Brazylia-Polska. Umowa o komunikacji lotniczej. Rio de Janeiro.2000.03.13.

M.P.2020.198
UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii o komunikacji lotniczej,
podpisana w Rio de Janeiro dnia 13 marca 2000 r.
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Federacyjnej Republiki Brazylii (zwane dalej "Umawiającymi się Stronami");

będąc Stronami Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, otwartej do podpisu w Chicago dnia siódmego grudnia 1944 roku;

pragnąc przyczynić się do rozwoju międzynarodowego lotnictwa cywilnego;

pragnąc zawrzeć Umowę w celu ustanowienia i eksploatacji linii lotniczych między i poza ich odnośnymi terytoriami;

uzgodniły, co następuje:

ARTYKUŁ  1

Definicje

Dla celów niniejszej Umowy, o ile z kontekstu nie wynika inaczej:

(a) wyrażenie "władze lotnicze" oznacza, w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej a w przypadku Federacyjnej Republiki Brazylii, Głównego Dowódcę Lotnictwa lub, w obu przypadkach inną osobę lub organ upoważniony do pełnienia funkcji obecnie wykonywanych przez wyżej wymienione władze;
(b) wyrażenie "niniejsza Umowa" oznacza niniejsza Umowę, Załącznik do niej, oraz jakiekolwiek zmiany do Umowy lub Załącznika;
(c) wyrażenie "uzgodnione linie" oznacza linie lotnicze ustanowione na określonych trasach, w celu przewozu pasażerów, ładunków i poczty, oddzielnie lub łącznie;
(d) wyrażenie "linie lotnicze", "międzynarodowe linie lotnicze", "przedsiębiorstwo lotnicze oraz "lądowanie w celach niehandlowych" posiadają znaczenie odpowiednio określone dla nich w Artykule 96 Konwencji;
(e) wyrażenie "Konwencja" oznacza Konwencję o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, otwartą do podpisu w Chicago dnia siódmego grudnia 1944 roku i obejmuje jakikolwiek Załącznik przyjęty zgodnie z Artykułem 90 tej Konwencji i każdą zmianę Załączników lub Konwencji, dokonaną zgodnie z jej Artykułami 90 i 94, o ile te Załączniki i zmiany są obowiązujące dla obu Umawiających się Stron;
(f) wyrażenie "wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze" oznacza przedsiębiorstwo lotnicze, które zostało wyznaczone i upoważnione zgodnie z Artykułem 3 niniejszej Umowy;
(g) wyrażenie "określona trasa" oznacza trasę określoną w Załączniku do niniejszej Umowy;
(h) wyrażenie "taryfa" oznacza ceny, pobierane za przewóz pasażerów, bagażu lub ładunków (z wyłączeniem poczty), łącznie z wszelkimi istotnymi dodatkowymi usługami jakie będą świadczone lub udostępnione w związku z przewozem, oraz z prowizją od sprzedaży biletów na przewóz pasażerów lub od transakcji za przewóz ładunków. Obejmuje ono także warunki stosowania cen za przewóz lub płatności prowizji;
(i) wyrażenie "terytorium" w odniesieniu do państwa ma znaczenie określone w Artykule 2 Konwencji; "terytorium Umawiającej się Strony" oznacza terytorium państwa, którego Rząd jest Stroną niniejszej Umowy;
(j) wyrażenie "opłata od użytkownika" oznacza opłatę pobieraną od przedsiębiorstwa lotniczego za korzystanie z portu lotniczego, urządzeń i usług w zakresie nawigacji lotniczej lub ochrony lotnictwa.
ARTYKUŁ  2

Przyznanie praw

1.  Każda Umawiająca się Strona przyznaje drugiej Umawiającej się Stronie prawa wyszczególnione w niniejszej Umowie w celu eksploatacji międzynarodowych linii lotniczych na określonej trasie. Przy eksploatacji uzgodnionej linii na określonej trasie wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze każdej Umawiającej się Strony będzie, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i Załącznika do niej, korzystać z:
(a) prawa przelotu bez lądowania nad terytorium drugiej Umawiającej się Strony;
(b) prawa lądowania na wymienionym terytorium w celach niehandlowych;
(c) prawa zabierania i wyładowywania na wymienionym terytorium w punktach na określonych trasach pasażerów, bagażu, ładunków i poczty, oddzielnie lub łącznie, przeznaczonych do lub pochodzących z punktów na terytorium drugiej Umawiającej się Strony;
(d) prawa zabierania i wyładowywania na terytorium krajów trzecich w punktach na określonych trasach pasażerów, bagażu, ładunków i poczty, oddzielnie lub łącznie, przeznaczonych do lub pochodzących z punktów na terytorium drugiej Umawiającej się Strony.
2.  Żadne z postanowień ustępu 1 niniejszego Artykułu nie będzie traktowane jako przyznanie wyznaczonemu przedsiębiorstwu lotniczemu jednej Umawiającej się Strony prawa zabierania, na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, pasażerów, bagażu, ładunków i poczty przewożonych za wynagrodzeniem lub na zasadzie najmu i przeznaczonych do innego punktu na terytorium tej Umawiającej się Strony.
3.  Przedsiębiorstwa lotnicze każdej Umawiającej się Strony, inne niż wyznaczone zgodnie z Artykułem 3 (Wyznaczenie i upoważnienie) niniejszej Umowy, będą także korzystać z praw określonych w punktach 1 (a) i (b) niniejszego Artykułu.
ARTYKUŁ  3

