Wykaz obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 11 września 1973 r.
w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.

1.
Zgodnie z cz. II pkt 4 wytycznych stanowiących załącznik do zarządzenia nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1968 r. w sprawie uporządkowania resortowych aktów prawnych i ograniczenia ich ilości ogłasza się w załączniku do obwieszczenia wykaz obowiązujących według stanu na dzień 1 sierpnia 1973 r. zarządzeń i innych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
2.
W wykazie pominięto zarządzenia Ministra Finansów w sprawie ustalenia wzoru, stopu i wagi monet, wydane po 1959 r.
3.
Resortowe akty prawne ogłoszone w Monitorze Polskim, a nie objęte wykazem - z wyjątkiem aktów, o których mowa w ust. 2 - utraciły moc.
4.
Traci moc obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 1969 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim (Monitor Polski Nr 13, poz. 108).

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ

obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim według stanu na dzień 1 sierpnia 1973 r.
Lp. Data aktu Tytuł aktu (w sprawie) Akt ogłoszony (rok, nr i poz. Monitora Polskiego oraz późniejsze zmiany)
1 2 3 4
I. ZAGADNIENIA SYSTEMU BUDŻETOWEGO
Zarządzenia Ministra Finansów
1 23.V.1962 r. w sprawie płatności zobowiązań jednostek i zakładów budżetowych 1962 r. Nr 46, poz. 218
2 24.VII.1970 r. w sprawie przypadków uprawniających do zwiększania funduszu płac bez zgody Ministra Finansów 1970 r. Nr 25, poz. 203
3 13.XII.1971 r. w sprawie zakładów budżetowych 1972 r. Nr 1, poz. 5,

1973 r. Nr 17, poz. 107

4 1.II.1972 r. w sprawie funduszów celowych 1972 r. Nr 10, poz. 74
5 27.XII.1972 r. w sprawie wyrównywania dochodów rad narodowych w związku z niektórymi ulgami w podatku gruntowym 1973 r. Nr 2, poz. 14
6 20.I.1973 r. w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych 1973 r. Nr 6, poz. 41
7 22.I.1973 r. w sprawie środków specjalnych jednostek budżetowych 1973 r. Nr 7, poz. 47
8 26.I.1973 r. w sprawie gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych 1973 r. Nr 7, poz. 48
II. GOSPODARKA FINANSOWA

PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH I

INNYCH JEDNOSTEK GOSPODARKI

USPOŁECZNIONEJ

Zarządzenia Ministra Finansów
9 4.VII.1953 r. w sprawie zasad zarachowania premii za naładunek i wyładunek przesyłek zmarszrutyzowanych w przedsiębiorstwie "Polskie Koleje Państwowe" i w przedsiębiorstwach nadawcach i odbiorcach przesyłek zmarszrutyzowanych 1953 r. Nr A-68, poz. 794
101) 22.XI.1956 r. w sprawie zasad finansowania wydatków związanych z kapitalnymi remontami pojazdów samochodowych 1956 r. Nr 102, poz. 1185,

1957 r. Nr 49, poz. 305

11 10.VII.1958 r. w sprawie finansowania kontraktacji produkcji roślinnej i zwierzęcej 1958 r. Nr 60, poz. 338,

1969 r. Nr 37, poz. 307

12 15.XII.1958 r. w sprawie zasad rozliczeń związanych z przekazaniem zakładów i nieruchomości między przedsiębiorstwami państwowymi 1958 r. Nr 98, poz. 540,

1962 r. Nr 30, poz. 128,

1966 r. Nr 18, poz. 102

13 29.IV.1959 r. w sprawie zasad rozliczeń związanych z przekazaniem zakładów i nieruchomości miedzy jednostkami budżetowymi oraz między tymi jednostkami a przedsiębiorstwami państwowymi 1959 r. Nr 43, poz. 197,

1962 r. Nr 30, poz. 129

142) 16.VI.1959 r. w sprawie funduszu ryzyka handlowego w przedsiębiorstwach handlowych gospodarki uspołecznionej 1959 r. Nr 61, poz. 303,

1963 r. Nr 12, poz. 66

1973 r. Nr 19, poz. 114

15 17.I.1960 r. w sprawie zasad systemu finansowego wojewódzkich zjednoczeń państwowych gospodarstw rolnych 1960 r. Nr 14, poz. 63
16 1.X.1962 r. w sprawie zasad rozliczeń związanych z przekazaniem terenów 1962 r. Nr 73, poz. 340,

1966 r. Nr 18, poz. 101

17 24.X.1963 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowych w zakresie udzielania przez zakłady przemysłowe na rzecz zakładów przemysłowej służby zdrowia świadczeń związanych z opieką zdrowotną nad pracownikami 1963 r. Nr 85, poz. 412
18 12.VII.1965 r. w sprawie finansowania i księgowania wydatków na szkolenie kursowe i doskonalenie zawodowe 1965 r. Nr 38, poz. 215,

1968 r. Nr 10, poz. 62

19 6.VIII.1965 r. w sprawie zasad planowania, dokonywania wypłat i sprawozdawczości w zakresie przejściowych dodatków mieszkaniowych 1965 r. Nr 43, poz. 242
20 13.VII.1968 r. w sprawie finansowania placówek służby zdrowia działających przy przedsiębiorstwach resortu rolnictwa 1968 r. Nr 32, poz. 215
21 3.IX.1968 r. w sprawie przeznaczenia środków na wydatki o charakterze reprezentacyjnym 1968 r. Nr 38, poz. 272
22 20.II.1969 r. w sprawie zasad finansowania i wypłacania fundowanych stypendiów doktoranckich oraz trybu poboru kwot stypendiów podlegających zwrotowi 1969 r. Nr 7, poz. 67
23 27.XI.1970 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania prac badawczych i wdrożeniowych 1970 r. Nr 41, poz. 310
24 16.XII.1970 r. w sprawie gospodarki finansowej przedsiębiorstw obrotu zaopatrzeniowego 1970 r. Nr 43, poz. 348

