Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych.

M.P.76.6.29
ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 15 stycznia 1976 r.
w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych.
Na podstawie art. 91 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 29, poz. 244) w związku z art. 18 ustawy budżetowej na rok 1976 z dnia 19 grudnia 1975 r. (Dz. U. Nr 44, poz. 225) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się klasyfikację dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.
§  2. Szczegółowość stosowania podziałek klasyfikacji w planowaniu, ewidencji i sprawozdawczości ustalają przepisy o opracowaniu projektu budżetu centralnego i projektów budżetów terenowych oraz o rachunkowości budżetowej.
§  3.
1. Upoważnia się ministrów (kierowników urzędów centralnych) oraz wojewodów i prezydentów miast stopnia wojewódzkiego do tworzenia:
1) w obrębie rozdziałów - szczegółowych podziałek klasyfikacji zwanych tytułami,
2) w obrębie paragrafów - szczegółowych podziałek klasyfikacji zwanych pozycjami.
2. Decyzje o utworzeniu szczegółowych podziałek klasyfikacji powinny również określać:
1) jednostki obowiązane do stosowania szczegółowych podziałek klasyfikacji,
2) zakres stosowania podziałek w planowaniu, ewidencji i sprawozdawczości.
3. Projekty decyzji wymagają uzgodnienia z Ministrem Finansów.
§  4. Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1973 r. w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych (Monitor Polski z 1973 r. Nr 6, poz. 41 i z 1974 r. Nr 8, poz. 61).
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK  1

KLASYFIKACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU CENTRALNEGO I BUDŻETÓW TERENOWYCH

I.

KLASYFIKACJA RESORTOWA (CZĘŚCI)

01. Kancelaria Sejmu i Kancelaria Rady Państwa.

02. Najwyższa Izba Kontroli.

03. Sąd Najwyższy.

04. Prokuratura Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

05. Urząd Rady Ministrów.

06. Komisja Planowania przy Radzie Ministrów.

07. Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.

08. Ministerstwo Finansów.

09. Ministerstwo Pracy, Płac i Spraw Socjalnych.

10. Ministerstwo Energetyki i Energii Atomowej.

11. Ministerstwo Górnictwa.

12. Ministerstwo Hutnictwa.

13. Ministerstwo Przemysłu Maszynowego.

14. Ministerstwo Przemysłu Chemicznego.

15. Ministerstwo Przemysłu Lekkiego.

16. Ministerstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu.

17. Ministerstwo Przemysłu Maszyn Ciężkich i Rolniczych.

18. Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.

19. Ministerstwo Rolnictwa.

20. Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.

21. Ministerstwo Komunikacji.

23. Ministerstwo Łączności.

24. Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług.

25. Ministerstwo Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej.

26. Ministerstwo Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.

30. Ministerstwo Obrony Narodowej.

31. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

32. Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

33. Ministerstwo Oświaty i Wychowania.

34. Ministerstwo Kultury i Sztuki.

35. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej.

36. Ministerstwo Sprawiedliwości.

37. Urząd do Spraw Kombatantów.

38. Polska Akademia Nauk.

39. Urząd Gospodarki Materiałowej.

40. Państwowy Arbitraż Gospodarczy.

41. Państwowa Komisja Cen.

43. (skreślona).

44. Komitet do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja".

45. Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki.

46. Centrala Turystyczna "Orbis".

50. Główny Urząd Statystyczny.

51. Centralny Urząd Geologii.

53. Wyższy Urząd Górniczy.

54. Urząd Patentowy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

55. Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk.

56. Polska Agencja Prasowa.

57. Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

59. Polski Komitet Normalizacji i Miar.

60. Centrala Państwowego Handlu Wewnętrznego.

61. Centralny Związek Spółdzielni Rolniczych »Samopomoc Chłopska«.

62. Centralny Związek Spółdzielczości Pracy.

63. "Społem" Centralny Związek Spółdzielni Spożywców.

64. (skreślona).

65. (skreślona).

66. Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza "Prasa - Książka - Ruch".

67. Centralny Związek Rzemiosła.

68. Związek Spółdzielni Inwalidów.

70. Ogólny Zarząd Finansowy.

71. Centralny Związek Kółek Rolniczych.

72. Środki rezerwowe.

73. Środki wyrównawcze.

74. Lokaty i różne rozliczenia.

II.

KLASYFIKACJA DZIAŁÓW

01 Przemysł.

31 Budownictwo.

40 Rolnictwo.

45 Leśnictwo.

50 Transport i łączność.

61 Handel wewnętrzny.

64 Handel zagraniczny.

66 Różne usługi materialne.

70 Gospodarka komunalna.

74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne.

77 Nauka.

79 Szkolnictwo ogólnokształcące i wychowanie.

80 Szkolnictwo zawodowe.

81 Szkolnictwo wyższe.

83 Kultura i sztuka.

85 Ochrona zdrowia.

86 Świadczenia społeczne.

87 Kultura fizyczna, turystyka i wypoczynek.

89 Różna działalność.

91 Administracja państwowa.

92 Wymiar sprawiedliwości i prokuratura.

93 Bezpieczeństwo publiczne.

94 Finanse i ubezpieczenia.

98 Obrona narodowa.

99 Dochody z gospodarki nie uspołecznionej i od ludności.

00 Inwestycje, remonty kapitalne i różne rozliczenia.

III.

KLASYFIKACJA ROZDZIAŁÓW

Uwaga:

Klasyfikacja rozdziałów nie zawiera w działach: przemysł, budownictwo, rolnictwo, leśnictwo, transport i łączność, handel wewnętrzny wykazu numerów rozdziałów poszczególnych zjednoczeń (jednostek równorzędnych) lub ich grup, rozliczających się z budżetem centralnym.

Numery rozdziałów tych jednostek tworzy się na podstawie ich numerów statystycznych obowiązujących od 1.I.1976 r. według następującej zasady:

a) jako dwie pierwsze cyfry numeru rozdziału dla danego zjednoczenia (przedsiębiorstwa bezpośrednio podległego ministrowi) należy przyjąć z numeru statystycznego dwa pierwsze znaki oznaczające gałąź gospodarki narodowej z członu określającego przynależność branżową (tzn. pierwszą i drugą cyfrę z członu trzeciego w drugim wierszu numeru statystycznego),

b) jako trzecią i czwartą cyfrę numeru rozdziału zjednoczenia należy przyjąć dwa znaki określające symbol zjednoczenia z członu dotyczącego przynależności organizacyjnej (tzn. czwartą i piątą cyfrę z członu trzeciego w wierszu pierwszym numeru statystycznego), a dla przedsiębiorstw bezpośrednio podległych ministrom należy przyjąć liczby z przedziału 51-89.

W związku z tym czterocyfrowy symbol rozdziału zjednoczenia w klasyfikacji budżetowej składa się z symbolu gałęzi oraz symbolu zjednoczenia w ramach przynależności organizacyjnej. Nazwę rozdziału stanowi nazwa zjednoczenia (jednostki równorzędnej).

Resort tworzący nowy rozdział powiadamia o tym Ministerstwo Finansów, Narodowy Bank Polski oraz okręgowe zarządy dochodów państwa i kontroli finansowej.

Dział 01 - Przemysł.

Rozdziały

2351 Jednostki organizacyjne spółdzielczości mleczarskiej.

2712 Drukarnie.

2991 Jednostki organizacyjne spółdzielczości pracy.

2992 Jednostki organizacyjne spółdzielczości inwalidów.

2993 Różne spółdzielnie.

2994 Rozliczenia akumulacji pośredniej.

2995 Różna działalność.

Do rozdziału tego należy klasyfikować m.in. gospodarstwa pomocnicze typu: C, H, K, L.

2996 Różne wpłaty przedsiębiorstw i jednostek na rozrachunku gospodarczym.

2997 (skreślony).

2998 Nagrody za akcje wyodrębnione.

2999 Rozliczenia z tytułu kredytów bankowych.

Dział 31 - Budownictwo.

3221 Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe, pomocnicze i usługowe gospodarki komunalnej.

3222 Budowlano-montażowe spółdzielnie pracy.

3223 Zakłady remontowo-budowlane i warsztaty naprawcze.

3484 Przedsiębiorstwa budownictwa terenowego.

3511 Zjednoczenia i przedsiębiorstwa resortu geologii.

3601 Przedsiębiorstwa geodezyjno-kartograficzne.

3611 Przedsiębiorstwa geodezyjne i wiertniczo-geologiczne.

3711 Przedsiębiorstwa projektowania budownictwa i biura projektów.

3712 Wojewódzkie biura projektów budownictwa wiejskiego.

3731 Zespoły usług projektowych.

3991 Roboty geologiczne (nieinwestycyjne).

3992 Prace geodezyjne (nieinwestycyjne).

3993 Szkody górnicze.

3994 Projekty typowe budownictwa.

3995 Różna działalność.

3996 Różne wpłaty przedsiębiorstw i jednostek na rozrachunku gospodarczym.

3998 Nagrody za akcje wyodrębnione.

Dział 40 - Rolnictwo.

