Włączenie kwalifikacji rynkowej "Projektowanie procesu dydaktycznego w kiteboardingu" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

M.P.2020.161
OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPORTU 1
z dnia 17 stycznia 2020 r.
w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Projektowanie procesu dydaktycznego w kiteboardingu" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej "Projektowanie procesu dydaktycznego w kiteboardingu" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
ZAŁĄCZNIK

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "PROJEKTOWANIE PROCESU DYDAKTYCZNEGO W KITEBOARDINGU" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1. Nazwa kwalifikacji rynkowej
Projektowanie procesu dydaktycznego w kiteboardingu
2. Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej
Certyfikat
3. Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej i warunki przedłużenia jego ważności
Certyfikat ważny jest 3 lata. Warunkiem przedłużenia certyfikatu jest przedstawienie raportów z przeprowadzenia przez osobę posiadającą certyfikat minimum 5 procesów szkoleniowo-treningowych w okresie ważności certyfikatu.
4. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji rynkowej oraz odniesienie do poziomu Sektorowej Ramy Kwalifikacji
6 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, 6 poziom Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Sporcie
5. Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji rynkowej
Osoba posiadająca kwalifikację "Projektowanie procesu dydaktycznego w kiteboardingu" planuje, organizuje i realizuje proces dydaktyczny we wszystkich klasach kiteboardingu, w zmiennych warunkach atmosferycznych i hydrologicznych, na akwenach o wysokim stopniu trudności (zamkniętych, otwartych, zafalowanych). Jest również przygotowana do budowania ram teoretycznych prowadzenia zajęć z kiteboardingu w ramach sportu dla wszystkich. Jest gotowa do opracowywania materiałów merytorycznych związanych z nauczaniem i doskonaleniem w kiteboardingu, w tym m.in. artykułów i opracowań. Wykazuje się zaawansowaną wiedzą z zakresu teorii dyscypliny (w tym jej historii i różnych uwarunkowań) oraz teorii sportu (w tym wiedzą metodyczną, powiązaną z biologicznymi aspektami uprawiania sportu). Wykorzystując kompetencje retoryczne i komunikacyjne, prowadzi szkolenia z obszaru kiteboardingu w ramach sportu dla wszystkich dla osób z niższymi kwalifikacjami instruktorskimi.
Zestaw 1. Organizowanie procesu dydaktycznego we wszystkich klasach kiteboardingu, w zmiennych warunkach atmosferycznych i hydrologicznych, na akwenach o wysokim stopniu trudności (zamkniętych, otwartych, zafalowanych)
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Omawia zagadnienia związane z akwenami o wysokim stopniu trudności - charakteryzuje zmienne warunki atmosferyczne i hydrologiczne w kontekście procesu dydaktycznego w kiteboardingu;

- charakteryzuje akweny o wysokim stopniu trudności;

- charakteryzuje optymalne warunki do prowadzenia zajęć i procesu dydaktycznego w kiteboardingu na akwenach o wysokim stopniu trudności.

Organizuje proces dydaktyczny we wszystkich klasach kiteboardingu, w zmiennych warunkach atmosferycznych i hydrologicznych, na akwenach o różnym stopniu trudności - analizuje akwen i warunki meteorologiczne pod kątem możliwości przeprowadzenia procesu dydaktycznego;

- ocenia możliwość przeprowadzenia procesu dydaktycznego na akwenie w kontekście uwarunkowań organizacyjno-prawnych;

- przygotowuje miejsce do prowadzenia procesu dydaktycznego, uwzględniając możliwości kursantów;

- zabezpiecza akwen szkoleniowy, wykorzystując flagi, boje, sygnalizację dźwiękową oraz jednostkę asekuracyjną;

- omawia i przygotowuje oznaczenie akwenu szkoleniowego w różnych wariantach;

- sprawdza stan techniczny sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia procesu dydaktycznego;

- opisuje dostępne narzędzia i sposoby wspierające komunikację z uczestnikami przebywającymi na akwenie (sygnały dźwiękowe, wizualne, słowne przekazywane drogą radiową);

- przygotowuje narzędzia wzmacniające motywację uczestnictwa w procesie dydaktycznym (np. prezentacje, zdjęcia, filmy);

- opracowuje i przygotowuje narzędzia do analizowania postępów w procesie dydaktycznym;

- określa zakres kompetencji, obowiązków i odpowiedzialności asystenta, instruktora i trenera kiteboardingu.

