Uznanie za rezerwaty przyrody.

M.P.78.33.126
ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 11 października 1978 r.
w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz, 180) zarządza się, co następuje:
§  1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Liski" obszar lasu o powierzchni 93,37 ha w Leśnictwie Stefankowice Nadleśnictwa Strzelce, położony w gminie Białopole województwa chełmskiego i w gminie Horodło województwa zamojskiego, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1971-1981 jako oddziały lasu 123 b, d, 124 a, b, 145 c, 146 a, b, c. Celem ochrony jest zachowanie drzewostanu dębowego oraz dębowo-so-snowego, naturalnego pochodzenia.
§  2. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Szachownica" obszar zalesionego wzgórza zbudowanego z wapieni, z systemem jaskiń, o powierzchni 12,70 ha w Leśnictwie Wapiennik Nadleśnictwa Kłobuck, położony w gminie Lipie województwa częstochowskiego, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1973- 1983 jako oddziały lasu 85 b, c, 92 a, b, c. Celem ochrony jest zachowanie proglacjalnej jaskini powstałej w wapienich górnojurajskich oraz interesującego profilu geologicznego.
§  3. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Kamień Michniowski" obszar lasu o powierzchni 10,50 ha w Leśnictwie Kamionka Nadleśnictwa Suchedniów, położony w gminie Bodzentyn województwa kieleckiego, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1975-1985 jako oddziały lasu 234 f, h, 235 b, f. Celem ochrony jest zachowanie naturalnych, wielogatunkowych zbiorowisk leśnych oraz wychodni skał piaskowca triasowego z ciekawą roślinnością naskalną.
§  4. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Wykus" obszar lasu o powierzchni 53,01 ha w Leśnictwach Bronkowice i Kaczka Nadleśnictwa Suchedniów, położony w gminach Bodzentyn i Wąchock województwa kieleckiego, oznaczony w planie .urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1975-1985 jako oddziały lasu 11 d, f, 11A d, 12 f, 31 a-i, 32 a-h. Celem ochrony jest zachowanie naturalnych, wielogatunkowych zbiorowisk leśnych.
§  5. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Koniuszanka I" obszar lasu, odcinka rzeki i śródleśnych łąk o łącznej powierzchni 24,04 ha w Leśnictwie Napiwoda Nadleśnictwa Nidzica, położony w gminie Nidzica województwa olsztyńskiego, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1973-1983 jako oddziały lasu 8 k, n, 20 a, b, i, j, 21 c, 22 ha1, i, 270 b, 294 b, 295 b. Celem ochrony jest zachowanie terenu, na którym występują zjawiska sufozji na sandrze.
§  6. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Koniuszanka II" obszar lasu i odcinka rzeki o łącznej powierzchni 64,55 ha w Leśnictwach Jeleń i Wykno Nadleśnictwa Nidzica, położony w gminie Nidzica województwa olsztyńskiego, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1973-1983 jako oddziały lasu 189 i, k, l, m, 190 d, f, 207 c, i, 208 a-f, 209 a, c, d, f, g, h, 210 d. Celem ochrony jest zachowanie kresowych stanowisk ze społów leśnych oraz przełomowego odcinka rzeki Koniuszanki.
§  7. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Jezioro Pławno" obszar jezior Pławno i Kociołek, oraz otaczających je bagien i lasów o łącznej powierzchni 16,71 ha w Leśnictwie Huta Pusta Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka Akademii Rolniczej w Poznaniu, położony w gminie Murowana Goślina województwa poznańskiego, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego, na lata 1976-1986 jako oddziały lasu 39 y, z, 45 h-4, j, k. Celem ochrony jest zachowanie jezior i ich otoczenia z występującą tam rzadką roślinnością.
§  8. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Konewka" obszar lasu o powierzchni 99,91 ha w Leśnictwie Konewka Nadleśnictwa Spała, położony w gminie Inowłódz województwa piotrkowskiego, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1968-1978 jako oddziały lasu 153, 154 a, g, 155 d, 181, 182. Celem ochrony jest zachowanie fragmentu lasu o charakterze naturalnym, należącego do zespołu świetlistej dąbrowy.
§  9. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Puszcza u źródeł Radomki" obszar lasu o powierzchni 73,48 ha w Leśnictwie Zapniów Nadleśnictwa Przysucha, położony w gminie Przysucha województwa radomskiego, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1977-1987 jako oddziały lasu 155 a, g, h, i, 156 a, h, i, 183 b, c, d, g, 184 c, d, g, h. Celem ochrony jest zachowanie wielogatunkowych drzewostanów o charakterze naturalnym z udziałem jodły i buka.
§  10. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Ponty im. Teodora Zielińskiego" obszar lasu o powierzchni 36,61 ha w Leśnictwie Karpówka Nadleśnictwa Kozienice, położony w gminie Pionki województwa radomskiego, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1971-1981 jako oddziały lasu 47 b, d, 58 c, d, h, 59 a, b, c. Celem ochrony jest zachowanie drzewostanów dębowo-jodłowych o charakterze naturalnym, z jodłą na północnej granicy jej zasięgu.
§  11. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Wronie" obszar lasu o powierzchni 68,74 ha w Leśnictwie Wronie Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń, położony w gminie Wąbrzeźno województwa toruńskiego, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1973-1983 jako oddziały lasu 7 d, 17 a, b, c, d, g, 18 a,.b, c, d, 19 a, b, c, 20 c. Celem ochrony jest zachowanie fragmentu buczyny pomorskiej przy pólnocno-wschodniej granicy zasięgu buka.
§  12. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Olszyny Rakutowskie" obszar lasu i bagna o łącznej powierzchni 174,62 ha w Leśnictwie Kurowo Nadleśnictwa Włocławek, położony w gminie Kowal województwa włocławskiego, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1972-1982 jako oddziały lasu 205, 216- 219, 228 a, b, c, d, 229. Celem ochrony jest zachowanie olesów i łęgów jesionowo-olszowych, zachowanych w stanie naturalnym.
§  13. Na obszarze rezerwatów zabrania się:
1) wycinania drzew i pobierania użytków drzewnych, z wyjątkiem wypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego,
2) zmiany stosunków wodnych naruszających w sposób istotny warunki ekologiczne rezerwatu,
3) zbioru ziół leczniczych i innych roślin oraz zbioru owoców i nasion drzew i krzewów, z wyjątkiem nasion na potrzeby odnowienia lasu,
4) pozyskiwania ściółki leśnej i pasania zwierząt gospodarskich; w rezerwacie określonym w § 5, w oddziae lasu 270, dopuszczalne jest wykaszanie łąki,
5) niszczenia gleby i pozyskiwania kopalin,
6) zanieczyszczania wody i terenu, wzniecania ognia orał zakłócania ciszy,
7) stosowania wszelkich środków chemicznych,
8) niszczenia drzew i innych roślin,
9) polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia gniazd, wybierania jaj i piskląt wszystkich gatunków ptaków,
10) umieszczania tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną rezerwatu,
11) wznoszenia budowli oraz zakładania i budowy urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych,
12) przebywania poza miejscami wyznaczonymi,
13) pływania łodziami i innym sprzętem w rezerwacie określonym w § 7,
§  14. Na terenach rezerwatów określonych w § 5 i 6 nie obowiązuje zakaz przeprowadzania polowań) na terenie rezerwatu określonego w § 12 mogą być dokonywane, po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem przyrody, odstrzały redukcyjne zwierząt łownych.
§  15. Zarządzenie wchodzi w życie, z dniem 1 listopada 1978 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020