Zmiana uchwały w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

M.P.2020.1011
UCHWAŁA Nr 157
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 października 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego
Na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, 695, 1086, 1262 1478 i 1747) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.  W uchwale nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. poz. 662) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) w ust. 1:
po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, które wynosi 250 000 tys. zł, ",

w pkt 3 dodaje się przecinek i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) gmin zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Pod Biało-Czerwoną", zorganizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwo Cyfryzacji, które wynosi do 5000 zł dla każdej zakwalifikowanej gminy",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. Wartość kosztorysowa inwestycji, finansowanej lub dofinansowanej ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1a, nie może być niższa niż 50 tys. zł i wyższa niż 5 000 tys. zł.

1b) Maksymalna łączna wartość kosztorysowa wszystkich inwestycji na terenie gminy, finansowanych lub dofinansowanych ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1a, nie może być wyższa niż 5 000 tys. zł.";

2) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

"§ 3a. Wsparcie ze środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1a, może być przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, w szczególności:

1) budowy, rozbudowy lub przebudowy:

a) kanalizacji sanitarnej lub lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją oraz przepompowni ścieków,

b) wodociągów, przyłączy do sieci gazowej,

c) dróg wewnątrz miejscowości lub dojazdów do miejscowości,

d) chodników, ścieżek rowerowych, elementów uspokojenia ruchu, przystanków autobusowych,

e) obiektów użyteczności publicznej w centrach miejscowości umożliwiających integrację społeczną oraz aktywizację mieszkańców (w tym placów zabaw, siłowni zewnętrznych, utwardzonych miejsc do festynów, wiat, terenów zieleni),

f) obiektów sportowych, zaplecza socjalnego i sanitarnego,

g) świetlic, obiektów bibliotecznych,

h) oświetlenia wewnątrz miejscowości (lampy uliczne, latarnie),

i) remiz strażackich;

2) modernizacji składników mienia pochodzącego z zasobu zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, w tym budynków, ogrodzeń, termomodernizacji budynków;

3) prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.";

3) w § 6:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wsparcie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-3, udzielane jest na wniosek jednostki, składany przez elektroniczną skrzynkę podawczą do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem właściwego wojewody, zwany dalej "wnioskiem".",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. Wniosek o przyznanie wsparcia ze środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1a, składa gmina zgodnie z ust. 1, po uprzednim uzyskaniu opinii kierownika właściwego oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

1b) Gmina może złożyć nie więcej niż 3 wnioski na nie więcej niż 3 inwestycje o przyznanie wsparcia ze środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1a i 3.",

c) w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) § 2 ust. 1 pkt 1a, określa załącznik nr 3a do uchwały;",

d) dodaje się ust. 5-8 w brzmieniu:

"5. Wniosek o przyznanie wsparcia ze środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1a, opiniuje kierownik właściwego oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, na wniosek gminy, w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku.

6. Opinia zawiera co najmniej:

1) informację potwierdzającą zlokalizowanie danej inwestycji w miejscowości, w której funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej;

2) informację potwierdzającą spełnienie przez inwestycję wymogów formalnych określonych w § 2 ust. 1a i 1b.

7. Wniosek o przyznanie wsparcia ze środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1a, po zaopiniowaniu przez kierownika właściwego oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, opiniuje wojewoda w zakresie kompletności wniosku.

8. Wojewoda, po zaopiniowaniu wniosku, przekazuje go do Prezesa Rady Ministrów, w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.";

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Prezes Rady Ministrów, na podstawie rekomendacji Komisji do spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego, zwanej dalej "Komisją", składa dyspozycję wypłaty środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1a i 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania rekomendacji Komisji.";

5) w § 9:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W celu udzielenia wsparcia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1a i 3, Prezes Rady Ministrów powołuje Komisję. W skład Komisji wchodzi:

1) trzech przedstawicieli Prezesa Rady Ministrów;

2) dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw gospodarki;

3) dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

4) dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W celu udzielenia wsparcia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1a, Prezes Rady Ministrów powołuje w skład Komisji, o której mowa w ust. 1, jednego przedstawiciela ministra właściwego do spraw administracji publicznej.";

