Ogłoszenie stawek opłat lotniczych obowiązujących w 2020 r.

M.P.2020.180
OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 11 lutego 2020 r.
w sprawie ogłoszenia stawek opłat lotniczych obowiązujących w 2020 r.
Na podstawie art. 26a ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495) w załączniku do obwieszczenia ogłasza się wysokość stawek opłat lotniczych obowiązujących w 2020 r.
ZAŁĄCZNIK

OPŁATY LOTNICZE

Tabela nr 1
Wykaz czynności urzędowych i wysokość stawki opłaty lotniczej za koncesje, zezwolenia, promesy, licencje, certyfikaty, świadectwa, zaświadczenia i inne dokumenty
Część I Koncesje i zezwolenia
1.1. Koncesje
Rodzaj czynności urzędowej Wysokość opłaty lotniczej w zł
1 2
1. W zakresie koncesji na przewóz lotniczy:
1) przyznanie uprawnień do wykonywania regularnego przewozu z wykorzystaniem statków powietrznych bez ograniczenia maksymalnej masy startowej (MTOM) i liczby miejsc pasażerskich 6 657
2) przyznanie uprawnień do wykonywania regularnego przewozu z wykorzystaniem statków powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM) poniżej 10 000 kg lub liczbie miejsc pasażerskich poniżej 20 4 439
3) przyznanie uprawnień do wykonywania nieregularnego przewozu z wykorzystaniem statków powietrznych bez ograniczenia maksymalnej masy startowej (MTOM) i liczby miejsc pasażerskich 5 548
4) przyznanie uprawnień do wykonywania nieregularnego przewozu z wykorzystaniem statków powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM) poniżej 10 000 kg lub liczbę miejsc pasażerskich poniżej 20 2 220
5) zmiana koncesji 10% wynikającej z uprawnień stawki lub sumy stawek określonych w pkt 1-4
2. Wydanie promesy koncesji na przewóz lotniczy 50% stawki lub sumy stawek określonych w ust. 1 pkt 1-4, z uwzględnieniem zakresu uprawnień objętych promesą
3. Związane z nadzorem nad koncesjonariuszami:

1) wyrażenie zgody na prowadzenie operacji przez wspólnotowego przewoźnika lotniczego leasingującego od innego przedsiębiorstwa statek powietrzny z załogą zarejestrowany w państwie niebędącym członkiem Konfederacji Szwajcarskiej, państwem członkowskim UE lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

2 220
2) zmiana decyzji w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie operacji przez wspólnotowego przewoźnika lotniczego leasingującego od innego przedsiębiorstwa statek powietrzny z załogą zarejestrowany w państwie niebędącym członkiem Konfederacji Szwajcarskiej, państwem członkowskim UE lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w zakresie:

a) okresu na jaki została wyrażona zgoda

b) przyznanych decyzją uprawnień

1 111
3) inne czynności związane ze zmianą decyzji w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie operacji przez wspólnotowego przewoźnika lotniczego leasingującego od innego przedsiębiorstwa statek powietrzny z załogą zarejestrowany w państwie niebędącym członkiem Konfederacji Szwajcarskiej, państwem członkowskim UE lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 225
1.2. Zezwolenia
Rodzaj czynności urzędowej Wysokość opłaty lotniczej w zł
1 2
1. W zakresie zezwolenia na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego:

1) przyznanie uprawnienia do zarządzania lotniskiem użytku publicznego

6 657
2) czynności związane ze zmianą zezwolenia na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego 669
2. Promesa zezwolenia na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego 3 329
3. W zakresie zezwolenia na obsługę naziemną na lotnisku użytku publicznego:

1) przyznanie uprawnień do wykonywania usług obsługi naziemnej na danym lotnisku użytku publicznego:

a) w kat. 1 - ogólne usługi administracyjno-gospodarcze wykonywane w interesie użytkowników 1 111
b) w kat. 2 - obsługa pasażerów 1 111
c) w kat. 3 - obsługa bagażu 669
d) w kat. 4 - obsługa ładunków (towarów i poczty) 1 111
e) w kat. 5 - obsługa płytowa statków powietrznych 1 111
f) w kat. 6 - obsługa kabinowa statków powietrznych 1 111
g) w kat. 7 - obsługa w zakresie zaopatrzenia statków powietrznych w paliwo, smary i inne materiały techniczne 6 657
h) w kat. 8 - obsługa techniczno-administracyjna statków 1 111
powietrznych

i) w kat. 9 - obsługa operacyjna lotu i administracyjna załóg statków powietrznych

1 111
j) w kat. 10 - transport naziemny 1 111
k) w kat. 11 - obsługa w zakresie zaopatrzenia pokładowego statków powietrznych 1 111
2) przyznanie uprawnień do wykonywania własnej obsługi naziemnej na danym lotnisku użytku publicznego za każdą z kategorii określonych w ust. 3 pkt 1 1 111
3) czynności związane ze zmianą zezwolenia na obsługę naziemną na danym lotnisku użytku publicznego 10% stawki lub sumy stawek określonych w pkt 1 i 2, z uwzględnieniem zakresu przyznanych uprawnień
4. W zakresie zezwolenia na prawa sprzedaży:

1) zezwolenie na prowadzenie przez obcego przewoźnika

6 657
lotniczego sprzedaży przewozów lotniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

2) czynności związane ze zmianą zezwolenia na prowadzenie przez obcego przewoźnika lotniczego sprzedaży przewozów lotniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

669
5. Rozpatrzenie wniosku o wydanie upoważnienia na wykonywanie przewozów lotniczych na określonych trasach lub obszarach polskiemu przewoźnikowi lotniczemu lub przewoźnikowi lotniczemu posiadającemu koncesję udzieloną przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 2 142
6. Rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przez przewoźnika lotniczego z państwa trzeciego przewozów lotniczych do, z lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) regularnych (zezwolenie eksploatacyjne) 21 409
2) nieregularnych (10 lub więcej nieregularnych lotów w jednym sezonie rozkładowym - zezwolenie ogólne) 16 056
7. Rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia pojedynczego na wykonywanie przez przewoźnika lotniczego z państwa trzeciego przewozów lotniczych do, z lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 0
8. Rozpatrzenie wniosku o zmianę lub dokonanie z urzędu zmiany w upoważnieniu lub zezwoleniu, wskazanych w ust. 5-9 0
9. Rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia pojedynczego na wykonanie dziesiątego lub kolejnych nieregularnych lotów handlowych, obejmujących lądowanie handlowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w danym sezonie rozkładowym dla przewoźnika lotniczego z państwa trzeciego 16 056
Część II Licencje i świadectwa kwalifikacji
2.1. Licencje i świadectwa kwalifikacji mechaników obsługi technicznej
Rodzaj czynności urzędowej Wysokość opłaty lotniczej w zł
1 2
1. Wydanie licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej po raz pierwszy lub jej przywrócenie 225
2. Każde następne wydanie licencji, o której mowa w ust. 1, bez względu na zakres wpisanych kategorii lub podkategorii 113
3. Wpisanie nowego uprawnienia do licencji, o której mowa w ust. 1, za każde uprawnienie, wznowienie ważności uprawnienia lub przywrócenie jego ważności 111
4. Uznanie licencji, o której mowa w ust. 1, wydanej przez właściwy organ obcego państwa 1 111
5. Wydanie licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej Part-66 po raz pierwszy z wpisaną jedną kategorią lub podkategorią w zakresie:

1) B1.1, B1.3, B2, C

336
2) B1.2, B1.4 225
3) pozostałych kategorii lub podkategorii 113
6. Przedłużenie ważności licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej Part-66, niezależnie od uprawnień wpisanych do licencji 225
7. Przywrócenie licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej Part-66 bez względu na zakres wpisanych kategorii lub podkategorii 225
8. Wpisanie do licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej Part-66 uprawnienia, typu statku powietrznego lub grupy statków powietrznych:
1) za każde uprawnienie 113
2) za typ w każdej kategorii lub podkategorii 113
3) za każdą grupę 113
9. Wpisanie drugiej i każdej kolejnej kategorii lub podkategorii do licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej Part-66 w zakresie:
1) B1.1, B1.3, B2, C 113
2) B1.2, B1.4 113
3) innych kategorii lub podkategorii 58
10. Wydanie duplikatu licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej Part-66 lub wprowadzenie w licencji zmian danych adresowych 47
11. Zniesienie ograniczenia obsługowego w licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej Part-66 113
12. Konwersja kwalifikacji krajowych do licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej Part-66 113
13. Wydanie świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczania obsługi statków powietrznych po raz pierwszy lub jego przywrócenie 113
14. Każde następne wydanie świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczania obsługi statków powietrznych 113
15. Wpisanie nowego uprawnienia do świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczania obsługi statków powietrznych, za każde uzyskane uprawnienie, wznowienie ważności uprawnienia, przywrócenie ważności uprawnienia 113
16. Uznanie świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczania obsługi statków powietrznych wydanego przez właściwy organ obcego państwa 1 111
17. Wydanie duplikatu świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczania obsługi statków powietrznych lub wprowadzenie do niego zmian danych adresowych 47
2.2. Licencje i świadectwa kwalifikacji pozostałych członków personelu lotniczego
Rodzaj czynności urzędowej Wysokość opłaty lotniczej w zł
1 2
1. Wydanie licencji po raz pierwszy lub jej przywrócenie dla:

1) pilota samolotowego rekreacyjnego, pilota samolotowego turystycznego, pilota śmigłowcowego rekreacyjnego, pilota śmigłowcowego turystycznego, pilota wiatrakowcowego, pilota balonowego rekreacyjnego, pilota balonowego, pilota szybowcowego rekreacyjnego, pilota szybowcowego, pilota sterowcowego