4012 Gospodarstwa rolne.

4015 Gospodarstwa szkół rolniczych.

4016 Wojewódzkie ośrodki postępu rolniczego.

4017 Rozliczenia z przedsiębiorstwami terenowymi.

4221 Tuczarnie.

4321 Wojewódzkie zarządy inwestycji rolniczych.

4327 Państwowa Inspekcja Techniczna Rolnictwa.

4328 Różne zadania z zakresu gospodarki wodnej i melioracji.

4381 Zakłady hodowli zwierząt.

4382 Popieranie produkcji zwierzęcej.

4383 Stacje rolnicze i popieranie produkcji roślinnej.

4389 Wojewódzkie Biura Geodezji i terenów rolnych.

4491 Rozliczenia z rolniczymi spółdzielniami produkcyjnymi i kółkami rolniczymi.

4492 Rozliczenia z tytułu kredytów bankowych.

4493 Gminna służba rolna.

4494 Pomoc dla indywidualnych gospodarstw rolnych.

4495 Różna działalność.

4496 Różne wpłaty przedsiębiorstw i jednostek na rozrachunku gospodarczym.

4497 Pomoc państwa w realizacji czynów społecznych nieinwestycyjnych.

4498 Państwowy Fundusz Ziemi.

4499 Mienie gminne.

Dział 45 - Leśnictwo.

4512 Gospodarka leśna i łowiecka.

4711 Parki narodowe.

4995 Różna działalność.

4996 Różne wpłaty przedsiębiorstw i jednostek na rozrachunku gospodarczym.

Dział 50 - Transport i łączność.

5281 Urzędy Morskie.

5282 Spółki maklerskie.

5331 Inspektoraty Żeglugi Śródlądowej.

5421 Centralny Zarząd Lotnictwa Cywilnego.

5422 Zarząd Ruchu Lotniczego i Lotnisk Komunikacyjnych.

5611 Jednostki dróg publicznych państwowych.

5621 Utrzymanie dróg lokalnych.

5831 Państwowa Inspekcja Radiowa.

6094 Nagrody za akcje wyodrębnione.

6095 Różna działalność (do rozdziału tego należy klasyfikować również gospodarstwa pomocnicze).

6096 Różne wpłaty przedsiębiorstw i jednostek na rozrachunku gospodarczym.

6097 Pomoc państwa w realizacji czynów społecznych nieinwestycyjnych.

6098 Rozliczenia za paliwa płynne.

Dział 61 - Handel wewnętrzny.

6101 Centrale i przedsiębiorstwa.

Rozdział ten występuje tylko w planowaniu w MHWiU.

6132 Jednostki organizacyjne spółdzielni "Społem".

6133 Jednostki organizacyjne spółdzielni "Samopomoc Chłopska".

6211 Stołówki i bufety.

6337 Centrale i przedsiębiorstwa handlowe (dotyczy państwowych przedsiębiorstw handlowych podległych Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej).

6341 Jednostki organizacyjne spółdzielni ogrodniczych.

6342 Jednostki organizacyjne spółdzielni rzemieślniczych.

6513 Jednostki obsługi handlu wewnętrznego.

6514 Centralny Ośrodek Opakowań.

6591 Rozliczenia różnic w przecenie towarów.

6594 Nagrody za akcje wyodrębnione.

6595 Różna działalność.

6596 Różne wpłaty przedsiębiorstw i jednostek na rozrachunku gospodarczym.

Dział 64 - Handel zagraniczny.

6411 Przedsiębiorstwa handlu zagranicznego.

6494 Nagrody za akcje wyodrębnione.

6495 Różna działalność.

6496 Różne wpłaty przedsiębiorstw i jednostek na rozrachunku gospodarczym.

Dział 66 - Różne usługi materialne.

6611 Jednostki wydawnicze i agencje prasowe.

6621 Wytwórnie filmowe i zespoły realizatorów filmowych.

6711 Zakłady techniki obliczeniowej.

6712 Inne jednostki usług informatycznych.

6811 Ośrodki badań i samodzielne pracownie kontroli środowiska.

6812 Urzędy miar oraz urzędy probiercze.

6813 Zakłady metrologiczne.

6814 Centralne Biuro Jakości Wyrobów.

6821 Spółki wodne niemelioracyjne.

6822 Okręgowe Dyrekcje Gospodarki Wodnej.

6823 Zarząd Odrzańskiej Drogi Wodnej.

6831 Zakłady wielobranżowe usług materialnych.

6881 Jednostki sfery produkcji materialnej osobno nie wymienione.

6995 Różna działalność.

6996 Różne wpłaty przedsiębiorstw i jednostek na rozrachunku gospodarczym.

Dział 70 - Gospodarka komunalna.

7011 Przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej.

7221 Oczyszczanie miast.

7231 Zieleń w miastach.

7261 Ulice, place, mosty i wiadukty.

7262 Oświetlenie ulic.

7281 Jednostki wielobranżowe gospodarki komunalnej.

7394 Nagrody za akcje wyodrębnione.

7395 Różna działalność.

7396 Różne wpłaty przedsiębiorstw i jednostek na rozrachunku gospodarczym.

7397 Pomoc państwa w realizacji czynów społecznych nieinwestycyjnych.

7398 Odszkodowania.

Dział 74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne.

7411 Przedsiębiorstwa gospodarki mieszkaniowej.

7412 Zakłady gospodarki mieszkaniowej.

7413 Zasiłki na uzupełnienie wkładów do spółdzielni lokatorskich.

7421 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej.

7498 Rozliczenia z tytułu kredytów bankowych.

7521 Jednostki ochrony przeciwpożarowej.

7522 Zakładanie piorunochronów.

7523 Ochotnicze straże pożarne.

7541 Wojewódzki zarząd rozbudowy miast i osiedli wiejskich.

7551 Zarządy gospodarki terenami.

7694 Nagrody za akcje wyodrębnione.

7695 Różna działalność.

7696 Różne wpłaty przedsiębiorstw i jednostek na rozrachunku gospodarczym.

7697 Pomoc państwa w realizacji czynów społecznych nieinwestycyjnych.

7698 Odszkodowania.

Dział 77 - Nauka.

7711 Jednostki badawcze Polskiej Akademii Nauk.

7721 Jednostki badawcze resortowe i branżowe.

7811 Jednostki informacji naukowo-technicznej i ekonomicznej.

7821 Biblioteki naukowe.

7831 Archiwa naukowe.

7841 Stowarzyszenia naukowe.

7881 Inne jednostki obsługi nauki.

7882 Sekretariat Polskiej Akademii Nauk.

7891 Finansowanie prac badawczych zaliczanych do problemów rządowych i węzłowych.

7892 Finansowanie pozostałych prac badawczych.

7893 Współpraca naukowo-techniczna z zagranicą.

7894 Nagrody za realizację prac badawczych i wdrożeniowych.

7895 Różna działalność.

Dział 79 - Szkolnictwo ogólnokształcące i wychowanie.

7911 Szkoły podstawowe dla młodzieży.

7912 Szkoły podstawowe dla dorosłych.

7921 Licea ogólnokształcące dla młodzieży i dorosłych.

7931 Szkoły ogólnokształcące specjalne.

7941 Internaty i stypendia dla uczniów szkół ogólnokształcących.

7961 Zarządy ekonomiczno-administracyjne szkół.

7971 Stowarzyszenia oświatowe i wychowawcze.

8211 Przedszkola typu miejskiego.

8212 Przedszkola typu wiejskiego.

8213 Przedszkola przy szkołach podstawowych i ogniska przedszkolne.

8221 Zakłady opiekuńczo-wychowawcze.

8222 Pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych i własnych.

8231 Placówki wychowania pozaszkolnego.

8232 Świetlice dziecięce.

8241 Kolonie i obozy.

8242 Domy wczasów dziecięcych.

8243 Dziecińce wiejskie.

8295 Różna działalność.

8297 Pomoc państwa w realizacji czynów społecznych nieinwestycyjnych.

Dział 80 - Szkolnictwo zawodowe.

8011 Szkoły zasadnicze i równorzędne.

8012 Szkoły przyzakładowe.

8021 Technika i licea zawodowe.

8022 Szkoły artystyczne.

8031 Policealne szkoły zawodowe.

8041 Szkoły zawodowe specjalne.

8051 Internaty i stypendia dla uczniów szkół zawodowych.

8061 Ośrodki kursowego szkolenia i doskonalenia zawodowego.

8095 Różna działalność.

8097 Pomoc państwa w realizacji czynów społecznych nieinwestycyjnych.

Dział 81 - Szkolnictwo wyższe.

8111 Działalność dydaktyczno-wychowawcza.

8121 Pomoc stypendialna.

8122 Domy i stołówki studenckie.

8124 Inne świadczenia dla studentów.

8195 Różna działalność.

Dział 83 - Kultura i sztuka.

8311 Muzea.

8312 Centralny zakup muzealiów.

8313 Ochrona zabytków.

8314 Wystawy i biura wystaw artystycznych.

8315 Filmoteka Polska.

8316 Pracownie sztuk plastycznych.

8322 Biblioteki miejskie.

8323 Biblioteki wiejskie.

8331 Domy kultury.

8332 Ośrodki kultury.

8333 Świetlice, kluby i wiejskie domy kultury oraz Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury.

8341 Stowarzyszenia muzyczne, artystyczne i kulturalne.

8411 Teatry, opery i operetki.

8412 Estrady.

8421 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele.

