Warunki dostarczania paliw gazowych.

M.P.78.16.56
ZARZĄDZENIE
MINISTRA GÓRNICTWA
z dnia 3 maja 1978 r.
w sprawie warunków dostarczania paliw gazowych. *
Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 1962 r. o gospodarce paliwowo-energetycznej (Dz. U. z 1962 r. Nr 32, poz. 150, z 1971 r. Nr 12, poz. 117 i z 1976 r. Nr 12, poz. 71) oraz w związku z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1976 r. w sprawie określenia zadań wynikających z ustawy o gospodarce paliwowo-energetycznej, które przechodzą do zakresu działania Ministrów Energetyki i Energii Atomowej, Górnictwa oraz Gospodarki Materiałowej (Dz. U. Nr 27, poz. 155) zarządza się, co następuje:
Rozdział  1

Przepisy ogólne.

§  1. Zarządzenie ustala warunki dostarczania paliw gazowych.
§  2.
1. Dostarczanie paliw gazowych następuje zgodnie z przepisami niniejszego zarządzenia, po zawarciu przez strony umowy według wzorów ustalonych przez Ministra Górnictwa. Wzory umów stanowią odrębne wydawnictwo.
2. Umowa może być zawarta po spełnieniu wymagań określonych przepisami w sprawie zasad przyłączania do wspólnej sieci urządzeń do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, rozdzielania i odbioru paliw gazowych, wydanymi na podstawie art. 7 ustawy z dnia 30 maja 1962 r. o gospodarce paliwowo-energetycznej (Dz. U. z 1962 r. Nr 32, poz. 150, z 1971 r. Nr 12, poz. 117 i z 1976 r. Nr 12, poz. 71).
§  3. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) producencie - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo (zakład) wydobywające lub wytwarzające paliwa gazowe,
2) dystrybutorze - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo (zakład) dostarczające paliwa gazowe odbiorcom lub prowadzące działalność handlową w zakresie sprzedaży paliw gazowych,
3) dostawcy - należy przez to rozumieć dystrybutora lub producenta dostarczającego paliwa gazowe odbiorcom, a także odbiorcę, który za zgodą dystrybutora odprzedaje część pobieranych paliw gazowych innym odbiorcom,
4) odbiorcy - należy przez to rozumieć jednostkę (osobę) pobierającą paliwa gazowe na własne potrzeby, a za zgodą dystrybutora także do odprzedaży innym odbiorcom.
§  4.
1. Odbiorców dzieli się na trzy grupy:
1) grupa I - odbiorcy zamawiający lub pobierający miesięcznie paliwa gazowe w ilości przekraczającej 20.000 m3,
2) grupa II - odbiorcy zmawiający lub pobierający miesięcznie paliwa gazowe w ilości do 20.000 m3 (włącznie), z wyjątkiem odbiorców grupy III,
3) 1 grupa III - osoby fizyczne zamawiające lub pobierające paliwa gazowe na potrzeby gospodarstw domowych (przygotowanie posiłków, podgrzewanie wody użytkowej i ogrzewanie lokali mieszkalnych).
2. Jeżeli ciśnienie robocze paliwa gazowego przed urządzeniem pomiarowym przekracza 776 mm słupa rtęci, dla określenia ilości pobieranego paliwa gazowego, decydującej o zaliczeniu odbiorcy do jednej z trzech grup, dokonuje się przeliczenia ilości m3 na ciśnienie 760 mm słupa rtęci.
§  5.
1. Umowy wieloletnie, roczne i na czas nie oznaczony są zawierane na wniosek odbiorcy.
2. Umowy wieloletnie są zawierane pomiędzy dostawcami a odbiorcami grupy I co najmniej na jeden rok przed okresem, który ma być objęty umową, a umowy roczne co najmniej na 60 dni przed rozpoczęciem roku kalendarzowego, który ma być objęty umową.
3. Umowy na czas nie oznaczony są zawierane pomiędzy dostawcami a odbiorcami grupy II i III.
§  6.
1. Rozliczenia z tytułu dostarczania paliw gazowych są dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami taryfowymi.
1a. 2 Za paliwa gazowe dostarczane na potrzeby gospodarstwa domowego pobiera się:
1) opłatę określoną przepisami taryfowymi dla ludności za paliwa pobrane rocznie w ilości do:
a) 3.000 m3 gazu ziemnego wysokometanowego,
b) 4.000 m3 gazu ziemnego zaazotowanego lub mieszanki propan-butan-powietrze,
c) 6.000 m3 gazu koksowniczego lub miejskiego,
2) dwukrotną opłatę, o której mowa w pkt 1, za paliwa gazowe pobrane rocznie w ilości:
a) powyżej 3.000 m3 do 6.500 m3 gazu ziemnego wysokometanowego,
b) powyżej 4.000 m3 do 7.800 m3 gazu ziemnego zaazotowanego lub mieszanki propan-butan-powietrze,
c) powyżej 6.000 m3 do 13.000 m3 gazu koksowniczego lub miejskiego,
3) czterokrotną opłatę, o której mowa w pkt 1, za paliwa gazowe pobrane rocznie powyżej ilości określonych w pkt 2,
2. Podstawę do obliczenia należności za paliwa gazowe, pobrane w okresie obrachunkowym, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, stanowią wskazania rozliczeniowych przyrządów pomiarowych, zalegalizowanych i zaplombowanych przez organy administracji miar oraz zabezpieczonych plombami przez dostawcę.
3. Terminy i sposób odczytywania wskazań rozliczeniowych przyrządów pomiarowych oraz sposób inkasowania należności za dostarczane paliwa gazowe określa:
1) umowa - dla odbiorców grupy I i II,
2) dostawca - dla odbiorców grupy III.
4. 3 Odbiorcy grupy II i III, dla których prowadzone są wspólne rozliczenia za energię elektryczną i paliwa gazowe są obowiązani do wnoszenia na żądanie jednostki organizacyjnej prowadzącej rozliczenia i w terminach przez nią ustalonych okresowych dwumiesięcznych opłat z tytułu należności za paliwa gazowe. Okresowe dwumiesięczne opłaty, zwane dalej "opłatami zaliczkowymi", wnosi się w zryczałtowanej wysokości, określonej przez jednostkę organizacyjną prowadzącą rozliczenia na podstawie ilości paliw gazowych zużytych przez danego odbiorcę lub grupę odbiorców w okresie ubiegłym. Na wniosek odbiorcy jednostka ta obowiązana jest do sprostowania wysokości opłat zaliczkowych, jeżeli różni się ona więcej niż o 20% od przeciętnej należności za paliwa gazowe faktycznie zużywane w okresie obliczeniowym. Ostateczne rozliczenie należności za paliwa gazowe, uwzględniające wskazania przyrządów pomiarowych oraz wniesione opłaty zaliczkowe, powinno być dokonywane nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.
5. Nadpłata lub niedopłata, wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 4, uwzględniana będzie według następujących zasad:
1) nadpłata podlega zaliczeniu na poczet ustalonych na najbliższy okres obliczeniowy opłat zaliczkowych, chyba że odbiorca w terminie 7 dni od zawiadomienia go o nadpłacie zażąda jej zwrotu w całości,
2) niedopłata doliczana jest do pierwszej, ustalonej dla najbliższego okresu obliczeniowego, opłaty zaliczkowej; w uzasadnionych wypadkach jednostka organizacyjna prowadząca rozliczenia może uwzględnić kwotę niedopłaty w więcej niż jednej opłacie zaliczkowej, ustalonej dla danego okresu obliczeniowego.
6. Odbiorcy, o których mowa w ust. 4, mogą za zgodą jednostki organizacyjnej prowadzącej rozliczenia i w terminach przez nią określonych opłacać należności w kwocie odpowiadającej reczywistemu zużyciu paliw gazowych, obliczanemu na podstawie wskazań przyrządów pomiarowych odczytywanych przez odbiorcę w dniu wpłaty lub w dniu poprzedzającym wpłatę.
7. O wszelkich zmianach formy rozliczeń z tytułu dostarczania paliw gazowych oraz terminów i sposobu odczytywania wskazań rozliczeniowych przyrządów pomiarowych u odbiorców grupy II i III dostawca lub jednostka prowadząca rozliczenia jest obowiązana zawiadomić tych odbiorców za pośrednictwem przedstawiciela dostawcy (przy doręczaniu ostatniego rachunku przed zmianą) albo za pomocą środków masowego przekazu lub w inny sposób przyjęty w danej miejscowości.
8. Za kontrolę działalności i legalizację rozliczeniowych przyrządów pomiarowych zainstalowanych u odbiorcy i stanowiących własność dostawcy jest odpowiedzialny dostawca.
9. Odbiorca, w którego pomieszczeniach znajdują się rozliczeniowe przyrządy pomiarowe, obowiązany jest do:
1) zabezpieczenia przyrządów przed zniszczeniem i uszkodzeniem,
2) pokrycia w pełnej wysokości strat wynikających z uszkodzenia, zniszczenia lub utraty przyrządów, chyba że uszkodzenie nastąpiło wskutek naturalnego zużycia,
3) zachowania w stanie nie naruszonym plomb nałożonych na przyrządach,
4) niedokonywania bez wiedzy i zgody dostawcy zmian i regulacji w układach tych przyrządów.