1971 r. Nr 22, poz. 142

25 9.I.1971 r. w sprawie gospodarki finansowej terenowych przedsiębiorstw resortu zdrowia 1971 r. Nr 8, poz. 54
26 12.I.1971 r. w sprawie gospodarki finansowej zjednoczeń i central handlowych podległych Ministrowi Handlu Wewnętrznego 1971 r. Nr 8, poz. 55
27 13.I.1971 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej central zjednoczeń przemysłowych i budowlano-montażowych objętych planowaniem centralnym 1971 r. Nr 6, poz. 39
28 15.I.1971 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów uchwały nr 176 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1970 r. w sprawie gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw, kombinatów i zjednoczeń przemysłowych oraz budowlano-montażowych, objętych planowaniem centralnym, na niektóre zjednoczenia i przedsiębiorstwa 1971 r. Nr 6, poz. 40
29 27.I.1971 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw prowadzących 1971 r. Nr 8, poz. 57
30 15.III.1971 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej generalnych dostawców 1971 r. Nr 18, poz. 126
31 26.XI.1971 r. w sprawie gospodarki finansowej generalnego realizatora inwestycji i trybu finansowania inwestycji objętych generalną realizacją 1971 r. Nr 59, poz. 393
32 28.XII.1971 r. w sprawie oprocentowania środków trwałych przedsiębiorstw państwowych 1972 r. Nr 1, poz. 7, Nr 26, poz. 147, Nr 33, poz. 183
33 29.XII.1971 r. w sprawie środków oddziaływania na prawidłową realizację inwestycji finansowanych z terenowego funduszu aktywizacji gospodarczej 1972 r. Nr 4, poz. 22
34 5.I.1972 r. w sprawie nieodpłatnego przekazywania niektórych ruchomych składników majątkowych przez państwowe jednostki organizacyjne 1972 r. Nr 5, poz. 31
35 9.III.1972 r. w sprawie zasad finansowania i zwrotu stypendiów naukowych wypłacanych uczestnikom studiów doktoranckich dla pracujących 1972 r. Nr 22, poz. 129
36 31.III.1972 r. w sprawie zapasów nieprawidłowych podlegających bieżącej przecenie i zasad rozliczania skutków tej przeceny 1972 r. Nr 23, poz. 134,

1973 r. Nr 27, poz. 172

37 16.V.1972 r. w sprawie zaliczania niektórych przedmiotów wyposażenia zakładów usługowych do środków nietrwałych 1972 r. Nr 29, poz. 159
38 24.VI.1972 r. w sprawie klasyfikacji kosztów inwestycji oraz rozliczania strat i zysków inwestycyjnych 1972 r. Nr 34, poz. 187,

1973 r. Nr 32, poz. 198

39 22.XII.1972 r. w sprawie finansowania prac normalizacyjnych i wynagradzania za te prace 1973 r. Nr 2, poz. 12
40 27.XII.1972 r. w sprawie zasad spłaty niektórych kredytów bankowych zaciągniętych na finansowanie inwestycji branżowych 1972 r. Nr 57, poz. 308
41 12.I.1973 r. w sprawie zasad finansowania wynalazczości w jednostkach gospodarki uspołecznionej oraz klubów techniki i racjonalizacji 1973 r. Nr 3, poz. 20
42 21.III.1973 r. w sprawie finansowania stypendiów fundowanych dla studentów szkół wyższych oraz poboru podlegających zwrotowi należności z tytułu udzielonej pomocy materialnej 1973 r. Nr 16, poz. 99
43 26.III.1973 r. w sprawie udzielania przedsiębiorstwom gospodarki komunalnej dopłat budżetowych oraz przeznaczania przez te przedsiębiorstwa zysku ze świadczenia na rzecz ludności usług pralniczych i farbiarskich 1973 r. Nr 17, poz. 106
44 14.IV.1973 r. w sprawie zasad finansowania robót budowlano-montażowych wykonywanych systemem gospodarczym w państwowych jednostkach organizacyjnych 1973 r. Nr 22, poz. 133
45 22.V.1973 r. w sprawie zasad finansowania kosztów napraw gwarancyjnych 1973 r. Nr 24, poz. 148
Okólnik Ministra Finansów
46 23.IX.1964 r. w sprawie pokrywania przez zakłady pracy niektórych wydatków związanych z udzielaniem pomocy dla studentów i absolwentów szkół wyższych 1964 r. Nr 70, poz. 332
III. OPODATKOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW

PAŃSTWOWYCH I INNYCH JEDNOSTEK

GOSPODARKI USPOŁECZNIONEJ ORAZ

ROZLICZENIA TYCH

PRZEDSIĘBIORSTW I JEDNOSTEK Z

BUDŻETEM PAŃSTWA

Zarządzenia Ministra Finansów
47 25.X.1958 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego w browarach 1958 r. Nr 86, poz. 488
48 29.VII.1961 r. w sprawie wysokości i zasad obliczania odsetek za zwłokę od zaległości budżetowych należnych od jednostek gospodarki uspołecznionej 1961 r. Nr 63, poz. 274
49 17.X.1961 r. w sprawie określenia zakresu i rodzaju działalności statutowej zakładów doskonalenia rzemiosła, zwolnionej od podatku obrotowego 1961 r. Nr 83, poz. 348
50 2.VII.1962 r. w sprawie trybu pobierania dopłat do cen napojów alkoholowych 1962 r. Nr 62, poz. 296,

1971 r. Nr 45, poz. 291

51 20.VI.1964 r. w sprawie trybu wpłat do budżetu części wpływów uzyskanych przez przedsiębiorstwa państwowe ze sprzedaży zbędnych zapasów surowców, materiałów i półfabrykatów 1964 r. Nr 42, poz. 200
52 3.VII.1964 r. w sprawie trybu udzielania dotacji z budżetu spółdzielniom produkcyjnym i kółkom rolniczym przy zakupie oleju napędowego 1964 r. Nr 48, poz. 234,

1968 r. Nr 47, poz. 329

53 17.VI.1967 r. w sprawie zasad i trybu rozliczania z budżetem centralnym przez państwowe i spółdzielcze przedsiębiorstwa handlowe różnic budżetowych z tytułu przeszacowania zapasów w wyniku zmiany cen towarów 1967 r. Nr 34, poz. 162
54 27.VI.1968 r. w sprawie rozliczeń z budżetem z tytułu wpłat z zysku oraz weryfikacji zysku bilansowego przedsiębiorstw handlu wewnętrznego 1968 r. Nr 28, poz. 190
553) 5.IX.1968 r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego w przemyśle cukrowniczym 1968 r. Nr 38, poz. 273
56 31.XII.1968 r. w sprawie podatku obrotowego od nadmiernych ubytków produktów 1969 r. Nr 1, poz. 3,

1972 r. Nr 4, poz. 20

57 24.II.1969 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od niektórych spółdzielczych zakładów usługowych 1969 r. Nr 9, poz. 84,

1970 r. Nr 34, poz. 268

58 19.IV.1969 r. w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych od przedsiębiorstw państwowego przemysłu terenowego i spółdzielni wykonujących roboty budowlane 1969 r. Nr 17, poz. 143,

1972 r. Nr 4, poz. 19 (§ 32 pkt 2)

59 27.XI.1970 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i kontroli dotacji przedmiotowych 1970 r. Nr 40, poz. 304
60 7.IV.1971 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozliczeń przedsiębiorstw, kombinatów i zjednoczeń z budżetem Państwa z tytułu zysków 1971 r. Nr 26, poz. 165
61 10.VII.1971 r. w sprawie wyłączenia niektórych środków trwałych ze stanu środków trwałych w organizacjach spółdzielczych przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym 1971 r. Nr 39, poz. 254
62 9.VIII.1971 r. w sprawie rozliczeń z budżetem wyników finansowych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej oraz zjednoczeń podległych Ministrowi Rolnictwa lub przez niego nadzorowanych 1971 r. Nr 44, poz. 281
63 10.VIII.1971 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozliczania zysku nadmiernego osiągniętego ze sprzedaży artykułów kooperacyjnych oraz artykułów i usług nietypowych 1971 r. Nr 45, poz. 290
64 23.XI.1971 r. w sprawie upoważnienia wydziałów finansowych prezydiów rad narodowych do wydawania decyzji o zaniechaniu ustalania niektórych zobowiązań podatkowych 1971 r. Nr 57, poz. 369
65 28.XII.1971 r. w sprawie szczegółowych zasad opodatkowania podatkiem obrotowym państwowych jednostek gospodarczych i niektórych spółek 1972 r. Nr 4, poz. 18,