8431 Zespoły pieśni i tańca.

8441 Zjednoczone przedsiębiorstwa rozrywkowe.

8451 Zjednoczenie Rozpowszechniania Filmów.

8461 Polskie Radio i Telewizja.

8462 Opłaty radiofoniczne i telewizyjne.

8481 Polska Agencja Artystyczna "Pagart".

8482 Wymiana kulturalna z zagranicą.

8483 Festiwale, konkursy i inne imprezy.

8484 Fundusz filmowy.

8485 Popieranie twórczości artystycznej.

8495 Różna działalność.

8496 Różne wpłaty przedsiębiorstw i jednostek na rozrachunku gospodarczym.

8497 Pomoc państwa w realizacji czynów społecznych nieinwestycyjnych.

Dział 85 - Ochrona zdrowia.

8511 Lecznictwo ogólne.

8512 Szpitale kliniczne i kolejowe.

8513 Lecznica Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej.

8514 Wojewódzkie zespoły specjalistyczne psychiatryczne oraz zakłady dla nerwowo i psychicznie chorych.

8515 Sanatoria przeciwgruźlicze.

8516 Prewentoria i półsanatoria.

8517 Profilaktyczne domy zdrowia.

8518 Sanatoria rehabilitacyjne.

8519 Stacje krwiodawstwa.

8521 Żłobki.

8522 Domy małego dziecka.

8531 Stacje sanitarno-epidemiologiczne.

8532 Fundusz przeciwepidemiczny.

8541 Uzdrowiska.

8542 Sanatoria zdrojowe.

8551 Kolumny transportu sanitarnego.

8552 Zakłady dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji.

8553 Zakłady naprawcze sprzętu medycznego.

8591 Leki dla uprawnionych.

8592 Leczenie sanatoryjno-klimatyczne.

8593 Fundusz podnoszenia zdrowotności.

8594 Zwalczanie alkoholizmu.

8595 Różna działalność.

8596 Różne wpłaty przedsiębiorstw i jednostek na rozrachunku gospodarczym.

8597 Pomoc państwa w realizacji czynów społecznych nieinwestycyjnych.

Dział 86 - Świadczenia społeczne.

8611 Domy pomocy społecznej.

8612 Zakłady rehabilitacji zawodowej inwalidów.

8613 Zasiłki i pomoc w naturze.

8614 Fundusz aktywizacji zawodowej.

8621 Organizacje społeczne.

8695 Różna działalność.

Dział 87 - Kultura fizyczna, turystyka i wypoczynek.

8711 Jednostki i urządzenia kultury fizycznej.

8712 Imprezy sportowe i sport w szkole.

8713 Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

8714 Ośrodki sportu i rekreacji.

8721 Organizacje sportowe.

8722 Fundusze rozwoju kultury fizycznej.

8811 Hotele.

8821 Centrala Turystyczna "Orbis".

8822 Przedsiębiorstwa turystyczne.

8823 Jednostki i urządzenia turystyczne.

8824 Fundusz turystyki i wypoczynku.

8825 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

8826 Ośrodki informacji turystycznej.

8841 Ośrodki wczasowe.

8851 Organizacje turystyczne.

8894 Nagrody za akcje wyodrębnione.

8895 Różna działalność.

8896 Różne wpłaty przedsiębiorstw i jednostek na rozrachunku gospodarczym.

8897 Pomoc państwa w realizacji czynów społecznych nieinwestycyjnych.

Dział 89 - Różna działalność.

8932 Biuro Racjonalizacji Gospodarki Materiałowej "Bramat".

8933 Biuro spisów.

8934 Spis powszechny i inne.

8971 Zakłady wielobranżowe usług niematerialnych.

8981 Izby wytrzeźwień.

8983 Zadania wyodrębnione.

8991 Działalność normalizacyjna.

8992 (skreślony).

8995 Różne zadania.

9621 Organizacje związków zawodowych.

9631 Organizacje społeczne

9711 Organizacje gospodarcze.

9721 Organizacje wyznaniowe.

Dział 91 - Administracja państwowa.

9111 Jednostki centralne.

9112 Różne jednostki administracji centralnej.

9121 Placówki zagraniczne.

9122 Współpraca naukowo-techniczna i gospodarcza z zagranicą.

9131 Jednostki terenowe podległe organom centralnym.

9141 Rady narodowe, komisje i prezydia rad narodowych.

9142 Urząd wojewódzki i urząd miasta stopnia wojewódzkiego.

9143 Urząd miejski.

9144 Urząd gminy (miasta-gminy).

9145 Różne jednostki i zakłady budżetowe.

9191 Kolegia do spraw wykroczeń.

9192 Komisje poborowe.

9193 Komisje egzaminacyjne.

9194 Wynagrodzenia prowizyjne z tytułu inkasa podatków.

9195 Różna działalność.

9197 Wynagrodzenia sołtysów.

9198 Odszkodowania.

Dział 92 - Wymiar sprawiedliwości i prokuratura.

9211 Jednostki naczelne sądownictwa.

9212 Sądownictwo powszechne.

9213 Sądownictwo pracy i ubezpieczeń.

9214 Notariat.

9215 Różne jednostki wymiaru sprawiedliwości.

9216 Okręgowe komisje arbitrażowe.

9221 Jednostki naczelne prokuratury.

9222 Prokuratury wojewódzkie i rejonowe.

9231 Więziennictwo.

9232 Zakłady dla nieletnich.

9291 Odszkodowania.

9295 Różna działalność.

Dział 93 - Bezpieczeństwo publiczne.

9311 Bezpieczeństwo publiczne.

Dział 94 - Finanse i ubezpieczenia.

9411 Banki i inne instytucje finansowe i kredytowe.

9421 Loteria i gry liczbowe.

9431 Kredyty zagraniczne otrzymane.

9432 Kredyty zagraniczne udzielone.

9433 Spłata zadłużeń skonsolidowanych.

9434 Koszty kredytów handlowych i bankowych.

9435 Pożyczki wewnętrzne i lokaty.

9511 Zakłady ubezpieczeń majątkowych i osobowych.

9521 Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

9522 Oddziały terenowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

9523 Pozostałe instytucje ubezpieczeń społecznych.

9591 Fundusz emerytalny i alimentacyjny.

9593 Zasiłki rodzinne.

9594 Inne zasiłki i świadczenia jednorazowe.

9595 Leczenie sanatoryjno-klimatyczne ubezpieczonych.

9596 Różna działalność.

Dział 98 - Obrona narodowa.

9811 Obrona narodowa.

Dział 99 - Dochody z gospodarki nie uspołecznionej i od ludności.

9911 Podatki i opłaty z indywidualnej gospodarki rolnej.

9912 Podatki i opłaty z nie uspołecznionej gospodarki pozarolniczej.

9951 Podatek od wynagrodzeń.

9952 Różne podatki i opłaty od ludności.

9953 Jednorazowe świadczenie pieniężne i jednorazowy podatek majątkowy.

W rozdziale tym stosuje się odpowiednio § 54, 52, 58 i 59.

Dział 00 - Inwestycje, remonty kapitalne i różne rozliczenia.

0013 Wpływy określone w stosunku procentowym do wartości sprzedaży detalicznej i usług.

0021 Dotacje wyrównawcze.

0022 Dotacje ze środków rady narodowej stopnia wojewódzkiego.

0023 Różne dotacje celowe.

0024 Rozliczenia między budżetami stopnia podstawowego i wojewódzkiego.

0025 Rozliczenia między budżetami stopnia podstawowego w obrębie budżetu województwa.

0026 Rozliczenia między budżetami województw.

0027 Dotacja na inwestycje rad narodowych.

0031 Wpłaty wyrównawcze.

0071 Nadwyżka budżetu z roku ubiegłego.

0072 Wpływy do wyjaśnienia.

0073 Wpływy do rozliczenia.

0074 Pozostałość środków z roku ubiegłego na rozwój gmin wzorcowych.

0081 Rezerwy ogólne.

0091 Inwestycje rozwojowe

[obejmuje dotacje budżetowe na zasilenie funduszów inwestycyjnych zjednoczeń i terenowych (branżowych) funduszów inwestycyjnych oraz dotacje na pomoc w spłacie kredytów bankowych zaciągniętych na finansowanie inwestycji rozwojowych].

0092 Inwestycje nieprodukcyjne jednostek gospodarczych

(obejmuje dotacje dla jednostek gospodarczych na uzupełnienie środków własnych przeznaczonych na finansowanie inwestycji nie mających bezpośrednio charakteru produkcyjnego; dotacje te są udzielane na zasadach określonych w przepisach regulujących system finansowania inwestycji).

0093 Inwestycje i remonty kapitalne jednostek i zakładów budżetowych

[obejmuje dotacje na budownictwo (w planie terenowym - na fundusze inwestycyjne jednostek budżetowych) i zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych oraz na remonty kapitalne jednostek i zakładów budżetowych].

0094 Inwestycje organizacji społecznych

(obejmuje dotacje na uzupełnienie środków własnych organizacji społecznych, politycznych i zawodowych przeznaczonych na finansowanie inwestycji związanych z działalnością statutową tych organizacji).