10. Jeżeli rozliczeniowe przyrządy pomiarowe znajdują się poza pomieszczeniami odbiorcy, do przestrzegania przepisów ust. 9 obowiązany jest zarządca budynku (obiektu), w którym te przyrządy się znajdują.
11. W razie zastrzeżeń co do prawidłowości wskazań odbiorca może zażądać od dostawcy sprawdzenia rozliczeniowych przyrządów pomiarowych.
12. Dostawca obowiązany jest w terminie 7 dni od daty zgłoszenia żądania (ust. 11) przeprowadzić kontrolę zainstalowanych u odbiorcy rozliczeniowych przyrządów pomiarowych i w razie potrzeby dokonać wymiany tych przyrządów.
13. Odbiorca pokrywa koszty związane ze sprawdzeniem rozliczeniowego przyrządu pomiarowego jedynie wówczas, gdy nie upłynął termin ważności legalizacji sprawdzanego przyrządu i nie stwierdzono błędów wskazań większych od określonych przepisami dla danej klasy dokładności ani też nie stwierdzono innych wad powodujących nieprawidłowe działanie rozliczeniowego przyrządu pomiarowego.
§  7. Po stwierdzeniu nieprawidłowości wskazań przyrządu pomiarowego dostawca jest obowiązany przeprowadzić rozliczenie z odbiorcą, przyjmując za podstawę tego rozliczenia zużycie paliw gazowych w analogicznych warunkach odbioru w poprzednich okresach obrachunkowych. Sprostowanie przez dostawcę rachunku (faktury), które powinno być przeprowadzone przy najbliższym fakturowaniu należności, obejmuje okres pobierania paliw gazowych od początku okresu obrachunkowego, w którym zgłoszono nieprawidłowości wskazań lub zażądano sprawdzenia rozliczeniowego przyrządu pomiarowego. Jeżeli zostanie udowodnione, że błędne obliczanie należności trwało dłużej, wówczas należność koryguje się za cały okres nie objęty przedawnieniem.
§  8.
1. Za nielegalne pobieranie paliw gazowych uważa się:
1) pobieranie tych paliw:
a) bez zawarcia umowy z dostawcą,
b) w wyniku samowolnego przyłączenia się do sieci gazowej dostawcy,
c) przy samowolnym, całkowitym lub częściowym pominięciu rozliczeniowego przyrządu pomiarowego,
d) w ilościach większych od wskazań rozliczeniowego przyrządu pomiarowego, np. na skutek samowolnego przerobienia lub celowego uszkodzenia przyrządu albo celowej zmiany jego wskazań,
2) używanie paliw gazowych niezgodnie z warunkami umowy.
2. 4 W razie stwierdzenia nielegalnego pobierania paliw gazowych należność oblicza się według stawek taryfowych powiększonych piętnastokrotnie.
3. Obliczenia ilości nielegalnie pobranych paliw gazowych dokonuje dostawca według nominalnej mocy odbiorników zainstalowanych u odbiorcy bądź przepustowości przewodów doprowadzających w czasie przeprowadzania kontroli za cały czas udowodnionego nielegalnego pobierania paliw gazowych, z uwzględnieniem terminów przedawnienia roszczeń.
4. W razie gdy okresu nielegalnego pobierania paliw gazowych nie można ustalić, należność oblicza się za jeden rok wstecz, a w odniesieniu do odbiorców przyłączonych do sieci gazowej w ciągu ostatniego roku - od daty przyłączenia do sieci.
5. Ujawnienie nielegalnego pobierania paliw gazowych powinno być stwierdzone protokołem, sporządzonym przy udziale lub w obecności pobierającego lub jego przedstawiciela.
6. W razie ujawnienia nielegalnego pobierania paliw gazowych dostawca może wstrzymać ich dopływ. Wznowienie dostarczania paliw gazowych następuje po uregulowaniu przez pobierającego należności określonych przez dostawcę i zawarciu przez strony umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszego zarządzenia.
§  9.
1. Przy dostarczaniu paliw gazowych dopuszcza się stosowanie przerw i ograniczeń na zasadach określonych w zarządzeniu.
2. Przerwanie dostarczania paliw gazowych może nastąpić w razie:
1) awarii, zagrożenia wybuchem, pożarem lub zagrożenia życia ludzkiego,
2) nielegalnego pobierania paliw gazowych,
3) prowadzenia prac związanych z usuwaniem skutków awarii,
4) wykonywania planowanych prac konserwacyjnych lub remontowych przy urządzeniach gazowniczych,
5) prowadzenia prac związanych z przyłączeniem nowych odbiorców.