1973 r. Nr 3, poz. 18

66 28.XII.1971 r. w sprawie podatku obrotowego od niektórych przedsiębiorstw podległych lub nadzorowanych przez Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług oraz od spółdzielni i ich związków 1972 r. Nr 4, poz. 19,

1973 r. Nr 3, poz. 19

67 29.XII.1971 r. w sprawie wpłat miesięcznych oraz trybu i terminów rozliczania podatku dochodowego przez jednostki spółdzielcze 1972 r. Nr 4, poz. 21
68 11.III.1972 r. w sprawie rozliczeń z budżetem z tytułu zysków jednostek organizacyjnych Państwowej Komunikacji Samochodowej 1972 r. Nr 19, poz. 116
69 2.X.1972 r. w sprawie ulgi w podatku dochodowym dla spółdzielni i ich związków z tytułu szkolenia uczniów 1972 r. Nr 49, poz. 260
70 19.XII.1972 r. w sprawie właściwości organów finansowych do ustalania i poboru podatku obrotowego i podatku dochodowego od gminnych spółdzielni zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" oraz podatku scalonego od kółek rolniczych i spółdzielczych ośrodków rolnych zrzeszonych w Centralnym Związku Kółek Rolniczych 1973 r. Nr 1, poz. 3
71 5.II.1973 r. w sprawie zwrotu jednostkom gospodarki uspołecznionej akumulacji pośredniej zawartej w cenach produktów przeznaczonych na eksport 1973 r. Nr 9, poz. 55
72 3.III.1973 r. w sprawie opodatkowania podatkami obrotowym i dochodowym niektórych organizacji społecznych 1973 r. Nr 12, poz. 72
73 23.III.1973 r. w sprawie stawek wpłat z zysku do budżetu oraz przeznaczania zysku osiągniętego ze świadczenia usług dla ludności w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych objętych planowaniem terenowym 1973 r. Nr 17, poz. 105
74 28.III.1973 r. w sprawie trybu rozliczania różnic budżetowych 1973 r. Nr 15, poz. 96
IV. OPODATKOWANIE JEDNOSTEK

GOSPODARKI NIE USPOŁECZNIONEJ I

LUDNOŚCI

1. Zobowiązania pieniężne wsi
Zarządzenia Ministra Finansów
75 9.V.1967 r. w sprawie trybu postępowania przy uznawaniu gospodarstw rolnych za wspólnie lub odrębnie prowadzone dla celów wymiaru podatku gruntowego 1967 r. Nr 36, poz. 170,

1970 r. Nr 31, poz. 253,

1972 r. Nr 56, poz. 301

76 22.XI.1971 r. w sprawie zwolnień i ulg w podatku gruntowym 1971 r. Nr 54, poz. 357
77 19.XII.1972 r. w sprawie ulg z tytułu nakładów inwestycyjno-remontowych w gospodarstwach rolnych 1972 r. Nr 57, poz. 307
Instrukcja Ministra Finansów
78 27.XII.1971 w sprawie udziału budżetów gromadzkich rad narodowych we wpływach z tytułu równoważnika pieniężnego w zamian nie wykonanych obowiązkowych dostaw zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych 1971 r. Nr 60, poz. 406
2. Podatki obrotowy i dochodowy
Zarządzenia Ministra Finansów
79 3.XI.1958 r. w sprawie przeniesienia uprawnień na organy finansowe szczebla powiatowego w zakresie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych dla osób niewidomych 1958 r. Nr 88, poz. 492

1965 r. Nr 40, poz. 224

80 12.III.1962 r. w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatków obrotowego i dochodowego z tytułu prowadzenia pasiek 1962 r. Nr 28, poz. 120

1966 r. Nr 5, poz. 38

1970 r. Nr 32, poz. 258

81 6.VIII.1965 r. w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych dla drobnych podatników 1965 r. Nr 43, poz. 247
82 31.V.1969 r. w sprawie ulg podatkowych dla rzemieślników szkolących uczniów 1969 r. Nr 23, poz. 180,
1971 r. Nr 36, poz. 231
3. Podatek od wynagrodzeń
Zarządzenia Ministra Finansów
83 4.III.1953 r. w sprawie szacowania oraz ustalania ryczałtów wartości pieniężnej świadczeń w naturze dla celów podatku od wynagrodzeń 1953 r. Nr A-28, poz. 339,

1955 r. Nr 13, poz. 135,

1958 r. Nr 94, poz. 515,

1963 r. Nr 31, poz. 161

84 20.V.1953 r. o ustaleniu wzoru druków dla płatników podatku od wynagrodzeń w sprawie sprostowania obliczeń tego podatku oraz obowiązków tychże płatników 1953 r. Nr A-61, poz. 747
85 28.II.1966 r. w sprawie określenia niektórych przychodów osiąganych przez wynalazców, jako podlegających opodatkowaniu według przepisów o podatku od wynagrodzeń 1966 r. Nr 10, poz. 69
86 5.II.1968 r. w sprawie zwolnienia niektórych kategorii wynagrodzeń od podatku od wynagrodzeń oraz ustalenia norm kosztów uzyskania niektórych wynagrodzeń 1968 r. Nr 7, poz. 40 i Nr 47, poz. 330,

1969 r. Nr 34, poz. 253,

1970 r. Nr 43, poz. 344,

1973 r. Nr 27, poz. 173

87 21.II.1968 r. w sprawie określenia przychodów z twórczości i działalności plastycznej i lutniczej jako twórczości i działalności artystycznej podlegającej opodatkowaniu według przepisów o podatku od wynagrodzeń oraz podlegających opodatkowaniu według przepisów o podatku obrotowym i dochodowym 1968 r. Nr 10, poz. 61,

1973 r. Nr 35, poz. 214

88 20.XII.1968 r. w sprawie określenia niektórych przychodów podlegających opodatkowaniu według przepisów o podatku od wynagrodzeń 1969 r. Nr 2, poz. 13,

