Przeprowadzenie poboru w okresie jesiennym 1978 roku.

M.P.78.22.77
ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH I OBRONY NARODOWEJ
z dnia 14 czerwca 1978 r.
w sprawie przeprowadzenia poboru w okresie jesiennym 1978 roku.
Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1967 r. Nr 44, poz. 220, z 1972 r. Nr 53, poz. 342, z 1973 r. Nr 27, poz. 153, Nr 38, poz. 224, Nr 47, poz. 276, z 1974 r. Nr 24, poz. 142 i z 1975 r. Nr 16, poz. 91) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. W okresie od 4 września do 28 października 1978 r. wojewodowie oraz prezydenci miast stopnia wojewódzkiego - za pośrednictwem komisji poborowych - przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego przeprowadzą pobór mężczyzn urodzonych w 1959 r., z wyjątkiem tych, którzy zgłosili się do poboru w okresie wiosennym 1978 r.
2. Obowiązkowi zgłoszenia się do poboru w terminie określonym w ust. 1 podlegają również mężczyźni urodzeni w latach 1958, 1957, 1956, 1955 i 1954, którzy dotychczas nie mają uregulowanego stosunku do powszechnego obowiązku obrony.
§  2.
1. Do poboru w terminie określonym w § 1 ust. 1 wzywa się również mężczyzn urodzonych w latach: 1959, 1958, 1957, 1956, 1955 i 1954, którzy:
1) ubiegają się o odroczenie zasadniczej służby wojskowej,
2) poprzednio zostali uznani za czasowo niezdolnych do służby wojskowej i do służby w formacjach samoobrony (Kat. "B"), a okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem poboru jesienią 1978 r.,
3) są przewidziani do powołania do zasadniczej służby wojskowej w okresie do poboru wiosennego w 1979 r., jeżeli powstanie potrzeba wydania orzeczenia przez terenową komisję poborową,
4) wnieśli prośbę o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej.
2. Do poboru w terminie określonym w § 1 ust. 1 zostaną wezwani również mężczyźni, którzy:
1) kończą w 1978 r. 18 lat życia i zostali wytypowani przez wojskową komendę uzupełnień do przysposobienia obronnego młodzieży pozaszkolnej,
2) ukończyli 17 lat życia i ochotniczo zgłoszą się do:
a) odbycia zasadniczej służby wojskowej,
b) szkolenia w ramach przysposobienia obronnego młodzieży pozaszkolnej,
c) szkolenia poborowych w oddziałach samoobrony w ramach dwuletnich stacjonarnych ochotniczych hufców pracy,
3) ubiegają się o powołanie do czynnej służby wojskowej w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych.
§  3. Do poboru mogą zostać wezwane kobiety urodzone w latach: 1960, 1959, 1958, 1557, 1956, 1955, 1954, zatrudnione w zakładach (placówkach) służby zdrowia i mające kwalifikacje zawodowe określone w § 1 ust. 1 pkt 1 zarządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 1973 r. w sprawie obowiązku służby wojskowej kobiet (Monitor Polski Nr 23, poz. 139).
§  4. Termin ogłoszenia poboru na terenie całego kraju wyznacza się na dzień 19 sierpnia 1978 r.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020