Wyznaczenie i upoważnienie

1.  Każda Umawiająca się Strona będzie miała prawo, w drodze pisemnej notyfikacji drogą dyplomatyczną drugiej Umawiającej się Stronie, wyznaczyć jedno przedsiębiorstwo lotnicze lub przedsiębiorstwa lotnicze, w celu eksploatacji uzgodnionych linii.
2.  Po otrzymaniu takiej notyfikacji o wyznaczeniu, władze lotnicze, każdej Umawiającej się Strony, zgodnie ze swoimi ustawami i przepisami oraz z zastrzeżeniem ustępów 3 i 4 niniejszego Artykułu, powinny niezwłocznie udzielić przedsiębiorstwu lub przedsiębiorstwom lotniczym w ten sposób wyznaczonym przez drugą Umawiającą się Stronę odpowiednich zezwoleń eksploatacyjnych niezbędnych do eksploatacji.
3.  Każda Umawiająca się Strona będzie miała prawo odmówić wydania zezwoleń eksploatacyjnych, o których mowa w ustępie 2 niniejszego Artykułu, albo przyznać takie zezwolenia z określeniem warunków, jakie ona może uznać za niezbędne w odniesieniu do korzystania przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze z praw określonych w Artykule 2 niniejszej Umowy, jeżeli nie uzyska dowodu, że zasadnicza część własności i rzeczywista kontrola przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw lotniczych należą do Umawiającej się Strony wyznaczającej to przedsiębiorstwo lotnicze albo do jej obywateli, albo łącznie.
4.  Władze lotnicze jednej Umawiającej się Strony mogą zażądać od przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw lotniczych wyznaczonych przez drugą Umawiającą się Stronę udowodnienia, że jest ono w stanie spełnić wymagania określone w ustawach i przepisach, normalnie i rozsądnie stosowanymi przez te władze przy eksploatacji międzynarodowych linii lotniczych (zgodnie z postanowieniami Konwencji).
5.  Gdy przedsiębiorstwo lotnicze zostało w ten sposób wyznaczone i upoważnione, może ono rozpocząć eksploatację uzgodnionych linii, pod warunkiem, że przedsiębiorstwo lotnicze będzie działało zgodnie z odpowiednimi postanowieniami niniejszej Umowy.
6.  Każda Umawiająca się Strona będzie miała prawo notyfikować pisemnie drogą dyplomatyczną o anulowaniu wyznaczenia przedsiębiorstwa lotniczego i wyznaczyć inne przedsiębiorstwo lotnicze.
ARTYKUŁ  4

Cofnięcie lub zawieszenie zezwolenia eksploatacyjnego

1.  Każda Umawiająca się Strona będzie miała prawo cofnąć zezwolenie eksploatacyjne lub zawiesić korzystanie z praw przez przedsiębiorstwo lotnicze wyznaczone przez drugą Umawiającą się Stronę bądź nałożyć takie warunki, jakie uzna za konieczne przy korzystaniu z tych praw:
(a) w każdym przypadku, gdy nie uzyska dowodu, że zasadnicza część własności i rzeczywista kontrola tego przedsiębiorstwa lotniczego należy do Umawiającej się Strony wyznaczającej to przedsiębiorstwo lotnicze lub do obywateli tej Umawiającej się Strony;
(b) w przypadku, gdy to przedsiębiorstwo lotnicze nie przestrzega ustaw lub przepisów Umawiającej się Strony przyznającej te prawa; albo
(c) w przypadku, gdy przedsiębiorstwo lotnicze w inny sposób nie działa zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Umowie i jej Załączniku.
2.  Prawo to może być wykonywane tylko po konsultacji z drugą Umawiającą się Stroną, o ile natychmiastowe cofnięcie, zawieszenie zezwolenia lub nałożenie warunków, o których mowa w ustępie 1 niniejszego Artykułu, nie jest niezbędne w celu zapobieżenia dalszym naruszeniom ustaw lub przepisów.
ARTYKUŁ  5