1970 r. Nr 42, poz. 315

4. Podatki i opłaty terenowe
Zarządzenia Ministra Finansów
89 11.I.1951 r. o obowiązku ustanowienia i zgłoszenia organom finansowym przez władze i urzędy państwowe oraz podmioty gospodarki uspołecznionej osób działających w ich imieniu i odpowiedzialnych za prawidłowy pobór w drodze inkasa podatku od lokali oraz za terminowe wpłacanie (przelewanie) pobranego podatku na rachunek właściwego organu finansowego 1951 r. Nr A-5, poz. 66
90 15.I.1963 r. w sprawie ustalania wartości czynszowej dla celów wymiaru podatku od nieruchomości oraz podatku od lokali dla budynków nie wynajętych i nie wydzierżawionych 1963 r. Nr 6, poz. 29
91 4.III.1966 r. w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie opłaty uzdrowiskowej 1966 r. Nr 10, poz. 72
92 6.I.1967 r. w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie opłaty od środków transportowych przypadającej od pojazdów samochodowych 1967 r. Nr 4, poz. 18
93 25.III.1968 r. w sprawie całkowitego lub częściowego zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości i od lokali oraz zawieszenia poboru podatku od lokali 1968 r. Nr 14, poz. 91,

1970 r. Nr 27, poz. 225 i Nr 41, poz. 309,

1972 r. Nr 30, poz. 167,

1973 r. Nr 23, poz. 140

94 21.XII.1968 r. w sprawie trybu poboru opłaty od środków transportowych 1969 r. Nr 4, poz. 37
95 30.XI.1972 r. w sprawie wymiaru i poboru podatku od lokali w budynkach pozostających w zarządzie lub administracji niektórych jednostek gospodarki uspołecznionej 1972 r. Nr 57, poz. 306
5. Podatek od nabycia praw majątkowych
Zarządzenia Ministra Finansów
96 27.V.1952 r. w sprawie ustalania zobowiązań podatkowych od niektórych danin publicznych w trybie wymiaru doraźnego 1952 r. Nr A-51, poz. 695,

1966 r. Nr 19, poz. 106

97 30.I.1953 r. o ustaleniu wzorów druków dla płatników podatku od nabycia praw majątkowych i opłaty skarbowej 1953 r. Nr A-13, poz. 182
98 22.III.1969 r. w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia nabycia niektórych praw majątkowych od podatku od nabycia praw majątkowych 1969 r. Nr 13, poz. 104,

1972 r. Nr 45, poz. 248

99 7.VIII.1969 r. w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia nabycia niektórych praw majątkowych od podatku od nabycia praw majątkowych 1969 r. Nr 37, poz. 306 i Nr 45, poz. 360,

1972 r. Nr 5, poz. 30

6. Opłata skarbowa
Zarządzenia Ministra Finansów
100 8.I.1954 r. w sprawie zezwolenia niektórym instytucjom na kasowanie znaczków skarbowych na blankietach wekslowych 1954 r. Nr A-11, poz. 276
101 11.I.1958 r. w sprawie pobierania i uiszczania opłaty skarbowej oraz prowadzenia rejestrów opłaty skarbowej 1958 r. Nr 3, poz. 12,

1964 r. Nr 83, poz. 392

102 30.VI.1958 r. w sprawie ustalenia nowych wzorów znaczków skarbowych 1958 r. Nr 51, poz. 300
103 15.VI.1962 r. w sprawie ustalenia nowych wzorów urzędowych blankietów wekslowych 1962 r. Nr 51, poz. 251
104 10.XII.1970 r. w sprawie zwolnienia od opłaty skarbowej niektórych przedmiotów tej opłaty 1970 r. Nr 43, poz. 345
Instrukcja Ministra Finansów
105 22.VI.1951 r. w sprawie dystrybucji znaków wartościowych 1951 r. Nr A-75, poz. 1037,

1953 r. Nr A-6, poz. 70,

1954 r. Nr A-32, poz. 475,

1960 r. Nr 76, poz. 355,

1971 r. Nr 13, poz. 101,

1972 r. Nr 53, poz. 287

Okólnik Ministra Finansów
106 30.IX.1950 r. w sprawie stosowania do państw obcych i personelu przedstawicielstw tych państw w Polsce zwolnień podmiotowych w podatku od nabycia praw majątkowych i w opłacie skarbowej od podań i świadectw 1950 r. Nr A-111, poz. 1387
7. Postępowanie podatkowe
Zarządzenia Ministra Finansów
107 19.XII.1956 r. w sprawie trybu powoływania składu osobowego, organizacji i kadencji komisji podatkowych przy organach finansowych I instancji, jak również w sprawie trybu i sposobu postępowania przed tymi komisjami 1956 r. Nr 106, poz. 1237,

1957 r. Nr 36, poz. 236 i Nr 85, poz. 508,

1958 r. Nr 83, poz. 474,

1964 r. Nr 86, poz. 412

108 21.XII.1956 r. w sprawie trybu powoływania składu osobowego, organizacji i kadencji komisji odwoławczych przy organach finansowych prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw), jak również w sprawie trybu i sposobu postępowania przed tymi komisjami 1956 r. Nr 106, poz. 1238,

1958 r. Nr 83, poz. 475,

1964 r. Nr 85, poz. 401

109 27.VI.1962 r. w sprawie obowiązku przesyłania organom finansowym odpisów zezwoleń na wykonywanie projektów w budownictwie 1962 r. Nr 55, poz. 262
110 18.I.1963 r. w sprawie określenia ilości egzemplarzy deklaracji składanych przy zgłaszaniu obowiązku podatkowego w podatkach obrotowym i dochodowym przez poszczególne grupy podatników 1963 r. Nr 8, poz. 38
111 5.I.1968 r. w sprawie obowiązku zawiadamiania organów finansowych o zawarciu umowy 1968 r. Nr 2, poz. 12
112 15.VII.1968 r. w sprawie ustalenia wzorów ksiąg podatkowych 1968 r. Nr 34, poz. 230
8. Zobowiązania podatkowe i egzekucja administracyjna
Zarządzenia Ministra Finansów
113 26.VII.1962 r. w sprawie scalenia zaległości finansowych właścicieli niektórych gospodarstw rolnych 1962 r. Nr 62, poz. 298
114 4.V.1965 r. w sprawie trybu zawiadamiania placówek Powszechnej Kasy Oszczędności, urzędów pocztowo-telekomunikacyjnych i innych placówek obsługujących obrót oszczędnościowy Powszechnej Kasy Oszczędności oraz spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych o zajęciu na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej rachunku bankowego, stanowiącego wkład oszczędnościowy 1965 r. Nr 30, poz. 163
115 19.IV.1967 r. w sprawie trybu zawiadamiania placówek obsługujących obrót oszczędnościowy o zajęciu w trybie administracyjnym rachunku bankowego, stanowiącego wkład oszczędnościowy 1967 r. Nr 27, poz. 123
116 18.XII.1967 r. w sprawie zaokrąglania do pełnych kwot podstawy obliczania i należności podatkowych oraz niektórych innych zobowiązań 1967 r. Nr 71, poz. 346,

1971 r. Nr 52, poz. 337

V. RACHUNKOWOŚĆ ORAZ KONTROLA

GOSPODARCZA I FINANSOWA

Zarządzenia Ministra Finansów
117 8.IV.1953 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów, towarów i wyrobów w uspołecznionych przedsiębiorstwach i zakładach 1953 r. Nr A-52, poz. 587,