0095 Fundusze mieszkaniowe.

0096 Inwestycje socjalne

(obejmuje dotacje budżetowe na zasilenie Centralnego Funduszu Inwestycji Socjalnych).

0097 Czyny społeczne inwestycyjne

(obejmuje dotacje z tytułu pomocy finansowej państwa na realizację czynów społecznych inwestycyjnych).

0098 Inwestycje i remonty kapitalne jednostek badawczych i szkół wyższych

(obejmuje dotacje na budownictwo inwestycyjne dotyczące działalności podstawowej jednostek badawczych i szkół wyższych, do których odnoszą się przepisy uchwały Rady Ministrów w sprawie finansowania prac badawczych i wdrożeniowych oraz gospodarki finansowej jednostek badawczych i szkół wyższych, oraz dotacje na zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych i na remonty kapitalne, dotyczące działalności podstawowej jednostek badawczych i szkół wyższych będących jednostkami budżetowymi).

0099 Rezerwy na inwestycje i remonty kapitalne

[obejmuje resortowe i wojewódzkie rezerwy na inwestycje i remonty kapitalne (poza rezerwami na pomoc dla czynów społecznych ujmowanych w rozdziale 0097); wykorzystanie środków objętych tym rozdziałem następuje w toku wykonywania budżetu w drodze przeniesień na odpowiednie rozdziały obejmujące dotacje na inwestycje i remonty kapitalne].

IV.

KLASYFIKACJA PARAGRAFÓW DOCHODÓW

(z objaśnieniami)

Paragrafy

11 Podatek obrotowy.

12 Wpłaty z zysku.

13 Wpłaty z zysków niezależnych i nieprawidłowych.

14 Oprocentowanie środków trwałych.

15 Dodatnie różnice budżetowe.

16 Podatek dochodowy.

17 Podatki zryczałtowane od spółdzielczych zakładów usługowych.

18 Podatek od zysku.

19 Różne rozliczenia.

21 Podatek obrotowy od sprzedaży na eksport.

22 Obciążenia wyrównawcze.

23 Podatek obrotowy od importu.

Paragraf ten obejmuje wpłaty podatku dokonywane przez przedsiębiorstwa handlu zagranicznego i jednostki spółdzielcze od artykułów importowanych.

24 Wpłaty amortyzacji.

25 Różnice z przeceny towarów.

26 Obciążenia funduszu płac.

27 Podatek surowcowy.

28 Podatek od funduszu przedsiębiorstwa i od funduszu premiowego.

29 Podatek od funduszu płac.

Paragraf ten obejmuje także podatek od wynagrodzeń w części dotyczącej osobowego funduszu płac gospodarki uspołecznionej.

31 Cło importowe.

32 Podatek od nieruchomości jednostek gospodarki uspołecznionej.

33 Podatek scalony.

34 Podatki i opłaty wiejskie od spółdzielni produkcyjnych.

35 Podatki i opłaty wiejskie od jednostek gospodarki uspołecznionej.

36 Podatek obrotowy i dochodowy od organizacji społecznych - od przedstawicielstw zagranicznych.

Wpływy z podatków od organizacji społecznych ujmowane są w rozdziale 9631, natomiast wpływy z tytułu opodatkowania osób fizycznych i prawnych zamieszkałych lub mających siedzibę za granicą, a osiągających przychody na obszarze PRL, ujmowane są w rozdziale 6495.

37 Opłaty arbitrażowe.

38 Składki na ubezpieczenia społeczne z gospodarki uspołecznionej.

39 Różne opłaty.

Paragraf ten obejmuje między innymi opłaty za użytki rolne, opłaty komornicze i opłaty za zabezpieczenie należności.

41 Wpływy z usług materialnych dla jednostek gospodarki uspołecznionej.

42 Wpływy z usług materialnych dla ludności.

43 Wpływy z usług niematerialnych dla jednostek gospodarki uspołecznionej.

44 Wpływy z usług niematerialnych dla ludności.

45 Wpływy ze sprzedaży wyrobów.

46 Wpływy ze sprzedaży towarów handlowych.

47 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

51 Podatki i opłaty wiejskie od gospodarstw indywidualnych.

Na paragraf ten zarachowuje się:

- objęte jednym nakazem: podatek gruntowy od przychodu szacunkowego, dochody Państwowego Funduszu Ziemi, opłatę elektryfikacyjną, opłatę melioracyjną, opłatę za urządzenia wodne, podatek od nieruchomości na terenie gmin, podatek od lokali od rodników nie będących podatnikami podatku od nieruchomości oraz wpłaty na poczet zaległości z tych tytułów,

- podatek gruntowy od przychodów z furmaństwa i zryczałtowany podatek z eksploatacji minerałów,

- należności scalone.

52 Podatki obrotowy i dochodowy od rzemiosła.

53 Podatki obrotowy i dochodowy od gospodarki nie uspołecznionej poza rzemiosłem.

54 Podatek od wynagrodzeń

(do tego paragrafu nie zalicza się podatku od wynagrodzeń od osobowego funduszu płac).

55 Podatek od nieruchomości i od lokali.

Podatek ten dotyczy nieruchomości oraz lokali w miastach.

56 Podatki od spadków i darowizn.

57 Podatek wyrównawczy.

58 Opłata skarbowa

- pobierana od osób z tytułu wykonywania rzemiosła na podstawie potwierdzenia zgłoszenia wykonywania rzemiosła powinna być zaliczana na rozdział 9912,

- pochodząca z innych tytułów powinna być zaliczana na rozdział 9952.

59 Różne podatki i opłaty.

Paragraf ten obejmuje:

Podatek od posiadania psów,

podatki zniesione, tj. wpłaty zaległości z podatków i opłat, których podstawy wymiaru wygasły,

opłatę klimatyczną,

opłatę od środków transportowych,

opłaty administracyjne za czynności terenowych organów administracji państwowej,

wprowadzone na mocy uchwał rad narodowych, nie objęte przepisami o opłacie skarbowej, z wyjątkiem opłat wymienionych w oddzielnych paragrafach,

opłaty targowe.

61 Opłaty celne.

62 (skreślony).

63 Opłaty sądowe i notarialne.

64 Różne opłaty, zwrot kosztów postępowania administracyjnego.

Paragraf ten obejmuje:

- opłaty rejestracyjne od pojazdów samochodowych,

- zwrot kosztów postępowania administracyjnego,

- opłaty koncesyjne pobierane przy udzielaniu zezwoleń na wykonywanie przemysłu, handlu i niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej,

- opłaty egzaminacyjne w szkołach, opłaty za egzaminy kierowców pojazdów mechanicznych, za dopuszczenie do egzaminu w celu uzyskania tytułu robotnika wykwalifikowanego bądź majstra itp.,

- opłaty turystyczne,

- opłaty za tablice rejestracyjne pojazdów mechanicznych, za przeglądy techniczne lub sprawności użytkowej,

- opłaty budowlane za zaświadczenia lokalizacji inwestycji budowlanych,

- opłaty za legitymacje, druki meldunkowe, różne druki,

- opłaty wnoszone przy wnioskach o ustalenie cen,

- opłaty za kształcenie studentów zagranicznych w Polsce na podstawie umów,

- różne opłaty pobierane przez jednostki administracyjne (jak np. za ogłoszenia w dziennikach wojewódzkich rad narodowych o zagubieniu dowodu osobistego, legitymacji, zwrot kosztów egzekucyjnych itp.).

66 Składki na ubezpieczenia społeczne od gospodarki nie uspołecznionej.

67 Składki pracownicze.

68 (skreślony).

69 Równoważnik pieniężny za zaległe dostawy obowiązkowe.

71 Udziały i dywidendy.

72 Nadwyżki zakładów budżetowych, środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych.

73 Rozliczenia z lat ubiegłych.

74 Zobowiązania przedawnione.

75 Wpływy za przekroczenie dyscypliny finansowej.

Paragraf ten obejmuje między innymi odsetki (dodatki) za zwłokę z tytułu rozliczeń jednostek będących na rozrachunku gospodarczym.

76 Grzywny, kary i dodatki za zwłokę od ludności.

Paragraf ten obejmuje grzywny oraz kary nakładane i pobierane przez sądy oraz różne organy administracji państwowej, między innymi grzywny wymierzane przez kolegia do spraw wykroczeń; obejmuje również wpływy z tytułu grzywny nakładanej w formie mandatu karnego oraz z grzywien i kar pieniężnych wymierzanych z ustawy karnej skarbowej.

77 Różne dochody.

Paragraf ten obejmuje:

- spłatę stypendiów i zasiłków zwrotnych udzielonych w okresie studiów, zwrot kosztów kształcenia w razie niepodjęcia przez absolwenta pracy itp.,

- różne dochody z tytułu ubezpieczeń społecznych,

- różne wpłaty jednostek na rozrachunku gospodarczym, z wyjątkiem wpłat objętych wyodrębnionymi paragrafami, między innymi wpłaty do budżetu nadwyżek funduszu premiowego jednostek badawczych,

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi,

- ratalne wpłaty wynikające z działalności b. urzędów likwidacyjnych,

- wpłaty z tytułu różnic cen od dokumentacji projektowej zamawianej przez jednostki gospodarki uspołecznionej w zespołach usług projektowych i u osób fizycznych,

- wpływy z tytułu nadwyżki zysków nad stratami inwestycyjnymi.

