Przeprowadzenie poboru w okresie wiosennym 1979 r.

M.P.78.35.133
ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH I OBRONY NARODOWEJ
z dnia 18 października 1978 r.
w sprawie przeprowadzenia poboru w okresie wiosennym 1979 r.
Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1967 r. Nr 44, poz. 220, z 1972 r. Nr 53, poz. 342, z 1973 r. Nr 27, poz. 153, Nr 38, poz. 224, Nr 47, poz. 276, z 1974 r. Nr 24, poz. 142 i z 1975 r. Nr 16, poz. 91) zarządza się, co następuje:
§  1. W okresie od dnia 5 marca do dnia 14 kwietnia 1979 r. zostanie przeprowadzony pobór mężczyzn:
1) urodzonych w latach 1959, 1958, 1957, 1956 i 1955, którzy:
a) dotychczas korzystali z odroczenia zasadniczej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, utrzymywanie rodziny, wykonywanie zawodu, odbywanie studiów lub pobieranie nauki,
b) z jakichkolwiek powodów nie dopełnili obowiązku stawienia się do poboru i dotychczas nie mają uregulowanego stosunku do powszechnego obowiązku obrony,
2) którzy zostali w 1978 r. zwolnieni z zasadniczej służby wojskowej z powodu uznania ich za jedynych żywicieli rodzin, jeżeli nie zostali przeniesieni do rezerwy,
3) urodzonych w latach 1960, 1958, 1957, 1956 i 1955, którzy przewidziani są do powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej wiosną 1979 r., jeżeli zostaną imiennie wezwani do poboru.
§  2. Wezwaniu do poboru w terminie określonym w § 1 podlegają również mężczyźni, którzy:
1) skończą w 1979 r. 18 lub 19 lat życia i zostali wytypowani przez wojskową komendę uzupełnień do przysposobienia obronnego młodzieży pozaszkolnej,
2) ukończyli 17 lat życia i ochotniczo zgłoszą się do:
a) odbycia zasadniczej służby wojskowej,
b) szkolenia w ramach przysposobienia obronnego młodzieży pozaszkolnej,
3) ubiegają się o powołanie do czynnej służby wojskowej w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych.
§  3. Do poboru mogą być wezwane kobiety urodzone w latach: 1960, 1959, 1958, 1957, 1956 i 1955, zatrudnione w zakładach służby zdrowia i mające kwalifikacje zawodowe określone w § 1 ust. 1 pkt 1 zarządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 1973 r. w sprawie obowiązku służby wojskowej kobiet (Monitor Polski Nr 23, poz. 139).
§  4. Pobór, o którym mowa w § 1-3, przeprowadzą wojewodowie oraz prezydenci miast stopnia wojewódzkiego za pośrednictwem komisji poborowych, z udziałem szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego.
§  5.
1. Termin ogłoszenia poboru na terenie całego kraju wyznacza się na dzień 17 lutego 1979 r.
2. Terenowe organy administracji państwowej stopnia podstawowego spowodują rozplakatowanie obwieszczeń o poborze w terminie określonym w ust. 1.
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020