1954 r. Nr 94, poz. 1033,

1961 r. Nr 2, poz. 16

118 25.VIII.1953 r. w sprawie uwidaczniania przez wystawców w fakturach za dostarczone towary na cele inwestycyjne podstawy ich wycenienia 1953 r. Nr A-81, poz. 963
119 4.VIII.1954 r. w sprawie dokumentacji płac i rozliczeń za płace z pracownikami w przedsiębiorstwach gospodarki uspołecznionej 1954 r. Nr A-79, poz. 927
120 7.XI.1956 r. w sprawie terminów składania rocznych sprawozdań finansowych 1956 r. Nr 105, poz. 1212,

1958 r. Nr 88, poz. 493

121 13.IX.1957 r. w sprawie wzoru legitymacji specjalnej i znaczka legitymacyjnego dla pracowników inspektoratów kontrolno-rewizyjnych 1957 r. Nr 93, poz. 547,

1961 r. Nr 79, poz. 331

122 30.VI.1959 r. w sprawie planów kont dla jednostek gospodarki uspołecznionej 1959 r. Nr 66, poz. 341,

1965 r. Nr 30, poz. 165 i Nr 65, poz. 370

123 16.IX.1959 r. w sprawie uprawnień i obowiązków głównego księgowego budżetu 1959 r. Nr 81, poz. 423
124 5.I.1960 r. w sprawie badania i zatwierdzania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw państwowych i udziału przedstawicieli organów finansowych i banków w tych czynnościach 1960 r. Nr 3, poz. 13
125 5.I.1960 r. w sprawie określenia wysokości stawek za badanie sprawozdań finansowych 1960 r. Nr 8, poz. 38
126 5.I.1960 r. w sprawie dyplomowanych biegłych księgowych 1960 r. Nr 8, poz. 39,

1964 r. Nr 1, poz. 2,

1970 r. Nr 7, poz. 67

127 17.II.1960 r. w sprawie kwalifikacji osób powoływanych na stanowiska głównych księgowych oraz starszych rewidentów i rewidentów w państwowych jednostkach organizacyjnych 1960 r. Nr 26, poz. 126,

1961 r. Nr 74, poz. 314

128 21.II.1962 r. w sprawie trybu i organizacji pracy inspektoratów kontrolno-rewizyjnych w zakresie kontroli i rewizji finansowej 1962 r. Nr 26, poz. 108
129 16.X.1962 r. w sprawie zasad współpracy inspektoratów kontrolno-rewizyjnych z organami rewizji finansowo-księgowej w państwowych jednostkach organizacyjnych 1962 r. Nr 79, poz. 370
130 12.VIII.1963 r. w sprawie opracowywania i wykonywania budżetu oraz prowadzenia rachunkowości przez organizacje społeczne dotowane z budżetu Państwa 1963 r. Nr 67, poz. 331
131 15.VIII.1963 r. w sprawie udokumentowania operacji kasowych, przechowywania gotówki oraz obowiązków kasjerów w jednostkach gospodarki uspołecznionej 1963 r. Nr 68, poz. 340
132 7.VI.1965 r. w sprawie zasad ewidencji kosztów gospodarstw samochodowych w przedsiębiorstwach i instytucjach nietransportowych 1965 r. Nr 32, poz. 175
133 17.VI.1967 r. w sprawie zasad fakturowania dostaw w obrocie krajowym 1967 r. Nr 34, poz. 161
134 27.X.1967 r. w sprawie zmiany niektórych stawek amortyzacyjnych 1967 r. Nr 60, poz. 284
135 15.III.1968 r. w sprawie ewidencji wykorzystania limitu finansowego kosztów utrzymania eksploatacji służbowych samochodów osobowych 1968 r. Nr 12, poz. 77 i Nr 34, poz. 231
136 5.VI.1968 r. w sprawie stosowania cen ewidencyjnych towarów w obrocie krajowym przez państwowe jednostki handlowe 1968 r. Nr 25, poz. 160
137 22.XI.1969 r. w sprawie zasad ewidencji opłat za wykonane usługi 1969 r. Nr 51, poz. 395
1384) 22.XI.1969 r. w sprawie wyceny, ewidencji i rozliczeń przedmiotów o charakterze środków trwałych, nabytych lub wytworzonych ze środków pozainwestycyjnych w toku prac nad rozwojem nauki i techniki 1969 r. Nr 52, poz. 408
139 29.VIII.1970 r. w sprawie zasad rozliczania i ewidencji kosztów eksploatacji wspólnych obiektów w okresie czasowego niepełnego ich wykorzystania 1970 r. Nr 29, poz. 243
140 6.IV.1971 r. w sprawie zwiększania i zmniejszania funduszu statutowego w przedsiębiorstwach państwowych 1971 r. Nr 22, poz. 141
141 9.XI.1971 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania rewizji gospodarczej 1971 r. Nr 55, poz. 362
142 25.X.1972 r. w sprawie przepisów o rachunkowości budżetowej 1972 r. Nr 49, poz. 261
143 23.XI.1972 r. w sprawie ogólnych zasad rachunkowości jednostek gospodarki uspołecznionej 1972 r. Nr 56, poz. 300
Okólnik Ministra Finansów
144 31.III.1954 r. w sprawie protokolarnego przejęcia i oddania spraw przez głównego (starszego) księgowego w przedsiębiorstwach i zakładach uspołecznionych 1954 r. Nr A-32, poz. 476
VI. OBRÓT DEWIZOWY
Zarządzenia Ministra Finansów
145 7.I.1952 r. w sprawie sporządzania bilansu płatniczego oraz bilansów należności i zobowiązań zagranicznych Polski 1952 r. Nr A-9, poz. 90
146 27.V.1952 r. w sprawie uprawnień Narodowego Banku Polskiego do udzielania indywidualnych zezwoleń dewizowych 1952 r. Nr A-47, poz. 647
147 7.VIII.1953 r. w sprawie zakresu funkcji i trybu powoływania komisarzy dewizowych 1953 r. Nr A-82, poz. 972
148 25.IX.1954 r. w sprawie zezwolenia dla adwokatów na niektóre czynności obrotu wartościami dewizowymi 1954 r. Nr 101, poz. 1275,

1966 r. Nr 5, poz. 39

149 29.IV.1958 r. w sprawie prowadzenia specjalnych rachunków zagranicznych dla przedstawicielstw obcych i pracowników tych przedstawicielstw będących cudzoziemcami dewizowymi 1958 r. Nr 38, poz. 222
1505) 30.VII.1959 r. w sprawie ubezpieczenia pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym 1959 r. Nr 71, poz. 372
151 6.XII.1960 r. w sprawie cen złota i platyny przy ustalaniu wartości przedmiotów przestępstw dewizowych 1960 r. Nr 91, poz. 412
152 24.IX.1963 r. w sprawie przekazania przez Narodowy Bank Polski Bankowi Handlowemu w Warszawie S.A. agend oraz aktywów i pasywów dotyczących rozrachunków płatniczych z zagranicą 1963 r. Nr 73, poz. 365
153 9.XII.1967 r. w sprawie zezwolenia na otwieranie i prowadzenie dla osób fizycznych - cudzoziemców dewizowych oprocentowanych rachunków bankowych w walucie zagranicznej 1967 r. Nr 70, poz. 342
154 4.IV.1970 r. w sprawie zezwolenia na otwieranie i prowadzenie dla osób fizycznych krajowców dewizowych oprocentowanych rachunków bankowych w walucie zagranicznej 1970 r. Nr 11, poz. 95

