Centralny Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu oraz wojewódzkie fundusze kultury fizycznej i sportu.

M.P.78.39.149
UCHWAŁA Nr 180
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 grudnia 1978 r.
w sprawie Centralnego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu oraz wojewódzkich funduszów rozwoju kultury fizycznej i sportu.
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 26 maja 1978 r. o utworzeniu Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu (Dz. U. Nr 14, poz. 59) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. Uchwała określa zasady działania i źródła dochodów Centralnego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, zwanego dalej "Funduszem Centralnym", oraz wojewódzkich funduszów rozwoju kultury fizycznej i sportu, zwanych dalej "funduszami wojewódzkimi", a także cele, na które mogą być przeznaczane dochody Funduszu Centralnego.
§  2.
1. Dochodami Funduszu Centralnego są:
1) zysk Państwowego Przedsiębiorstwa "Totalizator Sportowy", po dokonaniu odpisów przewidzianych w odrębnych przepisach,
2) 80% przypadających na rzecz budżetu wpłat z tytułu podatku od funduszu rozwoju państwowych jednostek gospodarczych podporządkowanych Głównemu Komitetowi Kultury Fizycznej i Sportu,
3) 40% wpłaty należnej budżetowi centralnemu z tytułu wpłat z zysku od Przedsiębiorstwa Państwowego - Wydawnictwo "Sport i Turystyka",
4) dobrowolne wpłaty ze środków zakładowego funduszu socjalnego i innych funduszów lub środków będących w dyspozycji załóg państwowych jednostek organizacyjnych oraz organizacji spółdzielczych i społecznych,
5) dobrowolne wpłaty instancji związków zawodowych,
6) dobrowolne wpłaty i świadczenia ludności,
7) dotacja z budżetu centralnego,
8) inne wpłaty.
2. W zakresie unormowanym w ust. 1 pkt 2 nie stosuje się § 33 ust. 3 uchwały nr 46 Rady Ministrów z dnia 5 marca 1976 r. w sprawie gospodarki finansowej przemysłowych i budowlano-montażowych państwowych organizacji gospodarczych objętych planem centralnym (Monitor Polski Nr 15, poz. 70 z późniejszymi zmianami).
§  3.
1. Środki Funduszu Centralnego mogą być przeznaczane na finansowanie:
1) inwestycji objętych nakładami narodowego planu społeczno-gospodarczego,
2) drobnych inwestycji polegających na budownictwie, zakupów dóbr inwestycyjnych dopuszczonych do realizacji poza nakładami planu inwestycyjnego oraz kapitalnych remontów obiektów budowlanych i urządzeń sportowych, na podstawie upoważnień i na zasadach określonych w corocznych uchwałach Rady Ministrów o narodowym planie społeczno-gospodarczym,
3) zakupów wyposażenia i konserwacji sprzętu sportowego,
4) działalności bieżącej organizacji kultury fizycznej i sportu, w tym także dofinansowanie działalności prowadzonej przez organizacje społeczne w zakresie kultury fizycznej i sportu.
2. Środki Funduszu Centralnego mogą ponadto być przeznaczone na finansowe zasilanie funduszów wojewódzkich na cele wymienione w ust. 1 oraz na inne zadania, w formie dotacji celowej.
3. Środki pochodzące z zysku Państwowego Przedsiębiorstwa "Totalizator Sportowy", o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane na cele wymienione w ust. 1 pkt 1.
4. Przewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu uzgadnia roczny preliminarz wydatków z Funduszu Centralnego z Ministrem Finansów.
§  4.
1. Środkami Funduszu Centralnego dysponuje i dokonuje ich podziału Główny Komitet Kultury Fizycznej i Sportu.
2. Jeżeli wpłaty, o których mowa w § 2 pkt 4-6, zostały zadeklarowane na rzecz ściśle określonych jednostek organizacyjnych kultury fizycznej i sportu, należy to uwzględnić przy rozdziale środków Funduszu Centralnego.
§  5. Rady narodowe stopnia wojewódzkiego mogą tworzyć fundusze wojewódzkie.
§  6. Dochodami funduszów wojewódzkich są:
1) nadwyżki pochodzące z imprez organizowanych na cele funduszów wojewódzkich przez różne instytucje i organizacje,
2) dopłaty do cen za bilety wstępu na imprezy i zawody sportowe,
3) dobrowolne wpłaty Zrzeszenia Sportowego Spółdzielczości Pracy "Start" na działalność spółdzielczych klubów sportowych,
4) dobrowolne wpłaty z zysków z regionalnych gier i loterii,
5) dobrowolne wpłaty ze środków zakładowego funduszu socjalnego i innych funduszów lub środków będących w dyspozycji załóg państwowych jednostek organizacyjnych oraz organizacji spółdzielczych i społecznych,
6) dobrowolne wpłaty instancji związków zawodowych,
7) dobrowolne wpłaty i świadczenia ludności,
8) dotacje z Funduszu Centralnego,
9) dotacje z budżetu terenowego,
10) inne wpłaty.
§  7.
1. Środkami funduszów wojewódzkich dysponują terenowe organy administracji państwowej stopnia wojewódzkiego.
2. Jeżeli wpłaty, o których mowa w § 6 pkt 5-8, zostały zadeklarowane lub przyznane na rzecz ściśle określonych jednostek organizacyjnych albo na finansowanie zadań w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, należy to uwzględnić przy rozdziale środków funduszów wojewódzkich.
§  8.
1. W sprawach udzielania dotacji organizacjom społecznym ze środków Funduszu Centralnego stosuje się odpowiednio przepisy w sprawie zasad udzielania dotacji budżetowych organizacjom społecznym oraz kontroli wykorzystania tych dotacji.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w sprawach udzielania dotacji organizacjom społecznym ze środków funduszów wojewódzkich.
§  9. Zasady i tryb finansowania inwestycji ze środków Funduszu Centralnego i funduszów wojewódzkich określają odrębne przepisy.
§  10. Pozostałe środki likwidowanych funduszów rozwoju kultury fizycznej przechodzą na rzecz nowo tworzonych funduszów wojewódzkich.
§  11. W sprawach nie unormowanych uchwałą stosuje się przepisy o gospodarowaniu funduszami celowymi, wydane na podstawie Prawa budżetowego.
§  12.
1. Traci moc uchwała nr 172 Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1973 r. w sprawie zasad tworzenia funduszów rozwoju kultury fizycznej (Monitor Polski Nr 34, poz. 205).
2. Uchyla się § 5 uchwały nr 1010 Prezydium Rządu z dnia 17 grudnia 1955 r. w sprawie zorganizowania totalizatora sportowego.
§  13. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020