68
2) pilota samolotowego zawodowego, pilota śmigłowcowego zawodowego, pilota wiatrakowcowego zawodowego, pilota sterowcowego zawodowego, nawigatora lotniczego, mechanika pokładowego 111
3) pilota samolotowego liniowego, pilota śmigłowcowego liniowego, dyspozytora lotniczego, praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego, kontrolera ruchu lotniczego 220
2. Każde następne wydanie licencji:
1) pilota samolotowego rekreacyjnego, pilota samolotowego turystycznego, pilota śmigłowcowego rekreacyjnego, pilota śmigłowcowego turystycznego, pilota wiatrakowcowego, pilota balonowego rekreacyjnego, pilota balonowego, pilota szybowcowego rekreacyjnego, pilota sterowcowego 46
2) pilota samolotowego zawodowego, pilota śmigłowcowego zawodowego, pilota wiatrakowcowego zawodowego, pilota sterowcowego zawodowego, nawigatora lotniczego, mechanika pokładowego 111
3) pilota samolotowego liniowego, pilota śmigłowcowego liniowego, praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego, kontrolera ruchu lotniczego, dyspozytora lotniczego 166
3. Wpisanie nowego uprawnienia do licencji za każde uzyskane uprawnienie, wznowienie ważności uprawnienia, przywrócenie ważności uprawnienia:
1) pilota balonowego rekreacyjnego, pilota balonowego, pilota szybowcowego rekreacyjnego, pilota szybowcowego 46
2) pilota samolotowego rekreacyjnego, pilota samolotowego turystycznego, pilota śmigłowcowego rekreacyjnego, pilota śmigłowcowego turystycznego, pilota wiatrakowcowego, pilota sterowcowego 46
3) pilota samolotowego zawodowego, pilota śmigłowcowego zawodowego, pilota wiatrakowcowego zawodowego, pilota sterowcowego zawodowego, nawigatora lotniczego, mechanika pokładowego 111
4) pilota samolotowego liniowego, pilota śmigłowcowego liniowego, dyspozytora lotniczego, praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego, kontrolera ruchu lotniczego 220
4. Uznanie licencji wydanej przez właściwy organ obcego państwa:
1) pilota samolotowego rekreacyjnego, pilota samolotowego turystycznego, pilota śmigłowcowego rekreacyjnego, pilota śmigłowcowego turystycznego, pilota wiatrakowcowego, pilota balonowego rekreacyjnego, pilota balonowego, pilota szybowcowego rekreacyjnego, pilota szybowcowego turystycznego, pilota sterowcowego 111
2) pilota samolotowego zawodowego, pilota śmigłowcowego zawodowego, pilota wiatrakowcowego zawodowego, pilota sterowcowego zawodowego, nawigatora lotniczego, mechanika pokładowego 1 093
3) pilota samolotowego liniowego, pilota śmigłowcowego liniowego, dyspozytora lotniczego, praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego, kontrolera ruchu lotniczego 1 640
5. Wydanie duplikatu licencji, o której mowa w ust. 1, lub wprowadzenie do niej zmian danych adresowych 46
6. Wydanie świadectwa kwalifikacji po raz pierwszy lub jego przywrócenie dla:
1) pilota lotni, pilota paralotni, pilota motolotni, pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg, skoczka spadochronowego, operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe 46
2) informatora służby informacji powietrznej lub informatora lotniskowej służby informacji powietrznej 46
7. Każde następne wydanie świadectwa kwalifikacji dla:
1) pilota lotni, pilota paralotni, pilota motolotni, pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg, skoczka spadochronowego, operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe 46
2) informatora służby informacji powietrznej lub informatora lotniskowej służby informacji powietrznej 46
8. Wpisanie nowego uprawnienia do świadectwa kwalifikacji, za każde uzyskane uprawnienie, wznowienie ważności uprawnienia, przywrócenie ważności uprawnienia 44
9. Uznanie świadectwa kwalifikacji wydanego przez właściwy organ obcego państwa 111
10. Wydanie duplikatu świadectwa kwalifikacji lub wprowadzenie do niego zmian danych adresowych 46
Część III Certyfikaty, świadectwa, zaświadczenia i inne dokumenty
3.1. Certyfikacja podmiotów w zakresie szkolenia lotniczego
Rodzaj czynności urzędowej Wysokość opłaty lotniczej w zł
1 2
1. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu ATO lub CTO po raz pierwszy lub wznowienie ważności certyfikatu CTO nieważnego dłużej niż 12 miesięcy w zakresie: Opłata podstawowa
460
zwiększona o opłatę za poszczególne wskazane specjalności
1) pilot samolotowy rekreacyjny 152
2) pilot samolotowy turystyczny 155
3) pilot samolotowy zawodowy 307
4) pilot samolotowy liniowy 766
5) pilot śmigłowcowy rekreacyjny 152
6) pilot śmigłowcowy turystyczny 155
7) pilot śmigłowcowy zawodowy 307
8) pilot śmigłowcowy liniowy 766
9) pilot wiatrakowcowy turystyczny 155
10) pilot wiatrakowcowy zawodowy 460
11) pilot sterowcowy turystyczny 155
12) pilot sterowcowy zawodowy 307
13) pilot balonowy rekreacyjny 152
14) pilot balonowy 155
15) pilot szybowcowy rekreacyjny 152
16) pilot szybowcowy 155
17) nawigator lotniczy 307
18) mechanik pokładowy 307
19) pilot ultralekkiego statku powietrznego 155
20) pilot wiatrakowca ultralekkiego 155
21) pilot motolotni 155
22) instruktor 307
2. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu CTO, ATCO TO lub FISP TO w zakresie wymaganym dla uzyskania licencji lotniczej lub wznowienie ważności certyfikatu nieważnego dłużej niż 12 miesięcy w zakresie: Opłata podstawowa

307

zwiększona o opłatę za poszczególne specyfikacje

1) kontroler ruchu lotniczego 766
2) dyspozytor lotniczy 460
3) informator służby informacji powietrznej 460
4) praktykant-kontroler ruchu lotniczego 766
3. Przeprowadzenie procesu certyfikacji na rozszerzenie zakresu certyfikatu ATO, CTO, ATCO TO lub FISP TO i wydanie nowego certyfikatu w zakresie: Opłata podstawowa 166

zwiększona o opłatę za poszczególne wskazane specjalności

1) pilot samolotowy rekreacyjny 111
2) pilot samolotowy turystyczny 111
3) pilot samolotowy zawodowy 276
4) pilot samolotowy liniowy 548
5) pilot śmigłowcowy rekreacyjny 111
6) pilot śmigłowcowy turystyczny 111
7) pilot śmigłowcowy zawodowy 276
8) pilot śmigłowcowy liniowy 548
9) pilot wiatrakowcowy turystyczny 111
10) pilot wiatrakowcowy zawodowy 438
11) pilot sterowcowy turystyczny 111
12) pilot sterowcowy zawodowy 276
13) pilot balonowy rekreacyjny 111
14) pilot balonowy 111
15) pilot szybowcowy rekreacyjny 111
16) pilot szybowcowy 111
17) nawigator lotniczy 166
18) mechanik pokładowy 166
19) kontroler ruchu lotniczego 992
20) dyspozytor lotniczy 548
21) informator służby informacji powietrznej 438
22) praktykant-kontroler ruchu lotniczego 713
23) pilot ultralekkiego statku powietrznego 111
24) pilot wiatrakowca ultralekkiego 111
25) pilot motolotni 111
26) instruktor 220
27) informator lotniskowej służby informacji powietrznej 438
4. Przeprowadzenie procesu uznania certyfikatu organizacji szkoleniowej lotniczej albo dokumentu równoważnego wydanego przez inne państwo na podstawie wymagań ICAO w zakresie: Opłata podstawowa
5 460
zwiększona o opłatę za poszczególne specjalności
1) pilota paralotni, pilota lotni, uprawnienia na klasę samolotów jednosilnikowych, uprawnienia do wykonywania lotów nocnych VFR, uprawnienia na motoszybowiec, uprawnienia na klasę balonu, uprawnienia do wykonywania lotów z napędem, uprawnienia do wykonywania lotów na motoparalotni 111
za każdą wskazaną specjalność lub uprawnienie
2) pilota samolotowego, pilota sterowcowego, pilota ultralekkiego statku powietrznego, pilota śmigłowca o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 600 kg, pilota wiatrakowca ultralekkiego, pilota motolotni, pilota balonu wolnego, pilota szybowcowego 220
za każdą wskazaną specjalność
3) uprawnienia do lotów z pasażerem, uprawnienia do zarobkowego wykonywania czynności dowódcy balonu wolnego na gaz, uprawnienia do zarobkowego wykonywania czynności dowódcy balonu wolnego na ogrzane powietrze 330

za każde wskazane uprawnienie

4) specjalności nawigatora lotniczego, mechanika pokładowego, radiooperatora pokładowego, uprawnienia na klasę samolotów wielosilnikowych 438

za każdą wskazaną specjalność lub uprawnienie

5) specjalności instruktora 548

za każde wskazane uprawnienie

6) uprawnienia do lotów IFR, uprawnienia pilota doświadczalnego 766

za każde wskazane uprawnienie

7) specjalności pilota zawodowego, uprawnienia na typ samolotu z załogą jednoosobową (wpisywany do licencji), uprawnienia na typ śmigłowca jednosilnikowy z załogą jednoosobową 875

za każdą wskazaną specjalność lub uprawnienie

8) specjalności pilota liniowego, informatora służby informacji powietrznej, informatora lotniskowej służby informacji powietrznej, dyspozytora lotniczego, uprawnienia na typ śmigłowca wielosilnikowy z załogą jednoosobową 1 640