1972 r. Nr 41, poz. 226,

1973 r. Nr 24, poz. 149

155 5.VIII.1972 r. w sprawie bankowych rachunków dewizowych w złotych dla osób fizycznych krajowców dewizowych 1972 r. Nr 41, poz. 225
156 30.IV.1973 r. w sprawie sprzedaży zagranicznych środków płatniczych i dokumentów przewozu przy prywatnych podróżach za granicę 1973 r. Nr 21, poz. 125
157 23.VI.1973 r. w sprawie zezwolenia na niektóre czynności obrotu wartościami dewizowymi oraz granicznej kontroli dewizowej 1973 r. Nr 29, poz. 184
Instrukcja Ministra Finansów
158 1.II.1954 r. w sprawie trybu wykonywania kontroli przez komisarzy dewizowych, sprawozdawczości, postępowania pokontrolnego oraz zasad współpracy komisarzy dewizowych z innymi organami kontroli i władzami 1954 r. Nr A-19, poz. 343,

1962 r. Nr 26, poz. 108 (§ 58 ust. 2)

Obwieszczenia Ministra Finansów i Prezesa Narodowego Banku Polskiego
159 3.VI.1952 r. w sprawie nadania niektórym bankom uprawnień dewizowych 1952 r. Nr B-23, poz. 31
160 1.I.1961 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych będących przedmiotem przestępstw dewizowych 1961 r. Nr 1, poz. 12
161 20.IV.1973 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych 1973 r. Nr 20, poz. 121
VII. UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE I

OSOBOWE

Zarządzenia Ministra Finansów
1626) 7.VI.1951 r. w sprawie zasad ubezpieczenia mienia jednostek gospodarki uspołecznionej od ognia i innych zdarzeń losowych 1951 r. Nr A-59, poz. 778
1636) 19.IX.1951 r. w sprawie zasad ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym przez jednostki gospodarki uspołecznionej 1951 r. Nr A-86, poz. 1182,

1953 r. Nr A-78, poz. 928

164 1.VIII.1960 r. w sprawie zasad systemu finansowego Państwowego Zakładu Ubezpieczeń 1960 r. Nr 64, poz. 304,

1967 r. Nr 9, poz. 52

165 23.XI.1962 r. w sprawie terminów płatności składek za obowiązkowe ubezpieczenia i zaliczek na te składki (obowiązuje § 1 ust. 3) 1962 r. Nr 84, poz. 392
166 23.VII.1963 r. w sprawie ubezpieczenia inwentarza żywego w państwowych gospodarstwach rolnych 1963 r. Nr 37, poz. 330
167 9.VIII.1963 r. w sprawie ustalenia taryfy i sposobu poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej z ruchu pojazdów mechanicznych będących w posiadaniu cudzoziemców przebywających w Polsce 1963 r. Nr 62, poz. 315

1965 r. Nr 38, poz. 217

1971 r. Nr 41, poz. 261

168 14.II.1964 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad uznawania szkód powodziowych w obowiązkowym ubezpieczeniu ziemiopłodów od gradobicia i powodzi 1964 r. Nr 14, poz. 66
169 9.VIII.1966 r. w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenie ziemiopłodów od gradobicia i powodzi 1966 r. Nr 42, poz. 212
170 31.VII.1968 r. w sprawie ustalenia i poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne jednostek gospodarki uspołecznionej 1968 r. Nr 34, poz. 232
171 20.IV.1970 r. w sprawie udzielania przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń pomocy finansowej na rozwój budownictwa indywidualnego na wsi 1970 r. Nr 14, poz. 118
172 24.IX.1970 r. w sprawie zaniechania prowadzonego eksperymentalnie w niektórych powiatach obowiązkowego ubezpieczenia trzody chlewnej 1970 r. Nr 33, poz. 262
173 23.XII.1971 r. w sprawie składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne osób fizycznych i jednostek gospodarki nie uspołecznionej 1971 r. Nr 60, poz. 405
174 15.VI.1972 r. w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenie budynków 1972 r. Nr 33, poz. 182
Obwieszczenia Ministra Finansów
175 16.XII.1957 r. o zatwierdzeniu norm szacunkowych dla ustalenia wartości budynków podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych 1957 r. Nr 100, poz. 585,

1960 r. Nr 74, poz. 344,

1969 r. Nr 36, poz. 298

176 5.I.1961 r. o zatwierdzeniu norm szacunkowych do ustalania w obowiązkowym ubezpieczeniu sum ubezpieczenia mienia ruchomego i ziemiopłodów dla indywidualnych gospodarstw rolnych, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz rolniczych spółdzielni produkcyjnych 1961 r. Nr 4, poz. 27
VIII. BANKI
1. Znaki pieniężne
Zarządzenia Ministra Finansów
177 14.II.1951 r. w sprawie ustalenia wzoru i odcinków banknotów oraz wzoru, nominalnej wartości, stopu i wagi monet (bilonu) 1951 r. Nr A-14, poz. 196,

1956 r. Nr 80, poz. 963,

1957 r. Nr 51, poz. 324,

1958 r. Nr 31, poz. 177, Nr 73, poz. 425 i Nr 95, poz. 518,

1959 r. Nr 56, poz. 271 (§ 5)

178 11.XI.1955 r. w sprawie zatrzymywania fałszywych znaków pieniężnych 1955 r. Nr 116, poz. 1524
179 5.VI.1959 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu i wagi monet nominalnej wartości zł 10 oraz wycofania z obiegu banknotów po zł 2 i po zł 5 z datą emisji 1 lipca 1948 r. 1959 r. Nr 56, poz. 271
180 28.V.1963 r. w sprawie wymiany zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych 1963 r. Nr 48, poz. 240
181 8.XII.1964 r. w sprawie wycofania z obiegu banknotów w odcinkach po 10 zł 1964 r. Nr 86, poz. 414
182 29.X.1965 r. w sprawie ustalenia wzoru i odcinków banknotów 1966 r. Nr 24, poz. 125
2. Organizacja banków i czynności bankowe
Zarządzenia Ministra Finansów
183 16.V.1951 r. w sprawie przekazania Państwu nieruchomości instytucji bankowych, likwidowanych w trybie dekretu o reformie bankowej 1951 r. Nr A-46, poz. 605
184 31.XII.1953 r. w sprawie ramowego planu kont dla banków 1954 r. Nr A-17, poz. 317
185 10.I.1957 r. w sprawie przekazania Państwu nieruchomości Banku Gospodarstwa Krajowego objętych rachunkami "starym" i "okupacyjnym" 1957 r. Nr 6, poz. 45
186 3.VI.1957 r. w sprawie zasad i trybu udzielania, zabezpieczania i spłaty kredytów udzielanych zrzeszeniom ludności, zorganizowanym dla pozyskiwania i produkcji materiałów budowlanych z miejscowych surowców na cele indywidualnego budownictwa mieszkaniowego w miastach i osiedlach miejskich 1957 r. Nr 49, poz. 306,

