Nadanie statutu Ministerstwu Rozwoju, Pracy i Technologii.

M.P.20.1096
ZARZĄDZENIE Nr 223
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 27 listopada 2020 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju, Pracy i Technologii
Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ministerstwu Rozwoju, Pracy i Technologii nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

STATUT MINISTERSTWA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII

§  1.  Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718), do spraw objętych działami administracji rządowej:
1) budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo;
2) gospodarka;
3) turystyka;
4) praca.
§  2.  W skład Ministerstwa wchodzą Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1) Departament Analiz Gospodarczych;
2) Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji;
3) Departament Bezpieczeństwa i Obsługi Administracyjnej;
4) Departament Budżetu i Finansów;
5) Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego;
6) Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych;
7) Departament Funduszy;
8) Departament Gospodarki Cyfrowej;
9) Departament Gospodarki Nieruchomościami;
10) Departament Gospodarki Niskoemisyjnej;
11) Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej;
12) Departament Innowacji i Polityki Przemysłowej;
13) Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych;
14) Departament Kontroli i Audytu;
15) Departament Lokalizacji Inwestycji;
16) Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw;
17) Departament Mieszkalnictwa;
18) Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego;
19) Departament Orzecznictwa;
20) Departament Planowania Przestrzennego;
21) Departament Prawa Pracy;
22) Departament Prawny;
23) Departament Rozwoju Inwestycji;
24) Departament Rynku Pracy;
25) Departament Spraw Europejskich;
26) Departament Turystyki;
27) Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego;
28) Biuro Dyrektora Generalnego;
29) Biuro Komunikacji;
30) Biuro Ministra.
§  3.  Obsługę zadań Ministra zapewniają w szczególności:
1) w zakresie działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo:
a) Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji,
b) Departament Gospodarki Nieruchomościami,
c) Departament Lokalizacji Inwestycji,
d) Departament Mieszkalnictwa,
e) Departament Orzecznictwa,
f) Departament Planowania Przestrzennego;
2) w zakresie działu gospodarka:
a) Departament Analiz Gospodarczych,
b) Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych,
c) Departament Gospodarki Cyfrowej,
d) Departament Gospodarki Niskoemisyjnej,
e) Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej,
f) Departament Innowacji i Polityki Przemysłowej,
g) Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych,
h) Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
i) Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego,
j) Departament Rozwoju Inwestycji,
k) Departament Spraw Europejskich;
3) w zakresie działu turystyka Departament Turystyki;
4) w zakresie działu praca:
a) Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego,
b) Departament Funduszy,
c) Departament Prawa Pracy,
d) Departament Rynku Pracy,
e) Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.
§  4.  Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.

Zmiany w prawie

Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie dotyczy dochodów z 2020 roku

Przepisy dotyczące ograniczenia możliwości korzystania z tzw. ulgi abolicyjnej weszły w życie w 1 stycznia 2021 roku. Oznacza to, że limit odliczenia ulgi ma zastosowanie do dochodów osiąganych od początku 2021 roku. Limit będzie więc stosowany dopiero na etapie rozliczenia rocznego za 2021 rok, czyli w 2022 roku.

Krzysztof Koślicki 13.01.2021
Ciężarówki będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń

Pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń. Ograniczenia w ruchu ciężarówek wprowadzą zarządcy drogi, także samorządy, po spełnieniu jednocześnie dwóch ustawowo określonych warunków.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.01.2021
Formularze do rozliczania ryczałtowego CIT już opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe wzory formularzy dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT). Druki należy stosować począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2020 roku.

Krzysztof Koślicki 08.01.2021
Branża targowa skorzysta z tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju

Firmy z branży targowej będą mogły skorzystać z pomocy przewidzianej w Tarczy PFR 2.0. Zmiana to efekt rozszerzenia listy PKD przedsiębiorstw zakwalifikowanych do wsparcia sektorowego. Wcześniej rząd wykluczył branżę z przewidzianego w tzw. „Tarczach” programu wsparcia sektorowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.01.2021
Wkrótce duże zmiany w podatku u źródła

Ministerstwo Finansów kolejny raz odroczyło obowiązywanie tzw. procedury WHT refund w poborze podatku u źródła – tym razem do 30 czerwca 2021 roku. Stosowne rozporządzenia są już w Dzienniku Ustaw. Resort zapowiada dodatkowo, że wkrótce zakończy też prace nad kompleksową reformą opodatkowania rozliczeń zagranicznych.

Krzysztof Koślicki 07.01.2021
Prawo przewiduje możliwość zastrzeżenia zamówienia publicznego dla spółdzielni socjalnych

Nowe prawo zamówień publicznych przewiduje zmiany związane z aspektami społecznymi. Oprócz możliwości zastrzeżenia zamówienia dla spółdzielni socjalnych, rozszerzono katalog osób społecznie marginalizowanych. Wprowadza też zasadę efektywności - zamawiający nie będzie kierował się jedynie najniższą ceną, ale ma uwzględniać aspekty społeczne czy znaczenie dla środowiska.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.01.2021