Eksploatacja uzgodnionych linii

1.  Wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze Umawiających się Stron będą mieć sprawiedliwe i jednakowe możliwości eksploatacji uzgodnionych linii na określonych trasach.
2.  Przy eksploatacji uzgodnionych linii wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze każdej Umawiającej się Strony będzie uwzględniać interesy wyznaczonego przedsiębiorstwa lotniczego drugiej Umawiającej się Strony tak, aby nie oddziaływać niewłaściwie na linie, które to ostatnie przedsiębiorstwo eksploatuje na całości lub części tych samych tras.
3.  Uzgodnione linie eksploatowane przez wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze Umawiających się Stron będą ściśle dostosowane do zapotrzebowania na usługi transportowe na określonych trasach i za swoje główne zadanie będą mieć oferowanie, przy rozsądnym wskaźniku wykorzystania zdolności przewozowej odpowiedniej dla zaspokojenia bieżącego i rozsądnie przewidywanego zapotrzebowania na przewozy pasażerów i ładunków, włączając pocztę, rozpoczynających się lub kończących się na terytorium Umawiającej się Strony, która wyznaczyła przedsiębiorstwo lotnicze. Przewozy pasażerów i ładunków, włączając pocztę, zarówno zabranych na pokład, jak i przywiezionych do punktów na określonych trasach innych niż punkty na terytorium Umawiającej się Strony, która wyznaczyła przedsiębiorstwo lotnicze, będą wykonywane zgodnie z ogólnymi zasadami, zgodnie z którymi zdolność przewozowa będzie dostosowana do:
(a) zapotrzebowania na przewozy na i z terytorium Umawiającej się Strony, która wyznaczyła przedsiębiorstwo lotnicze;
(b) zapotrzebowania na przewozy regionu, przez który przebiegają uzgodnione linie, po uwzględnieniu lokalnych i regionalnych linii lotniczych;
(c) zapotrzebowania na przewozy tranzytowe.
4.  Zdolność przewozowa oferowana na określonych trasach będzie od czasu do czasu wspólnie ustalana przez Umawiające się Strony.
5.  W przypadku, gdy wymagają tego przepisy jednej Umawiającej się Strony, porozumienia, dotyczące eksploatacji uzgodnionych linii, które mogą być zawarte między wyznaczonymi przedsiębiorstwami lotniczymi Umawiających się Stron będą podlegały zatwierdzeniu władz lotniczych tej Umawiającej się Strony.
ARTYKUŁ  6

Zwolnienia od opłat i podatków

1.  Statki powietrzne eksploatowane na międzynarodowych liniach lotniczych przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze którejkolwiek Umawiającej się Strony, a także ich normalne wyposażenie, zapasy materiałów pędnych i smarów oraz zapasy pokładowe (jak artykuły żywnościowe, napoje, tytoń), przy wwozie na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, będą zwolnione, na zasadzie wzajemności, od opłat celnych, opłat manipulacyjnych oraz innych opłat lub podatków, pod warunkiem, że statki powietrzne opuszczą terytorium tej Umawiającej się Strony, a wymienione wyposażenie i zapasy będą pozostawać na pokładzie statków powietrznych do czasu ich wywozu.
2.  Zwolnione będą również od takich samych opłat i podatków, z wyjątkiem opłat związanych z wykonywanymi usługami:
(a) zapasy pokładowe wzięte na pokład na terytorium którejkolwiek Umawiającej się Strony, zgodnie z ograniczeniami ustalonymi przez kompetentne organy tej Umawiającej się Strony i przeznaczone do zużycia na pokładzie wylatujących statków powietrznych, eksploatowanych na międzynarodowych liniach przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze drugiej Umawiającej się Strony;
(b) części zapasowe i normalne wyposażenie, wwiezione na terytorium jednej Umawiającej się Strony, niezbędne do naprawy lub eksploatacji statków powietrznych, używanych na międzynarodowych liniach przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze drugiej Umawiającej się Strony;
(c) materiały pędne i smary, przeznaczone do zaopatrzenia statków powietrznych, używanych na międzynarodowych liniach przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze drugiej Umawiającej się Strony, nawet jeżeli materiały te będą zużyte na odcinku lotu wykonywanego nad terytorium Umawiającej się Strony, na którym zostały one załadowane na pokład;
(d) materiały reklamowe, nie posiadające wartości handlowej, używane przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze na terytorium drugiej Umawiającej się Strony.
3.  Jeżeli ustawy lub przepisy którejkolwiek Umawiającej się Strony tego wymagają przedmioty wymienione w ustępach 1 i 2 niniejszego Artykułu będą znajdować się pod nadzorem celnym tej Umawiającej się Strony.
4.  Normalne wyposażenie pokładowe, jak również materiały i zapasy znajdujące się na pokładzie statków powietrznych, eksploatowanych przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze którejkolwiek Umawiającej się Strony, będą mogły być wyładowane na terytorium drugiej Umawiającej się Strony tylko za zgodą organów celnych tego terytorium. W takim przypadku będą one mogły być poddane nadzorowi tych organów do czasu ich wywiezienia lub otrzymania innego przeznaczenia za zgodą tych samych organów.
5.  Pasażerowie, bagaż i ładunki znajdujące się w tranzycie bezpośrednim przez terytorium jednej Umawiającej się Strony i nie opuszczające terenu portu lotniczego przeznaczonego dla tego celu, poddani będą jedynie uproszczonej kontroli. Bagaż i ładunki w tranzycie bezpośrednim będą zwolnione od opłat celnych i innych podobnych opłat.
ARTYKUŁ  7