1960 r. Nr 3, poz. 12,

1962 r. Nr 84, poz. 391 (uchw. § 14 pkt 7)

187 15.V.1959 r. w sprawie wypuszczenia I serii skarbowych bonów inwestycyjnych, określenia zasad i trybu emisji, sprzedaży i premiowania oraz ich realizacji 1959 r. Nr 50, poz. 222,

1960 r. Nr 1, poz. 4 i Nr 31, poz. 147

188 23.VIII.1960 r. w sprawie zwolnienia organizacji społecznych i zawodowych od niektórych obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o rozliczeniach pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej 1960 r. Nr 69, poz. 322,

1961 r. Nr 12, poz. 65,

1962 r. Nr 40, poz. 191,

1964 r. Nr 10, poz. 44 i Nr 59, poz. 278,

1965 r. Nr 58, poz. 297,

1968 r. Nr 39, poz. 275,

1969 r. Nr 23, poz. 181

189 20.I.1961 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego 1961 r. Nr 9, poz. 53
1907) 26.III.1962 r. w sprawie zasad i trybu udzielania pożyczek na remonty, przebudowę i nadbudowę budynków mieszkalnych z rachunku kaucji mieszkaniowych 1962 r. Nr 32, poz. 150
191 18.VII.1962 r. w sprawie wysokości prowizji i opłat bankowych 1962 r. Nr 62, poz. 297,

1966 r. Nr 61, poz. 293,

1969 r. Nr 7, poz. 63

192 20.VI.1963 r. w sprawie zwolnienia jednostek gospodarki uspołecznionej, w rozliczeniach przeprowadzanych przez powołane przez nie doraźne organizacje zbiorowego wypoczynku, od ograniczenia w wysokości rozliczeń gotówkowych 1963 r. Nr 51, poz. 258
193 23.IX.1963 r. w sprawie górnej granicy i okresu spłaty kredytów na spłaty spadkowe 1963 r. Nr 73, poz. 363,
194 3.X.1963 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Powszechnej Kasy Oszczędności 1963 r. Nr 78, poz. 384,

1969 r. Nr 50, poz. 383

195 3.X.1963 r. w sprawie zakresu działania spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych 1963 r. Nr 79, poz. 386
196 13.II.1964 r. w sprawie zwolnienia Kancelarii Rady Państwa i Najwyższej Izby Kontroli od niektórych obowiązków, wynikających z przepisów o obrocie gotówkowym i rozliczeniach pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej 1964 r. Nr 23, poz. 102
197 5.XII.1964 r. w sprawie zasad udzielania pomocy kredytowej zamiejscowym pracownikom - absolwentom i studentom szkół wyższych na opłacenie części wkładu własnego w spółdzielniach budownictwa mieszkaniowego 1964 r. Nr 86, poz. 413,

1966 r. Nr 29, poz. 153,

1968 r. Nr 27, poz. 175

198 4.III.1965 r. w sprawie zasad i trybu ustalania premii gwarancyjnej oraz pomocy kredytowej dla posiadaczy budowlanych książeczek oszczędnościowych spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych 1965 r. Nr 13, poz. 47
199 29.V.1965 r. w sprawie zasad obsługi przez Powszechną Kasę Oszczędności mieszkaniowych książeczek oszczędnościowych 1965 r. Nr 27, poz. 144
200 30.VII.1965 r. w sprawie zasad składania przez opiekuna w instytucji bankowej gotówki osoby pozostającej pod opieką 1965 r. Nr 43, poz. 240
201 7.IX.1966 r. w sprawie usprawnienia obsługi rozliczeń pieniężnych ludności 1966 r. Nr 49, poz. 243
202 18.X.1966 r. w sprawie przejęcia przez Bank Handlowy w Warszawie, Spółka Akcyjna, od Narodowego Banku Polskiego niektórych agend oraz aktywów i pasywów oraz w sprawie otwierania oddziałów Banku Handlowego w Warszawie, Spółki Akcyjnej 1966 r. Nr 59, poz. 283
203 7.I.1967 r. w sprawie postępowania banków przy wykonywaniu przez jednostki gospodarki uspołecznionej obowiązku stosowania numerów statystycznych 1967 r. Nr 3, poz. 13
204 22.III.1967 r. w sprawie ponoszenia opłat od niektórych wpłat dokonywanych w placówkach pocztowych i Powszechnej Kasy Oszczędności 1967 r. Nr 18, poz. 92,

1968 r. Nr 35, poz. 247

205 4.VI.1968 r. w sprawie rozliczeń Powszechnej Kasy Oszczędności z zysków bilansowych 1968 r. Nr 25, poz. 159
206 22.VI.1968 r. w sprawie wysokości odsetek i prowizji od operacji czynnych i biernych spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych 1968 r. Nr 28, poz. 189,

1973 r. Nr 2, poz. 13

207 18.VII.1969 r. w sprawie odsetek bankowych od kredytów i środków pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej 1969 r. Nr 32, poz. 241,

1971 r. Nr 57, poz. 370

208 27.XI.1969 r. w sprawie właściwości banków w zakresie finansowania działalności eksploatacyjnej i inwestycyjnej 1969 r. Nr 50, poz. 382
209 27.XI.1969 r. w sprawie opłat od wpłat na rachunki niektórych instytucji finansowych 1969 r. Nr 50, poz. 384
210 4.XII.1969 r. w sprawie przesunięcia niektórych agend oraz aktywów i pasywów między Narodowym Bankiem Polskim i Bankiem Rolnym 1969 r. Nr 52, poz. 410
211 9.III.1970 r. w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki jednostkom gospodarki nie uspołecznionej i osobom fizycznym 1970 r. Nr 9, poz. 78 i Nr 26, poz. 217

1971 r. Nr 39, poz. 255

212 20.IV.1970 r. w sprawie przejęcia przez Powszechną Kasę Oszczędności niektórych agend Banku Gospodarstwa Krajowego 1970 r. Nr 13, poz. 112
213 19.V.1971 r. w sprawie stosowania imiennych czeków gotówkowych 1971 r. Nr 32, poz. 202
214 27.V.1971 r. w sprawie upoważnienia Powszechnej Kasy Oszczędności do wypuszczenia premiowych bonów oszczędnościowych 1971 r. Nr 33, poz. 210
215 4.I.1972 r. w sprawie udzielania osobom fizycznym kredytu bankowego na remont bieżący budynków wielomieszkaniowych w latach 1972-1975 1972 r. Nr 4, poz. 23
216 15.I.1972 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy kredytowej osobom fizycznym na budownictwo mieszkaniowe i kapitalne remonty 1972 r. Nr 7, poz. 46,