3. Ograniczenie w dostarczaniu paliw gazowych (zmniejszenie ilości dostarczanych paliw gazowych) może nastąpić w razie:
1) prac związanych z usuwaniem skutków awarii,
2) planowanych prac konserwacyjnych lub remontowych przy urządzeniach gazowniczych,
3) prac związanych z przyłączeniem nowych odbiorców lub prac przełączeniowych w sieci gazowej dostawcy,
4) wystąpienia niedoborów paliw gazowych i wprowadzenia przez Zjednoczenie Górnictwa Naftowego i Gazownictwa planu ograniczeń w dostarczaniu paliw gazowych.
4. Przy dostarczaniu odbiorcom na podstawie odrębnej umowy paliw gazowych do odbiorników dwupaliwowych w zakresie przerw lub ograniczeń stosuje się dodatkowo postanowienia tej umowy. Zawarcie odrębnej umowy może nastąpić po uzgodnieniu z Państwowym Inspektoratem Gospodarki Paliwowo-Energetycznej.
5. Niezależnie od przerw i ograniczeń określonych w ust. 2, 3 i 4 dostawca, po uprzednim zawiadomieniu odbiorcy, może:
1) przerwać lub ograniczyć dostarczanie paliw gazowych w razie:
a) dwukrotnego celowego niedopuszczenia (w odstępie dwudniowym) upoważnionego przedstawiciela dostawcy do rozliczeniowego przyrządu pomiarowego, zainstalowanego w obiekcie odbiorcy grupy I, II i III,
b) niezawiadomienia dostawcy o zerwaniu lub uszkodzeniu plomb na rozliczeniowym przyrządzie pomiarowym,
c) pobierania paliw gazowych w sposób zakłócający dostarczanie tych paliw innym odbiorcom,
d) nieuiszczenia należności za pobrane paliwa gazowe w ciągu 14 dni od doręczenia odbiorcy rachunku lub terminu płatności rachunku okresowego,
2) ograniczyć dostarczanie paliw gazowych w razie:
a) pobierania bez zgody dostawcy okresowo lub godzinowo większych ilości paliw gazowych niż określono w umowie,
b) odprzedaży paliw gazowych innym odbiorcom bez zgody dostawcy.
§  10.
1. Przerwy lub ograniczenia w dostarczaniu paliw gazowych dla jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej mogą być wprowadzone po uprzednim porozumieniu się dostawcy z Wojskową Inspekcją Paliwowo-Energetyczną.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przerw określonych w § 9 ust. 2 pkt 1.
§  11.
1. Dostawca jest obowiązany do:
1) dostarczania paliw gazowych zgodnie z warunkami określonymi umową,
2) niezwłocznego likwidowania nie zawinionych przez odbiorców przerw i zakłóceń w dostarczaniu paliw gazowych,
3) niezwłocznego zawiadamiania odbiorców o przerwach w dostarczaniu paliw gazowych z przyczyn określonych w § 9 ust. 2 pkt 1,
4) udzielania informacji o przewidywanych terminach przywrócenia normalnych warunków dostarczania paliw gazowych w razie występowania zakłóceń w ich dostarczaniu.
2. Przed wprowadzeniem przerw lub ograniczeń w dostarczaniu paliw gazowych z przyczyn podanych w § 9 ust. 2 pkt 4 i 5 oraz ust. 3 pkt 2 i 3:
1)
a) dostawca uzgadnia na piśmie z odbiorcami grupy I termin przerwy lub ograniczenia, z tym że uzgodnienie powinno nastąpić nie później niż na 30 dni przed terminem przerwy lub ograniczenia, jeżeli umowa nie stanowi inaczej,
b) w razie gdy odbiorca grupy I nie uzgodni terminu przerwy lub ograniczenia na 7 dni przed terminem wskazanym przez dostawcę, termin ten ustala dostawca, zawiadamiając o tym odbiorcę co najmniej na 24 godziny przed wprowadzeniem przerwy lub ograniczenia,
2) dostawca zawiadamia odbiorców grupy II i III o zamierzonym wprowadzeniu przerwy lub ograniczeń nie później niż na 7 dni przed terminem przerwy lub ograniczenia, jeżeli umowa z odbiorcą grupy II nie stanowi inaczej.
§  12. Odbiorca jest obowiązany do:
1) odbierania i używania paliw gazowych zgodnie z warunkami określonymi umową,
2) zapewnienia upoważnionym przedstawicielom dostawcy:
a) dostępu do rozliczeniowych przyrządów pomiarowych znajdujących się w obiekcie odbiorcy,
b) możności przeprowadzania kontroli dotrzymania warunków umowy oraz prawidłowości rozliczeń,
c) możności wykonywania prac związanych z eksploatacją urządzeń gazowniczych dostawcy, znajdujących się w obiekcie odbiorcy.
Rozdział  2

