Wsparcie działania Rady Ministrów w zakresie negocjacji budżetowych w Unii Europejskiej.

M.P.20.1080
UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 listopada 2020 r.
wspierająca działania Rady Ministrów w zakresie negocjacji budżetowych w Unii Europejskiej
Art.  1. 
1.  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej odnotowuje i przypomina, że:
1) Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym i suwerennym państwem prawa, stanowiącym wspólnotę polityczną wszystkich obywateli;
2) jako członek Unii Europejskiej Rzeczpospolita Polska i jej obywatele mają prawo do poszanowania swoich praw i suwerenności, na równi z wszystkimi innymi państwami i ich obywatelami, w oparciu o przepisy Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz zgodne z nimi prawo wtórne Unii Europejskiej;
3) zasada państwa prawnego sformułowana w art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej zawiera w sobie zasadę pewności prawa, która oznacza między innymi, że wszelkie działania władz publicznych muszą być oparte o jasne, jednakowe dla wszystkich, precyzyjne, z góry określone przepisy prawa; dotyczy to zarówno polskiego, jak i unijnego porządku prawnego;
4) tak jak niedopuszczalne jest tworzenie prawa, które mogłoby prowadzić do dyskryminacji i gorszego traktowania jednych obywateli względem drugich, tak niedopuszczalna jest dyskryminacja wobec państw członkowskich i stosowanie wobec nich różnych standardów postępowania; zakazują tego wprost Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 1  oraz Traktat o Unii Europejskiej 2 ;
5) w ostatnich latach organy Unii Europejskiej wielokrotnie naruszały tę zasadę, twierdząc, że reformy wprowadzane w Polsce łamią unijne przepisy - przy jednoczesnym braku krytyki tożsamych regulacji obowiązujących w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej;
6) wielokrotne stosowanie podwójnych standardów przez Komisję Europejską podważa zaufanie do rzetelności tej instytucji jako bezstronnego strażnika traktatów i rodzi obawy o nadużywanie przez nią prawa w przyszłości;
7) tym ważniejsza staje się dziś zasada pewności prawa i konieczność stworzenia precyzyjnych, niepodatnych na arbitralne interpretacje regulacji dotyczących Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej oraz Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności;
8) jest to szczególnie istotne, gdyż w konsekwencji nadużycie tych regulacji przez Komisję Europejską może doprowadzić do całkowitego wstrzymania wsparcia finansowego dla państw członkowskich - jeżeli tylko Komisja Europejska postanowi uruchomić procedurę w oparciu o arbitralne, a także być może zmienne w czasie, kryteria;
9) wszelkie propozycje zawierające przepisy nieostre, nieprecyzyjne, podatne na stronniczą interpretację muszą zostać zdecydowanie odrzucone - w przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo, że wypłaty z unijnego budżetu mogą zostać całkowicie zablokowane arbitralną decyzją Komisji Europejskiej;
10) liczne wypowiedzi polityków z wielu europejskich krajów nie pozostawiają wątpliwości, że to właśnie Polska ma stać się celem takich działań; kwestia ta ma więc kluczowe znaczenie z punktu widzenia polskiego interesu narodowego.
2.  Mając to na uwadze, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej:
1) wzywa rządy wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej oraz organy Unii Europejskiej do powrotu do rozmów i do osiągnięcia porozumienia zgodnego z unijnymi traktatami oraz konkluzjami Rady Europejskiej z 17-21 lipca 2020 r.;
2) deklaruje, że nie wyrazi zgody na jakiekolwiek rozwiązania, które nie zapewnią państwom członkowskim Unii Europejskiej gwarancji przestrzegania ich praw zapisanych w traktatach;
3) apeluje do wszystkich sił społecznych i politycznych w Polsce, aby w sprawach dotyczących strategicznych interesów państwa powstrzymały się od prowadzenia sporów, które mogą zostać wykorzystane do osłabiania międzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej Polskiej; w szczególności zaś aby nie wspierały ani tym bardziej nie inspirowały działań przedstawicieli innych państw sprzecznych z polskim interesem narodowym;
4) podkreśla, że tworzenie podziałów między państwami członkowskimi Unii Europejskiej jest wielką nieodpowiedzialnością - szczególnie w czasie globalnej pandemii, gdy jako Europejczycy powinniśmy solidarnie zmobilizować wszystkie nasze siły do walki o życie naszych obywateli i pokonania grożącego nam kryzysu;
5) wyraża nadzieję, że rozsądne podejście do tych kwestii wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej oraz organów Unii Europejskiej pozwoli na wspólne wypracowanie jasnych, obiektywnych, zgodnych z traktatami przepisów oraz umożliwi szybkie osiągnięcie porozumienia i wdrożenie instrumentów, których potrzebuje europejska gospodarka.
Art.  2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1 Art. 32 ust. 1: Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Ust. 2: Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
2 Art. 4 ust. 2: Unia szanuje równość Państw Członkowskich wobec Traktatów, jak również ich tożsamość narodową, nierozerwalnie związaną z ich podstawowymi strukturami politycznymi i konstytucyjnymi, w tym w odniesieniu do samorządu regionalnego i lokalnego.

Zmiany w prawie

Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie dotyczy dochodów z 2020 roku

Przepisy dotyczące ograniczenia możliwości korzystania z tzw. ulgi abolicyjnej weszły w życie w 1 stycznia 2021 roku. Oznacza to, że limit odliczenia ulgi ma zastosowanie do dochodów osiąganych od początku 2021 roku. Limit będzie więc stosowany dopiero na etapie rozliczenia rocznego za 2021 rok, czyli w 2022 roku.

Krzysztof Koślicki 13.01.2021
Ciężarówki będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń

Pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń. Ograniczenia w ruchu ciężarówek wprowadzą zarządcy drogi, także samorządy, po spełnieniu jednocześnie dwóch ustawowo określonych warunków.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.01.2021
Formularze do rozliczania ryczałtowego CIT już opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe wzory formularzy dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT). Druki należy stosować począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2020 roku.

Krzysztof Koślicki 08.01.2021
Branża targowa skorzysta z tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju

Firmy z branży targowej będą mogły skorzystać z pomocy przewidzianej w Tarczy PFR 2.0. Zmiana to efekt rozszerzenia listy PKD przedsiębiorstw zakwalifikowanych do wsparcia sektorowego. Wcześniej rząd wykluczył branżę z przewidzianego w tzw. „Tarczach” programu wsparcia sektorowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.01.2021
Wkrótce duże zmiany w podatku u źródła

Ministerstwo Finansów kolejny raz odroczyło obowiązywanie tzw. procedury WHT refund w poborze podatku u źródła – tym razem do 30 czerwca 2021 roku. Stosowne rozporządzenia są już w Dzienniku Ustaw. Resort zapowiada dodatkowo, że wkrótce zakończy też prace nad kompleksową reformą opodatkowania rozliczeń zagranicznych.

Krzysztof Koślicki 07.01.2021
Prawo przewiduje możliwość zastrzeżenia zamówienia publicznego dla spółdzielni socjalnych

Nowe prawo zamówień publicznych przewiduje zmiany związane z aspektami społecznymi. Oprócz możliwości zastrzeżenia zamówienia dla spółdzielni socjalnych, rozszerzono katalog osób społecznie marginalizowanych. Wprowadza też zasadę efektywności - zamawiający nie będzie kierował się jedynie najniższą ceną, ale ma uwzględniać aspekty społeczne czy znaczenie dla środowiska.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.01.2021