6) po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:

"§ 10a. Prezes Rady Ministrów ogłasza termin naboru wniosków o wsparcie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1a, i zamieszcza informację o tym terminie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ten organ na co najmniej 30 dni przed dniem upływu tego terminu.";

7) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Prezes Rady Ministrów ogłasza termin naboru wniosków o wsparcie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, i zamieszcza informację o tym terminie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ten organ na co najmniej 14 dni przed dniem upływu tego terminu.";

8) § 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. Jednostka, która otrzymała środki, przedkłada do właściwego wojewody, przez elektroniczną skrzynkę podawczą, roczne informacje o wykorzystaniu środków, według stanu na koniec roku, w terminie 30 dni od dnia zakończenia okresu, za który sporządzana jest informacja o wykorzystaniu środków, oraz 60 dni od dnia zakończenia wydatkowania przekazanych środków. Wzór informacji o wykorzystaniu środków określa załącznik nr 5 do uchwały.";

9) § 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. Wojewoda przekazuje za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym jednostka przekazała informacje o wykorzystaniu środków, zbiorczą informację o wykorzystaniu przez jednostki środków do ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw administracji publicznej.";

10) po § 15 dodaje się § 15a w brzmieniu:

"§ 15a. 1. W terminie 7 dni od dnia podjęcia przez Komisję Projektową, powołaną przez organizatorów projektu "Pod Biało-Czerwoną", decyzji o zakwalifikowaniu gminy do udziału w tym projekcie sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów właściwy do spraw informatyzacji przekaże Prezesowi Rady Ministrów oraz do wiadomości właściwemu wojewodzie wykaz zakwalifikowanych gmin w podziale na województwa.

2. Na podstawie wykazu, o którym mowa w ust. 1, wskazany przez Prezesa Rady Ministrów dysponent lub minister kierujący określonym działem administracji rządowej składa dyspozycję wypłaty środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, na rachunki bankowe właściwych wojewodów.

3. Środki, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, gminom przekazuje wojewoda.

4. § 13-15 stosuje się odpowiednio.";

11) po załączniku nr 3 do uchwały dodaje się załącznik nr 3a do uchwały w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały;
12) w załączniku nr 4 do uchwały na stronie 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) przedkładania do właściwego wojewody w formie elektronicznej, przez elektroniczną skrzynkę podawczą, rocznych informacji o wykorzystaniu środków, na określonym w uchwale Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego wzorze, o wykorzystaniu środków, według stanu na koniec roku, w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu, za który sporządzana jest informacja, oraz 60 dni od dnia zakończenia wydatkowania przekazanych środków;".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, przy czym:
1) § 1 pkt 3 lit. b w zakresie § 6 ust. 1b znajduje zastosowanie do naborów ogłoszonych przez Prezesa Rady Ministrów po wejściu w życie niniejszej uchwały;
2) § 1 pkt 4 znajduje zastosowanie do naborów ogłoszonych przez Prezesa Rady Ministrów i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.
ZAŁĄCZNIK
Załącznik Nr 3

WZÓR

gmina

................................................................................

................................................................................

................................................................................

(nazwa gminy)

................................................................................

(kod TERYT)

Wniosek

o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej

Prezes Rady Ministrów za pośrednictwem wojewody

.......................................

(nazwa wojewody)

1. Kwota wnioskowanych środków:
2. Numer konta:
3. Przedmiot i krótki opis inwestycji: (maks. 500 znaków)
4. Planowane miesiąc i rok rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji inwestycji:
5. Szacowany koszt inwestycji: (w złotych)
6. Relacja kosztu z pkt 5 do planowanych dochodów ogółem gminy w roku rozpoczęcia realizacji:
7. Czy inwestycja była zainicjowana przez mieszkańców gminy, sołtysów, rady sołeckie, zarząd osiedla/dzielnicy, innego przedstawiciela lokalnej społeczności, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne? (tak/nie - wskazać przez kogo)
8. Uzasadnienie:
a) zrównoważony rozwój (maks. 500 znaków)
b) kompleksowość1) (w formie wskaźnikowej)
c) ograniczenie emisyjności i ingerencji w środowisko2) (w formie wskaźnikowej)
d) udział liczby mieszkańców gminy, na który inwestycja wywiera pozytywny wpływ
udział (%) uzasadnienie (maks. 500 znaków)
e) spodziewany efekt planowanej inwestycji3) (w formie wskaźnikowej)
f) wpływ planowanej inwestycji na ograniczenie skutków klęsk żywiołowych lub zapobieganie im w przyszłości, jeżeli planowana inwestycja może mieć taki wpływ (max. 500 znaków)
g) zapewnienie dostępności w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062)