78 Dotacje otrzymane z budżetu.

Paragraf ten występuje w zakładach budżetowych, środkach specjalnych i funduszach celowych.

81 Wykorzystanie kredytów zagranicznych.

82 Spłaty rat kapitałowych.

83 Odsetki.

84 Lokaty.

91 Środki otrzymane z budżetów terenowych (odprowadzenia wyrównawcze).

92 Środki dla budżetów rad narodowych stopnia wojewódzkiego.

93 Środki dla budżetów rad narodowych stopnia podstawowego.

95 Przelewy nadwyżek budżetowych.

96 Przelewy redystrybucyjne.

Paragraf ten obejmuje przelewy dokonywane między zakładem budżetowym a jego oddziałami bądź funduszami w obrębie tego samego zakładu oraz przelewy z rachunków środków specjalnych i funduszów celowych tego samego typu (rodzaju) prowadzonych przez dysponentów różnych stopni.

97 Różne przelewy.

Paragraf ten obejmuje:

a) w budżecie - przelewy do budżetu z funduszów na określone zadania,

b) w zakładach budżetowych i w środkach specjalnych - wpływy pochodzące od jednostek gospodarki uspołecznionej, prowadzonych w formie przedsiębiorstw, gospodarstw pomocniczych, zakładów budżetowych, środków specjalnych, funduszów celowych i organizacji społecznych (z wyjątkiem przelewów redystrybucyjnych objętych § 96).

c) w funduszach celowych rad narodowych stopnia podstawowego - przelewy z funduszów celowych rad narodowych stopnia wojewódzkiego.

98 Wpływy do wyjaśnienia.

99 Dary w naturze.

V.

KLASYFIKACJA PARAGRAFÓW WYDATKÓW

Uwaga:

Wymienione niżej paragrafy łączy się w grupy w następujący sposób:

Wynagrodzenia paragrafy 11 do 18

Różne wydatki osobowe i świadczenia socjalne paragrafy 21 do 25

Materiały i usługi paragrafy 31 do 39

Różne wydatki (dotacje) paragrafy 41 do 49 i 69

Dotacje dla przedsiębiorstw paragrafy 51 do 63

Różne wydatki (dotacje) paragrafy 41 do 49 i 67 do 69

Rezerwy ogólne paragrafy 81 do 84

Przelewy paragrafy 91 do 97

a) Zestawienie paragrafów.

Paragrafy

11 Osobowy fundusz płac.

12 Bezosobowy fundusz płac.

13 Fundusz honorariów.

14 Fundusz prowizji.

15 Nagrody i inne wynagrodzenia.

16 Podatek od wynagrodzeń i składka emerytalna.

18 Fundusz na podróże służbowe krajowe.

19 Podróże służbowe zagraniczne.

21 Diety poselskie.

22 Świadczenia społeczne.

23 Stypendia dla uczniów i studiujących.

24 Stypendia różne.

25 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

31 Materiały i przedmioty nietrwałe.

32 Środki żywności.

33 Leki i środki pomocnicze.

34 Fundusz reprezentacyjny.

35 Energia.

36 Usługi materialne.

37 Usługi niematerialne.

38 Amortyzacja.

39 Pomoce naukowe i dydaktyczne.

41 Składki na ubezpieczenia społeczne.

42 Różne opłaty i składki.

43 Raty kapitałowe pożyczek.

44 Odsetki.

45 Nadzwyczajne straty materialne.

46 Nadzwyczajne straty niematerialne.

47 Dotacje (dla zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych i funduszów oraz dla jednostek badawczych i szkół wyższych nie będących jednostkami budżetowymi).

48 Dotacje dla organizacji społecznych i inne.

49 Różne wydatki.

51 Finansowanie środków obrotowych.

52 Finansowanie strat.

53 Finansowanie funduszów.

54 Finansowanie ujemnych różnic budżetowych.

55 Dotacje przedmiotowe nie limitowane.

56 Dotacje przedmiotowe limitowane.

57 Różne dotacje dla przedsiębiorstw dotyczące akumulacji.

58 Różne dotacje celowe.

61 Zryczałtowany zwrot akumulacji.

62 Dopłaty wyrównawcze.

63 Zwrot akumulacji pośredniej.

67 Odpisy na zakładowy fundusz mieszkaniowy.

68 Odpisy na zakładowy fundusz nagród.

69 Odpisy na zakładowy fundusz socjalny.

71 Dotacje na inwestycje.

72 Dotacje na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

73 Dotacje na remonty kapitalne.

74 Dotacje na spłatę kredytów bankowych.

81 Rezerwy.

82 Rezerwy na czyny społeczne nieinwestycyjne.

83 Wydatki specjalne.

84 Fundusz dyspozycyjny.

91 Środki przekazane do budżetu centralnego.

92 Środki przekazane do budżetów terenowych.

93 Środki przekazane z budżetów wojewódzkich.

94 Środki przekazane z budżetów stopnia podstawowego.

96 Przelewy redystrybucyjne.

97 Różne przelewy.

b) Objaśnienia do paragrafów wydatków.

Zasady klasyfikacji wynagrodzeń za prace oraz innych wynagrodzeń określają przepisy uchwał nr 157 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1976 r. w sprawie wynagrodzeń wypłacanych poza planowanym funduszem płac (Monitor Polski Nr 43, poz. 211) oraz nr 158 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1976 r. w sprawie składników funduszu płac (Monitor Polski Nr 43, poz. 212), a w zakresie funduszu na podróże służbowe krajowe - przepisy uchwały nr 90 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1973 r. w sprawie diet i innych należności za czas podróży na obszarze kraju (Monitor Polski Nr 22, poz. 127).

22 Świadczenia społeczne.

Paragraf ten obejmuje świadczenia na rzecz osób fizycznych, ponoszone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Ministerstwo Komunikacji z tytułu świadczeń społecznych na rzecz pracowników, przewidzianych w obowiązujących przepisach i umowach zbiorowych pracy, oraz inne świadczenia społeczne ponoszone przez jednostkę (z wyjątkiem świadczeń zaliczanych do § 15)

w zakresie wypłat pieniężnych:

- świadczenia z tytułu zatrudnienia (zasiłki rodzinne, chorobowe, pogrzebowe),

- odprawy pośmiertne dla rodzin po zmarłych pracownikach,

- zapomogi dla podopiecznych,

- zasiłki dla rodzin osób odbywających służbę wojskową,

- zapomogi dla dzieci w rodzinach zastępczych i własnych,

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli;

w zakresie świadczeń w naturze:

- doraźne zaopatrzenie inwalidów w sprzęt domowy, bieliznę, pościel, odzież i inne,

- wyprawki niemowlęce.

23 Stypendia dla uczniów i studiujących.

Paragraf ten obejmuje wydatki na pomoc dla uczniów i studentów studiów dziennych

w zakresie wypłat pieniężnych:

- stypendia (premie, nagrody, zasiłki, dopłaty do kwater prywatnych i pożyczki na wpłaty mieszkaniowe) dla studentów szkół wyższych oraz stypendia dla uczniów szkół podstawowych i średnich wszelkiego typu, pokrywany przez szkołę zawodową zwrot kosztów przejazdu oraz ryczałt na wyżywienie dla uczniów-praktykantów, odbywających praktyki zawodowe w zakładach pracy w czasie roku szkolnego a także wynagrodzenia praktykantów, pokrywane przez szkoły wyższe wysyłające praktykantów do zakładów pracy na praktyki programowe;

w zakresie świadczeń w naturze:

- wydatki na zakup odzieży dla uczniów i studentów oraz inne świadczenia (np. leczenie, umundurowanie, przejazdy).

24 Stypendia różne.

Paragraf ten obejmuje stypendia naukowe (doktoranckie, habilitacyjne), praktyki i wyjazdy zagraniczne stypendystów w celach naukowych, pomoc naukową dla różnych kategorii osób na studia w kraju i za granicą (łącznie z kosztami przejazdów), jak również stypendia na wyjazdy (przejazdy) zagraniczne w celach innych niż wymienione, a także następujące wydatki na pomoc dla studiujących pracujących:

- dopłaty do wyżywienia słuchaczy kursów szkoleniowych w wysokości różnicy między pełnym kosztem wyżywienia (zgodnie z obowiązującymi stawkami) a opłatami wnoszonymi przez słuchaczy,

- świadczenia przysługujące czynnym nauczycielom studiującym zaocznie w zakresie zakwaterowania i wyżywienia w czasie kilkudniowych konsultacji,

- wyżywienie w okresie sesji zimowych i letnich dla czynnych nauczycieli studiujących zaocznie.

25 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

Paragraf ten obejmuje wszystkie pozostałe wypłaty pieniężne i świadczenia w naturze, dokonywane na rzecz osób fizycznych, nie zaliczane do wynagrodzeń oraz do wydatków objętych § 22-24 klasyfikacji wydatków.

31 Materiały i przedmioty nietrwałe.

Paragraf ten obejmuje wydatki bieżące na zakup wszelkiego rodzaju dóbr materialnych przeznaczonych do jednorazowego zużycia oraz przedmiotów nietrwałych (bez wydatków związanych z transportem, wyodrębnionych w rachunku).