Stosowanie ustaw i przepisów

1.  Ustawy i przepisy jednej Umawiającej się Strony dotyczące przybycia na jej terytorium, pobytu lub opuszczenia tego terytorium przez statki powietrzne eksploatowane na międzynarodowych liniach lotniczych, albo dotyczące eksploatacji i żeglugi takich statków powietrznych w czasie ich pobytu na tym terytorium, będą miały zastosowanie do statków powietrznych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw lotniczych wyznaczonych przez drugą Umawiającą się Stronę bez względu na przynależność państwową i będą miały zastosowanie do statków powietrznych przy przybyciu, opuszczeniu bądź podczas pobytu na terytorium pierwszej Umawiającej się Strony.
2.  Ustawy i przepisy jednej Umawiającej się Strony dotyczące przybycia, pobytu na terytorium lub opuszczenia jej terytorium przez pasażerów, załogi, ładunki lub pocztę, znajdujące się na pokładzie statków powietrznych, takie jak przepisy odnoszące się do przyjęcia, odprawy, imigracji, paszportów, cła i kwarantanny będą miały zastosowanie do pasażerów, załóg, ładunków lub poczty przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw lotniczych wyznaczonych przez drugą Umawiającą się Stronę z chwilą przybycia, opuszczenia lub w czasie pobytu na terytorium pierwszej Umawiającej się Strony.
3.  Przy stosowaniu wobec wyznaczonego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw lotniczych drugiej Umawiającej się Strony ustaw i przepisów, o których mowa w niniejszym Artykule, Umawiająca się Strona nie będzie stosować zasady lepszego traktowania jej własnego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw lotniczych, eksploatujących podobne międzynarodowe linie lotnicze.
ARTYKUŁ  8