Przygotowuje proces dydaktyczny we wszystkich odmianach kiteboardingu, w zmiennych warunkach atmosferycznych i hydrologicznych, na akwenach o różnym stopniu trudności - omawia założenia procesu dydaktycznego;

- wyznacza krótko- i długoterminowe cele procesu dydaktycznego, uwzględniając warunki oraz potrzeby i możliwości uczestników zajęć.

Zestaw 2. Realizowanie procesu dydaktycznego we wszystkich odmianach kiteboardingu, w zmiennych warunkach atmosferycznych i hydrologicznych, na akwenach o wysokim stopniu trudności (zamkniętych, otwartych, zafalowanych)
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Prowadzi proces dydaktyczny we wszystkich klasach kiteboardingu, w zmiennych warunkach atmosferycznych i hydrologicznych, na akwenach o różnym stopniu trudności - dostosowuje formy i metody prowadzenia procesu dydaktycznego do zmiennych warunków atmosferycznych i hydrologicznych;

- uwzględnia stopień trudności akwenu w doborze form i metod prowadzenia jednostek dydaktycznych i procesu dydaktycznego;

- wskazuje możliwości wykorzystania środków, form i metod zapożyczonych z innych sportów;

- systematycznie kontroluje liczbę kursantów na akwenie w czasie trwania procesu dydaktycznego;

- sporządza tabelę analizy błędów;

- analizuje postępy uczestników przy wsparciu nowoczesnych technologii (np. rejestratory wideo).

Pływa na desce z hydroskrzydłem (FK) z masztem nie krótszym niż 70 cm - omawia zasady wchodzenia w lewitację;

- wykonuje poprawny start na desce w obu kierunkach;

- płynie bez lewitacji na desce;

- przyjmuje poprawną pozycję podczas pływania;

- wprowadza w lewitację (żabkowanie) deskę;

- wykazuje się umiejętnością stałego, bezproblemowego i bezpiecznego pływania w lewitacji minimum przez 200 metrów, na wiatr i z wiatrem;

- wykonuje zwroty (sztag i rufa - w lewitacji lub gdy deska dotyka powierzchni wody);

- obsługuje latawiec komorowy (start, lądowanie).

Wykorzystuje motorową jednostkę asekuracyjną do prowadzenia asekuracji, szkoleń oraz akcji ratunkowej - przed użyciem jednostki asekuracyjnej sprawdza jej wyposażenie i stan techniczny;

- prowadzi jednostkę asekuracyjną;

- zabezpiecza akwen szkoleniowy np. przez rozstawienie bojek;

- przed wejściem kursantów na wodę ustala awaryjne sygnały ostrzegawcze (flaga, gwizdek, sygnały wizualne) oraz znaczenie tych sygnałów;

- zachowuje bezpieczną odległość pomiędzy łodzią a kursantami;

- kontroluje na bieżąco bezpieczeństwo kursantów w wyznaczonej strefie;

- przeprowadza procedurę startowania i lądowania latawca z pokładu jednostki asekuracyjnej.

Wykorzystuje narzędzia komunikacji i motywacji - przedstawia uczestnikom koncepcję szkoleniową;

- przedstawia uczestnikom możliwości rozwoju umiejętności profesjonalnych związanych z kiteboardingiem;

- podsumowuje jednostkę dydaktyczną, podkreśla zrealizowane cele oraz zachęca do udziału w kolejnych zajęciach;

- angażuje uczestników do aktywnego uczestnictwa w procesie dydaktycznym.