za każdą specjalność lub uprawnienie

9) specjalności praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego i kontrolera ruchu lotniczego 2 185
10) uprawnienia na typ samolotu z załogą wieloosobową, uprawnienia na typ śmigłowca z załogą wieloosobową 3 276

za każdą specjalność lub uprawnienie

5. Przeprowadzenie procesu certyfikacji urządzenia do szkolenia lotniczego i wydanie certyfikatu po raz pierwszy albo przywrócenie ważności certyfikatu dla:
1) BITD 548
2) FNPT 548
3) FTD 875
4) FFS 875
6. Przeprowadzanie procesu certyfikacji na rozszerzenie zakresu certyfikatu FTD dla wszystkich uprawnień lub specjalności 2 185
7. Wydanie certyfikatu kwalifikacji szkoleniowego urządzenia symulacji lotu (FSTD) 548

za każde zatwierdzenie

8. Przeprowadzenie procesu certyfikacji MTO Part-147 po raz pierwszy i wydanie certyfikatu zatwierdzenia albo przywrócenie jego ważności w zakresie do prowadzenia szkoleń podstawowych i egzaminowania, za każdą kategorię lub podkategorię:
1) B1.1, B1.3, B2 766
2) B1.2, B1.4 657
3) inne kategorie lub podkategorie 548
9. Przeprowadzenie procesu certyfikacji MTO Part-147 po raz pierwszy i wydanie certyfikatu zatwierdzenia albo przywrócenie jego ważności w zakresie do prowadzenia szkoleń i egzaminowania, za każdy typ statku powietrznego w poszczególnych kategoriach lub podkategoriach:
1) B1.1, B1.3, B2 384
2) B1.2, B1.4 330
3) inne kategorie lub podkategorie 276
10. Przeprowadzanie procesu certyfikacji MTO Part-147 po raz pierwszy i wydanie certyfikatu zatwierdzenia albo przywrócenie jego ważności w zakresie do prowadzenia egzaminów, za każdy typ statku powietrznego w poszczególnych kategoriach lub podkategoriach:
1) B1.2, B1.4 662
2) innych kategoriach 548
11. Przeprowadzenie procesu certyfikacji MTO w zakresie obsługi technicznej statków powietrznych innych niż samoloty i śmigłowce oraz samolotów i śmigłowców, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 (Dz. Urz. UE L 212 z 22.08.2018, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 2018/1139/UE", i wydanie certyfikatu na: opłata podstawowa
330

zwiększona o opłatę za każdą specjalność

1) statek powietrzny jako całość 548
2) płatowiec 276
3) silnik 276
4) awionikę 276
12. Rozszerzenie zakresu certyfikatu MTO Part-147:
1) za każdą kategorię 220
2) za każdy typ statku powietrznego:
a) szkolenie i egzaminowanie 438
b) egzaminowanie 330
13. Rozszerzenie zakresu certyfikatu MTO 330
14. Wpisanie do rejestru podmiotów szkolących i wydanie zaświadczenia o wpisie 166
15. Rozszerzenie wpisu do rejestru podmiotów szkolących i wydanie zaświadczenia o wpisie 111
16. Przeprowadzenie procesu zaliczenia wiedzy i kwalifikacji lotniczych do egzaminów z modułów Part-66 za każdą kategorię i podkategorię licencji Part-66 52
3.2. Rejestracja statków powietrznych
Rodzaj czynności urzędowej Wysokość opłaty lotniczej w zł
1 2
1. Rezerwacja znaków rozpoznawczych 36
2. Przedłużenie rezerwacji znaków rozpoznawczych 25
3. Przeprowadzenie postępowania o wpisanie statku powietrznego do rejestru cywilnych statków powietrznych lub ewidencji statków powietrznych i wydanie świadectwa rejestracji lub ewidencji:
1) lotni, motolotni, paralotni, balonów, spadochronów 58
2) szybowców, motoszybowców, statków powietrznych kategorii specjalnej 80
3) samolotów i śmigłowców o maksymalnej masie startowej (MTOM):
a) do 1 000 kg 113
b) od 1 000 kg do 5 700 kg 336
c) od 5 700 kg do 20 000 kg 889
d) powyżej 20 000 kg 2 220
4. Wydanie duplikatu lub wymiana świadectwa rejestracji lub świadectwa ewidencji dokonana na wniosek jego posiadacza 36
5. Wydanie zaświadczenia o wykreśleniu statku powietrznego z rejestru lub ewidencji albo wydanie zaświadczenia o niewpisaniu statku powietrznego do rejestru lub ewidencji 58
6. Wydanie wyciągu z rejestru cywilnych statków powietrznych lub z ewidencji statków powietrznych 336
7. Przeprowadzenie postępowania o wydanie zgody na wpis do rejestru cywilnych statków powietrznych zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495) 91
8. Zaakceptowanie umowy o czasowym oddaniu statku powietrznego do używania osobie innej niż właściciel 113
9. Przydział kodu adresowego transpondera MODE-S 225
10. Dokonanie wpisu zastawu cywilnego lub rejestrowego w świadectwie rejestracji lub świadectwie ewidencji 113
3.3. Certyfikacja sprzętu lotniczego (Type Certificate)
Rodzaj czynności urzędowej Wysokość opłaty lotniczej w zł
1 2
1. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie dokumentu zdatności równoważnego certyfikatowi typu (nie obejmuje czynności, za które pobierane są opłaty wnoszone na rzecz EASA) dla:
1) dla samolotów o maksymalnej masie startowej (MTOM):
a) do 1 000 kg (w tym ultralekkie) 1 667
b) od 1 000 kg do 5 700 kg 3 551
c) od 5 700 kg do 20 000 kg 8 876
d) powyżej 20 000 kg 19 968
2) wiropłatów jak dla samolotów
3) sterowców 4 439
4) motoszybowców 1 667
5) szybowców 1 111
6) balonów załogowych 1 111
7) statków powietrznych kategorii specjalnej 557-3 329
8) spadochronów 557
9) silników lotniczych o maksymalnej mocy startowej lub dopuszczalnym ciągu:
a) do 75 kW 889
b) od 75 kW do 375 kW lub 10 000 N 1 334
c) od 375 kW do 750 kW lub od 10 000 N do 50 000 N 3 885
d) powyżej 750 kW lub 50 000 N 8 876
10) silników do motoszybowców, samolotów ultralekkich lub motolotni 336
11) śmigieł:
a) o skoku stałym lub nastawnym na ziemi 669
b) o skoku zmiennym 2 220
12) motolotni 446
13) lotni 91
14) paralotni 70
15) wydanie uzupełniającego certyfikatu typu (STC) dla samolotów i wiropłatów o maksymalnej masie startowej (MTOM):
a) do 1 000 kg (w tym ultralekkie) 336
b) od 1 000 kg do 5 700 kg 1 111
c) od 5 700 kg do 20 000 kg 2 220
d) powyżej 20 000 kg 5 548
2. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie orzeczenia typu dla następującego sprzętu lotniczego:
1) urządzenia ratownicze dla konstrukcji ultralekkich, lotni, motolotni i paralotni 225-669
2) zaczepy do holowania szybowców i transparentów 113
3) uprzęże do lotni i paralotni 70
3. Zmiany i uzupełnienia certyfikacji sprzętu lotniczego 50% stawki określonej w ust. 1 lub 2
4. Zatwierdzanie biuletynów zdatności lub dokumentacji technicznej statków powietrznych i wyposażenia istotnych dla bezpieczeństwa lotniczego:
1) programów prób na ziemi oraz programów prób w locie dla:
a) samolotów i wiropłatów o maksymalnej masie startowej (MTOM):
- do 1 000 kg (w tym ultralekkie) 113
- od 1 000 kg do 5 700 kg 336
- od 5 700 kg do 20 000 kg 557
- powyżej 20 000 kg 1 111
b) pozostałych rodzajów statków powietrznych 113
2) instrukcji użytkowania w locie dla:
a) samolotów i śmigłowców o maksymalnej masie startowej
(MTOM):
- do 1 000 kg (w tym ultralekkie) 336
- od 1 000 kg do 5 700 kg 557
- od 5 700 kg do 20 000 kg 2 220
- powyżej 20 000 kg 8 876
b) motoszybowców i szybowców 225
c) sterowców i balonów załogowych 557
d) statków powietrznych kategorii specjalnej 58-889
e) spadochronów 58
f) motolotni, lotni i paralotni 58
3) instrukcji obsługi technicznej dla:
a) samolotów i śmigłowców o maksymalnej masie startowej
(MTOM):
- do 1 000 kg (w tym ultralekkie) 225
- od 1 000 kg do 5 700 kg 557
- od 5 700 kg do 20 000 kg 1 111
- powyżej 20 000 kg 3 329
b) pozostałych statków powietrznych i silników 113
4) głównego wykazu wyposażenia minimalnego (MMEL) dla statków powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM):
a) do 5 700 kg 557
b) powyżej 5 700 kg 1 111
5. Zmiany w dokumentacji technicznej 50% stawki określonej w ust. 4
6. Szczególne przypadki certyfikacji:

1) uznanie dokumentów zdatności wydanych przez władze lotnicze innych państw:

a) dla samolotów i wiropłatów o maksymalnej masie startowej (MTOM):
- do 1 000 kg (w tym ultralekkie) 225
- od 1 000 kg do 5 700 kg 557
- od 5 700 kg do 20 000 kg 1 111
- powyżej 20 000 kg 6 657
b) dla pozostałych rodzajów statków powietrznych 113
2) wydanie świadectw zgodności z normą hałasu, wibracji oraz zanieczyszczeniem ziemi, wody i powietrza dla:
a) samolotów i wiropłatów o maksymalnej masie startowej (MTOM):
- do 5 700 kg 557
- powyżej 5 700 kg 2 220
b) pozostałych rodzajów statków powietrznych 336
3) wydanie świadectwa zgodności z normą hałasu, wibracji oraz zanieczyszczenia ziemi, wody i powietrza dla importowanych statków powietrznych 336
4) certyfikacja statków powietrznych bezpilotowych, wszystkich rodzajów 3 329
3.4. Zdatność do lotu statków powietrznych
Rodzaj czynności urzędowej Wysokość opłaty lotniczej w zł
1 2
1. Przeprowadzenie procesu oceny zdatności do lotu statku powietrznego i wydanie świadectwa zdatności do lotu lub dokumentu równoważnego po raz pierwszy dla:
1) samolotów i wiropłatów o maksymalnej masie startowej (MTOM):
a) do 1 000 kg (w tym ultralekkie) 336
b) od 1 000 kg do 2 730 kg 1 001
c) od 2 730 kg do 20 000 kg 3 329
d) powyżej 20 000 kg 11 095
2) sterowców i bezpilotowych 446
3) szybowców 137
4) motoszybowców 281
5) balonów załogowych 281
6) spadochronów osobowych 137
7) spadochronów ratunkowych 225
2. Przedłużanie i odnawianie świadectw zdatności do lotu lub dokumentu równoważnego dla statków powietrznych, wykonanie przeglądu zdatności do lotu i wydanie poświadczenia ARC 75% opłaty określonej w ust. 1
3. Wydanie poświadczenia ARC w oparciu o rekomendację organizacji CAMO (wg Part-M/G z przywilejem M.A.711(b)) - obejmuje to kontrole Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zatwierdzanie wszelkiego typu dokumentacji i ich zmian 10% opłaty określonej w ust. 1
4. Wystawienie eksportowego świadectwa zdatności do lotu statku powietrznego lub dokumentu równoważnego dla elementu wyposażenia:
1) samoloty i wiropłaty o maksymalnej masie startowej (MTOM):
a) do 2 730 kg 113
b) od 2 730 kg do 5 700 kg 336
c) od 5 700 kg do 20 000 kg 544
d) powyżej 20 000 kg 1 667
2) sterowce 225
3) motoszybowce 113
4) szybowce 58
5) balony załogowe 58
6) spadochrony osobowe 36
7) spadochrony ratunkowe 91
5. Wystawienie świadectw oględzin dla statków powietrznych będących w próbach:
1) samoloty i wiropłaty o maksymalnej masie startowej (MTOM):
a) do 1 000 kg (w tym ultralekkie) 225
b) od 1 000 kg do 5 700 kg 336
c) od 5 700 kg do 20 000 kg 778
d) powyżej 20 000 kg 2 220
2) szybowce 57
3) motoszybowce 113
4) inne (w szczególności sterowce, balony) 225
6. Wydanie duplikatu dokumentów, o których mowa w ust. 1-5 i 7 57
7. Wydanie zezwolenia na wykonanie lotu przez statek powietrzny niemający ważnego świadectwa zdatności do lotu o maksymalnej masie startowej (MTOM):
1) do 1 000 kg 103
2) od 1 000 kg do 5 700 kg 307
3) od 5 700 kg do 20 000 kg 1 023
4) powyżej 20 000 kg 3 069
8. Zatwierdzenie personelu przeglądu zdatności do lotu statku powietrznego wykonującego przeglądy zdatności do lotu na podstawie pkt M.A.901 (g) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (Dz. Urz. UE L 362 z 17.12.2014, str. 1, z późn. zm.2)) 307
3.5. Certyfikacja jednostek produkujących wyroby, części i akcesoria
Rodzaj czynności urzędowej Zakres prac
A1 Samoloty duże

A3 Śmigłowce duże

B1 Silniki turbinowe

A2 Samoloty małe

A4 Śmigłowce małe

A5 Autożyra

A6 Szybowce

A7 Motoszybowce

A8 Balony załogowe

A9 Sterowce

A11 Samoloty klasy VLA

A12 Inne

B2 Silniki tłokowe

B3 APU

D2 Wydawanie pozwolenia na lot

B4 Śmigła

C1 Akcesoria

C2 Części

D1 Czynności obsługowe

Wysokość stawki w zł
1. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu POA po raz pierwszy lub wznowienie ważności zatwierdzenia nieważnego dłużej niż 12 miesięcy 2 220 1 111 557
2. Rozszerzenie zakresu zatwierdzenia:

1) rozszerzenie zakresu prac

2) rozszerzenie o inne typy wyrobów - w zatwierdzonym zakresie prac

934 468 158
jak za zatwierdzenie zmiany znaczącej (ust. 3)
3. Zatwierdzenie zmian znaczących w organizacji posiadającej zatwierdzenie 25% wartości opłaty jak za certyfikację (ust. 1)
4. Wydanie zgody na produkcję wyrobów, części lub akcesoriów bez przeprowadzenia procesu certyfikacji i wydania certyfikatu POA 50% wartości opłaty jak za certyfikację (ust. 1)
3.6. Certyfikacja jednostek obsługi technicznej sprzętu lotniczego i zarządzania ciągłą zdatnością do lotu
Rodzaj czynności urzędowej Wysokość stawki w zł
1. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu AMO po raz pierwszy lub wznowienie certyfikatu nieważnego dłużej niż 12 miesięcy, dla jednostki:
1) spełniającej wymagania PART-1453)
a) w klasie statki powietrzne A1 A2 A3 A4
3 329 1 667 1 667 1 223
b) w klasie silniki B1 B2 B3
2 500 1 223 834
c) w klasie podzespoły 502 za każdą kategorię
d) w klasie badania nieniszczące 502
2) spełniającej wymagania PART M/F3)
a) w klasie statki powietrzne A1 A2 A3 A4
1 223 1 223 834
b) w klasie silniki B1 B2 B3
1 667 834 502
c) w klasie podzespoły 336 za każdą kategorię
d) w klasie badania nieniszczące 336
3) spełniającej wymagania PL-63)
a) w klasie statki powietrzne A1 A2 A3 A4
834 834 502
b) w klasie silniki B1 B2 B3
1 001 557 336
c) w klasie podzespoły 225 za każdą kategorię
d) w klasie badania nieniszczące 225
2. Przeprowadzenie procesu certyfikacji jednostki zarządzania ciągłą zdatnością do lotu i wydanie certyfikatu CAMO po raz pierwszy lub wznowienie certyfikatu nieważnego dłużej niż 12 miesięcy:
1) spełniającej wymagania PART M/G w zakresie uprawnień określonych w pkt M.A.711(a) A1 A2 A3 A4
3 329 1 667 1 667 557
2) spełniającej wymagania PART M/G w zakresie uprawnień określonych w pkt M.A.711(b) 2 220 1 111 778 446
3) spełniającej wymagania PART M/G w zakresie uprawnień określonych w pkt M.A.711(c) 1 667 778 557 281
4) spełniającej wymagania PL-6 669 446 225
3. Rozszerzenie zakresu certyfikatu AMO o nową kategorię Stawka jak w ust. 1 w zakresie dodanych kategorii
4. Rozszerzenie zakresu certyfikatu CAMO o nową kategorię Stawka jak w ust. 2 w zakresie dodanych kategorii
Kategorie:

A1 - samoloty o maksymalnej masie startowej (MTOM) powyżej 5 700 kg

A2 - samoloty o maksymalnej masie startowej (MTOM) 5 700 kg i poniżej

A3 - śmigłowce

A4 - statki powietrzne inne niż kategoria A1, A2 i A3

B1 - silniki turbinowe

B2 - silniki tłokowe

B3 - silniki pomocnicze APU

3.7. Uznawanie certyfikatów wydanych przez nadzory obcych państw
Rodzaj czynności urzędowej Wysokość stawki w zł
Wielkość jednostki organizacyjnej4)
M Ś D
1. Uznanie certyfikatu AOC, certyfikatu AWC lub dokumentu równoważnego 557 1 667 4 995
2. Uznanie certyfikatu AMO lub dokumentu równoważnego Opłata lotnicza jak w podczęści 3.6. ust. 1 pkt 3
3. Uznanie certyfikatu CAMO lub dokumentu równoważnego Opłata lotnicza jak w podczęści 3.6. ust. 2 pkt 4
4. Uznanie certyfikatu symulatora lotu oraz urządzeń treningowych 336 557 1 111
3.8. Certyfikacja i rejestracja lotnisk5)
Rodzaj czynności urzędowej Wysokość opłaty lotniczej w zł
1 2
1. Przeprowadzenie postępowania o wydanie promesy zezwolenia na założenie lotniska użytku publicznego i wydanie promesy:

1) o literze kodu A, B

2) o literze kodu C, D, E

5 548

27 734

2. Przeprowadzenie postępowania o wydanie promesy zezwolenia na założenie lotniska użytku wyłącznego i wydanie promesy:
1) o literze kodu A, B 1 667
2) o literze kodu C, D, E 3 329
3. Przeprowadzenie postępowania o wydanie zezwolenia na założenie lotniska użytku publicznego i wydanie zezwolenia:
1) o literze kodu A, B 11 095
2) o literze kodu C, D, E 44 374
4. Przeprowadzenie postępowania o wydanie zezwolenia na założenie lotniska użytku wyłącznego i wydanie zezwolenia:
1) o literze kodu A, B 2 220
2) o literze kodu C, D, E 4 439
5. Przeprowadzenie postępowania o wpisanie lotniska użytku publicznego do rejestru lotnisk cywilnych i wydanie zaświadczenia o wpisie:

1) o literze kodu A, B

7 767
2) o literze kodu C, D, E 33 280
6. Przeprowadzenie postępowania o wpisanie lotniska użytku wyłącznego do rejestru lotnisk cywilnych i wydanie zaświadczenia o wpisie:

1) o literze kodu A, B

2 776
2) o literze kodu C, D, E 5 548
7. Wydanie zaświadczenia o wpisie lotniska do rejestru lotnisk cywilnych 113
8. Przeprowadzenie postępowania o dokonanie zmiany w rejestrze lotnisk cywilnych 336
9. Wydanie zmienionego zaświadczenia o wpisie lotniska do rejestru lotnisk cywilnych 113
10. Zatwierdzenie instrukcji operacyjnej nowo zakładanego lotniska użytku publicznego:
1) o literze kodu A 8 876
2) o literze kodu B 17 751
3) o literze kodu C 26 624
4) o literze kodu D 35 499
5) o literze kodu E 44 374
11. Zatwierdzenie instrukcji operacyjnej nowo zakładanego lotniska użytku wyłącznego:
1) o literze kodu A 557
2) o literze kodu B 1 777
3) o literze kodu C 2 998
4) o literze kodu D 4 217
5) o literze kodu E 5 548
12. Przeprowadzenie postępowania o wydanie zezwolenia na wprowadzenie pojedynczej zmiany eksploatacyjnej i technicznej cech lotniska użytku publicznego:
1) o literze kodu A, B 1 446
2) o literze kodu C, D, E 2 887
13. Przeprowadzenie postępowania o wydanie zezwolenia na wprowadzenie pojedynczej zmiany eksploatacyjnej i technicznej cech lotniska użytku wyłącznego o literze kodu A, B, C, D, E 225
14. Przeprowadzenie postępowania o wpisanie lądowiska do ewidencji lądowisk i wydanie zaświadczenia 1 111
15. Wydanie zaświadczenia o wpisie lądowiska do ewidencji lądowisk 113
16. Wydanie duplikatu zaświadczenia o wpisie lądowiska do ewidencji lądowisk lub o wpisie lotniczego urządzenia naziemnego do rejestru lotniczych urządzeń naziemnych 336
17. Wydanie zgody na odstępstwo od wymogów dotyczących powierzchni ograniczających przeszkody 2 732
18. Przeprowadzenie procesu certyfikacji lotniska:

1) o literze kodu A

11 095
2) o literze kodu B 22 187
3) o literze kodu C 33 280
4) o literze kodu D 44 374
5) o literze kodu E 55 466
19. Przeprowadzenie procesu certyfikacji rozszerzającego zakres uprawnień wynikających z procesu certyfikacji, o wykonywanie operacji:
1) lądowania w warunkach ograniczonej widzialności (LVO) dla:
a) kategorii II (CAT II) 22 187
b) kategorii III A (CAT III A) 33 280
c) kategorii III B (CAT III B) 44 374
d) kategorii III C (CAT III C) 61 012
2) startów przy ograniczonej widzialności (LVTO) 22 187
20. Przeprowadzenie procesu certyfikacji lotniska przedłużającego ważność certyfikatu lotniska 50% stawki określonej w ust. 18
21. Przeprowadzenie procesu certyfikacji, o którym mowa w ust. 19, przedłużającego ważność uprawnień 50% opłaty określonej w ust. 19
22. Przeprowadzenie procesu certyfikacji wznawiającego ważność certyfikatu, który był nieważny dłużej niż 12 miesięcy 50% stawki określonej w ust. 18
23. Przeprowadzenie procesu certyfikacji, o którym mowa w ust. 19, wznawiającego ważność uprawnień, które były nieważne dłużej niż 12 miesięcy 50% stawki określonej w ust. 19
24. Przeprowadzenie procesu certyfikacji wznawiającego ważność certyfikatu, który był cofnięty, zawieszony lub nieważny dłużej niż 6 miesięcy, ale nie dłużej niż 12 miesięcy 25% stawki określonej w ust. 18
25. Przeprowadzenie procesu certyfikacji, o którym mowa w ust. 19, wznawiającego ważność uprawnień, które były cofnięte, zawieszone lub nieważne dłużej niż 6 miesięcy, ale nie dłużej niż 12 miesięcy 25% stawki określonej w ust. 19
3.9. Certyfikacja zarobkowego transportu lotniczego oraz wydawanie zatwierdzeń szczególnych (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiającym wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 296 z 25.10.2012, str. 1, z późn. zm.6)), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 965/2012/UE")
Rodzaj czynności urzędowej Wysokość opłaty lotniczej w zł
1 2
1. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu AOC po raz pierwszy lub wznowienie ważności certyfikatu AOC nieważnego dłużej niż 12 miesięcy: opłata podstawowa
5 115
zwiększona o opłatę za
1) przewóz pasażerów i ich bagażu 5 115
2) przewóz towarów i poczty 5 115
3) przewóz sanitarny i medyczny 5 115
2. Przeprowadzenie procesu wznowienia ważności certyfikatu AOC, który był cofnięty, zawieszony nie dłużej niż 12 miesięcy 75% opłaty wyliczonej zgodnie z ust. 1
3. Przeprowadzenie procesu związanego z wydaniem zatwierdzenia szczególnego - dla każdego egzemplarza statku powietrznego:
1) na operacje o ograniczonej widzialności (LVO):
a) kategorii II (CAT II) 2 185
b) kategorii IIIA (CAT III A) 2 185
c) kategorii IIIB (CAT III B) 2 185
d) kategorii IIIC (CAT III C) 4 369
e) operacja poza standardem w kategorii II (OTS CAT II) 2 046
f) operacja poniżej standardu w kategorii I (LTS CAT I) 2 046
g) wykonywanie startów przy ograniczonej widzialności (LVTO) 1 093
h) operacja podejścia z wykorzystaniem systemów polepszających widzenie (EVS), dla której wykorzystuje się możliwość wykonywania operacji przy minimach widzialności wzdłuż drogi startowej (RVR) zmniejszonych o nie więcej niż jedną trzecią publikowanych RVR 2 046
2) na operacje z określonymi specyfikacjami minimalnych osiągów nawigacyjnych (MNPS) 2 185
3) na operacje o wydłużonym zasięgu samolotami dwusilnikowymi (ETOPS) 4 369
4) na operacje z nawigacją w oparciu o charakterystyki systemów (PBN) - za każdą wpisywaną specyfikację PBN 2 046
5) na operacje w przestrzeni powietrznej ze zredukowanymi minimami separacji pionowej (RVSM) 3 276
6) na operacje śmigłowcowe z użyciem systemu noktowizyjnego (NVIS) 2 046
7) na operacje śmigłowcowe z ładunkiem na zaczepie zewnętrznym (HHO) 2 046
8) na każde inne zatwierdzenia szczególne, o których mowa w dodatku II do załącznika II (Part-ARO) rozporządzenia nr 965/2012/UE przypis 20 1 023
4. Przeprowadzenie procesu związanego z wydaniem zatwierdzenia szczególnego dla organizacji:
1) na transport materiałów niebezpiecznych (DG) 4 369
2) na upoważnienie do prowadzenia szkoleń personelu pokładowego zgodnie z podczęścią CC (Part-CC) załącznika III do rozporządzenia nr 965/2012/UE 2 046
3) na upoważnienie do wydawania świadectw dopuszczenia do pracy personelu pokładowego zgodnie z podczęścią CC (Part-CC) załącznika III do rozporządzenia nr 965/2012/UE 2 046
4) na operacje śmigłowcowych służb ratownictwa medycznego (HEMS) 5 115
3.10. Certyfikacja obsługi naziemnej w portach lotniczych
Rodzaj czynności urzędowej Wysokość opłaty lotniczej w zł
Wielkość jednostki organizacyjnej4)
M Ś D
1 2 3 4
1. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu AHAC po raz pierwszy lub po upływie 12 miesięcy od daty wygaśnięcia certyfikatu lub jego zawieszenia w zakresie zaopatrywania statków powietrznych w materiały napędowe 1 003 2 149 3 172
2. Przeprowadzenie procesu certyfikacji AHAC w zakresie obsługi towarów niebezpiecznych po raz pierwszy lub wznowienie ważności certyfikatu nieważnego dłużej niż 12 miesięcy (z prawem spedycji drogą lotniczą) 1 093 1 640 2 185
3.11. Certyfikacja służb żeglugi powietrznej
Rodzaj czynności urzędowej Wysokość opłaty lotniczej w zł
1 2
1. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej, odpowiednio do:
1) służby kontroli obszaru (ACC - Area Control Service) 22 187
2) służby kontroli zbliżania (APP - Approach Control Service) 11 095
3) służby kontroli lotniska (TWR - Aerodrome Control Service) 11 095
4) służby informacji powietrznej (FIS - Flight Information Service) 11 095
5) służby lotniskowej informacji powietrznej (AFIS - Aerodrome Flight Information Service) 1 111
6) służby łączności (COM - Communication Service) 1 111
7) służby nawigacji (NAV - Navigation Service) 2 220
8) służby dozorowania (SUR - Surveillance Service) 4 439
9) służby przetwarzania i zobrazowania danych (DP - Data Processing) 11 095
10) służby informacji lotniczej (AIS - Aeronautical Information Service) 11 095
11) służby lub organu zapewniającego informacje meteorologiczne 11 095
2. Przeprowadzenie procesu z wniosku o przedłużenie ważności certyfikatu do 50% opłaty określonej w ust. 1, nie więcej niż 5 548
3.12. Inne certyfikaty, zaświadczenia, zatwierdzenia oraz dokumenty
Rodzaj czynności urzędowej Wysokość opłaty lotniczej w zł
1 2
1. Dodanie statku powietrznego i związana z tym zmiana w certyfikacie AOC (zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3922/91 z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie harmonizacji wymagań technicznych i procedur administracyjnych w dziedzinie lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. UE L 373 z 31.12.1991, str. 4, z późn. zm.7) - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 1, str. 348), zwanego dalej "rozporządzeniem 3922/91/EWG)", AWC W zależności od maksymalnej masy startowej (MTOM) statku powietrznego
do 10 ton włącznie więcej niż 10 ton
215 537
2. Zmiana w certyfikacie lub specyfikacji AOC (zgodnie z rozporządzeniem 3922/91/EWG), AWC niezwiązana z dodaniem statku powietrznego Wielkość jednostki organizacyjnej4)1
M Ś D
111 220 438
3. Rozpatrzenie wniosku o wydanie zgody na lot cywilnego statku powietrznego z materiałami niebezpiecznymi niedopuszczonymi lub warunkowo dopuszczonymi do przewozu na pokładzie statku powietrznego (w tym lotu tranzytowego) obejmującego wydanie odstępstwa 11 095
4. Akceptacja pilota do przeprowadzania kontroli typu line-check 113
5. Wydanie decyzji w sprawie zwolnień oraz odstępstw od przepisów art. 8 ust. 2 i 3 rozporządzenia 3922/91/EWG 11 095
6. Zatwierdzenie umowy o czasowym oddaniu statku powietrznego do używania w oparciu o art. 83 bis Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. poz. 212 i 214, z późn. zm.8)) i przekazanie nadzoru od lub do organu nadzoru innego państwa 2 220
7. Wydanie zgody na wykonywanie lotów w strefach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 119 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze 889
8. Wydanie certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa 169
9. Wydanie identyfikatora członka załogi (Crew Member Certificate - CMC) 58
10. Wydanie certyfikatu wewnętrznego audytora kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego 205
11. Wydanie certyfikatu centrum medycyny lotniczej 1 111
12. Wydanie certyfikatu dla lekarza orzecznika medycyny lotniczej 220
13. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia programu ochrony lotniska użytku publicznego 2 220
14. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia programu ochrony lotniska użytku wyłącznego 557
15. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia programu ochrony przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz regularny 1 111
16. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia programu ochrony przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz nieregularny 557
17. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia programu ochrony podmiotu świadczącego obsługę naziemną 281
18. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia programu ochrony służby żeglugi powietrznej lub organu zapewniającego osłonę meteorologiczną 502
19. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia programu ochrony podmiotu wykonującego inną działalność gospodarczą 336
20. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia zmiany lub aktualizacji programu ochrony lotniska użytku publicznego 669
21. Zatwierdzenie programu ochrony podmiotu zapewniającego osłonę meteorologiczną lotnictwa cywilnego 557
22. Zatwierdzenie programu ochrony zarejestrowanego agenta 502
23. Zatwierdzenie programu ochrony zarejestrowanego dostawcy zaopatrzenia pokładowego 502
24. Wyznaczenie znanego nadawcy ładunków i poczty 281
25. Kontrola w siedzibie zarejestrowanego agenta/zarejestrowanego dostawcy lub znanego nadawcy (w zakresie ładunków i poczty) 281
26. Ponowne wyznaczenie znanego nadawcy w zakresie ładunków i poczty po upływie 5 lat od wyznaczenia, o którym mowa w ust. 24 137
27. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia zmiany lub aktualizacji programu ochrony innego lotniska 169
28. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia zmiany lub aktualizacji programu ochrony przewoźnika wykonującego loty regularne 336
29. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia zmiany lub aktualizacji programu ochrony przewoźnika wykonującego loty nieregularne 169
30. Zatwierdzenie zmiany lub aktualizacji programu ochrony innych podmiotów prowadzących lotniczą działalność gospodarczą 58
31. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia programu szkolenia z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego 225
32. Wydanie opinii o możliwości lokalizacji inwestycji ze względu na wysokość zabudowy, o ile przepisy prawa nie nakładają obowiązku zajęcia stanowiska przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego 1 093
33. Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie pokazu lotniczego Opłata podstawowa