Taryfy

1.  Taryfy za przewóz na uzgodnionych liniach na terytorium lub z terytorium Umawiających się Stron, będą ustalane na rozsądnych poziomach, z należytym uwzględnieniem wszystkich właściwych czynników, łącznie z interesem użytkowników, kosztem eksploatacji, rozsądnym zyskiem, charakterystykami linii oraz, gdzie to jest możliwe, z taryfami innych przedsiębiorstw lotniczych, eksploatującym całość lub część tej samej trasy.
2.  Taryfy, o których mowa w ustępie 1 niniejszego Artykułu będą, w miarę możliwości, uzgadniane między wyznaczonymi przedsiębiorstwami lotniczymi Umawiających się Stron. Jeżeli nie określono inaczej, przy stosowaniu ustępu 4 niniejszego Artykułu, każde wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze będzie zobowiązane do przedstawienia jedynie swoim władzom lotniczym uzasadnienia i zasadności taryf w ten sposób uzgodnionych.
3.  Ustalone w ten sposób taryfy, będą przedkładane do zatwierdzenia władzom lotniczym Umawiających się Stron co najmniej na sześćdziesiąt (60) dni przed datą proponowaną do wejścia ich w życie. W szczególnych przypadkach termin ten może być skrócony, stosownie do porozumienia wymienionych władz. Po przedłożeniu taryf, władze lotnicze rozpatrzą je bez nieuzasadnionej zwłoki.
4.  Jeżeli niemożliwe jest uzgodnienie taryfy zgodnie z postanowieniami ustępu 2 niniejszego Artykułu lub jeżeli w terminie określonym zgodnie z ustępem 3 niniejszego Artykułu, przekazane zostanie powiadomienie o dezaprobacie, władze lotnicze Umawiających się Stron będą starać się ustalić taryfę w drodze wspólnego porozumienia. Konsultacje między władzami lotniczymi przeprowadzone zostaną zgodnie z Artykułem 14 niniejszej Umowy.
5.  Jeżeli władze lotnicze nie mogą osiągnąć porozumienia co do jakiejkolwiek taryfy przedłożonej im zgodnie z ustępem 3 niniejszego Artykułu lub na ustalenie jakiejkolwiek taryfy zgodnie z ustępem 4 niniejszego Artykułu, spór zostanie rozstrzygnięty zgodnie z postanowieniami Artykułu 15 niniejszej Umowy.
6. 
(a) Żadna taryfa nie wejdzie w życie, o ile władze lotnicze którejkolwiek Umawiającej się Strony wyrażą dezaprobatę, z wyjątkiem postanowień ustępu 3 Artykułu 15 niniejszej Umowy.
(b) Jeżeli taryfy zostaną ustalone zgodnie z postanowieniami niniejszego Artykułu, pozostaną one w mocy do czasu ustalenia nowych taryf zgodnie z postanowieniami niniejszego Artykułu lub Artykułu 15 niniejszej Umowy.
7.  Jeżeli władze lotnicze jednej z Umawiających się Stron wyrażą swoją dezaprobatę odnośnie ustalonej taryfy, powiadomią one o tym fakcie władze lotnicze drugiej Umawiającej się Strony, zaś wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze będą dążyć, gdy jest to możliwe, do osiągnięcia porozumienia w zakresie zmodyfikowanej lub zmienionej taryfy. Jeżeli w okresie dziewięćdziesięciu (90) dni od daty otrzymania takiej notyfikacji, nie można uzgodnić nowej taryfy zgodnie z postanowieniami ustępów 2 i 3 niniejszego Artykułu, stosowane będą procedury ustalone w ustępach 4 i 5 niniejszego Artykułu.
8.  Władze lotnicze obu Umawiających się Stron będą starać się zapewnić, aby:
(a) stosowane i pobierane taryfy odpowiadały taryfom zatwierdzonym przez obie władze lotnicze; oraz
(b) żadne przedsiębiorstwo lotnicze nie będzie w jakikolwiek sposób stosowało zaniżeń takich taryf.
ARTYKUŁ  9

Wymiana i transfer wpływów

1.  Wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze Umawiającej się Strony będą miały prawo wymiany i transferu za granicę, na żądanie, lokalnych wpływów stanowiących nadwyżkę nad kwotami wydatków lokalnych.
2.  Wymiana i transfer takich wpływów będzie dozwolony zgodnie z obowiązującym prawem oraz nie będzie podlegać żadnym opłatom administracyjnym lub związanym z wymianą, z wyjątkiem opłat normalnie stosowanych przez banki dla przeprowadzenia takiej wymiany i transferu.
3.  Postanowienia niniejszego Artykułu nie będą oznaczać zwolnienia przedsiębiorstw lotniczych od wnoszenia podatków, opłat i należności, jakim te przedsiębiorstwa mogą podlegać.
ARTYKUŁ  10

Działalność handlowa

1.  Wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze jednej Umawiającej się Strony, zgodnie z ustawami i przepisami drugiej Umawiającej się Strony, dotyczącymi przybycia, pobytu i zatrudnienia, ma prawo do delegowania i zatrudnienia na terytorium drugiej Umawiającej się Strony personelu zarządzającego, handlowego, technicznego, operacyjnego oraz innego personelu specjalistycznego niezbędnego do eksploatacji uzgodnionych linii.
2.  W szczególności, każda Umawiająca się Strona zezwoli wyznaczonemu przedsiębiorstwu lotniczemu drugiej Umawiającej się Strony, zgodnie z ustawami i przepisami wewnętrznymi, na prowadzenie sprzedaży usług przewozowych na swoim terytorium bezpośrednio oraz, według uznania przedsiębiorstwa lotniczego, za pośrednictwem agentów. Każde przedsiębiorstwo lotnicze będzie miało prawo do sprzedaży takiego przewozu, a każda osoba będzie miała swobodę zakupu takiego przewozu w walucie tego kraju lub, z zastrzeżeniem ustaw i przepisów wewnętrznych, w walutach wymienialnych innych krajów.
ARTYKUŁ  11