Warunki dodatkowe dostarczania paliw gazowych odbiorcom grupy I.

§  13. Niezależnie od obowiązków określonych w rozdziale 1 dostawca jest obowiązany do:
1) uzgadniania z odbiorcą planu remontów urządzeń powodujących zasadnicze zmiany w ilości dostarczanych paliw gazowych,
2) współdziałania z odbiorcą w zakresie przystosowania urządzeń służących do przesyłania i rozdzielania paliw gazowych do warunków zaistniałych u odbiorcy.
§  14. Niezależnie od obowiązków określonych w rozdziale 1 odbiorca obowiązany jest do:
1) przystosowania urządzeń służących do odbierania paliw gazowych do nowych warunków zaistniałych u dostawcy, a w szczególności w razie przeprowadzenia przez dostawcę zmiany parametrów lub rodzaju dostarczanych paliw gazowych w terminie uzgodnionym z dostawcą,
2) realizowania nakazanych przez Zjednoczenie Górnictwa Naftowego i Gazownictwa ograniczeń w odbieraniu paliw gazowych,
3) uzgadniania z dostawcą planu remontów urządzeń powodujących zasadnicze zmiany w odbieraniu paliw gazowych,
4) niezwłocznego informowania dostawcy o zakłóceniach w odbieraniu paliw gazowych, które mogą powodować zakłócenia w pracy urządzeń dostawcy,
5) bieżącej kontroli rozliczeniowych przyrządów pomiarowych i natychmiastowego zawiadamiania dostawcy o zauważonych usterkach i nieprawidłowościach pomiaru,
6) zakupienia i zainstalowania na własny koszt rozliczeniowego przyrządu pomiarowego.
§  15.
1. W razie odbierania paliw gazowych z jednej stacji redukcyjno-pomiarowej przez dwóch lub więcej odbiorców dostawca w umowie zawieranej z każdym z odbiorców może zastrzec sobie prawo zwrotu od odbiorców pobierających paliwa gazowe niezgodnie z umową kwot wypłaconych innym odbiorcom pobierającym paliwa gazowe zgodnie z umową z tytułu udokumentowanych strat poniesionych w związku z zakłóceniami w ciągłości dostarczania paliw gazowych o określonych w umowie parametrach.
2. Zwrot wypłaconych kwot obciąża odbiorców proporcjonalnie do stopnia przekroczenia przez nich warunków umownych, w których wyniku u innych odbiorców wystąpiły zakłócenia w ciągłości dostarczania.
Rozdział  3

