Zasady i terminy wprowadzania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1979 r.

M.P.78.39.152
UCHWAŁA Nr 189
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 grudnia 1978 r.
w sprawie zasad i terminów wprowadzania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1979 r.
Na podstawie art. 150 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141 i z 1975 r. Nr 16, poz. 91) Rada Ministrów po porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych uchwala, co następuje:
§  1. Pracownicy uspołecznionych zakładów pracy mogą otrzymać w 1979 r. czternaście dodatkowych dni wolnych od pracy, przypadających w następujących terminach:

soboty - 13 i 20 stycznia, 3 lutego, 3 marca, 7 kwietnia, środa - 9 maja, soboty - 2 czerwca, 21 lipca, 4 sierpnia, 8 września, 6 października, 17 i 24 listopada, 15 grudnia.

§  2. Przy wprowadzaniu dodatkowych dni wolnych od pracy, o których mowa w § 1, stosuje się odpowiednio zasady i warunki określone:
1) przepisami § 1 ust. 2 i 3 i § 3-11 uchwały nr 41 Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1974 r. w sprawie zasad i terminów wprowadzania dodatkowych dni wolnych od pracy w latach 1974 i 1975 (Monitor Polski Nr 6, poz. 43);
2) przepisami § 1 ust. 2 i § 2 uchwały nr 237 Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1976 r. w sprawie zasad i terminów wprowadzania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1977 r. (Monitor Polski Nr 43, poz. 213).
§  3. Pracownicy uspołecznionych zakładów pracy wchodzących w skład przedsiębiorstw wielozakładowych i kombinatów mogą, za zgodą właściwego ministra, a pracownicy zakładów pracy podporządkowanych radom narodowym za zgodą wojewody lub prezydenta miasta stopnia wojewódzkiego, uzyskiwać dodatkowe dni wolne od pracy na podstawie wyników osiąganych przez te zakłady, niezależnie od spełnienia zadań warunkujących udzielenie dnia wolnego w danej organizacji gospodarczej.
§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1979 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1978.39.152

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Zasady i terminy wprowadzania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1979 r.
Data aktu: 22/12/1978
Data ogłoszenia: 29/12/1978
Data wejścia w życie: 01/01/1979