Nie zalicza się do tego paragrafu zakupów środków trwałych określonych uchwałą nr 138 Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1970 r. (Monitor Polski Nr 33, poz. 261) oraz zakupów dokonywanych z § 32, 33, 34 i 39, a także zakupów dóbr przekazywanych osobom fizycznym w ramach deputatów i innych świadczeń w naturze dokonywanych z wydatków osobowych.

32 Środki żywności.

Paragraf ten obejmuje pełne wydatki na zakup produktów żywnościowych dla osób korzystających z internatów, burs, stołówek, dla dzieci w żłobkach i przedszkolach, chorych w szpitalach, krwiodawców, podopiecznych w zakładach opiekuńczych, uczestników obozów, więźniów itp., z wyjątkiem wydatków na wyżywienie personelu, które są objęte grupą paragrafów zawierających wynagrodzenia.

Opłaty za wyżywienie obejmują odpowiednie podziałki dochodów.

Paragraf 32 obejmuje także wydatki na zakup i utrzymanie inwentarza żywego przeznaczonego na ubój na własne potrzeby wymienionych zakładów, w razie gdy wydatki te nie są objęte planem finansowym gospodarstwa pomocniczego.

33 Leki i środki pomocnicze.

Paragraf ten obejmuje dopłatę do kosztów leków dla uprawnionych, wydatki zakładów leczniczych i sanitarnych, zakładów dla podopiecznych, dla nieuleczalnie chorych oraz zakładów weterynaryjnych na zakupy leków, zakup krwi od krwiodawców, środków opatrunkowych, opakowań do leków, błon, papierów i chemikalii rentgenowskich, zakupy materiałów do analiz, zakupy mieszanek odżywczych dla dzieci w kuchniach mlecznych.

34 Fundusz reprezentacyjny.

Paragraf ten obejmuje wszystkie wydatki ściśle związane z reprezentacją (przyjęcie delegacji krajowych i zagranicznych), na które uzyskano zezwolenie, zgodnie z zarządzeniem nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 1960 r. w sprawie oszczędności w wydatkach reprezentacyjnych i zarządzeniem nr 60 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1972 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie oszczędności w wydatkach reprezentacyjnych.

35 Energia.

Paragraf ten obejmuje:

opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazowej, cieplnej i innej oraz wody.

36 Usługi materialne.

Paragraf ten obejmuje wydatki na zakup usług materialnych, z wyjątkiem usług świadczonych przez osoby fizyczne, za które to usługi wynagrodzenia pokrywane są z paragrafów obejmujących wydatki osobowe, zgodnie z uchwałą nr 157 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1976 r. w sprawie wynagrodzeń wypłacanych poza planowanym funduszem płac (Monitor Polski Nr 43, poz. 211) oraz z uchwałą nr 158 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1976 r. w sprawie składników funduszu płac (Monitor Polski Nr 43, poz. 212).

Obejmuje on w szczególności:

- usługi obce o charakterze przemysłowym polegające głównie na przywracaniu wartości użytkowej wyrobów przemysłowych bądź powiększaniu wartości użytkowej tych wyrobów, a w szczególności:

a) wydatki dotyczące usług konserwacyjnych i naprawczych wszelkiego rodzaju wyrobów przemysłowych, jak maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu, odzieży itp.,

b) opłaty za usługi drukarskie, introligatorskie, za powielanie, kopiowanie itp.,

- usługi budowlano-montażowe w zakresie remontów średnich, bieżących i konserwacji pomieszczeń i budynków oraz koszty zleconego opracowania dokumentacji typowej oraz zleconego opracowania założeń projektowych,

- usługi transportowe związane z przewozem rzeczy oraz opłaty za usługi pocztowe, telegraficzne i telefoniczne, a w szczególności:

a) opłaty za przewóz wszelkich towarów obcymi środkami transportu przy zakupach loco magazyn dostawcy, wraz z kosztami załadowania i wyładowania, jeśli nie zostały one wyodrębnione w rachunku za transport (np. transport opału z dostawą do piwnic),

b) opłaty pocztowe, telegraficzne i telefoniczne:

- opłaty za usługi w zakresie utrzymania i naprawy dróg,

- opłaty za usługi pralnicze, np. za pranie ręczników, odzieży ochronnej, bielizny itp. (z wyjątkiem wypłat z tych tytułów osobom fizycznym z § 11 Osobowy fundusz płac),

- opłaty za usługi kominiarskie, za wywóz śmieci, utrzymanie parków, zieleńców,

- przejazdy miejscowe pracowników oraz dopłaty do pracowniczych biletów kolejowych,

- dopłaty do kosztów utrzymania stołówek prowadzonych przez inny zakład pracy.

37 Usługi niematerialne.

Paragraf ten obejmuje wydatki na zakup usług niematerialnych, z wyjątkiem usług świadczonych przez osoby fizyczne, za które to usługi wynagrodzenia pokrywane są z paragrafów obejmujących wydatki osobowe, zgodnie z uchwałą nr 157 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1976 r. w sprawie wynagrodzeń wypłacanych poza planowanym funduszem płac (Monitor Polski Nr 43, poz. 211) oraz uchwałą nr 158 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1976 r. w sprawie składników funduszu płac (Monitor Polski Nr 43, poz. 212).

Obejmuje on w szczególności:

- usługi komunalne i mieszkaniowe, hoteli, łaźni, straży pożarnej, zakładów pogrzebowych, a w szczególności:

a) wydatki dotyczące zakwaterowania uczestników kursów szkoleniowych,

b) wydatki na utrzymanie cudzoziemców (hotele, utrzymanie, przejazdy),

c) czynsze i świadczenia, jak np. czynsze lokalowe, koszty biletów do łaźni,

d) odpłaty za usługi pogrzebowe, np. osób zasłużonych, podopiecznych (dzieci, starców, inwalidów),

e) wydatki z tytułu różnicy między czynszem płaconym przez absolwenta za mieszkanie wynajęte we własnym zakresie a wysokością opłaty za pomieszczenie zastępcze,

f) opłaty za wynajem sal i inne,

- usługi w zakresie oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego, ochrony zdrowia, kultury i sztuki, opieki społecznej oraz turystyki, a w szczególności:

a) opłaty za korzystanie z usług obcych placówek akcji wczasów dziecięcych, obcych wczasów rodzinnych, wagonowych itp.,

b) zwroty kosztów wyżywienia w internatach wychowanków domów dziecka i innych zakładów wychowawczych,

c) wydatki dotyczące przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia sportowców, studentów, uczniów, dzieci na wycieczkach i imprezach realizowanych w ramach programów nauczania i wychowania,

d) zwroty kosztów leczenia ubezpieczonym korzystającym w uzasadnionych wypadkach z prywatnej pomocy lekarskiej,

e) wydatki dotyczące analiz lekarskich zlecanych obcym jednostkom, prześwietleń, kąpieli chorych itp.,

f) opłaty radiofoniczne i telewizyjne,

g) opłaty za usługi rozrywkowe, turystyczne i inne,

h) opłaty za korzystanie z usług punktów konsultacyjnych zorganizowanych przez przedsiębiorstwa i instytucje finansowe,

i) opłaty za studia w zakresie dokształcania kadr, organizowane przez szkoły wyższe,

- usługi naukowo-badawcze,

- usługi różne, np. wydatki dotyczące usług reklamowych, ogłoszeń, obwieszczeń, ekspertyz wykonywanych przez osoby prawne, rozprowadzania pism (np. przez "Ruch"), przeglądów samochodów, tablic rejestracyjnych itp.

- koszty i prowizje bankowe.

39 Pomoce naukowe i dydaktyczne.

Paragraf ten dotyczy wyłącznie działów 79, 80 i 81 i obejmuje zakup przedmiotów i materiałów stanowiących pomoce naukowe i dydaktyczne oraz sprzętu wykorzystywanego w procesie nauczania. Ponadto w działach 85 i 86 paragraf ten obejmuje zakup sprzętu medycznego i należy wówczas stosować nazwę "Sprzęt medyczny", a w bibliotekach naukowych (Dz. 77) i powszechnych (Dz. 83) obejmuje on zakup książek i wówczas nazwa jego brzmi: "Zakup książek".

41 Składki na ubezpieczenia społeczne.

Paragraf ten obejmuje składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, które pracodawca ponosi z tytułu zatrudnienia pracowników.

42 Różne opłaty i składki.

Paragraf ten obejmuje różnego rodzaju płatności wynikające z tytułów publiczno-prawnych, różne składki wypłacane na rzecz instytucji krajowych i zagranicznych, a w szczególności:

- opłaty za rejestrację samochodów,

- opłaty za ubezpieczenia samochodów łącznie z kierowcą i pasażerami,

- opłaty za patenty krajowe,

- opłaty za zgłaszane wynalazki,

- opłaty uczestników porozumień branżowych,

- opłaty na rzecz skarbowych urzędów komorniczych za ściągnięte należności w drodze egzekucji,

- składki na rzecz instytucji międzynarodowych, krajowych organizacji społecznych i inne,

- składki z tytułu ubezpieczeń osobowych wpłacane do Państwowego Zakładu Ubezpieczeń, które pracodawca ponosi z tytułu zatrudnienia pracowników,

- koszty ubezpieczeń chorobowych praktykantów,

- różne ubezpieczenia rzeczowe,

- zwroty rent wypłaconych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

- refundacja odszkodowań wypłaconych przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń,

- tantiemy dla ZAIKS-u,

- kaucje i wkłady mieszkaniowe,

- udział w kosztach utrzymania (eksploatacji) budynków,

- udział Państwa w spółkach oraz w Banku RWPG,

- przelew równowartości kwot stanowiących opłatę leśną oraz przelewy na rzecz PGR i przedsiębiorstw lasów państwowych z tytułu należnych czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich wspólnych i opłat za pozyskaną zwierzynę.