Uznawanie świadectw i licencji

Świadectwa zdatności do lotu, świadectwa kwalifikacji i licencje, wydane lub uznane za ważne przez jedną Umawiającą się Stronę i nadal ważne, będą uznawane za ważne przez drugą Umawiającą się Stronę dla celów eksploatacji uzgodnionych linii na określonych trasach, pod warunkiem, że takie świadectwa lub licencje wydane lub uznane za ważne będą przynajmniej równe lub wyższe od wymagań minimalnych, jakie mogą być ustalane zgodnie z Konwencją. Każda Umawiająca się Strona zastrzega sobie jednakże prawo odmowy uznania za ważne, w związku z lotami nad jej własnym terytorium, świadectw kwalifikacji i licencji wydanych jej własnym obywatelom przez drugą Umawiającą się Stronę.

ARTYKUŁ  12

Opłaty od użytkownika

1.  Umawiająca się Strona nie powinna nakładać lub zezwalać na nakładanie na wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze drugiej Umawiającej się Strony opłat od użytkownika wyższych od tych jakie nakładane są na jej własne przedsiębiorstwa lotnicze, eksploatujące podobne międzynarodowe linie lotnicze.
2.  Każda Umawiająca się Strona będzie zachęcać do konsultacji w zakresie opłat od użytkownika pomiędzy jej kompetentnymi organami pobierającymi te opłaty a przedsiębiorstwami lotniczymi korzystającymi z usług i urządzeń udostępnianych przez te organy, gdy to praktyczne, za pośrednictwem organizacji reprezentujących przedsiębiorstwa lotnicze. Powiadomienie o propozycjach zmian w opłatach od użytkownika powinno być w rozsądnym czasie przekazane tym użytkownikom, w celu umożliwienia im wyrażenia swojej opinii przed wprowadzeniem takich zmian. Każda Umawiająca się Strona będzie zachęcać swoje kompetentne organy pobierające opłaty od użytkownika i takich użytkowników do wymiany odpowiednich informacji dotyczących opłat od użytkownika.
ARTYKUŁ  13

Ochrona

1.  Zgodnie ze swoimi prawami i zobowiązaniami wynikającymi z prawa międzynarodowego, Umawiające się Strony potwierdzają, że ich zobowiązania wobec siebie w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji, stanowią integralną część niniejszej Umowy. Bez ograniczania swoich praw i zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego, Umawiające się Strony w szczególności będą działać zgodnie z postanowieniami Konwencji w sprawie przestępstw i niektórych innych czynów popełnionych na pokładzie statków powietrznych, podpisanej w Tokio dnia 14 września 1963 roku, Konwencji o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi, podpisanej w Hadze dnia 16 grudnia 1970 roku, Konwencji o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego, podpisanej w Montrealu dnia 23 września 1971 roku oraz Protokółu o zwalczaniu bezprawnych aktów przemocy w portach lotniczych służących międzynarodowemu lotnictwu cywilnemu, podpisanego w Montrealu dnia 24 lutego 1988 roku lub jakichkolwiek innych konwencji, dotyczących ochrony lotnictwa, których stronami zostaną obie Umawiające się Strony.
2.  Na prośbę, Umawiające się Strony będą udzielały sobie nawzajem wszelkiej niezbędnej pomocy w zapobieganiu czynom bezprawnego zawładnięcia cywilnymi statkami powietrznymi i innym bezprawnym czynom skierowanym przeciwko bezpieczeństwu takich statków powietrznych, ich pasażerów i załóg, portów lotniczych oraz urządzeń nawigacji lotniczej, a także innym zagrożeniom bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego.
3.  We wzajemnych stosunkach Umawiające się Strony będą postępować zgodnie z przepisami bezpieczeństwa lotniczego ustanowionymi przez Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego i oznaczonymi jako Załączniki do Konwencji w zakresie, w jakim takie przepisy bezpieczeństwa mają zastosowanie do Umawiających się Stron; będą one wymagały, aby użytkownicy statków powietrznych ich rejestracji lub użytkownicy statków powietrznych, którzy mają swoje główne miejsce działalności lub miejsce stałego zamieszkania na ich terytorium, a także użytkownicy portów lotniczych na ich terytorium działali zgodnie z takimi przepisami o bezpieczeństwie lotniczym.
4.  Każda Umawiająca się Strona zgadza się, aby od takich użytkowników statków powietrznych można było żądać przestrzegania przepisów bezpieczeństwa lotnictwa, o których mowa w ustępie 3 powyżej, wymaganych przez drugą Umawiającą się Stronę przy wlocie, wylocie lub pobycie na terytorium tej drugiej Umawiającej się Strony. Każda Umawiająca się Strona zapewni, aby stosowane były efektywnie odpowiednie środki na jej terytorium dla ochrony statków powietrznych oraz kontroli pasażerów, załóg, bagażu podręcznego i bagażu rejestrowanego, ładunków i zapasów pokładowych, przed i w czasie wchodzenia pasażerów na pokład lub załadunku. Każda Umawiająca się Strona będzie również pozytywnie rozpatrywała każdą prośbę drugiej Umawiającej się Strony o zastosowanie uzasadnionych, specjalnych środków bezpieczeństwa dla zapobieżenia konkretnej groźbie.
5.  W przypadku zaistnienia aktu lub groźby zaistnienia aktu bezprawnego zawładnięcia cywilnymi statkami powietrznymi albo innych bezprawnych aktów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu takich statków powietrznych, ich pasażerów i załóg, portów lotniczych lub urządzeń nawigacji lotniczej, Umawiające się Strony będą udzielały sobie nawzajem pomocy poprzez ułatwienie łączności oraz inne odpowiednie środki, mające na celu szybkie i bezpieczne zakończenie takiego zdarzenia lub groźby jego zaistnienia.
ARTYKUŁ  14