Zestaw 3. Opracowywanie zagadnień dydaktycznych z obszaru kiteboardingu
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Charakteryzuje uwarunkowania prawne i metodyczne planowania procesu dydaktycznego w kiteboardingu - omawia bieżące regulacje prawne obowiązujące w sporcie dla wszystkich;

- omawia zagadnienia związane z kwalifikowaniem instruktorów i trenerów kiteboardingu;

- omawia zagadnienia związane ze standardami jakości stosowanymi w nauczaniu kiteboardingu;

- omawia zagadnienia metodyczne dotyczące prowadzenia jednostek dydaktycznych;

- omawia zagadnienia związane z bezpieczeństwem instruktorów, trenerów i uczestników procesów dydaktycznych;

- omawia zagadnienia związane z wyposażeniem instruktorów, trenerów i uczestników procesów dydaktycznych;

- omawia zagadnienia związane z organizacją sportu w stosunku do rodzaju akwenu;

- omawia schematy prowadzenia procesów dydaktycznych na różnych typach akwenów;

- omawia zagadnienia związane z użyciem łodzi motorowej;

- omawia zasady grupowych procesów dydaktycznych;

- omawia zagadnienia związane z organizacją i realizacją ćwiczeń praktycznych;

- omawia zagadnienia związane z weryfikacją umiejętności uczestników procesów dydaktycznych;

- omawia zagadnienia związane z zasadami organizowania kursów instruktorskich;

- omawia zagadnienia związane z meteorologią i hydrologią w kontekście organizacji i prowadzenia zajęć z kiteboardingu.

Identyfikuje obszary wiedzy w krajowych opracowaniach z obszaru kiteboardingu, które wymagają rozwinięcia - wymienia dostępne zasoby wiedzy naukowej z obszaru dyscypliny (publikacje, źródła elektroniczne), uwzględniając źródła dotyczące nauczania i doskonalenia umiejętności uczestników procesów dydaktycznych;

- wskazuje obszary wiedzy, które wymagają uzupełnienia i rozwinięcia.

Sporządza opracowanie dotyczące wybranego obszaru wiedzy z kiteboardingu - określa i konsultuje z osobami prowadzącymi walidację temat, który stanie się przedmiotem przygotowanego przez niego opracowania;

- tworzy konspekt opracowania;

- przygotowuje opracowanie w formie pisemnej;

- referuje opracowane zagadnienia;

- odpowiada na wątpliwości zgłaszane przez osoby prowadzące walidację.

Zestaw 4. Prowadzenie szkoleń z obszaru kiteboardingu
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Kontroluje prowadzenie jednostek dydaktycznych przez osoby z niższymi kwalifikacjami instruktorskimi - zdobywa informację zwrotną od instruktorów i uczestników zajęć;

- sporządza raport podsumowujący przebieg zajęć, w którym podsumowuje poziom umiejętności osób z niższymi kwalifikacjami;

- nadzoruje bezpieczny przebieg zajęć.

Omawia zagadnienia będące przedmiotem szkoleń z obszaru kiteboardingu - omawia elementy wchodzące w skład procesów dydaktycznych w kiteboardingu;

- omawia zagadnienia związane z bezpieczeństwem i reagowaniem w sytuacjach awaryjnych;

- omawia schematy szkoleń na płytkich akwenach (1\3; 2\3 i 3\3);

- omawia przebieg ćwiczeń praktycznych stosowanych w instruktażu kiteboardingu;

- omawia zagadnienia związane ze sprawdzaniem umiejętności kiteboardingowych;

- omawia schemat szkolenia na głębokim akwenie przy kierunku side-shore;

- omawia schemat szkolenia przy kierunku one-shore na głębokim akwenie;

- omawia schemat szkolenia przy kierunku side-onshore na głębokim akwenie.

