Wprowadzenie zmian w wykazie jednostek organizacyjnych do przeprowadzania kontroli zapasów.

M.P.78.3.16
ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ
z dnia 25 stycznia 1978 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w wykazie jednostek organizacyjnych upoważnionych do przeprowadzania kontroli zapasów.
Na podstawie § 1 ust. 3 uchwały nr 48 Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1964 r. w sprawie przeprowadzania kontroli zapasów przez jednostki zbytu (Monitor Polski Nr 15, poz. 69), w związku z § 1 ust. 1 pkt 5 i 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 1976 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Materiałowej (Dz. U. Nr 14, poz. 88) zarządza się, co następuje:
§  1.  W wykazie jednostek organizacyjnych upoważnionych do przeprowadzania kontroli zapasów, stanowiącym załącznik do uchwały nr 48 Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1964 r. w sprawie przeprowadzania kontroli zapasów przez jednostki zbytu (Monitor Polski z 1964 r. Nr 15, poz. 69, Nr 43, poz. 205 i Nr 59, poz. 277, z 1965 r. Nr 9, poz. 28 i Nr 26, poz. 130, z 1966 r. Nr 4, poz. 29 i Nr 64, poz. 308, z 1969 r. Nr 20, poz. 166, z 1971 r. Nr 3, poz. 12, Nr 13, poz. 98 i Nr 55, poz. 360, z 1972 r. Nr 44, poz. 237 oraz z 1977 r. Nr 5, poz. 40 i Nr 22, poz. 118), wprowadza się następujące zmiany:
1) lp. 20, 21, 22, 31, 33, 37 otrzymują brzmienie:
Lp. Nazwa jednostki

według dotychczasowego wykazu

Obecna nazwa jednostki organizacyjnej upoważnionej do przeprowadzania kontroli zapasów Nazwa organu nadzorującego
"20 Biuro Zbytu Cementu Biuro Zbytu i Organizacji Przewozów Cementu, Wapna i Gipsu Zjednoczenie Przemysłu Cementowego, Wapienniczego i Gipsowego
21 Centrala Materiałów Budowlanych Centrala Zaopatrzenia Materiałowego Przemysłu Budowlanego Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych
22 Zjednoczenie Przemysłu Kruszyw i Surowców Mineralnych Zjednoczenie Przemysłu Kruszyw, Kamienia Budowlanego i Surowców Mineralnych (Biuro Koordynacji Zbytu "Kruszzbyt") Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych
31 Biuro Zbytu Szkła Zjednoczenie Przemysłu Szklarskiego i Ceramicznego "Vitrocer" Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych
33 Biuro Zbytu Wapna i Gipsu Biuro Zbytu i Organizacji Przewozów Cementu, Wapna i Gipsu Zjednoczenie Przemysłu Cementowego, Wapienniczego i Gipsowego
37 Biuro Zbytu Okuć i Instalacji Budowlanych w Poznaniu Centrala Handlowa Elementów Wyposażenia Budownictwa "Metalplast" Zjednoczenie Produkcji Elementów Wyposażenia Budownictwa "Metalplast"
2) dodaje się lp. 41, 42, 43, 44 w brzmieniu:
Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej upoważnionej do przeprowadzania kontroli zapasów Nazwa organu nadzorującego
"41 Przedsiębiorstwo Kompletacji i Koordynacji Dostaw Przemysłu Betonów "Elbet" w Warszawie Zjednoczenie Przemysłu Betonów
42 Biuro Zbytu Materiałów Izolacji Budowlanej w Katowicach Zjednoczenie Przemysłu Izolacji Budowlanej
43 Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Budownictwa "ZREMB" w Warszawie Zjednoczenie Mechanizacji Budownictwa "ZREMB"
44 Biuro Zbytu Stolarki Budowlanej "Stolbud" w Warszawie Zjednoczenie Przemysłu Stolarki Budowlanej"

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020