Konsultacje

1.  W duchu ścisłej współpracy, władze lotnicze Umawiających się Stron będą, od czasu do czasu, konsultować się w celu zapewnienia stosowania i przestrzegania postanowień niniejszej Umowy lub przedyskutowania wszelkich, wiążących się z tym problemów.
2.  Konsultacje takie powinny rozpocząć się w terminie sześćdziesięciu (60) dni od daty otrzymania takiej prośby o konsultacje przez drugą Umawiającą się Stronę, chyba, że Umawiające się Strony uzgodnią inaczej.
ARTYKUŁ  15

Rozstrzyganie sporów

1.  W przypadku powstania jakiegokolwiek sporu między Umawiającymi się Stronami co do interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy, Umawiające się Strony będą przede wszystkim dążyły do rozstrzygnięcia go w drodze negocjacji.
2.  Jeżeli Umawiające się Strony nie osiągną rozstrzygnięcia w drodze negocjacji, mogą uzgodnić przekazanie sporu do rozstrzygnięcia osobie lub organowi, albo, na prośbę którejkolwiek Umawiającej się Strony, spór przedstawiony będzie do rozstrzygnięcia trybunałowi złożonemu z trzech arbitrów, z których po jednym wyznaczy każda Umawiająca się Strona, trzeciego zaś wyznaczą dwaj arbitrzy w ten sposób wyznaczeni. Każda z Umawiających się Stron wyznaczy arbitra w okresie sześćdziesięciu (60) dni od dnia otrzymania przez którąkolwiek Umawiającą się Stronę od drugiej Umawiającej się Strony powiadomienia drogą dyplomatyczną o żądaniu rozstrzygnięcia sporu w drodze arbitrażu; trzeci zaś arbiter będzie wyznaczony w terminie następnych sześćdziesięciu (60) dni. Jeżeli którakolwiek z Umawiających się Stron nie wyznaczy arbitra w oznaczonym terminie lub jeżeli trzeci arbiter nie zostanie wyznaczony w określonym terminie, Przewodniczący Rady Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego może, na prośbę którejkolwiek z Umawiających się Stron, wyznaczyć arbitra lub arbitrów, zależnie od potrzeby. W takim przypadku trzecim arbitrem będzie obywatel państwa trzeciego i będzie działać jako przewodniczący trybunału arbitrażowego.
3.  Każda Umawiająca się Strona, zgodnie z swoim prawem wewnętrznym, w pełni zastosuje się do decyzji lub wyroku trybunału arbitrażowego.
4.  Każda Umawiająca się Strona ponosić będzie koszty swojego własnego arbitra, jak również koszty reprezentacji w postępowaniu arbitrażowym. Koszty przewodniczącego i wszelkie inne koszty będą podzielone równo przez Umawiające się Strony.
ARTYKUŁ  16

Zmiany

1.  Jakakolwiek zmiana lub modyfikacja niniejszej Umowy uzgodniona przez Umawiające się Strony, wejdzie w życie w dniu wymiany not dyplomatycznych, stwierdzających, że wszystkie niezbędne wewnętrzne procedury zostały spełnione przez obie Umawiające się Strony.
2.  Jakakolwiek zmiana lub modyfikacja Załącznika do niniejszej Umowy powinna być uzgodniona między władzami lotniczymi i wejdzie w życie po potwierdzeniu w drodze wymiany not dyplomatycznych.
ARTYKUŁ  17