43 Raty kapitałowe pożyczek.

Paragraf ten obejmuje:

- kredyty udzielone zagranicy,

- spłatę kredytów zagranicznych,

- spłatę pożyczek państwowych wewnętrznych,

- obsługę zadłużeń skonsolidowanych.

44 Odsetki.

Paragraf ten obejmuje:

- odsetki od kredytów otrzymanych z zagranicy,

- odsetki od lokat instytucji finansowych w budżecie,

- odsetki od zadłużeń skonsolidowanych,

- odsetki różne.

45 (skreślony).

46 Nadzwyczajne straty niematerialne.

Paragraf ten obejmuje w szczególności:

- opłaty sądowe i arbitrażowe,

- straty inwestycyjne ujawnione po zakończeniu zadania inwestycyjnego,

- niedobory kasowe,

- kary i odsetki za zwłokę z tytułu dostaw, robót i usług (za złą jakość wykonania lub nieterminowe wykonanie dostaw, robót i usług),

- odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych.

47 Dotacje (dla zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych i funduszów oraz dla jednostek badawczych i szkół wyższych nie będących jednostkami budżetowymi).

Paragraf ten obejmuje także wydatki na stypendia fundowane przez zakłady pracy i przekazywane szkołom.

W gospodarce środkami pozabudżetowymi w § 47 należy stosować nazwę "Wpłata nadwyżek" i obejmować nim wpłaty nadwyżek do budżetu.

48 Dotacje dla organizacji społecznych i inne.

Paragraf ten obejmuje poza dotacjami dla organizacji społecznych:

- dotacje o charakterze dopłat do stołówek studenckich, szkolnych, świetlicowych, dopłat do wczasów studenckich itp.,

- wydatki związane z dotowaniem z budżetu zadań produkcyjnych w jednostkach organizacyjnych kółek rolniczych, rolniczych spółdzielniach produkcyjnych i indywidualnych gospodarstwach rolnych (umarzalne kredyty bankowe, dopłatę do usług produkcyjnych, pomoc dla spółek wodnych, dopłatę przy nabywaniu materiału hodowlanego, dotacje na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników inżynieryjno-technicznych w kółkach rolniczych i ich związkach oraz spółdzielniach produkcyjnych itp.,

- dotacje dla jednostek podległych Centralnemu Zarządowi Dróg Publicznych i wojewódzkim zarządom wodnych melioracji (na utrzymanie i naprawę dróg i urządzeń melioracyjnych, na utrzymanie służby liniowej i na utrzymanie rejonów eksploatacji).

49 Różne wydatki.

Paragraf ten obejmuje:

- wartość złotową wydatków dewizowych na utrzymanie placówek zagranicznych.

51 Finansowanie środków obrotowych.

Paragraf ten obejmuje dotacje dla działających na zasadach rozrachunku gospodarczego: przedsiębiorstw, instytutów naukowo-badawczych i gospodarstw pomocniczych, jeśli obowiązujące przepisy dopuszczają finansowanie z budżetu nie pokrytej własnymi środkami części wzrostu lub niedoboru środków obrotowych oraz dotacje na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe.

52 Finansowanie strat.

Paragraf ten obejmuje dotacje z budżetu dla przedsiębiorstw (dla gospodarstw pomocniczych na rozrachunku gospodarczym), ustalane na podstawie ogólnego wyniku ich działalności.

53 Finansowanie funduszów.

Paragraf ten obejmuje dotacje na uzupełnienie własnych środków przedsiębiorstw (dla gospodarstw pomocniczych na rozrachunku gospodarczym) przeznaczonych na fundusze: zakładowy (premiowy) i rezerwowy.

54 Finansowanie ujemnych różnic budżetowych.

Paragraf ten obejmuje dotacje z budżetu na pokrycie różnicy między ceną, według której przedsiębiorstwo jest obowiązane nabyć lub sprzedać określony artykuł, a ceną, którą przedsiębiorstwo zapłaciło lub uzyskało stosownie do szczególnych warunków zbytu lub nabycia.

55 Dotacje przedmiotowe nie limitowane.

Paragraf ten obejmuje dotacje z budżetu centralnego, wypłacane do wysokości wynikającej z faktycznie wykonanej sprzedaży, na wyrównanie różnicy między ceną fabryczną artykułów a ich ceną zbytu bądź różnicy między planowanym kosztem własnym sprzedaży z uwzględnieniem odpowiedniego procentu zysku a ceną zbytu.

Ponadto paragraf ten obejmuje dopłaty budżetowe z budżetów terenowych dla przedsiębiorstw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej na wyrównanie różnic między opłatami i stawkami taryfowymi a kosztami własnymi powiększonymi o podatek obrotowy oraz marżę zysku, ustalone na jednostkę usług lub też proporcjonalnie do wartości sprzedaży.

56 Dotacje przedmiotowe limitowane.

Paragraf ten obejmuje dotacje z budżetu centralnego, których maksymalna kwota została limitowana, na wyrównanie różnicy między ceną fabryczną artykułów a ich ceną zbytu bądź różnicy między planowanym kosztem własnym sprzedaży z uwzględnieniem odpowiedniego procentu zysku a ceną zbytu.

57 Różne dotacje dla przedsiębiorstw dotyczące akumulacji.

Paragraf ten obejmuje pozostałe, nie objęte § 51-56 dotacje i dopłaty, które dotyczą kosztów produkcji lub sprzedaży oraz różnic z przeceny towarów.

58 Różne dotacje celowe.

Paragraf ten obejmuje dotacje dla przedsiębiorstw w zakresie ich działalności nie związanej z produkcją towarową i jej sprzedażą, dotacje dla banków i PKO, np. na premie gwarancyjne i umorzenia kredytów na budownictwo, oraz dotacje na remonty budynków i budowli szkół wyższych nie będących jednostkami budżetowymi.

69 Dotacje na zakładowy fundusz socjalny.

Paragraf ten obejmuje (klasyfikowane we właściwych działach i rozdziałach) dotacje na fundusz socjalny jednostek i zakładów budżetowych.

Uwaga:

W grupie paragrafów 71 do 73 nie wydzielono odrębnych paragrafów obejmujących rezerwy na inwestycje i na kapitalne remonty. Rezerwy te należy planować we właściwych paragrafach 71-73 w rozdziale 0099.

71 Dotacje na inwestycje.

Paragraf ten obejmuje wszelkie dotacje na inwestycje, z wyjątkiem dotacji na zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych, o których mowa w objaśnieniach do paragrafu 72.

72 Dotacje na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Paragraf ten obejmuje dotacje na finansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek i zakładów budżetowych (łącznie z wydatkami polegającymi na drobnych robotach montażowych, jak np. budowa fundamentów, doprowadzenia i przyłączenia instalacji siły itp., które pozwalają na uruchomienie zakupionych przedmiotów), kosztów transportu związanych z zakupami inwestycyjnymi, zakupów gotowych obiektów w postaci budynków wraz z zagospodarowanym terenem.

73 Dotacje na remonty kapitalne.

Paragraf ten obejmuje dotacje na remonty kapitalne:

a) jednostek i zakładów budżetowych,

b) dróg publicznych i mostów,

c) realizowane w ramach czynów społecznych.

74 Dotacje na spłatę kredytów bankowych.

Paragraf ten obejmuje dotacje na bezpośrednią spłatę kredytów bankowych zaciągniętych na finansowanie inwestycji rozwojowych. Dotacje te są udzielane na zasadach określonych w przepisach regulujących system finansowania inwestycji.

81 Rezerwy.

Paragraf ten obejmuje środki rezerwowe stanowiące element planu, a wykorzystywanie tych środków następuje w toku wykonywania budżetu, w trybie przeniesień kredytów budżetowych.

83 Wydatki specjalne.

Paragraf ten obejmuje wydatki dokonywane z funduszów celowych nie mających podziału rodzajowego wydatków (np. Funduszu Epizootycznego itp.) oraz wydatki Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

84 Fundusz dyspozycyjny.

Paragraf ten obejmuje wydatki dyspozycyjne planowane wyłącznie na podstawie uchwał Rządu.

Uwaga:

Paragrafy 91 do 97 obejmują wydatki (rozchody) występujące w rozliczeniach między budżetem centralnym a budżetami terenowymi, między budżetami terenowymi różnych stopni oraz pomiędzy poszczególnymi dysponentami danego rodzaju środków pozabudżetowych, które nie naruszając ogólnego stanu środków powodują jedynie przesunięcie tych środków między rozliczającymi się.

