Warunki sprzedaży zagranicznych środków płatniczych na cele prywatne.

M.P.78.3.15
ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 21 stycznia 1978 r.
w sprawie warunków sprzedaży zagranicznych środków płatniczych na cele prywatne.
Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy dewizowej z dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 133) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Sprzedaż zagranicznych środków płatniczych na cele prywatne uzależnia się od uiszczenia opłaty w wysokości:
1) 1 30% równowartości zakupywanych zagranicznych środków płatniczych państw, z którymi Polska rozlicza się na podstawie umów o płatnościach niehandlowych,
2) 2 100% równowartości zakupywanych zagranicznych środków płatniczych państw, z którymi Polska nie rozlicza się na podstawie umów o płatnościach niehandlowych.
2. Opłacie, o której mowa w ust. 1, podlegają również talony Narodowego Banku Polskiego uprawniające do wymiany złotych w tranzytowych państwach, z którymi Polska rozlicza się na podstawie umów o płatnościach niehandlowych.
3. Opłatę pobiera Narodowy Bank Polski lub inna instytucja uprawniona do sprzedaży zagranicznych środków płatniczych.
§  2.
1. Pobraną opłatę odprowadza się na Centralny Fundusz Turystyki i Wypoczynku, po potrąceniu 2% równowartości sprzedanych zagranicznych środków płatniczych oraz opłaty od talonów Narodowego Banku Polskiego.
2. Kwoty potrącone zgodnie z ust. 1 przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z obsługą kasową.
§  3.
1. Zagraniczne środki płatnicze nie wykorzystane zgodnie z celem, na jaki zostały zakupione, podlegają odprzedaży Narodowemu Bankowi Polskiemu lub innej instytucji uprawnionej do ich sprzedaży.
2. W razie odprzedania nie wykorzystanych zagranicznych środków płatniczych oraz zwrotu talonów Narodowego Banku Polskiego opłata podlega zwrotowi odpowiednio do wysokości odprzedanych środków oraz zwróconych talonów, z wyjątkiem kwot potrąconych zgodnie z § 2.
3. W razie nieodprzedania zagranicznych środków płatniczych zgodnie z ust. 1 Narodowy Bank Polski lub inna instytucja uprawniona może odmówić kolejnej sprzedaży tych środków.
§  4. 3 Państwami, z którymi Polska rozlicza się na podstawie umów o płatnościach niehandlowych są: Ludowa Republika Albanii, Ludowa Republika Bułgarii, Czechosłowacka Republika Socjalistyczna, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Republika Kuby, Mongolska Republika Ludowa, Niemiecka Republika Demokratyczna, Socjalistyczna Republika Rumunii, Węgierka Republika Ludowa, Socjalistyczna Republika Wietnamu i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.
§  5. Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 1975 r. w sprawie warunków sprzedaży zagranicznych środków płatniczych i dokumentów przewozu na trasy zagraniczne (Monitor Polski z 1975 r. Nr 39 poz. 228 i z 1976 r. Nr 23, poz. 104).
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lutego 1978 r.
1 § 1 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 15 lipca 1983 r. (M.P.83.26.147) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 sierpnia 1983 r.
2 § 1 ust. 1 pkt 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 30 grudnia 1981 r. (M.P.81.33.298) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1982 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 15 lipca 1983 r. (M.P.83.26.147) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 sierpnia 1983 r.

3 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 30 grudnia 1981 r. (M.P.81.33.298) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1982 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1978.3.15

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Warunki sprzedaży zagranicznych środków płatniczych na cele prywatne.
Data aktu: 21/01/1978
Data ogłoszenia: 14/02/1978
Data wejścia w życie: 15/02/1978