Warunki dodatkowe dostarczania paliw gazowych odbiorcom grupy II.

§  16. Niezależnie od obowiązków określonych w rozdziale 1 dostawca jest obowiązany do:
1) pisemnego zawiadamiania odbiorców o planowanej zmianie jakości lub rodzaju dostarczanych paliw gazowych oraz konieczności przystosowania urządzeń służących do odbierania paliw gazowych do nowych warunków w terminach umożliwiających przygotowanie się odbiorców do wprowadzanych zmian,
2) zawiadamiania odbiorców, za pomocą dostępnych środków łączności lub środków masowego przekazu albo w inny sposób przyjęty w danej miejscowości, o przerwach i ograniczeniach w dostarczaniu paliw gazowych,
3) zakupienia i zainstalowania u odbiorcy rozliczeniowego przyrządu pomiarowego o maksymalnym natężeniu przepływu gazu poniżej 10 m3/h (wyłącznie) na własny koszt.
§  17. Niezależnie od obowiązków określonych w rozdziale 1 odbiorca jest obowiązany do:
1) przystosowania urządzeń służących do odbierania paliw gazowych do nowych parametrów lub rodzaju paliw gazowych albo wymiany tych urządzeń w terminie uzgodnionym z dostawcą,
2) uzgadniania z dostawcą nowych warunków dostarczania paliw gazowych, jeśli miesięczne zużycie tych paliw przekroczy ilość określoną umową,
3) niezwłocznego zawiadamiania dostawcy o zakłóceniach w odbieraniu paliw gazowych oraz o ulatnianiu się gazu,
4) pokrycia kosztów zakupienia i zainstalowania rozliczeniowego przyrządu pomiarowego o maksymalnym natężeniu przepływu gazu od 10 m3/h.
Rozdział  4

Warunki dodatkowe dostarczania paliw gazowych odbiorcom grupy III.

§  18. Niezależnie od obowiązków określonych w rozdziale 1 dostawca jest obowiązany do:
1) zawiadamiania odbiorców, za pomocą środków masowego przekazu lub w inny sposób przyjęty w danej miejscowości, o przerwach i ograniczeniach w dostarczaniu paliw gazowych,
2) zakupienia i zainstalowania u odbiorcy rozliczeniowego przyrządu pomiarowego na własny koszt.
§  19.
1. Niezależnie od obowiązków określonych w rozdziale 1 odbiorca jest obowiązany do niezwłocznego zawiadamiania dostawcy o wszystkich nieprawidłowościach i zakłóceniach w odbieraniu i używaniu paliw gazowych oraz o ulatnianiu się gazu.
2. Odbiorca jest obowiązany udostępnić urządzenia i instalację gazową w celu dokonania kontroli sposobu używania gazu na każde żądanie dostawcy.
Rozdział  5

Warunki dostarczania paliw gazowych dystrybutorowi przez producenta.