Omawia zagadnienia związane z metodyką nauczania - uzasadnia dobór metod dydaktycznych;

- omawia etapy w nauczaniu kiteboardingu;

- omawia znaczenie samodzielnego uczenia się i nauki na błędach;

- omawia krzywą procesu nauczania w kiteboardingu;

- omawia sposoby tłumaczenia zadań stawianych uczestnikom procesu dydaktycznego;

- wyjaśnia potrzebę uświadamiania ograniczeń uczestnikom procesu dydaktycznego;

- omawia potrzebę dopasowania ćwiczenia do stanu psychofizycznego uczestników procesu dydaktycznego;

- omawia potrzebę wymiany informacji przy użyciu języka i innych środków wyrazu, które są zrozumiałe dla obu stron;

- omawia potrzebę częstego pozyskiwania informacji zwrotnej od uczestników procesu dydaktycznego.

Omawia zagadnienia związane z psychologią nauczania - omawia zagadnienia związane z psychologicznymi aspektami modelowania i regulowania stanów emocjonalnych uczestników procesu dydaktycznego;

- omawia potrzebę stanowczości;

- omawia działania wspierające rozwój uczestników procesu dydaktycznego;

- omawia zagadnienia związane z samooceną kandydatów na uczestników procesu dydaktycznego;

- omawia zagadnienia związane z motywowaniem uczestników procesu dydaktycznego;

- omawia sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych i trudnych.

Planuje szkolenia z obszaru wiedzy dotyczącej nauczania i doskonalenia umiejętności uczestników procesu dydaktycznego - określa cele szkolenia;

- opracowuje materiały do szkolenia;

- przedstawia opracowany przez siebie konspekt szkolenia zawierający: cele szkolenia, harmonogram uwzględniający czas trwania poszczególnych elementów i zastosowanie zasady przemienności form, opis zastosowanych metod i technik szkoleniowych, zapotrzebowanie na materiały niezbędne do przeprowadzenia szkolenia.

Prowadzi ewaluację szkoleń - uzasadnia dobór metody ewaluacji;

- uzyskuje informację zwrotną od uczestników szkolenia;

- ocenia skuteczność zastosowanych form, metod i narzędzi oraz ich adekwatność do realizowanych celów.

Prowadzi szkolenia z obszaru wiedzy dotyczącej nauczania i doskonalenia umiejętności uczestników procesu dydaktycznego - przedstawia cele szkolenia uczestnikom;

- nawiązuje i utrzymuje kontakt z uczestnikami szkolenia;

- aktywizuje uczestników szkolenia;

- stosuje techniki skutecznej komunikacji interpersonalnej werbalnej i niewerbalnej.

Prowadzi zajęcia praktyczne z osobami z niższymi kwalifikacjami instruktorskimi - weryfikuje konspekty zajęć opracowane przez osoby z niższymi kwalifikacjami;

- tworzy konspekt prowadzenia zajęć z osobami z niższymi kwalifikacjami;

- stosuje zapisane w konspekcie formy, metody i techniki prowadzenia zajęć;

- motywuje uczestników;

- koryguje i omawia błędy;

- monitoruje przebieg zajęć, zwracając uwagę na czas oraz aktywność i skupienie uczestników;

- modyfikuje formy i harmonogram prowadzenia zajęć, adekwatnie do sytuacji i warunków;

- podsumowuje zajęcia.

Rozpoznaje potrzeby szkoleniowe uczestników szkolenia - diagnozuje potrzeby rozwojowe uczestników szkolenia;

- ustala tematykę szkolenia;

- diagnozuje kompetencje uczestników szkolenia w odniesieniu do celu i treści szkolenia, stosując minimum jedną metodę diagnozowania kompetencji.

Zestaw 5. Walidowanie umiejętności dydaktycznych z obszaru kiteboardingu
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Waliduje umiejętności dydaktyczne z obszaru kiteboardingu - stosuje narzędzia walidacji;

- formułuje informację zwrotną dotyczącą wyniku walidacji;

- dokumentuje proces walidacji.

Współtworzy narzędzia do walidacji umiejętności dydaktycznych z obszaru kiteboardingu - przygotowuje pytania i zadania na bazie efektów uczenia się wskazanych dla kwalifikacji z obszaru kiteboardingu;

- ustala zasady interpretowania kryteriów weryfikacji w konkretnych przypadkach;

- wyjaśnia zagadnienia związane z trafnością i rzetelnością narzędzi stosowanych w walidacji.

6. Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację
1. Etap weryfikacji

1.1. Metody

Walidacja składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna - służy weryfikacji wiedzy związanej z akwenami o wysokim stopniu trudności; opracowywaniem materiałów dydaktyczno-szkoleniowych; metodyką i psychologią nauczania. Wiedza ma być weryfikowana w trakcie testu teoretycznego i rozmowy z komisją.
Część praktyczna - ma na celu weryfikację umiejętności związanych z planowaniem i prowadzeniem procesu dydaktycznego w różnych, nietypowych warunkach hydrologicznych i meteorologicznych; opracowywania zagadnień dydaktycznych; prowadzenia szkoleń z zakresu zagadnień dydaktycznych z obszaru kiteboardingu; walidowania umiejętności dydaktycznych z obszaru kiteboardingu. W części praktycznej stosuje się metodę obserwacji w warunkach symulowanych lub rzeczywistych połączoną z wywiadem swobodnym.
Dopuszcza się stosowanie analizy dowodów i deklaracji. Weryfikacja zestawów 1 i 2 polega na przeprowadzeniu procesu dydaktycznego na akwenie zorganizowanym przez instytucję certyfikującą (weryfikacja trwa minimum 5 dni) oraz przedstawieniu dzienników i raportów prowadzonych dla potrzeb prowadzenia zajęć wraz z nagraniami wideo poświadczającymi przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla uczestników na akwenie o wysokim stopniu trudności (zamkniętym, otwartym, zafalowanym) w zmiennych warunkach atmosferycznych i hydrologicznych. Dostarczony dowód musi zawierać opis miejsca i specyfiki akwenu oraz warunków meteorologicznych i hydrologicznych panujących w trakcie wykonywania zajęć. Dowodem na osiągnięcie efektu uczenia się "Pływa na desce z hydroskrzydłem (FK) z masztem nie krótszym niż 70 cm" może być certyfikat kwalifikacji "Prowadzenie procesu treningowego z kiteboardingu". Dowodem na osiągnięcie efektów uczenia się zawartych w zestawie 3 mogą być materiały dydaktyczno-szkoleniowe dotyczące kiteboardingu autorstwa osoby przystępującej do walidacji, np. publikacje naukowe, publikacje prasowe, internetowe, opracowania do ramowego programu szkolenia w kiteboardingu. Nie dopuszcza się analizy dowodów do weryfikacji efektów uczenia się ujętych w zestawach 4 i 5.
Warunkiem przystąpienia do części praktycznej jest zaliczenie części teoretycznej. Część praktyczna musi nastąpić bezpośrednio po części teoretycznej.

1.2. Zasoby kadrowe

Weryfikację przeprowadza komisja walidacyjna. W skład komisji wchodzą 4 osoby, w tym przewodniczący komisji.

Pierwszy członek komisji:

- posiada tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej;

- posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej (w tym egzaminowania) w zakresie szkolenia instruktorów i trenerów sportów deskowych w Polsce;

- jest autorem lub współautorem minimum jednego opublikowanego programu szkolenia w sporcie deskowym.

Drugi i trzeci członek komisji:

- posiada minimum 8-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń grupowych i indywidualnych z kiteboardingu;

- posiada minimum 5-letnie udokumentowane doświadczenie w organizowaniu pracy instruktorów kiteboardingu;

- posiada udokumentowane minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu procesu szkoleniowo-treningowego w klubie sportowym z sekcją kiteboardingu;

- jest autorem lub współautorem minimum jednego opublikowanego programu szkolenia w kiteboardingu.

Czwarty członek komisji posiada:

- udokumentowane doświadczenie przeprowadzenia minimum 3000 godzin szkoleniowych w zakresie wykorzystania metodyki nauczania i elementów psychologii.

1.3. Warunki przeprowadzenia weryfikacji

Instytucja certyfikująca zapewnia salę, której organizacja musi umożliwiać każdej osobie przystępującej do walidacji samodzielną pracę, komputer z dostępem do Internetu, tablicę whiteboard - dużą.