169

zwiększona o

58

za każdy dzień wykonywania pokazów dla każdego statku powietrznego używanego w pokazach

34. Przeprowadzenie procesu wpisu lub zmiany do rejestru lotniczych urządzeń naziemnych i wydanie zaświadczenia o wpisie lub zmianie dla każdego z poniższych urządzeń:

1) urządzenia łączności (w urządzeniach połączonych opłaty sumują się):

a) naziemne radiostacje lotnicze 889
b) system łączności głosowej VCS 889
c) system transmisji danych G/G 889
2) urządzenie radionawigacyjne (w urządzeniach połączonych opłaty sumują się):
a) ILS, MLS 3 329
b) VOR/DVOR 2 220
c) NDB 1 111
d) DME 557
e) D/GPS (GBAS) 2 220
3) urządzenia dozorowania (w urządzeniach połączonych opłaty sumują się):
a) radar pierwotny dozorowania (PSR) 1 667
b) radar wtórny dozorowania (MSSR) 1 667
c) radar kontroli płyty lotniska 1 111
d) system multilateracyjny WAM 1 667
e) system multilateracyjny LAM 1 667
4) system przetwarzania i zobrazowania danych 5 548
5) wzrokowe pomoce nawigacyjne (systemy świetlne) 889-1 111
6) automatyczne systemy pomiarowe parametrów meteorologicznych
a) AWOS dla I kat. precyzyjnego podejścia 1 111
b) AWOS dla II kat. precyzyjnego podejścia 1 111
c) AWOS dla III kat. precyzyjnego podejścia 1 111
d) AWOS dla potrzeb AFIS 557
35. Wydanie zaświadczenia o zmianie wpisu w rejestrze lotniczych urządzeń naziemnych każde z urządzeń lub systemów wymienionych w ust. 34 225
36. Wydanie duplikatu zaświadczenia o zmianie wpisu w rejestrze lotniczych urządzeń naziemnych

każde zaświadczenie

113
37. Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru radiobikonów za każdy radiobikon 58
38. Wyznaczenie unijnego podmiotu zatwierdzającego do spraw ochrony lotnictwa cywilnego 307
39. Przeprowadzenie przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego wizji lokalnej w celu potwierdzenia wdrożenia w ramach zatwierdzenia unijnych środków ochrony lotnictwa w odniesieniu do odpowiednich przewozów ładunków wykonywanych przez przewoźnika lotniczego przewożącego ładunki i pocztę z krajów trzecich oraz do zarejestrowanych agentów z krajów trzecich 20 460
3.13. Inne certyfikaty, zaświadczenia, zatwierdzenia oraz dokumenty wydane zgodnie z rozporządzeniem nr 965/2012/UE
Rodzaj czynności urzędowej Wysokość opłaty lotniczej w zł
1 2
1. Zmiana w certyfikacie AOC, specyfikacjach operacyjnych lub w wykazie zatwierdzeń szczególnych w zakresie wykazu statków powietrznych W zależności od maksymalnej masy startowej (MTOM) statku powietrznego
do 10 ton włącznie więcej niż 10 ton
220 549
2. Zmiana w certyfikacie AOC lub specyfikacjach operacyjnych, z wyjątkiem zmian, o których mowa w ust. 1 1 023
3. Zatwierdzenie szkoleniowego urządzenia symulacji lotu (FSTD) do prowadzenia szkoleń i sprawdzeń u posiadacza certyfikatu AOC 1 023
4. Postępowanie w sprawie wydania zwolnienia na podstawie art. 71 ust. 1 rozporządzenia nr 2018/1139/UE w zakresie podmiotów objętych rozporządzeniem nr 965/2012/UE 10 920
5. Zatwierdzenie indywidualnego programu określającego czas lotu na podstawie ARO.OPS.235 rozporządzenia nr 965/2012/UE 10 230
6. Zatwierdzenie umowy leasingu statku powietrznego, o której mowa w ARO.OPS.110 albo w ARO.OPS.155 w podczęści OPS załącznika II do rozporządzenia nr 965/2012/UE (dry-lease, wet-lease) 1 023
7. Zatwierdzenie w zakresie bezpieczeństwa umowy w sprawie dzielenia oznaczeń linii z przewoźnikiem z państwa trzeciego 1 023
8. Przyjęcie zgłoszenia wykonywania operacji niezarobkowych skomplikowanym statkiem powietrznym z napędem silnikowym 512
9. Przyjęcie zgłoszenia wykonywania zarobkowych operacji specjalistycznych 512
10. Zgłoszenie zawierające zmiany w zgłoszeniu wykonywania operacji niezarobkowych skomplikowanym statkiem powietrznym z napędem silnikowym albo wykonywania zarobkowych operacji specjalistycznych 205
11. Rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka 2 046
12. Wniosek o zmianę zezwolenia na wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka, bez względu na ilość i zakres zmian 1 023
13. Zatwierdzenie alternatywnych sposobów spełnienia wymagań 2 046
14. Zatwierdzenie listy minimalnego wyposażenia lub zmiany tej listy, bez względu na ilość i zakres zmian 2 046
Tabela nr 2

Wykaz egzaminów na licencje i świadectwa kwalifikacji oraz wysokość stawek opłaty lotniczej związanej z egzaminami

Część I Egzaminy
1.1. Egzaminy teoretyczne oraz teoretyczno-praktyczne na licencje i świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane
Rodzaj czynności urzędowej Wysokość opłaty lotniczej w zł
1 2
1. Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego na licencję:
1) praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego 220
2) pilota samolotowego rekreacyjnego, pilota samolotowego turystycznego, pilota śmigłowcowego rekreacyjnego, pilota śmigłowcowego turystycznego, pilota wiatrakowcowego turystycznego, pilota balonowego rekreacyjnego, pilota balonowego, pilota szybowcowego rekreacyjnego, pilota szybowcowego, mechanika lotniczego obsługi technicznej 330
3) pilota samolotowego zawodowego, pilota śmigłowcowego zawodowego, pilota wiatrakowcowego zawodowego, pilota sterowcowego zawodowego, nawigatora lotniczego, mechanika pokładowego, dyspozytora lotniczego 438
4) pilota samolotowego liniowego, pilota śmigłowcowego liniowego 1 093
2. Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego lub egzaminu teoretyczno-praktycznego kandydata na mechanika lotniczego obsługi technicznej Part-66:
1) za egzamin z każdego modułu Part-66: od M1 do M17 220
2) za każdy egzamin powtórkowy z niezaliczonego modułu Part-66 330
3) za egzamin teoretyczno-praktyczny na typ statku powietrznego o maksymalnej masie startowej (MTOM) nieprzekraczającej 5 700 kg