1973 r. Nr 9, poz. 56

217 17.I.1972 r. w sprawie umarzania kredytów bankowych udzielonych spółdzielniom budownictwa mieszkaniowego 1972 r. Nr 7, poz. 47
218 7.II.1972 r. w sprawie pomocy kredytowej Państwa na budownictwo mieszkaniowe realizowane na terenie gromad przez pracowników niektórych uspołecznionych zakładów pracy związanych z produkcją rolną 1972 r. Nr 12, poz. 84
219 5.VII.1972 r. w sprawie udzielania przez Powszechną Kasę Oszczędności pożyczek gotówkowych ludności 1972 r. Nr 36, poz. 200
220 5.IX.1972 r. w sprawie udzielania, zabezpieczania i spłaty kredytu na zakup artykułów przemysłowych i opłacania należności za usługi 1972 r. Nr 44, poz. 236
221 31.X.1972 r. w sprawie upoważnienia Powszechnej Kasy Oszczędności do wypuszczenia oprocentowanych bonów oszczędnościowych 1972 r. Nr 51, poz. 272
222 14.XI.1972 r. w sprawie zasad sprzedaży samochodów osobowych "Polski Fiat 126p" w trybie przedpłat przyjmowanych przez Powszechną Kasę Oszczędności 1972 r. Nr 53, poz. 281,

1973 r. Nr 13, poz. 80

223 22.XII.1972 r. w sprawie warunków udzielania pomocy kredytowej na rozwój produkcji rolnej 1973 r. Nr 2, poz. 13
2248) 25.I.1973 r. w sprawie udzielania kredytu i pomocy bezzwrotnej na uzupełnienie wkładów własnych do spółdzielni budownictwa mieszkaniowego 1973 r. Nr 5, poz. 36
IX. RÓŻNE
Zarządzenia Ministra Finansów

(b. Ministra Skarbu)

225 6.VII.1950 r. w sprawie postępowania z depozytami rzeczowymi 1950 r. Nr A-79, poz. 925
226 9.V.1952 r. w sprawie trybu wydawania zaświadczeń o dokonaniu wpisu do rejestru, wyciągów lub odpisów z rejestru przedsiębiorstw państwowych 1952 r. Nr A-44, poz. 628
227 21.VIII.1952 r. w sprawie zasad postępowania co do złożonych przed dniem 9 maja 1945 r. depozytów oraz przyjętych przed tym dniem do inkasa weksli, czeków i innych dokumentów 1952 r. Nr A-85, poz. 1342
228 15.IV.1954 r. w sprawie pokrywania niektórych wydatków pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych przez jednostki budżetowe (§ 1) 1954 r. Nr A-37, poz. 511,

1959 r. Nr 61, poz. 300 (uchw.)

229 28.VI.1955 r. w sprawie określenia depozytów, które należy uważać za wartościowe oraz w sprawie zasad i trybu postępowania z tymi depozytami 1955 r. Nr 68, poz. 869
230 4.VII.1955 r. w sprawie zasad wynagradzania osób zatrudnionych przy czynnościach obsługowych prezydium gromadzkiej rady narodowej 1955 r. Nr 120, poz. 1586,

1956 r. Nr 76, poz. 886,

1966 r. Nr 40, poz. 202 (§2)

231 25.VI.1957 r. w sprawie ruchu racjonalizatorskiego w zakresie administracji finansowo-budżetowej oraz organizacji i techniki pracy biurowej 1957 r. Nr 73, poz. 441
232 8.II.1961 r. w sprawie rozszerzenia na wszystkie przedsiębiorstwa gospodarki uspołecznionej i jednostki budżetowe przepisów § 6 ust. 1 i 2 uchwały nr 19 Prezydium Rządu z dnia 13 stycznia 1954 r. o usprawnieniu pracy prezydiów rad narodowych na odcinku finansowym 1961 r. Nr 15, poz. 78
233 17.IV.1961 r. w sprawie przekazania finansowym organom orzekającym II instancji uprawnień określonych w art. 127 § 1 ustawy karnej skarbowej 1961 r. Nr 33, poz. 156
234 3.II.1962 r. w sprawie zlecenia organom administracji finansowej prezydiów rad narodowych szczebla wojewódzkiego i bankom kontroli wykonywania przez organizacje społeczne obowiązków w zakresie rejestracji działalności gospodarczej 1962 r. Nr 14, poz. 56
235 7.X.1966 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży oraz umów dostawy w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej*) 1966 r. Nr 57, poz. 276,

1967 r. Nr 6, poz. 29,

1969 r. Nr 36, poz. 285,

1970 r. Nr 29, poz. 241,

1971 r. Nr 46, poz. 299

236 13.II.1967 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży oraz umów dostawy związanych z obrotem z zagranicą pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej*) 1967 r. Nr 12, poz. 64,

1970 r. Nr 29, poz. 242,

1971 r. Nr 46, poz. 298

237 20.XI.1967 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania i przechowywania rzeczy znalezionych 1967 r. Nr 65, poz. 312
238 18.VII.1969 r. w sprawie potrącania należności pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych z wynagrodzeń pracowników 1969 r. Nr 36, poz. 287
239 23.IX.1969 r. w sprawie umarzania i udzielania ulg w spłacaniu należności przysługujących Bankowi Handlowemu w Warszawie - Spółce Akcyjnej, Bankowi Polska Kasa Opieki - Spółce Akcyjnej oraz "Warcie" Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji - Spółce Akcyjnej 1969 r. Nr 43, poz. 343
240 24.VII.1970 r. w sprawie ustalania wysokości oraz wypłaty odszkodowań w związku z przekazywaniem środków transportowych dla potrzeb obrony Państwa, znajdujących się w posiadaniu osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej 1970 r. Nr 24, poz. 193
241 23.II.1971 r. w sprawie ogólnych warunków umów komisu i umów agencyjnych związanych z obrotem z zagranicą pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej 1971 r. Nr 14, poz. 106
242 20.XI.1972 r. w sprawie ustalenia wzorów znaczków opłaty paszportowej 1972 r. Nr 53, poz. 282
Instrukcja Ministra Finansów
243 27.V.1952 r. w sprawie biurowości i prowadzenia akt rejestru przedsiębiorstw państwowych 1952 r. Nr A-61, poz. 933

*) Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. Zmiany w 1970 r. wprowadzone zarządzeniami Ministra Finansów.

1) Wspólnie z Ministrem Transportu Drogowego i Lotniczego.

2) Wspólnie z Ministrem Handlu Wewnętrznego.

3) Zarządzenie obowiązuje do dnia 1 września 1973 r.

4) Wspólnie z Przewodniczącym Państwowej Komisji Cen.

5) Wspólnie z Ministrem Handlu Zagranicznego.

6) Wspólnie z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.

7) Wspólnie z Ministrem Gospodarki Komunalnej.

8) Wspólnie z Ministrem Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021