Wykonywanie tłumaczeń tekstów technicznych i innych specjalistycznych na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej.

M.P.78.37.141
UCHWAŁA Nr 162
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 listopada 1978 r.
w sprawie wykonywania tłumaczeń tekstów technicznych i innych specjalistycznych na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej.
W celu należytego zaspokojenia potrzeb jednostek gospodarki uspołecznionej w zakresie tłumaczeń tekstów technicznych i innych specjalistycznych Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1. Uchwała dotyczy tłumaczeń tekstów technicznych i innych specjalistycznych z języków obcych na język polski oraz z języka polskiego na języki obce, niezbędnych w działalności jednostek gospodarki uspołecznionej.
2. Tłumaczenia:
- dzieł wydawanych w formie książkowej,
- publikacji nieperiodycznych wykonywanych w ramach umów o prace wydawnicze oraz prac publikowanych w czasopismach,
- utworów zamawianych lub wykorzystanych przez prasę, radio i telewizję,
- opisów patentowych oraz opisów wzorów użytkowych i wzorów zdobniczych,
- tekstów wchodzących w zakres prac normalizacyjnych,
- wykonywane przez tłumaczy przysięgłych
regulują odrębne przepisy.
§  2.
1. Tłumaczenia, o których mowa w § 1 ust. 1, mogą być wykonywane przez:
1) pracowników zatrudnionych na stanowiskach tłumaczy,
2) innych pracowników jednostki zlecającej oraz
3) pracowników innych jednostek gospodarki uspołecznionej,
4) jednostki gospodarki uspołecznionej.
2. 1 W wyjątkowych wypadkach jednostka nadrzędna zleceniodawcy może wyrazić zgodę na zlecenie tłumaczenia osobie lub jednostce nie wymienionej w ust. 1, jeżeli wartość zlecenia nie przekracza 10.000 zł.
§  3.
1. Zlecająca jednostka gospodarki uspołecznionej może zlecić dokonanie tłumaczenia, o którym mowa w § 1 ust. 1, po uzyskaniu potwierdzenia z Centrum Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej, że dany materiał nie został dotychczas przetłumaczony.
2. Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki ustali zasady i tryb przekazywania informacji o wykonanych tłumaczeniach przez jednostki gospodarki uspołecznionej do Centrum Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej oraz przez to Centrum do jednostek gospodarki uspołecznionej.
§  3a. 2  
1. W razie uzyskania z Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej potwierdzenia, że dany tekst został przetłumaczony, jednostka gospodarki uspołecznionej zwraca się do jednostki organizacyjnej, wskazanej w potwierdzeniu, o udostępnienie tekstu.
2. Jednostki gospodarki uspołecznionej są obowiązane do gromadzenia i przechowywania przez okres co najmniej 5 lat przetłumaczonych tekstów, o których mowa w § 1 ust. 1, i udostępniania ich innym jednostkom gospodarki uspołecznionej.
3. Jednostka gospodarki uspołecznionej nie może odmówić udostępnienia przetłumaczonego tekstu, chyba że zawiera on wiadomości tajne lub poufne.
4. W razie udostępnienia tekstów, o których mowa w ust. 3, stosuje się odrębne przepisy.
§  4.
1. 3 (uchylony).
2. 4 (uchylony).
3. Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych w porozumieniu z Ministrem Finansów ustali zasady i stawki wynagradzania osób, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 3.
§  5.
1. Jednostki gospodarki uspołecznionej mogą zatrudniać na stanowiskach tłumaczy oraz zlecać wykonywanie tłumaczeń osobom, które zostały wpisane do rejestru tłumaczy.
2. Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki ustali zasady prowadzenia rejestru tłumaczy oraz dokonywania w nim wpisów i skreśleń, a Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych ustali kwalifikacje osób ubiegających się o wpisanie do rejestru tłumaczy po zasięgnięciu opinii Naczelnej Organizacji Technicznej.
§  6. Przewodniczący Państwowej Komisji Cen określi zasady ustalania cen za tłumaczenia, z wyjątkiem wypadków, o których mowa w § 4 ust. 3.
§  6a. 5 Za udostępniane tłumaczenie tekstów technicznych i innych specjalistycznych jednostki gospodarki uspołecznionej mogą pobierać opłaty w wysokości:
1) do 50% kosztów wykonania tłumaczenia - przy pierwszym udostępnieniu tekstu,
2) do 30% kosztów wykonania tłumaczenia - przy drugim udostępnieniu tego samego tekstu,
3) do 20% kosztów wykonania tłumaczenia - przy każdym następnym udostępnieniu tego samego tekstu.
§  7.
1. Jednostki gospodarki uspołecznionej wykonujące tłumaczenia nie mogą zlecać tłumaczeń pracownikom jednostek gospodarki uspołecznionej, które zamówiły wykonanie tych tłumaczeń.
2. W wyjątkowych wypadkach jednostka nadrzędna zleceniodawcy może wyrazić zgodę na odstępstwo od zasady określonej w ust. 1.
§  7a. 6 Zaleca się centralnym związkom spółdzielczym i organizacjom społecznym stosowanie zasad określonych w uchwale.
§  8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1979 r.
1 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 232 z dnia 6 listopada 1981 r. (M.P.81.29.267) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 7 grudnia 1981 r.
2 § 3a dodany przez § 1 pkt 2 uchwały nr 232 z dnia 6 listopada 1981 r. (M.P.81.29.267) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 7 grudnia 1981 r.
3 § 4 ust. 1 uchylony przez § 5 pkt 4 uchwały nr 244 z dnia 19 listopada 1982 r. w sprawie wynagradzania za prace powierzane pracownikom przez uspołecznione zakłady pracy na podstawie umów o dzieło lub umów zlecenia (M.P.82.29.252) z dniem 9 grudnia 1982 r.
4 § 4 ust. 2 uchylony przez § 5 pkt 4 uchwały nr 244 z dnia 19 listopada 1982 r. w sprawie wynagradzania za prace powierzane pracownikom przez uspołecznione zakłady pracy na podstawie umów o dzieło lub umów zlecenia (M.P.82.29.252) z dniem 9 grudnia 1982 r.
5 § 6a dodany przez § 1 pkt 3 uchwały nr 232 z dnia 6 listopada 1981 r. (M.P.81.29.267) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 7 grudnia 1981 r.
6 § 7a dodany przez § 1 pkt 4 uchwały nr 232 z dnia 6 listopada 1981 r. (M.P.81.29.267) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 7 grudnia 1981 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1978.37.141

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Wykonywanie tłumaczeń tekstów technicznych i innych specjalistycznych na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej.
Data aktu: 10/11/1978
Data ogłoszenia: 22/12/1978
Data wejścia w życie: 01/01/1979