- za każdą kategorię

330
3. Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego na dodatkowe uprawnienie w zakresie wykonywanych czynności lotniczych, za każde nowe uprawnienie wpisywane do licencji:
1) zawodowej, liniowej 220
2) do pozostałych licencji 166
4. Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego na świadectwo kwalifikacji 57
5. Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego na dodatkowe uprawnienie w zakresie wykonywanych czynności lotniczych, za każde nowe uprawnienie wpisywane do świadectwa kwalifikacji 166
6. Przeprowadzenie cząstkowego egzaminu teoretycznego na uznanie licencji albo egzaminu wskazanego w decyzji o zawieszeniu lub ograniczeniu licencji albo świadectwa kwalifikacji 111
7. Przeprowadzenie komisyjnego egzaminu teoretycznego, za każdy przedmiot 330
1.2. Egzaminy praktyczne na licencje i świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane
Rodzaj czynności urzędowej Wysokość opłaty lotniczej w zł
1 2
1. Przeprowadzenie egzaminu praktycznego kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego na licencję:
1) pilota samolotowego rekreacyjnego 875
2) pilota samolotowego turystycznego 875
3) pilota śmigłowcowego rekreacyjnego 875
4) pilota śmigłowcowego turystycznego 875
5) pilota wiatrakowcowego turystycznego 875
6) pilota samolotowego zawodowego 2 185
7) pilota śmigłowcowego zawodowego 2 185
8) pilota wiatrakowcowego zawodowego 1 093
9) pilota sterowcowego zawodowego 1 093
10) pilota samolotowego liniowego 3 276
11) pilota śmigłowcowego liniowego 3 276
12) pilota balonowego rekreacyjnego 548
13) pilota balonowego 548
14) pilota szybowcowego rekreacyjnego 111
15) pilota szybowcowego 111
16) nawigatora lotniczego 1 640
17) mechanika pokładowego 1 093
18) kontrolera ruchu lotniczego 2 732
19) dyspozytora lotniczego 1 093
20) mechanika lotniczego obsługi technicznej 1 093
21) praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego 1 093
2. Przeprowadzenie egzaminu praktycznego kandydatów na uprawnienia w zakresie znajomości lotniczego języka angielskiego, języka polskiego oraz egzaminu na przedłużenie ważności tego uprawnienia zgodnie z wymaganiami Załącznika 1 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. 614
3. Przeprowadzenie egzaminu praktycznego lub oceny kompetencji kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego na dodatkowe uprawnienie w zakresie wykonywanych czynności lotniczych, za każde nowe uprawnienie wpisywane do licencji 330
4. Przeprowadzenie egzaminu praktycznego kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego na świadectwo kwalifikacji dla:
1) pilota lotni 68
2) pilota paralotni 46
3) pilota motolotni i motoparalotni 68
4) pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg 68
5) pilota - operatora modelu latającego 24
6) skoczka spadochronowego 46
7) operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe 111
8) pilota wiatrakowca ultralekkiego 68
9) mechanika poświadczenia obsługi statku powietrznego 111
10) informatora służby informacji powietrznej 111
11) informatora lotniskowej służby informacji powietrznej 68
5. Przeprowadzenie egzaminu praktycznego kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego na dodatkowe uprawnienie w zakresie wykonywanych czynności lotniczych, za każde nowe uprawnienie wpisywane do świadectwa kwalifikacji 111
6. Przeprowadzenie egzaminu praktycznego, kontroli umiejętności lub oceny kompetencji:
1) na przedłużenie ważności uprawnienia wpisanego do licencji, za każde przedłużane uprawnienie 111
2) na wznowienie ważności uprawnienia wpisywanego do licencji, za każde wznawiane uprawnienie 323
3) w zakresie wykonywanych czynności egzaminacyjnych wymaganych przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 311 z 25.11.2011, str. 1, z późn. zm.9)) 323
7. Przeprowadzenie egzaminu praktycznego na przedłużenie lub wznowienie ważności uprawnienia wpisywanego do świadectwa kwalifikacji, za każde przedłużane lub wznawiane uprawnienie 57
Część II

Zaświadczenia oraz poświadczenie zgodności dokumentu z oryginałem

2.1. Zaświadczenia i poświadczenia
Rodzaj czynności urzędowej Wysokość opłaty lotniczej w zł
1 2
1. Wydanie zaświadczenia o zdanym egzaminie na licencję 36
2. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo kandydata w egzaminach 20
Tabela nr 3

Wykaz czynności urzędowych i wysokość stawek opłaty lotniczej za sprawowanie bieżącego nadzoru nad lotnictwem cywilnym

Część I
Nadzór nad instytucjami zapewniającymi służby żeglugi powietrznej
Rodzaj czynności urzędowej Wysokość opłaty lotniczej w zł
1 2
1. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad instytucją posiadającą certyfikat w zakresie poniższych obszarów:
1) służby kontroli obszaru (ACC - Area Control Service) 22 187
2) służby kontroli zbliżania (APP - Approach Control Service) 11 095
3) służby kontroli lotniska (TWR - Aerodrome Control Service) 11 095
4) służby informacji powietrznej (FIS - Flight Information Service) 11 095
5) służby lotniskowej informacji powietrznej (AFIS - Aerodrome Flight Information Service) 2 220
6) służby łączności (COM - Communication Service) 1 111
7) służby nawigacji (NAV - Navigation Service) 2 220
8) służby dozorowania (SUR - Surveillance Service) 4 439
9) służby przetwarzania i zobrazowania danych (DP - Data Processing) 11 095
10) służby informacji lotniczej (AIS - Aeronautical Information Service) 11 095
2. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad instytucją posiadającą certyfikat w zakresie służby meteorologicznej/organ służby 5 548
Część II

Nadzór nad eksploatacją lotnisk

Rodzaj czynności urzędowej Wysokość opłaty lotniczej w zł
1 2
Sprawowanie bieżącego nadzoru nad bezpieczną eksploatacją posiadacza certyfikatu lotniska:
1) o literze kodu A 5 548
2) o literze kodu B 16 641
3) o literze kodu C 33 280
4) o literze kodu D 44 374
5) o literze kodu E 61 012
Część III

Nadzór nad rynkiem przewozów lotniczych zgodnie z rozporządzeniem nr 3922/91/EWG oraz nad posiadaczami certyfikatu AWC i AHAC

Rodzaj czynności urzędowej Wysokość opłaty lotniczej w zł
1 2
1. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczem certyfikatu AOC i wpisanymi do niego zezwoleniami specjalnymi: Opłata podstawowa w wysokości 100% opłaty określonej w tabeli nr 1 część III podczęść 3.9. ust. 1 zwiększona o opłatę za każde zezwolenie wpisane do certyfikatu
1) na operacje w każdych warunkach meteorologicznych AWO - od E1 do E5 1 111
2) na operacje w przestrzeniach MNPS - E6 889
3) na operacje o wydłużonym zasięgu samolotami dwusilnikowymi - ETOPS - E7 3 329
4) na operacje nawigacji obszarowej - RNAV - E8 557
5) na operacje w przestrzeniach RVSM - E9 669
6) na przewóz materiałów niebezpiecznych - DGR - E11 889
7) na śmigłowcowe operacje przybrzeżne - E12 1 111
8) na operacje transportu pilotów morskich - E13 1 111
2. Przeprowadzenie procesu uznania certyfikatu przewoźnika lotniczego wydanego przez państwa obce z wyłączeniem państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej 4 439
3. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczem certyfikatu AWC Opłata podstawowa

225

zwiększona o

225

za każdy statek powietrzny o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg włącznie wpisany do certyfikatu

zwiększona o

557

za każdy statek powietrzny o maksymalnej masie startowej (MTOM) powyżej 495 kg wpisany do certyfikatu

4. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczem certyfikatu AWC dla usług wykonywanych przy użyciu balonów lub sterowców Opłata podstawowa