(max. 500 znaków)

________

1) Przykładowe wskaźniki kompleksowości:

1) zawarcie w wykazie przedsięwzięć wieloletnich do wieloletniej prognozy finansowej gmin zwiększonych wydatków ze środków budżetowych na transport publiczny;

2) w przypadku budownictwa komunalnego: zapisanie w wykazie przedsięwzięć wieloletnich do wieloletniej prognozy finansowej gmin zwiększonych wydatków ze środków budżetowych na budowę równoważnej liczby mieszkań w okresie trzech lat;

3) w przypadku infrastruktury rowerowej: długość dróg/ciągów rowerowych w promieniu 2 km od każdej z końcówek zrealizowanej/nych inwestycji w zakresie dróg rowerowych, czy zrealizowano miejsca postojowe dla rowerów powiązanych z realizowaną drogą rowerową i w jakiej liczbie;

4) doświetlenie określonej liczby i udziału przejść dla pieszych;

5) w przypadku budowy hal sportowych, budowy i rozbudowy szkół i przedszkoli - zapewnienie dostępności do tych obiektów w odległości mniejszej niż 1000 m lub 20 min. dojazdu komunikacją zbiorową;

6) w przypadku realizacji zakładów przetwarzania odpadów: realizacja Zbiorczego Punktu Gromadzenia Odpadów na terenie każdej miejscowości.

2) Przykładowe wskaźniki w zakresie ograniczenia emisyjności i ingerencji w środowisko:

1) w przypadku budownictwa komunalnego: dostosowanie budynku/ów do norm dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe, czy zastosowano dodatkowe nieemisyjne źródła ciepła, czy zastosowano panele fotowoltaiczne i o jakiej mocy;

2) w przypadku infrastruktury rowerowej: liczba kilometrów nowych dróg rowerowych przypadających na 10 tys. mieszkańców;

3) w przypadku instalacji nowych latarni: czy zainstalowano panele fotowoltaiczne, jaka jest ich moc oraz pokrycie zapotrzebowania nowych latarni;

4) w przypadku zakładów przetwarzania odpadów - czy zmniejszono składowanie odpadów i o ile.

3) Przykładowe wskaźniki w zakresie spodziewanego efektu inwestycji:

1) w przypadku budownictwa komunalnego - wzrost odsetka liczby osób, które mieszkają w zasobie komunalnym;

2) w przypadku inwestycji rowerowych długość mających być zrealizowanych ciągów rowerowych w stosunku do zakontraktowanych do realizacji na obszarze gminy w okresie 5 lat przed zgłoszeniem wniosku długości dróg samochodowych;

3) zmniejszenie zapotrzebowania na energię na oświetlenie ulic i o ile procent;

4) w przypadku budowy szkoły: wzrost wydatków gminy w budżecie na jednego ucznia;

5) w przypadku zakładów przetwarzania odpadów - czy zmniejszono składowanie odpadów i o ile.

Klasyfikacja budżetowa wydatków na planowaną inwestycję Udział wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wartości planowanej inwestycji

(%)

dział rozdział
1 2 3

Gmina ...................................................................................... (nazwa jst) zobowiązuje się do:

