Oszczędne użytkowanie energii elektrycznej i zmniejszenie poboru mocy elektrycznej przez odbiorców nieprzemysłowych w godzinach największego obciążenia krajowego systemu elektroenergetycznego.

M.P.78.31.115
UCHWAŁA Nr 135
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 września 1978 r.
w sprawie oszczędnego użytkowania energii elektrycznej i zmniejszenia poboru mocy elektrycznej przez odbiorców nieprzemysłowych w godzinach największego obciążenia krajowego systemu elektroenergetycznego.
Zapewnienie pokrycia wzrastającego zapotrzebowania na moc i energię elektryczną wymaga oszczędnego jej użytkowania. Zmniejszenie poboru mocy elektrycznej przez wszystkich odbiorców nieprzemysłowych jest konieczne szczególnie w godzinach największego obciążenia krajowego systemu elektroenergetycznego. W związku z tym Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1. Jednostki gospodarki uspołecznionej będące nieprzemysłowymi odbiorcami energii elektrycznej, zwane dalej "nieprzemysłowymi odbiorcami energii elektrycznej", zmniejszą w okresie od dnia 1 października 1978 r. do dnia 31 marca 1979 r. pobór mocy i zużycie energii elektrycznej.
2. Nieprzemysłowi odbiorcy energii elektrycznej są obowiązani ograniczyć pobór mocy elektrycznej oraz zmniejszyć zużycie energii elektrycznej w dniach roboczych, w godzinach od 9 do 12 i od 17 do 19, to jest w godzinach największego obciążenia krajowego systemu elektroenergetycznego, zwanych dalej "godzinami szczytowego zapotrzebowania".
3. Ograniczenie poboru mocy elektrycznej i zmniejszenie zużycia energii elektrycznej powinny być dokonane u wszystkich nieprzemysłowych odbiorców energii elektrycznej.
§  2.
1. Kierownicy wszystkich jednostek będących nieprzemysłowymi odbiorcami energii elektrycznej opracują w terminie do dnia 30 września 1978 r. plany ograniczenia poboru mocy elektrycznej w godzinach szczytowego zapotrzebowania oraz zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, zwane dalej "planami". Plany te kierownicy jednostek powinni opracować w poczuciu obywatelskiej odpowiedzialności, na podstawie znajomości swojego zakładu i przy wykorzystaniu wieloletniego doświadczenia zawodowego. Powinny one zapewniać zwiększenie oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i ograniczenie poboru mocy elektrycznej, zwłaszcza w godzinach szczytowego zapotrzebowania.
2. Plany powinny być opracowane przy współudziale i wykorzystaniu inicjatywy aktywu społeczno-politycznego jednostki, po wnikliwym przeanalizowaniu istniejących możliwości racjonalnego zmniejszenia zużycia energii elektrycznej oraz ograniczenia poboru mocy elektrycznej w godzinach szczytowego zapotrzebowania, w drodze wyłączania urządzeń pobierających energię elektryczną, z których korzystanie nie jest niezbędne w godzinach szczytowego zapotrzebowania, przesunięcia ich pracy poza godziny szczytowego zapotrzebowania i zmniejszenia ilości punktów oświetleniowych. Przygotowane w ten sposób rzetelne i oparte na wszechstronnej znajomości funkcjonowania jednostki projekty planów powinny być omówione z pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych jednostki w celu zaznajomienia ich z tymi planami i ustalenia możliwości ograniczenia poboru mocy elektrycznej i uzyskania oszczędności w zużyciu energii elektrycznej.
3. Realizacja planów powinna przynieść zmniejszenie poboru energii elektrycznej w godzinach szczytowego zapotrzebowania i zużycia energii elektrycznej, jednak przy jednoczesnym zapewnieniu pełnego i prawidłowego wykonania zadań każdej jednostki. Dlatego też plany powinny być przygotowane ze szczególną troską, starannością i odpowiedzialnością. Ograniczenia powinny być tak dokonywane, ażeby zapewnić normalną pracę zakładu.
4. W planach należy, uwzględniając specyfikę każdej jednostki, ustalić szczegółowy tryb postępowania w ograniczaniu poboru mocy elektrycznej i zmniejszaniu zużycia energii elektrycznej oraz osoby odpowiedzialne za te czynności.
§  3. Ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie i prezydenci miast stopnia wojewódzkiego zapewnią należyty nadzór i bieżącą kontrolę podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych w zakresie ograniczania poboru mocy elektrycznej w godzinach szczytowego zapotrzebowania oraz oszczędnego użytkowania energii elektrycznej.
§  4. Zaleca się zarządom centralnych związków spółdzielni i organizacji społecznych stosowanie przepisów niniejszej uchwały.
§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1978.31.115

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Oszczędne użytkowanie energii elektrycznej i zmniejszenie poboru mocy elektrycznej przez odbiorców nieprzemysłowych w godzinach największego obciążenia krajowego systemu elektroenergetycznego.
Data aktu: 20/09/1978
Data ogłoszenia: 21/09/1978
Data wejścia w życie: 21/09/1978