113

zwiększona o

113

za każdy balon lub sterowiec wpisany do certyfikatu

5. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczem certyfikatu AHAC w zakresie:
1) obsługi ładunków (towarów poczty) - kat. 4 (ogólne usługi administracyjno-gospodarcze wykonywane w interesie użytkowników) w portach lotniczych, w których ruch roboczy wynosi:
a) do 1 000 000 pasażerów lub do 25 000 ton ładunku 36
b) od 1 000 000 do 2 000 000 pasażerów lub od 25 000 do 50 000 ton ładunku 47
c) od 2 000 000 do 5 000 000 pasażerów lub od 50 000 do 125 000 ton ładunku 70
d) od 5 000 000 do 10 000 000 pasażerów lub od 125 000 do 250 000 ton ładunku 137
e) powyżej 10 000 000 pasażerów lub powyżej 250 000 ton ładunku 257
2) obsługi dotyczącej zaopatrzenia statków powietrznych w paliwo, smary i inne materiały techniczne - kat. 7 (obsługa w zakresie zaopatrzenia statków powietrznych w paliwo, smary i inne materiały techniczne) w portach lotniczych, w których ruch roboczy wynosi:
a) do 1 000 000 pasażerów lub do 25 000 ton ładunku

b) od 1 000 000 do 2 000 000 pasażerów lub od 25 000 do 50 000 ton ładunku

70

137

c) od 2 000 000 do 5 000 000 pasażerów lub od 50 000 do 125 000 ton ładunku 257
d) od 5 000 000 do 10 000 000 pasażerów lub od 125 000 do 250 000 ton ładunku 646
e) powyżej 10 000 000 pasażerów lub powyżej 250 000 ton ładunku 778
Część IV
Nadzór nad rynkiem przewozów lotniczych oraz inną działalnością gospodarczą w lotnictwie cywilnym, zgodnie z rozporządzeniem nr 965/2012/UE
Rodzaj czynności urzędowej Wysokość opłaty lotniczej w zł
1 2
1. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczem certyfikatu AOC Opłata podstawowa w wysokości 100% opłaty podstawowej określonej w tabeli nr 1 część III podczęść 3.9.1 ust. 1
2. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad wydanymi zatwierdzeniami szczególnymi (dla przewoźników AOC oraz pozostałych użytkowników):
1) na operacje przy ograniczonej widzialności (LVO) - za każde zezwolenie 1 093
2) na operacje z określonymi specyfikacjami minimalnych osiągów nawigacyjnych (MNPS) 1 093
3) na operacje o wydłużonym zasięgu samolotami dwusilnikowymi - ETOPS 3 276
4) na operacje z nawigacją w oparciu o charakterystyki systemów (PBN) - za każdą specyfikację PBN 512
5) na operacje w przestrzeni powietrznej ze zredukowanymi minimami separacji pionowej (RVSM) 1 023
6) na operacje śmigłowcowe z użyciem systemu noktowizyjnego (NVIS) 1 023
7) na operacje śmigłowcowe z ładunkiem na zaczepie zewnętrznym (HHO) 1 023
8) na operacje śmigłowcowych służb ratownictwa medycznego (HEMS) 2 046
9) na inne zatwierdzenia szczególne wpisywane do specyfikacji operacyjnej, o których mowa w Dodatku II w Part-ARO przypis 20 - za każde zezwolenie 1 023
10) na transport materiałów niebezpiecznych - DG 1 023
11) na upoważnienie do szkolenia personelu pokładowego zgodnie z podczęścią CC (Part-CC) załącznika III do rozporządzenia nr 965/2012/UE 1 023
12) na upoważnienie do wydawania świadectw dopuszczenia do pracy personelu pokładowego zgodnie z podczęścią CC (Part-CC) załącznika III do rozporządzenia nr 965/2012/UE 1 023
3. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad zgłaszającymi wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych 2 046
4. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad zgłaszającymi wykonywanie operacji niezarobkowych skomplikowanym statkiem powietrznym z napędem silnikowym 2 046
5. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczami zezwolenia na wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka, w tym wykonywania zarobkowych operacji specjalistycznych 5 115
Część V

Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczami certyfikatu ATO, CTO, ATCO TO, FISP TO oraz MTO

Rodzaj czynności urzędowej Wysokość opłaty lotniczej w zł
1 2
1. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczem certyfikatu ATO, CTO, ATCO TO lub FISP TO:
1) ATO 768
2) CTO, ATCO TO lub FISP TO 438
2. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczem certyfikatu MTO Part-147 szkolącego na kategorię lub podkategorię 1 072
3. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad organizacjami szkoleniowymi mechaników lotniczych obsługi technicznej innych niż organizacje MTO Part-147 537
Część VI

Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczami certyfikatu AMO, POA, CAMO

Rodzaj czynności urzędowej Wysokość opłaty lotniczej w zł
1 2
1. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczami certyfikatu AMO:
1) spełniającymi wymagania PART-1453)
a) w klasie statki powietrzne A1 A2 A3 A4
1 667 834 834 613
b) w klasie silniki B1 B2 B3
1 251 613 418
c) w klasie podzespoły 252 za każdą kategorię
d) w klasie badania nieniszczące 252
2) spełniającymi wymagania PART M/F3)
a) w klasie statki powietrzne A1 A2 A3 A4
613 613 418
b) w klasie silniki B1 B2 B3
834 418 252
c) w klasie podzespoły 169 za każdą kategorię
d) w klasie badania nieniszczące 169
3) spełniającymi wymagania PL-63)
a) w klasie statki powietrzne A1 A2 A3 A4
418 418 252
b) w klasie silniki B1 B2 B3
502 281 169
c) w klasie podzespoły 125
d) w klasie badania nieniszczące 125
2. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczami certyfikatu CAMO:
1) spełniającymi wymagania PART M/G w zakresie uprawnień określonych w pkt M.A.711(a) A1 A2 A3 A4
1 667 834 834 281
2) spełniającymi wymagania PART M/G w zakresie uprawnień określonych w pkt M.A.711(b) 1 111 557 390 225
3) spełniającymi wymagania PART M/G w zakresie uprawnień określonych w pkt M.A.711(c) 834 390 281 142
4) spełniającymi wymagania PL-6 336 225 113
3. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczem certyfikatu POA 50% wartości opłaty jak za certyfikację (tabela nr 1 część III podczęść 3.5.)
4. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczem certyfikatu dotyczącego projektowania, produkcji i obsługi 281
5. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad budową w pojedynczym egzemplarzu: lotni, paralotni, spadochronu, motolotni lub ultralekkiego statku powietrznego 281
6. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczem certyfikatu dotyczącego obsługi sprzętu spadochronowego, motolotni lub ultralekkich statków powietrznych 169
Część VII

Sprawowanie bieżącego nadzoru nad działalnością centrów medycyny lotniczej i lekarzy orzeczników medycyny lotniczej

Rodzaj czynności urzędowej Wysokość opłaty lotniczej w zł
1 2
1. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad działalnością centrum medycyny lotniczej 1 093
2. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad działalnością lekarza orzecznika medycyny lotniczej 220
_____________________

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 176 z 07.07.2015, str. 4, Dz. Urz. UE L 241 z 17.09 2015, str. 16, Dz. Urz. UE L 50 z 28.02.2017, str. 13, Dz. Urz. UE L 123 z 06.05.2017, str. 52, Dz. Urz. UE L 141 z 01.06.2017, str. 30, Dz. Urz. UE L 144 z 07.06.2017, str. 37, Dz. Urz. UE L 126 z 23.05.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 207 z 16.08.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 228 z 04.09.2019, str. 106.

3) W przypadku zatwierdzenia w wielu klasach końcowa opłata jest sumą opłat w poszczególnych klasach.

4) Wielkość jednostki organizacyjnej, gdzie:

a) M - oznacza jednostkę organizacyjną zatrudniającą do 10 osób, w wymiarze min. 35 godzin tygodniowo, dla każdego zatrudnionego,

b) Ś - oznacza jednostkę organizacyjną zatrudniającą od 10 do 100 osób, w wymiarze min. 35 godzin tygodniowo, dla każdego zatrudnionego,

c) D - oznacza jednostkę organizacyjną zatrudniającą powyżej 100 osób, w wymiarze min. 35 godzin tygodniowo, dla każdego zatrudnionego.

5) Wyjaśnienia do kodu referencyjnego lotniska, zwanego "kodem" w tabeli nr 1 część III podczęść 3.8, znajdują się w tomie 1 Załącznika 14 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

6) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 227 z 24.08.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 23 z 28.01.2014, str. 27, Dz. Urz. UE L 28 z 31.01.2014, str. 17, Dz. Urz. UE L 123 z 24.04.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L z 24 z 30.01.2015, str. 5, Dz. Urz. UE L 106 z 24.04.2015, str. 18, Dz. Urz. UE L 206 z 01.08.2015, str. 21, Dz. Urz. UE L 330 z 16.12.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 198 z 23.07.2016, str. 13, Dz. Urz. UE L 350 z 22.12.2016, str. 126, Dz. Urz. UE L 55 z 02.03.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 145 z 08.06.2017, str. 26, Dz. Urz. UE L 235 z 13.09.2017, str. 32, Dz. Urz. UE L 71 z 14.03.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 188 z 25.07.2018, str. 3, Dz. Urz. UE L 326 z 20.12.2018, str. 53, Dz. Urz. UE L 228 z 04.09.2019, str. 106 oraz Dz. Urz. UE L 229 z 05.09.2019, str. 1.

7) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 291 z 14.11.1996, str. 15, Dz. Urz. UE L 130 z 26.05.1999, str. 16, Dz. Urz. UE L 333 z 29.12.2000, str. 47, Dz. Urz. UE L 240 z 07.09.2002, str. 1, Dz. Urz. UE L 377 z 27.12.2006, str. 1 i 176, Dz. Urz. UE L 10 z 12.01.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 79 z 19.03.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 254 z 20.09.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 114 z 04.05.2011, str. 7 oraz Dz. Urz. UE L 212 z 22.08.2018, str. 1.

8) Zmiany wymienionej konwencji zostały ogłoszone w Dz. U. z 1963 r. poz. 137 i 138, z 1969 r. poz. 210 i 211, z 1976 r. poz. 130, 131, 188, 189, 227 i 228, z 1984 r. poz. 199 i 200, z 2000 r. poz. 446 i 447, z 2002 r. poz. 527 i 528, z 2003 r. poz. 700 i 701 oraz z 2012 r. poz. 368, 369, 370 i 371.

9) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 100 z 05.04.2012, str. 1, Dz. Urz. UE L 23 z 28.01.2014, str. 25, Dz. Urz. UE L 74 z 14.03.2014, str. 33, Dz. Urz. UE L 74 z 18.03.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 91 z 07.04.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 149 z 13.06.2017, str. 98, Dz. Urz. UE L 192 z 30.07.2018, str. 31, Dz. Urz. UE L 204 z 13.08.2018, str. 13, Dz. Urz. UE L 326 z 20.12.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 8 z 10.01.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 75 z 19.03.2019, str. 66 oraz Dz. Urz. UE L 268 z 22.10.2019, str. 23.

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257).

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020