Ustanowienie Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw utworzenia Narodowego Centrum Sportu.

M.P.20.1008
ZARZĄDZENIE Nr 187
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw utworzenia Narodowego Centrum Sportu
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Ustanawia się Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw utworzenia Narodowego Centrum Sportu, zwanego dalej "Pełnomocnikiem", jako organ pomocniczy Prezesa Rady Ministrów.
2.  Pełnomocnikiem jest Danuta Dmowska-Andrzejuk.
§  2.  Do zadań Pełnomocnika należy:
1) opracowanie, w uzgodnieniu z Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, harmonogramu realizacji działań mających na celu utworzenie Narodowego Centrum Sportu;
2) prowadzenie i monitorowanie realizacji działań mających na celu utworzenie Narodowego Centrum Sportu, w tym w zakresie inwestycyjnym;
3) koordynacja działań podejmowanych w zakresie, o którym mowa w pkt 2;
4) przygotowywanie sprawozdań z przebiegu realizacji i efektów działań, o których mowa w pkt 2.
§  3.  Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań.
§  4. 
1.  Pełnomocnik przedstawia Prezesowi Rady Ministrów, w porozumieniu z Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, analizy, oceny i wnioski związane z zakresem jego działania.
2.  Pełnomocnik przedstawia Prezesowi Rady Ministrów oraz Ministrowi Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu sprawozdanie ze swojej działalności, do dnia 31 stycznia za rok poprzedni.
3.  Pełnomocnik niezwłocznie informuje Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o zagrożeniach w realizacji powierzonych mu zadań.
§  5.  Pełnomocnik, w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań, może współpracować z organami jednostek samorządu terytorialnego, państwowymi osobami prawnymi, osobami prawnymi z udziałem Skarbu Państwa oraz krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi.
§  6. 
1.  Pełnomocnik może powoływać zespoły o charakterze opiniodawczym lub do opracowania określonych zagadnień oraz zlecać przeprowadzenie badań i ekspertyz, w zakresie swoich zadań.
2.  Pełnomocnik może występować do właściwych urzędów państwowych o delegowanie pracowników, za ich zgodą, do pracy w zespołach, o których mowa w ust. 1.
§  7.  1
1.  Obsługę merytoryczną, organizacyjno-techniczną oraz kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Ministerstwo Sportu.
2.  Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części 25, której dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
§  8.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 § 7 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 212 z dnia 13 listopada 2020 r. (M.P.2020.1040) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 listopada 2020 r.

Zmiany w prawie

Zmiany w podatkach na przyszły rok już w Dzienniku Ustaw

W poniedziałek późnym popołudniem w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane dwie duże nowelizacje przepisów o podatkach dochodowych. Nowe przepisy wprowadzają zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych od stycznia 2021 roku. Dotyczą również m.in. tzw. estońskiego CIT w Polsce, ograniczenia stosowania ulgi abolicyjnej i stawek ryczałtu od przychodów.

Krzysztof Koślicki 30.11.2020
Opłata mocowa: w 2021 r. od 1,87 do 10,46 zł na gospodarstwo domowe

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił w poniedziałek stawki opłaty mocowej dla energii elektrycznej na 2021 rok. Wynosić one mają dla gospodarstw domowych od 1,87 do 10,46 zł miesięcznie. Inni odbiorcy energii elektrycznej zapłacą 0,0762 zł za kWh energii pobranej między godzinami 7 i 22 w dni robocze.

Krzysztof Sobczak 30.11.2020
Za przemoc w rodzinie "na bruk" - już obowiązują przepisy

Od 30 listopada zaczyna obowiązywać nowe narzędzie dla policjantów i żandarmów wojskowych. W sytuacji stwierdzenia przemocy w rodzinie będą mogli nakazać sprawcy opuszczenie mieszkania lub zakazać zbliżania się do niego. I to nawet jeśli nie będzie go w domu, wtedy taka informacja - według przepisów - może zostać umieszczona na drzwiach.

Patrycja Rojek-Socha 30.11.2020
Jest nowa ustawa o dodatkach dla medyków, a "stara" wchodzi w życie

Sejm odrzucił w sobotę senackie weto, co oznacza że dodatki w wysokości 100 proc. wynagrodzenia będą przysługiwały jedynie tym pracownikom medycznym, którzy są zaangażowani w leczenie chorych na COVID-19, ale zostali do tej pracy skierowani przez wojewodę. Także w sobotę nastąpiła wstrzymywana od prawie miesiąca publikacja ustawy dającej to uprawnienie szerszej grupie pracowników.

Krzysztof Sobczak 29.11.2020
Senat za wniesieniem do Sejmu projektu uszczelniającego ulgę w podatku od gruntów kolejowych

Senacki projekt ma usunąć problem luki, w wyniku której samorządy tracą na zwolnieniach z podatków od nieruchomości gruntów zajętych na działalność kolejową. Senatorowie zdecydowali w piątek o wniesieniu projektu do procedowania w Sejmie. Za podjęciem uchwały o wniesieniu go do Sejmu opowiedziało się 52 senatorów, 45 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.11.2020
Praca zdalna w administracji przedłużona do 27 grudnia

Do 27 grudnia przedłużona zostanie praca zdalna w urzędach administracji – przewiduje podpisane przez premiera rozporządzenie. Szef urzędu lub kierujący jednostką wykonującą zadania publiczne będzie mógł nadal wyłączyć z pracy zdalnej pracowników wykonujących "zadania niezbędne” jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.11.2020