Zm.: uchwała w sprawie regulaminu Sądu Najwyższego.

M.P.78.20.70
UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 2 czerwca 1978 r.
o zmianie uchwały w sprawie regulaminu Sądu Najwyższego.
Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 11, poz. 54) uchwala się, co następuje:
§  1. W uchwale Rady Państwa z dnia 22 maja 1962 r. w sprawie regulaminu Sądu Najwyższego (Monitor Polski z 1962 r. Nr 45, poz. 210 i z 1964 r. Nr 79, poz. 371) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Izby dzielą się na wydziały. Podział izb na wydziały określa zarządzenie Pierwszego Prezesa.",

2) § 23 otrzymuje brzmienie:

"§ 23. 1. Biuro Orzecznictwa dzieli się na działy:

1) orzecznictwa cywilnego,

2) orzecznictwa karnego,

3) orzecznictwa pracy i ubezpieczeń społecznych,

4) doskonalenia prawa.

2. Na czele działów stoją kierownicy powołani przez Pierwszego Prezesa.",

3) § 25 otrzymuje brzmienie:

"§ 25. Biuro Orzecznictwa prowadzi prace analityczno-badawcze nad orzecznictwem, opracowuje projekty rewizji nadzwyczajnych i pytań prawnych oraz wnioski Pierwszego Prezesa o ustalenie wytycznych w zakresie wykładni i stosowania prawa, sporządza okresowe informacje o działalności Sądu Najwyższego.",

4) § 27 otrzymuje brzmienie:

"§ 27. 1. Biuro Orzecznictwa opracowuje tezy, prowadzi ich zbiór oraz zawiadamia Pierwszego Prezesa i Prezesa kierującego właściwą izbę o dostrzeżonych rozbieżnościach w orzecznictwie Sądu Najwyższego, przygotowuje materiały do publikacji uchwał i orzeczeń tego sądu.

2. W opracowanych do ogłoszenia orzeczeniach można dokonywać poprawek redakcyjnych i stylistycznych oraz opuszczać ustępy, nieistotne dla wykładni. Nazwisk stron i nazw miejscowości nie ogłasza się, zastępując je inicjałami.",

5) § 28 otrzymuje brzmienie:

"§ 28. Sprawy administracyjne Sądu Najwyższego należą do Biura Prezydialnego. Pracami Biura kieruje dyrektor.",

6) § 29 otrzymuje brzmienie:

"§ 29. 1. Biuro Prezydialne dzieli się na wydziały: ogólny, spraw pracowniczych, finansowo-budżetowy i gospodarczy.

2. Na czele wydziałów stoją naczelnicy powołani przez Pierwszego Prezesa."

§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1978 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020