§  20. Dostarczanie paliw gazowych dystrybutorowi przez producenta odbywa się:
1) na podstawie umów wieloletnich i rocznych zawieranych na wniosek dystrybutora, przy czym umowy wieloletnie zawierane są co najmniej na jeden rok przed okresem, który ma być objęty umową, a umowy roczne - co najmniej na 90 dni przed rozpoczęciem roku kalendarzowego, który ma być objęty umową,
2) zgodnie z warunkami określonymi w § 6 ust. 1 i 2, ust. 3 pkt 1, ust. 8-10, § 9 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3 i 4, ust. 3 pkt 1 i 2, § 11, § 12 oraz w niniejszym rozdziale.
§  21.
1. Niezależnie od obowiązków określonych w § 20 producent jest obowiązany:
1) uzgadniać z dystrybutorem terminy planowanych przerw lub ograniczeń w dostarczaniu paliw gazowych,
2) dokonywać pomiarów ilości dostarczanych paliw gazowych oraz pomiarów jakości dostarczanych paliw gazowych i bieżąco informować dystrybutora o wynikach tych pomiarów, jeżeli umowa nie stanowi inaczej,
3) umożliwiać dystrybutorowi wgląd do rozliczeniowych przyrządów pomiarowych i materiałów stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczane paliwa gazowe oraz umożliwiać kontrolę prawidłowości wskazań tych przyrządów,
4) niezwłocznie informować dystrybutora o przewidywanych terminach przywrócenia normalnych warunków dostarczania paliw gazowych w razie występowania zakłóceń w ich dostarczaniu,
5) uzgadniać z dystrybutorem zmiany warunków dostarczania paliw gazowych, w szczególności wymagające przystosowania do nowych warunków urządzeń służących do przesyłania i rozdzielania paliw gazowych.
2. Za zgodą producenta podstawę do obliczania należności za dostarczane paliwa gazowe stanowić mogą wyniki pomiarów dokonanych przez dystrybutora jego przyrządami.
§  22. Niezależnie od obowiązków określonych w § 20 dystrybutor jest obowiązany:
1) niezwłocznie zawiadomić producenta o przerwach i zakłóceniach w odbieraniu paliw gazowych,
2) niezwłocznie likwidować przerwy i zakłócenia w odbieraniu paliw gazowych oraz bieżąco informować producenta o przewidywanych terminach przywrócenia normalnych warunków odbioru paliw gazowych,
3) współdziałać z producentem w zakresie przystosowania urządzeń służących do przesyłania i rozdzielania paliw gazowych do warunków zaistniałych u producenta.
Rozdział  6

Przepisy przejściowe i końcowe.

§  23. System rozliczeń za paliwa gazowe, o którym mowa w § 6 ust. 4, będzie wprowadzony sukcesywnie w okresie do końca 1980 r., przy czym:
1) do czasu wprowadzenia tego systemu rozliczeń dopuszcza się określanie przez jednostkę organizacyjną prowadzącą rozliczenia wysokości opłat z tytułu należności za paliwa gazowe na podstawie zużycia tych paliw przewidywanego na podstawie jego rzeczywistego zużycia w okresie bezpośrednio poprzedzającym bieżący okres obliczenia z ewentualnym uwzględnieniem zmian sezonowych,
2) w okresie wdrażania tego systemu rozliczeń jednostka organizacyjna prowadząca rozliczenia jest obowiązana zapewnić wzmożone kontrole wskazań przyrządów pomiarowych oraz prawidłowości rozliczeń.
§  24.
1. Zarządzenie nie dotyczy gazów płynnych.
2. Zarządzenie nie dotyczy dostarczania do wspólnej sieci gazowej importowanego gazu ziemnego, jak również dostarczania paliw gazowych przez jednostki organizacyjne Zjednoczenia Górnictwa Naftowego i Gazownictwa innym jednostkom organizacyjnym tego Zjednoczenia.
§  25. Umowy zawarte z odbiorcami przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia zachowują ważność do czasu ich wymiany na wniosek dostawcy.
§  26. Traci moc zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 21 czerwca 1974 r w sprawie warunków dostarczania paliw gazowych (Monitor Polski Nr 25, poz. 150).
§  27. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 maja 1978 r.
*Z dniem 1 czerwca 1984 r. przepisy zarządzenia stosuje się, o ile nie są sprzeczne z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 r. o gospodarce energetycznej (Dz.U.84.21.96) - zgodnie z art. 45 ust. 2 powołanej ustawy.

Z dniem 5 grudnia 1997 r. przepisy zarządzenia stosuje się, o ile nie są sprzeczne z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U.97.54.348) - zgodnie z art. 70 ust. 1 powołanej ustawy.

1 § 4 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 stycznia 1983 r. (M.P.83.2.14) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 stycznia 1983 r.
2 § 6 ust. 1a:

- dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 stycznia 1983 r. (M.P.83.2.14) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 stycznia 1983 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 18 listopada 1983 r. (M.P.83.38.223) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 listopada 1983 r.

3 § 6 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 stycznia 1983 r. (M.P.83.2.14) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 stycznia 1983 r.
4 § 8 ust. 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia Ministra Górnictwa z dnia 15 czerwca 1981 r. (M.P.81.15.123) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 1981 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020