1) przeznaczenia całości otrzymanych środków na wydatki majątkowe objęte wnioskiem, a w przypadku zmiany zakresu kosztu lub przedmiotu wydatku majątkowego poinformowania o tym Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem wojewody w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany;
2) przeznaczenia niewykorzystanych środków na wydatki majątkowe;
3) przeznaczenia całości odsetek od otrzymanych środków, zgromadzonych na rachunku bankowym lub lokacie, na wydatki majątkowe;
4) przeznaczenia całości ewentualnej kary umownej, uiszczonej przez wykonawcę realizującego inwestycję dotyczącą wydatku majątkowego objętego wnioskiem, na wydatki majątkowe;
5) przedkładania do właściwego wojewody w formie elektronicznej, przez elektroniczną skrzynkę podawczą, informacji o wykorzystaniu środków, zgodnie z określonym w uchwale Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego wzorem, o wykorzystaniu środków, wg stanu na koniec 2020 r., 2021 r. i 2022 r., w terminie 14 dni od dnia zakończeniu okresu, za który sporządzana jest informacja, oraz 60 dni od dnia zakończenia wydatkowania przekazanych środków;
6) umieszczenia na przedmiocie inwestycji, w momencie jej rozpoczęcia, tabliczki z logo, zgodnie ze wzorem określonym w uchwale Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, z informacją o pochodzeniu środków oraz zamieszczenia informacji o otrzymanych środkach na stronie internetowej urzędu gminy.
............................................................................................ ...........................................................................................
(skarbnik) (wójt/burmistrz/prezydent)
............................................................................................ ...........................................................................................
(data, miejscowość, podpis) (data, miejscowość, podpis)
Opinia kierownika właściwego oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

(wypełnia kierownik właściwego oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa)

Opinia właściwego wojewody(pozytywnie/negatywnie - uzasadnienie)

(wypełnia wojewoda lub osoba upoważniona)

Zmiany w prawie

Wysokość składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy - maksymalnie 30 zł

Organizatorzy turystyki uiszczać będą na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego składki z tytułu zawartej umowy o udział w imprezie turystycznej w maksymalnej wysokości 30 zł. Składki mają być określone w zależności od miejsca realizacji imprezy, sposobu transportu i rodzaju zapewnianego środka transportu. Mają umożliwić w przyszłości realną pomoc dla organizatorów turystyki

Katarzyna Kubicka-Żach 01.12.2020
Pilotaż centrów zdrowia psychicznego będzie wydłużony – przewiduje projekt rozporządzenia

Pilotaż działalności centrów zdrowia psychicznego ma zakończyć się do 31 grudnia 2022 roku – przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia. Pierwotnie miał trwać nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 roku. Zmiana uzasadniona jest sytuacją związaną z pandemią COVID, która zaburzyła proces testowania rozwiązań przygotowanych w ramach programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.12.2020
Specustawa funduszowa zostanie wydłużona do 31 grudnia 2023 roku

Specustawa funduszowa, która miała obowiązywać do końca tego roku, wprowadziła szczególne przepisy, dzięki którym możliwa jest płynna realizacja i rozliczenie projektów dofinansowanych z UE w warunkach kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

Patrycja Rojek-Socha 01.12.2020
Rząd przyjął projekt o wjeździe, pobycie i wyjeździe z RP obywateli państw UE i ich rodzin

Rząd przyjął projekt dostosowujący polskie prawo do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej w zakresie praw obywateli UE i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich. Wprowadza też instytucję cofnięcia i unieważnienia wizy wydanej członkowi rodziny obywatela UE.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.12.2020
Brak maseczki w pracy, może pozbawić każdej pomocy - i covidowej, i unijnej

Od niedzieli, 29 listopada, obowiązuje bardzo niebezpieczny dla przedsiębiorców przepis. Za jego sprawą przez złamanie jakiegokolwiek nakazu, np. obowiązku zasłania nosa i ust w zakładach pracy, firmy mogą zostać pozbawione wszelkiej pomocy publicznej - np. zwolnienia ze składek ZUS czy subwencji z tarczy finansowej 2.0, ale też dotacji unijnych.

Jolanta Ojczyk 01.12.2020
Zmiany w podatkach na przyszły rok już w Dzienniku Ustaw

W poniedziałek późnym popołudniem w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane dwie duże nowelizacje przepisów o podatkach dochodowych. Nowe przepisy wprowadzają zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych od stycznia 2021 roku. Dotyczą również m.in. tzw. estońskiego CIT w Polsce, ograniczenia stosowania ulgi abolicyjnej i stawek ryczałtu od przychodów.

Krzysztof Koślicki 30.11.2020