Instytucja certyfikująca zapewnia:

- dostęp do akwenu około 600 m x 400 m;

- kursantów, minimalna liczba: 1 kursant na 3 osoby przystępujące do walidacji;

- łódź motorową lub ponton typu "Rib" o minimalnej długości 4 m wyposażone w jednostkę napędową nie mniejszą niż 10 kW;

- latawce pompowane w rozmiarach: 5-8 m, 9-12 m, nie mniejszym niż 13;

- latawiec komorowy 12 m lub większy;

- latawce treningowe;

- deski (długość ok. 1,4 m);

- deski z hydroskrzydłem (wysokość masztu nie mniejsza niż 70 cm);

- pianki, kamizelki asekuracyjne, trapezy, kaski;

- flagi i boje do oznaczenia akwenu.

Sprzęt kiteboardingowy nie może być starszy niż dwuletni.

Akwen o wysokim stopniu trudności musi spełniać minimalne kryteria:

- minimalny rozmiar 600 m x 400 m;

- minimalny poziom wody 1,5 m;

- obecność jednostki asekuracyjnej;

- wyznaczone i bezpieczne miejsce startu i lądowania;

- warunki brzegowe nie powinny zakłócać przepływu wiatru w sposób wpływający na bezpieczne prowadzenie zajęć.

Instytucja certyfikująca nie ma obowiązku zapewniania akwenu o wysokim stopniu trudności.

Instytucja certyfikująca musi zapewnić bezstronną i niezależną procedurę odwoławczą, w ramach której osoby uczestniczące w procesie walidacji i certyfikacji mają możliwość odwołania się od decyzji dotyczących przebiegu walidacji, w szczególności decyzji kończącej walidację.

W przypadku negatywnego wyniku walidacji instytucja certyfikująca jest zobowiązana przedstawić uzasadnienie decyzji.

2. Etapy identyfikowania i dokumentowania

Nie określa się wymagań.

7. Warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji
Do walidacji może przystąpić osoba, która:

- legitymuje się certyfikatem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji "Prowadzenie zajęć z kiteboardingu";

- przedstawi oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportów wodnych;

- legitymuje się poświadczeniem ukończenia kursu pierwszej pomocy.

Kurs musi obejmować: - kurs pierwszej pomocy z opatrywaniem poszkodowanego w warunkach akwenów wodnych; - reagowanie w przypadku omdlenia, napadu drgawkowego, złamania, zranienia; - resuscytację krążeniowo-oddechową w warunkach morskich; - transport poszkodowanego do brzegu; - wiedzę związaną z aspektami prawnymi dotyczącymi postępowania z osobami poszkodowanymi w wieku od 0 do 18 lat; - zagadnienia dotyczące procedur SAR (Search and Rescue) związanych z koordynacją ratownictwa wodnego (procedury SAR obejmują: - prawidłowe wzywanie służb ratownictwa wodnego, współpracę z wyżej wymienionymi służbami; - stosowanie kanałów ratunkowych i numerów ratunkowych używanych nad wodą; - używanie środków pirotechnicznych; - stosowanie sygnałów dźwiękowych i świetlnych na wodzie; - sposoby zachowywania się osoby poszkodowanej przed wydobywaniem z wody);
- legitymuje się uprawnieniami pozwalającymi prowadzić jednostkę wodną z napędem powyżej 10 kW;
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa, o których mowa w art. 46-49 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251), lub określone w rozdziale XIX i XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128);
- posiada aktualną polisę OC i NNW na czas trwania walidacji.
8. Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji
Nie rzadziej niż raz na 10 lat
1 Minister Sportu kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu (Dz. U. poz. 2380).

Zmiany w prawie

Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2020.161

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Włączenie kwalifikacji rynkowej "Projektowanie procesu dydaktycznego w kiteboardingu" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Data aktu: 17/01/2020
Data ogłoszenia: 07/02/2020
Data wejścia w życie: 07/02/2020