91 Środki przekazane do budżetu centralnego.

Paragraf ten występuje tylko w budżetach terenowych, w zasadzie w budżecie wojewódzkim. Posługiwanie się tym paragrafem w rozliczeniach z budżetem centralnym przez budżety stopnia podstawowego może nastąpić tylko za zgodą lub z mocy decyzji Ministra Finansów. Paragraf 91 obejmuje wydatki budżetów terenowych wynikające z rozliczeń tych budżetów z budżetem centralnym, realizowane w drodze przelewu środków pieniężnych, z dyspozycji wydziałów finansowych urzędów wojewódzkich (miejskich, dzielnicowych).

92 Środki przekazane do budżetów terenowych.

Paragraf ten występuje tylko w budżecie centralnym, w części grupującej rozliczenia budżetu centralnego z budżetami terenowymi. Paragraf ten obejmuje wydatki wynikające z rozliczeń budżetu centralnego z budżetami terenowymi, realizowane w drodze przelewu środków pieniężnych, z dyspozycji wydziałów finansowych urzędów wojewódzkich (miejskich, dzielnicowych) bądź z dyspozycji Ministerstwa Finansów, przy rozliczeniach z pozostałych tytułów.

93 Środki przekazane z budżetów wojewódzkich.

Paragraf ten występuje tylko w budżecie wojewódzkim, w rozliczeniach z budżetami rad narodowych stopnia podstawowego w obrębie województwa oraz z budżetami innych województw i obejmuje wydatki zarówno z rozliczeń środków otrzymanych z budżetu centralnego (np. przelewów redystrybucyjnych dotacji wyrównawczych, dotacji celowych itp.), jak i wydatki z tytułu dotacji i innych rozliczeń ze środków własnych rad narodowych.

94 Środki przekazane z budżetów stopnia podstawowego.

Paragraf ten występuje tylko w budżetach rad narodowych stopnia podstawowego, w rozliczeniach zarówno z budżetem wojewódzkim, jak i z budżetami stopnia podstawowego.

96 Przelewy redystrybucyjne.

Paragraf ten występuje tylko w zakresie środków pozabudżetowych i obejmuje przelewy środków między poszczególnymi dysponentami tego samego rodzaju środków pozabudżetowych.

97 Różne przelewy.

Paragraf ten w zakładach budżetowych, środkach specjalnych i funduszach celowych obejmuje przelewy pomiędzy różnymi rodzajami środków pozabudżetowych.

VI.

PODZIAŁ PARAGRAFÓW NA POZYCJE W ZAKRESIE NIEKTÓRYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ FUNDUSZÓW CELOWYCH

W zakładach budżetowych, środkach specjalnych oraz w funduszach celowych stosuje się klasyfikację dochodów i wydatków określoną w częściach I do V załącznika, a ponadto podział paragrafów na pozycje w następującym zakresie:
A.

Dochody.

Zakłady budżetowe.

1. We wszystkich zakładach budżetowych w zakresie urządzeń socjalnych i kulturalnych.

§ 44 - Wpływy z usług niematerialnych dla ludności

poz. 441 - Obowiązkowe opłaty za korzystanie z urządzeń

poz. 442 - Pozostałe opłaty za usługi.

§ 97 - Różne przelewy

poz. 971 - Przelewy z socjalnego funduszu zakładowego

poz. 972 - Przelewy pieniężne komitetów rodzicielskich i organizacji społecznych,

2. W zespołach usług projektowych.

§ 41 - Wpływy z usług materialnych dla jednostek gospodarki uspołecznionej

poz. 411 - Dochody z gospodarki uspołecznionej ze sprzedaży usług projektowych (poza rolnictwem)

poz. 412 - Dochody z uspołecznionej gospodarki rolnej ze sprzedaży usług projektowych

poz. 413 - Inne dochody.

3. W zakładach gospodarki mieszkaniowej.

§ 43 - Wpływy z usług niematerialnych dla jednostek gospodarki uspołecznionej

poz. 431 - Czynsze i podatki za lokale mieszkalne

poz. 432 - Czynsze, świadczenia i podatki za lokale użytkowe.

§ 44 - Wpływy z usług niematerialnych dla ludności

poz. 441 - Czynsze i podatki za lokale mieszkalne

poz. 442 - Czynsze, świadczenia i podatki za lokale użytkowe.

Środki specjalne (skreślony).

Fundusze.

1. W funduszu emerytalnym oraz funduszu emerytalnym rolników.

§ 77 - Różne dochody

poz. 771 - Zwroty nieprawnie pobranych emerytur i rent

poz. 772 - Wpłaty zakładów pracy z tytułu regresu

poz. 773 - Wpłaty zagraniczne na renty obywateli polskich

poz. 774 - Odsetki od lokat

poz. 775 - Inne wpływy.

Pozycje 773 i 774 występują tylko w funduszu emerytalnym.

2. W funduszu prac badawczych.

§ 78 - Dotacje otrzymane z budżetu

poz. 781 - Dotacje na prace badawcze zaliczane do rządowych problemów badawczo-rozwojowych

poz. 782 - Dotacje na prace badawcze zaliczone do problemów węzłowych

poz. 783 - Dotacje na prace badawcze nie zaliczone do problemów węzłowych.

3. W funduszu miejskim.

§ 71 - Udziały w podatku od nieruchomości.

4. W funduszach dobrowolnych świadczeń społecznych.

§ 97- Różne przelewy

poz. 971 - Przelewy z Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia

poz. 972 - Przelewy z Funduszu Rozwoju Rolnictwa

poz. 973 - Pozostałe przelewy.

5. W centralnym i terenowych funduszach turystyki i wypoczynku.

§ 96 - Przelewy redystrybucyjne

poz. 961 - Przelewy z Centralnego Funduszu Turystyki i Wypoczynku

poz. 962 - Przelewy z Wojewódzkiego Funduszu Turystyki i Wypoczynku.

6. W funduszach mieszkaniowych.

§ 64 - Różne opłaty

poz. 641 - Wpłaty ludności (sprzedaż domów mieszkalnych, opłaty za wieczyste użytkowanie, wpływy za urządzenia kąpielowe)

poz. 642 - Wpływy ze sprzedaży mieszkań

poz. 643 - Refundacja kosztów budowy mieszkań dla zakładów pracy ze środków zakładowych funduszów mieszkaniowych

poz. 644 - (skreślona)

poz. 645 - (skreślona).

7. W terenowych funduszach rozwoju kultury fizycznej.

§ 77 - Różne dochody

poz. 771 - dobrowolne wpłaty osób fizycznych

poz. 772 - dobrowolne wpłaty osób prawnych

poz. 773 - różne dopłaty do cen i opłat.

8. W funduszu gospodarki wodnej.

§ 39 - Różne opłaty

poz. 391 - Wpływy z opłat za pobór wody

poz. 392 - Wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków

poz. 393 - Wpływy z opłat za korzystanie z wód i urządzeń wodnych dla celów żeglugi i spławu

poz. 394 - Wpływy z opłat za wydobywanie materiałów.

B.

Wydatki (koszty).

1. W zespołach usług projektowych.

§ 12 - Bezosobowy fundusz płac

poz. 121 - Wynagrodzenia za usługi świadczone na rzecz ludności

poz. 122 - Wynagrodzenia za usługi wykonywane na rzecz gospodarki uspołecznionej (poza rolnictwem)

poz. 123 - Wynagrodzenia za usługi wykonywane na rzecz uspołecznionej gospodarki rolnej.

2. W terenowych funduszach turystyki i wypoczynku.

§ 48 - Dotacje różne

poz. 481 - Dotacje dla jednostek państwowych

poz. 482 - Dotacje dla organizacji społecznych.

§ 96 - Przelewy redystrybucyjne

poz. 961 - Przelewy na fundusz

poz. 962 - Zwrot nie wykorzystanych środków

poz. 963 - Zwrot pożyczki otrzymanej z Centralnego Funduszu Turystyki i Wypoczynku.

3. W funduszu emerytalnym, funduszu emerytalnym rolników oraz państwowym funduszu kombatantów i więźniów obozów koncentracyjnych.

§ 22 - Świadczenia społeczne

poz. 221 - Emerytury i renty

poz. 222 - Zasiłki pogrzebowe

poz. 223 - Zasiłki chorobowe

poz. 224 - Zasiłki porodowe

poz. 225 - Zasiłki na dzieci kalekie

poz. 226 - Jednorazowe świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

poz. 227 - Finansowane przejściowo świadczenia funduszu kombatantów

poz. 228 - Doraźna pomoc dla kombatantów i więźniów obozów koncentracyjnych.

4. W funduszu prac badawczych.

§ 37 - Usługi niematerialne

poz. 371 - Finansowanie prac badawczych zaliczonych do problemów węzłowych

poz. 372 - Finansowanie prac badawczych nie zaliczonych do problemów węzłowych.

§ 97 - Różne przelewy

poz. 971 - Finansowanie prac własnych jednostek badawczych

poz. 972 - Finansowanie działalności ogólnotechnicznej jednostek badawczych.

5. (skreślony).

1 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 4 marca 1977 r. (M.P.77.6.42) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 marca 1977 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 20 stycznia 1978 r. (M.P.78.4.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 lutego 1978 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020