Wypowiedzenie

Każda Umawiająca się Strona może w każdym czasie, po wejściu w życie niniejszej Umowy, notyfikować pisemnie drogą dyplomatyczną drugiej Umawiającej się Stronie o swojej decyzji wypowiedzenia niniejszej Umowy. Notyfikacja taka będzie równocześnie przekazana do Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego. Niniejsza Umowa utraci moc po upływie jednego (1) roku od daty otrzymania notyfikacji przez drugą Umawiającą się Stronę, chyba że notyfikacja taka w drodze porozumienia się między Umawiającymi się Stronami zostanie wycofana przed upływem tego okresu. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania powiadomienia przez drugą Umawiającą się Stronę, domniemywać się będzie jej otrzymanie po upływie czternastu (14) dni od otrzymania powiadomienia przez Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego.

ARTYKUŁ  18

Rejestracja w ICAO

Umowa niniejsza i każda do niej zmiana będzie zarejestrowana w Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego.

ARTYKUŁ  19

Konwencja wielostronna

W przypadku wejścia w życie wielostronnej konwencji wiążącej obie Umawiające się Strony, postanowienia takiej konwencji będą przeważające nad postanowieniami niniejszej Umowy. W celu ustalenia zakresu, w jakim postanowienia konwencji wielostronnej wpływają na niniejszą Umowę, mogą być przeprowadzone konsultacje zgodnie z Artykułem 14 niniejszej Umowy.

ARTYKUŁ  20

Wejście w życie

1.  Umowa niniejsza zawarta jest na czas nieokreślony.
2.  Umowa niniejsza podlega przyjęciu zgodnie z prawem wewnętrznym Umawiających się Stron i wejdzie w życie w dniu otrzymania późniejszej noty stwierdzającej, że wymóg powyższy został spełniony.

NA DOWÓD CZEGO, niżej podpisani, należycie w tym celu upoważnieni przez ich Rządy, podpisali niniejszą Umowę.

SPORZĄDZONO w Rio de Janeiro dnia 13 marca 2000 2000 roku w dwóch egzemplarzach, w językach polskim, portugalskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku rozbieżności przy interpretacji, tekst angielski będzie rozstrzygający.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ TRAS

Cześć 1

Trasy eksploatowane przez wyznaczone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa lotnicze Polski:

Punkty w Polsce - punkty pośrednie - Rio de Janeiro i/lub jeden dodatkowy punkt do późniejszego uzgodnienia - punkty położone dalej.

Cześć 2

Trasy eksploatowane przez wyznaczone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa lotnicze Brazylii:

Punkty w Brazylii - punkty pośrednie - Warszawa i/lub jeden dodatkowy punkt do późniejszego uzgodnienia - punkty położone dalej.

Uwagi

1. Punkty pośrednie i punkty położone dalej, jakie mogą być obsługiwane na trasach wyżej wymienionych, będą uzgadniane wspólnie przez władze lotnicze obu Umawiających się Stron.
2. Wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze Polski mogą w jakimkolwiek lub we wszystkich lotach omijać punkty na trasach wymienionych powyżej oraz mogą obsługiwać je w jakiejkolwiek kolejności, pod warunkiem, że uzgodnione linie na tych trasach rozpoczynają się w Polsce.
3. Wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze Brazylii mogą w jakimkolwiek lub we wszystkich lotach omijać punkty na trasach wymienionych powyżej oraz mogą obsługiwać je w jakiejkolwiek kolejności, pod warunkiem, że uzgodnione linie na tych trasach rozpoczynają się w Brazylii.
4. Każde przedsiębiorstwo lotnicze będzie składać programy lotów dla celów informacyjnych władzom lotniczym drugiej Umawiającej się Strony co najmniej na czterdzieści pięć (45) dni przed proponowaną datą ich wejścia w życie, pod warunkiem, że są one zgodne z postanowieniami niniejszej Umowy.

Zmiany w prawie

Odmrażanie także w muzeum, ale decyzję podejmie dyrektor

Ministerstwo kultury informuje, że decyzje dotyczące zmiany form udostępniania instytucji kultury, takich jak muzea należą do dyrektora instytucji. Ma on działać w porozumieniu z organizatorem oraz właściwym oddziałem sanepidu. Odmrażanie nie oznacza też, że nie będzie obowiązku noszenia maseczki w budynku, parku czy na parkingu.

Katarzyna Kubicka-Żach 31.05.2020
Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020