) gospodarki morskiej,
d) informatyzacji,
e) kultury fizycznej,
f) oświaty i wychowania,
g) rolnictwa,
h) rozwoju wsi,
i) rozwoju regionalnego,
j) szkolnictwa wyższego i nauki,
k) transportu,
l) turystyki,
m) środowiska,
n) spraw wewnętrznych;
5) przedstawiciel urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej, w randze dyrektora albo zastępcy dyrektora, wyznaczony przez Ministra Obrony Narodowej;
6) przedstawiciel Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w randze dyrektora albo zastępcy dyrektora, wyznaczony przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
2.  Minister, który kieruje więcej niż jednym działem administracji rządowej, wymienionym w ust. 1 pkt 4, wyznacza do udziału w pracach Zespołu jednego przedstawiciela.
3.  Członek Zespołu może być zastępowany w pracach Zespołu przez upoważnionego przedstawiciela. Upoważnienie do zastępowania wymaga zachowania formy pisemnej. Dopuszcza się przekazanie upoważnienia drogą elektroniczną.
4.  Na zaproszenie przewodniczącego Zespołu w posiedzeniach Zespołu mogą uczestniczyć, bez prawa głosu, przedstawiciele organów administracji rządowej, instytucji, organizacji, a także specjaliści i eksperci z różnych dziedzin - których wiedza i doświadczenie mogą być wykorzystane w realizacji zadań Zespołu, o których mowa w § 2.
§  4. 
1.  Przewodniczący Zespołu:
1) kieruje pracami Zespołu i reprezentuje go na zewnątrz;
2) zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu;
3) ustala porządek posiedzeń Zespołu z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu;
4) przewodniczy posiedzeniom Zespołu.
2.  Przewodniczący Zespołu przedstawia Prezesowi Rady Ministrów, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw zagranicznych, sprawozdania z działalności Zespołu odpowiednio w terminie do 31 lipca za pierwsze półrocze oraz do 31 stycznia za drugie półrocze roku poprzedniego.
3.  Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, zawiera informacje o:
1) liczbie posiedzeń Zespołu;
2) zadaniach zrealizowanych przez Zespół w okresie objętym sprawozdaniem;
3) zadaniach przewidzianych do realizacji przez Zespół na kolejny okres sprawozdawczy wraz z proponowanym harmonogramem ich realizacji;
4) problemach i zagrożeniach, które wystąpiły podczas realizacji zadań Zespołu, oraz podjętych działaniach naprawczych;
5) zmianach w składzie Zespołu;
6) kosztach funkcjonowania Zespołu;
7) wnioskach i rekomendacjach wynikających z prac Zespołu.
§  5.  W razie nieobecności przewodniczącego Zespołu zastępuje go kolejno pierwszy zastępca przewodniczącego Zespołu albo drugi zastępca przewodniczącego Zespołu, jeżeli przewodniczący Zespołu nie upoważnił innego członka Zespołu zgodnie z § 3 ust. 3.
§  6. 
1.  W sprawach szczególnej wagi posiedzenie Zespołu może zostać zwołane przez sekretarza stanu albo podsekretarza stanu nadzorującego komórkę organizacyjną właściwą do spraw dyplomacji publicznej i kulturalnej w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych, który przewodniczy wówczas posiedzeniu Zespołu i korzysta z uprawnień przewodniczącego Zespołu, o których mowa w § 4 ust. 1 oraz w § 7 ust. 2 zdanie trzecie.
2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przewodniczącemu Zespołu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, nie przysługuje prawo głosu.
§  7. 
1.  Zespół obraduje na posiedzeniach.
2.  Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
§  8.  W celu realizacji zadań, o których mowa w § 2, Zespół może podejmować uchwały dotyczące tworzenia grup roboczych spośród członków Zespołu, zlecania wykonania analiz lub ekspertyz.
§  9. 
1.  Zespół działa zgodnie z rocznym harmonogramem zadań, uchwalonym w trybie określonym w § 7 ust. 2.
2.  Na uzasadniony wniosek członka Zespołu, przekazany przewodniczącemu Zespołu, harmonogram, o którym mowa w ust. 1, może podlegać zmianie. Każdorazowa zmiana wymaga zachowania trybu określonego w § 7 ust. 2.
3.  Roczny harmonogram zadań jest załącznikiem do sprawozdań, o których mowa w § 4 ust. 2.
§  10.  Organy administracji rządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, na wniosek przewodniczącego Zespołu, udzielają Zespołowi w ramach swoich kompetencji pomocy przy wykonywaniu zadań, o których mowa w § 2, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.
§  11.  Obsługę organizacyjną, administracyjną i kancelaryjną Zespołu zapewnia komórka organizacyjna właściwa do spraw dyplomacji publicznej i kulturalnej w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych.
§  12. 
1.  Dyrektor komórki organizacyjnej właściwej do spraw dyplomacji publicznej i kulturalnej w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych wyznacza spośród podległych sobie pracowników sekretarza Zespołu.
2.  Do zadań sekretarza Zespołu należy w szczególności:
1) organizowanie posiedzeń Zespołu, w tym powiadamianie członków Zespołu o terminach posiedzeń;
2) prowadzenie dokumentacji Zespołu, w tym sporządzanie protokołów z posiedzeń Zespołu;
3) zapewnienie wymiany informacji związanych z realizacją zadań Zespołu.
3.  Sekretarz Zespołu uczestniczy w posiedzeniach Zespołu bez prawa głosu.
§  13.  Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywa się z budżetu państwa, z części 45, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zagranicznych.
§  14.  Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
§  15.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Wirtualne kasy fiskalne już od 1 czerwca

1 czerwca weszły w życie przepisy dotyczące wirtualnych kas fiskalnych. Chodzi o rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania oraz rozporządzenie w sprawie grupy podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Krzysztof Koślicki 01.06.2020
Odmrażanie także w muzeum, ale decyzję podejmie dyrektor

Ministerstwo kultury informuje, że decyzje dotyczące zmiany form udostępniania instytucji kultury, takich jak muzea należą do dyrektora instytucji. Ma on działać w porozumieniu z organizatorem oraz właściwym oddziałem sanepidu. Odmrażanie nie oznacza też, że nie będzie obowiązku noszenia maseczki w budynku, parku czy na parkingu.

Katarzyna Kubicka-Żach 31.05.2020
Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020